Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 7

Vår Politik

Vår politik i Lund

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Interpellation om Sularpsfarmen

  INTERPELLATION

   

  Till                                               Johan Lambreus Mattsson, ordf Servicenämnden

  Från                                            Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

   

  Inom kort planerar Lund och socialförvaltningen att öppna ett HVB-hem för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” på Sularpsfarmen (Sularpsängen 1:5) i Södra Sandby. Den planerade inflytten av invandrarna ska ske i början av oktober i fastigheter som tillhör Nabil Fakhro.

  Sedan min ”enkla fråga” om Sularpsfarmen hanterades under förra KF, har de saker jag tog upp i min fråga nått media. Det började med att man upptäckte – precis som jag påpekade i min fråga – att det saknades bygglov för de omfattande byggarbeten som utfördes på fastigheten. En av dessa olagliga ombyggnader har sedemera stoppats (efter att ha ignorerats av chefer på Socialnämnden t.ex.). Ytterligare en byggnad har byggts om, utan bygglov, och detta har fortfarande inte stoppats trots flera rapporter till kommunen om överträdelsen (det stora huset).

  Därefter har även Skatteverket gjort en razzia, då Fakhro undlåtit att skicka in deklaration och på andra sätt fullgjort sina skyldigheter gentemot Skatteverket/staten. Det finns också risk att F- skatteregistreringen dras in, precis som skett vid ett tidigare tillfälle.

  Att bygglov saknades påpekades för de ansvariga på Socialförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret ett flertal gånger av grannar samt även mig själv. Svaret som alla fick var ett avfärdande, där de fastslog att det ”inte behövdes”. Nu har tjänstemännen fått fel, och det är synd att tjänstemannaansvaret avskaffats i detta land, då det hade varit högst intressant att titta på ifall de begått tjänstefel i hanteringen av detta.

  I kontraktet, som upprättats mellan Fakro och Servicenämnden, står det följande:

  Då ombyggnaderna var kända och en förutsättning för att verksamheten skulle starta, är det troligen så att kontraktet med Sularpsfarmen är att anse som byggentrepenad. Eftersom det totala kontraktsvärdet är ca 6.5 miljoner kr, lyder det då under LOU, dvs en upphandling skulle gjorts.

  Vi har inte heller hittat några beslut i var sig nämnder eller förvaltningar om att teckna kontraktet med Sularpsfarmen. Konktrakts startdatum är 1 juli, men ingen har flyttat in i skrivande stund, 3.5 månader senare.

  Mina frågor är således:

   

  • Tänker Mattsson riva upp kontraktet, eller låta det fortgå trots att Fakro inte uppfyllt sina skyldigheter gentemot staten och Skatteverket, och trots formuleringarna i kontraktet enligt ovan?
  • Den större av byggnaderna har byggts om, utan bygglov, och har inte än så länge stoppats:

  kommer Mattsson agera för att följa lagen och utkräva bygglov för bygget i det stora huset?

  Mer info
 • Interpellation om avlastning av ankomstkommuner

  Denna interpellation lämnades in idag 14 oktober, och kommer upp på KF 29 oktober. 

   

  Lund 2015-10-14

  Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, angående beslut om avlastning av ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö, och information rörande Lunds påstådda status som ankomstkommun.

  På Lunds kommuns hemsida lades det måndagen den 12 oktober upp en artikel, där det i texten klart och tydligt stod att Lund blivit ankomstkommun. För definition av detta begrepp, se Migrationsverket. Rubriken var ”Mottagande av människor på flykt i Lund”. Dagen efter skrev pressen att Lund hade blivit ankomstkommun.

  Frågor rörande detta skickades av mig till kommunkontoret dagen efter, 13 oktober. Svar kom 09.47 onsdagen 14 oktober. I svaret från kommundirektören uppgavs att Lund inte har blivit ankomstkommun, men att ”Lunds kommun är ett stöd, men i praktiken får samma ansvar som en ankomstkommun vad gäller just de här barnen”. Det stod också att central krisledning har aktiverats. Detta föranleder fråga 1, 2 och 3 nedan.

  Någon gång under tisdagen togs den ovannämnda artikeln ner från Lunds kommuns hemsida. Vid sökning från en kommunal dator på artikelrubriken gav detta träff, men en informationsruta kom upp, som angav att serverbehörighet krävdes för att läsa artikeln. När allmänheten tryckte på länken i sökresultatet, fick den ett ”server error”- meddelande.  Artikeln hade alltså gjorts otillgänglig för både allmänhet och politiker. Detta föranleder fråga 4 nedan.

