Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 6

Vår Politik

Vår politik i Lund

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • SD:s budget för Lunds kommun 2017-2019

  Fredagen den 20 maj offentliggjordes Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun. Den är budget för 2017, och ”Ekonomi och verksamhetsplan” (EVP) för treårsperioden 2017-2019.

  Här kan ni läsa och ladda ner budgetdokumenten:

  Texterna budget SD Lund 2017 med omslag

  Resultat- och finansieringsbudget SD budget 2017

  Förändringslista (SD) inför slutlig EVP 2017-2019

  Investeringsram 2017-2019 (SD)

   

  Mer info
 • Motion: Bygg vackert i Lund

  Idag har Ted Ekeroth lämnat in en motion som syftar till att förändra hur nybyggnationer ser ut i Lund. Under decennier har arkitekturen i Lund (och Sverige) nästan uteslutande fokuserat på ”modernistisk arkitektur” istället för den klassiska arkitekturen, vilket förfulat våra städer. SD Lund anser