  De skriftliga källor jag hänvisar till ovan ( inklusive mail) är alla offentliga handlingar, och de sökresultat jag anger ska kommunens IT-avdelning kunna verifiera.

  • Vem är ansvarig för att Lund agerar som om vi vore ankomstkommun, utan att i skrivande stund något beslut om att bli ankomstkommun har tagits?

   

  • Vilka beslut togs av dig, KSAU, eller på delegation från dig eller KSAU som fastställde att Lunds kommun skulle i praktiken ha samma ansvar som en ankomstkommun, utan att vara ankomstkommun, och vilka diarienummer har dessa beslut?

   

  • Vilka resurser tas i anspråk , när det gäller arbetstid för personal, och pengar, för Lunds kommuns arbete med att i praktiken ha samma ansvar som en ankomstkommun, och med vilka belopp blir kommunen kompenserad av Migrationsverket för detta arbete?

   

  • Varför läggs, felaktig information upp på kommunens hemsida, och

  när den sedan tas ner, varför läggs inte en rättelse upp?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Mer info
 • Interpellation till Emma Berginger om uppställningsplatsen på Sankt Hans backar

  Lund 2015-08-10

  Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP) angående Tekniska förvaltningens ansökan om bygglov för uppställning av husvagnar för övernattning på Sankt Hans backar.

  I juli har Tekniska förvaltningen ansökt om och av Stadsbyggnadskontoret fått beviljat ett bygglov för som det heter, ”uppställning av husvagnar för övernattning”. Platsen är en parkering vid den västra kanten av Sankt Hans backar i Lunds stad. Bygglovet avslöjar inte mycket mer, förutom att det är tidsbegränsat till 2016-08-31.

  Syftet är alltså att inrätta en plats för husvagnsuppställning på Sankt Hans backar. Detta väcker många frågor av stort allmänintresse, frågor som jag vill att Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger besvarar:

  1. Vilket är det definierade syftet med denna uppställningsplats för husvagnar?
  2. Vilket kommunalt organ ska ansvara för och driva uppställningsplatsen, och ansvara för ordningen?
  3. Hur ska verksamheten finansieras, och hur stor omsättning är budgeterad?
  4. Vem kommer att få ställa upp sin husvagn på uppställningsplatsen; och hur ska ansökningsförfarandet se ut?
  5. Varför har detta ärende genomdrivits i tysthet, utan att ens Tekniska nämnden har fått ta ställning?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Mer info
 • Pressmeddelande: Bygglovet för EU-tiggarna stoppat av Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen meddelade idag att de upphäver bygglovet som utfärdades av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Tekniska förvaltningen, som i sin tur agerade på order av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

  – Ett mycket glädjande beslut, kommenterar Ted Ekeroth, ordförande för Sverigedemokraterna i Lund.

  – Det var totalt fem överklagande som inkommit, fyra förkastades för de ansågs inte vara berörda. Jag har samtalat med beredningsgruppen på Länsstyrelsen och kan bara konstatera att det man kallar ”högre instanser” inom juridiken har gjort en alldeles för hård gränsdragning för vem som anses vara saksägare i bygglovsfrågor. Lyckligvis var det en av de som överklagade som ansågs vara ”saksägare”, dvs granne med Sankt Hans backar, som alltså inte tillfrågades av kommunen, och dämed revs beslutet upp.

  – När det kommer till bygglovsfrågor på allmänna platser, som parker och rekreationsområden, borde egentligen alla invåndare i kommunen vara saksägare, då det påverkar alla som nyttjar parkerna. Dels borde man påverka eller ifrågasätta praxis, men detta är något jag kommer föra vidare till vår riksdagsgrupp för att eventuellt föreslå förändringar i lagen.

  Sverigedemokraterna i Lund kommer att fortsätta bevaka frågan, och uppmanar Lundaborna att göra detsamma.

  – Vi vann slaget, men det är inte över ännu, avslutar Ted Ekeroth.

   

  För mer information, kontakta lund@sd.se.

   

   

  Mer info
 • Kontaktinformation för Vänsterblockets ledamöter i Tekniska nämnden

  Vill du protestera mot byggande av en kåkstad/slumområde på Sankt Hans backar i Lund? Nedan finner du kontaktuppgifter till vänsterblockets ledamöter i Tekniska Nämnden. Även om Alliansen varit och är delaktiga i att tiggeriproblemet kvarstår på Lunds gator och torg (se här), är det vänsterblocket som nu huvudsakligen orkestrerar att kommunal mark ges till EU-tiggarna.

  Hör av dig till nedanstående ifall du vill protestera!

  Emma Berginger (mp): emma.berginger@lund.se, 046357374
  Lena Fällström (s): lena.fallstrom@lund.se, 0704913948
  Mikael Thunberg (s): mikael.thunberg@lund.se, 0709470101
  Margareta Kristensson (s), margareta.kristensson2@lund.se
  Jens Gynnerstedt (mp), jens.gynnerstedt@lund.se
  Ann Schlyter, ann.schlyter@lund.se, 0705672903

  Mer info
 • Sydsvenskan hade fel – överklagan inskickad till Länsstyrelsen

  Sydsvenskan rapporterade den 24 juli att ”Besvärstiden går ut vid midnatt den 14 augusti. Först veckan därpå skickar kommunen in alla överklaganden till länsstyrelsen”. Detta verkar inte stämma.

  Sydsvenskan 24 juli

  Sydsvenskan 24 juli

  Jag har samtalat med den tjänsteman på kommunen som tog emot överklagan om bygglov för EU-tiggarna, och via telefon fått bekräftat att överklagan är inskickad till Länsstyrelsen. Detta gjordes i fredags. Sydsvenskans artikel, som hävdade att de skickas in först 14 augusti, är alltså felaktig.

  Mer info
 • Förhalar Lunds tjänstemän överklagan om bygglovet?

  I Sydsvenskan, 24 juli, rapporteras det om att man från Lunds kommuns håll ämnar förhala processen med överklaganden av bygglovet, som skulle ge hitresta tiggare rätt att starta ett slumområde på Sankt Hans backar:

  Besvärstiden går ut vid midnatt den 14 augusti. Först veckan därpå skickar kommunen in alla överklaganden till länsstyrelsen. Det innebär att när tekniska nämnden den 19 augusti ska ta ställning till om bygget ska sätta i gång har länsstyrelsen ännu inte haft tid att ta ställning till ärendet. Så länge länsstyrelsen inte har fattat beslut om inhibition har kommunen rätt att på egen risk sätta i gång arbetet. Det blir upp till tekniska nämnden att besluta om det blir så, säger nämndens ordförande Emma Berginger (MP).

  Det är oklart vem som tagit beslutet som Sydsvenskan meddelar – att överklaganden skickas in först veckan efter 14 augusti. Ifall tjänstemännen gör som Sydsvenskan skrivit, är det troligen ett brott mot förvaltningslagen och/eller tjänstefel.

  Tjänstemännen ska endast pröva om överklaganden kommit in i rätt tid (rättidsprövning) och sedan omgående och omedelbart skicka till Länsstyrelsen, särskilt om det finns ett yrkande om inhibition. Begäran om inhibition ska behandlas skyndsamt. Det ska inte vänta i veckor utan hanteras inom några dagar.

  Ifall processen förhalas, som Sydsvenskan rapporterade, är det oacceptabelt och skulle i så fall antyda att Lunds tjänstemän förhalar processen på order av politikerna.

  Jag kommer snarast att samtala med Stadsbyggnadskontoret för att försäkra mig om att överklagandet skickas in omgående och i enlighet med lagen. Skulle så inte ske, kommer jag att skicka in mitt överklagande direkt till Länsstyrelsen med motiveringen att Lund medvetet bryter mot förvaltningslagen, samt upprätta en polisanmälan om tjänstefel för de tjänstemän som handhar ärendet på kommunen. Jag kommer också överväga att gå till Justitieombudsmannen.

  Ted Ekeroth,
  ordförande SD Lund
  KF-ledamot

  Mer info
 • Debatt: SD enda parti som konsekvent arbetat mot tiggeriet

  Sydsvenskan vägrade ta in ett debattinlägg angående den alltid aktuella frågan om det hitresta tiggeriet. Almgren gick häromdagen ut och meddelade att dessa tiggare nu ska få kommunal mark att bygga kåkstäderna på. Folkpartiet kritiserade detta, trots att de direkt och indirekt stött att pengar ska läggas på de så kallade ”EU-migranterna”. Nedanstående korta text skickade jag in, men de vill inte ta in den pga av ”platsbrist”.

  Anders Almgren meddelade i Sydsvenskan att han ämnar upplåta kommunal mark till tiggare, efter att ett företag i Lund hotat med att flytta då tiggarna ockuperat mark som hyrts av företaget. Almgrens förslag är naturligvis fullständigt oacceptabelt.

  Sverigedemokraterna har varit det enda parti som tidigt flaggat för problematiken med att ständigt göra eftergifter till tiggarna och att oftast göra undantag för dem i lagen så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Sverigedemokraternas motion i KF i november 2014, om att upprätthålla Lunds ordningsstadga och avhysa tiggarna, röstades ner med sextio röster mot fem. Folkpartiet, som nu kritiserar Almgrens utspel, var bland dessa sextio. Sedan dess har problemen bara eskalerat i omfattning.

  Med utspel som det Almgren nyss gjorde, eller med beslut som togs i kommunfullmäktige om att finansiera och ordna boende för de så kallade ”EU-migranterna”, uppmuntrar man en fortsatt tillströmning och permanentering av tiggeriet, något som borde vara uppenbart för alla.

  När kommunfullmäktige röstade för att kommunen skulle spendera ytterligare 700 000 kr på tiggarna (nov 2014), var SD de enda som konsekvent motsatte sig de och liknande satsningarna. När jag påpekade problematiken med det hitresta tiggeriet och hur det påverkar stadsbilden, hur det förfular vår stad och de övriga problem som kommer med det, blev jag anklagad för ”hets mot folkgrupp”.

  Efter Almgrens utspel har man nu förstått att om man ockuperar annans mark, kan man sedan istället få kommunal mark tilldelat till sig. Det är ju bra att veta ifall man behöver lite mark utan att betala för det – då är det bara att inta valfritt område i Lund, uträtta sina behov där och skräpa ner så mycket man kan, sedan kommer Almgren till undsättning – skattebetalarna står för notan som vanligt.

  Svensk lag gäller även hitresta tiggare, Lunds ordningsstadga gäller alla. Vi kommer därför lägga vår motion om tiggeriet igen, så får de övriga partierna återigen bekänna färg och visa att de är en del av problemet, inte lösningen. Glöm inte det vid nästa val.

  Ted Ekeroth
  Sverigedemokraterna Lund

   

   

  Mer info
 • Pressmeddelande: Gör prioriteringar i vad som ska investeras i

  Lunds kommun har på senare år massivt ökat sin skuldsättning. Från att ha varit skuldfri år 2007, till att ha en beräknad skuld på ca 5 miljarder kr år 2018, är en oacceptabel utveckling. Under budgetdiskussionerna år 2014 var Sverigedemokraterna de mest högljudda kritikerna till det eskalerande lånandet.

  I det budgetförslag som S+V+MP+FI nu lagt återfinns återigen massiv upplåning till investeringar och nybyggnationer. Även om vi inser att det finns mycket som behöver göras, speciell vad gäller skolorna, anser vi också att det finns en verklighet att ta hänsyn till – även om det verkar som om Lunds kommun anser att det finns oändligt med pengar (som kan lånas) är det en ohållbar situation.

  I investeringsbudgeten för kommunstyrelsen ryms hela 720 MKr, i princip allt går till skolor. Men, med tanke på det dåliga ekonomiska läget och de dystra utsikterna, anser vi att man måste vidta drastiska åtgärder. Kommunfullmäktigeledamöterna har inte fått någon förklaring till de många projekt som ryms i investeringsbudgeten för KS, och det verkar som om man ej gjort någon prioritering på projekten, utan mest accepterat allt. Sverigedemokraterna vill förstås ha en bra skola, med bra lokaler, men verkligheten måste tas hänsyn till, istället för att ”ge allt till alla”.

  Sverigedemokraterna kommer därför att yrka på en återremis vad gäller hela frågan om investeringsbudgeten, där tjänstemännen uppmanas att göra en grundlig genomgång och prioritering av projekten, och återkomma med denna till kommunfullmäktige, med en rapport som på “ren svenska” förklarar varför man prioriterat som man gjort.

  Skulle vårt återremissyrkande falla, kommer vi endast budgetera 100 MKr för kommunstyrelsen istället för de 720 Mkr som de rödgröna meddelat. Detta kan då användas för akuta fall, t.ex. mögelsanering eller dylikt som måste göras omgående.

  Lånefesten måste upphöra, och vi är beredda att ta i med hårdhandskarna för att så ska ske.

  För Sverigedemokraterna i Lund,

  Ted Ekeroth

  Mer info
 • Motion om införande av ekonomisk konsekvensbeskrivning av politiska beslut

   

  Lund 2015-03-23

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Underlaget för de beslut som tas i politiska församlingar är ofta mycket omfattande. Politikerna har ofta tillgång till hundratals sidor med dokument. Lunds kommun är inget undantag när det gäller detta, och när ärenden väl kommer fram till kommunfullmäktige är det sällan mängden underlag i sig som är problemet.

  Dock finns det ibland en bristande systematik i beslutsunderlagen som läggs fram för politiker och allmänhet. Analyser och underlag från till exempel olika förvaltningar kan resonemangsmässigt röra sig fritt, närmast associativt över ämnet.  När det gäller att systematiskt kunna analysera ett förslag till beslut, eller jämföra olika scenarier och alternativ, finns endast ett verktyg som används systematiskt. Det är den föredömliga barnkonsekvensanalysen av beslut. Ganska självklara saker för förvaltningar och andra utredande organ att yttra sig över är ju sådant som beslutsförslagets laglighet, eventuella risker för allmänheten och för miljön, och förstås huruvida beslutsförslaget har åsyftad effekt, och om den effekten är förenlig med de policys och planer kommunen arbetar efter. Ibland ingår, ofta från Kommunkontorets sida, ett yttrande huruvida förslaget bedöms rymmas inom budget. När det gäller byggprojekt finns en kostnadskalkyl.

  Men det är vår fasta uppfattning att beslutsunderlagen bör göras mer systematiska. Det är faktiskt så med nuvarande rutiner, att det ofta inte görs det minsta försök till ekonomisk konsekvensbeskrivning av beslutsförslag. Behovet av sådan bör prövas i varje ärende, på samma sätt som man prövar behovet av barnkonsekvensanalys. En sådan ekonomisk konsekvensbeskrivning kan först och främst beskriva konsekvenserna för kommunens ekonomi, men kan också beskriva ett besluts ekonomiska konsekvenser för kommuninvånarna eller till exempel företagandet i kommunen. Beslut kan även ha ekonomiska konsekvenser långt utöver innevarande budgetperiod, och påverka framtida generationer.

  Tanken på ekonomisk konsekvensbeskrivning av beslut kan tyckas medföra mer utredningsarbete, men det ska naturligtvis inte utföras in absurdum. Den kanske ofta blir approximativ, men det är ju bättre än inget underlag alls! Den ekonomiska konsekvensbeskrivningen ska genomföras med syfte att leda till både bättre beslut och till effektivare ekonomistyrning. Nu är det ofta så att när till exempel en motion kommer till fullmäktige, uppkommer frågan ”Vad kostar detta?”. Det innebär ibland att motionen återremitteras för att utreda detta. Detta försenar beslutsprocessen. När den frågan är uppenbar, bör i alla fall en ungefärlig bedömning finnas med i underlaget när motionen kommer till fullmäktige. Med en i alla fall ungefärlig ekonomisk konsekvensbeskrivning när fullmäktige fattar beslut i till exempel en motion, tydliggörs också det politiska ansvaret bättre. Om det finns flera förslag till beslut, eller alternativ att välja mellan, kan underlaget analysera flera av dessa alternativ så att en tydlig jämförelse kan göras.

  På lång sikt bör en systematisering av underlag för politiska beslut leda till enklare, effektivare, och tydligare underlag. Ett införande av ekonomisk konsekvensbeskrivning bör vara ett första steg i en sådan process. Vi har här valt att använda begreppet ekonomisk konsekvensbeskrivning för denna process, men vi är även öppna för att ge arbetet ett annat namn, om tjänstemännen i sin analys av denna motion har ett bättre förslag.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att i beslutsunderlag för Lunds kommunfullmäktige, skall en ekonomisk konsekvensbeskrivning ingå i de ärenden där detta är relevant.

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  Mer info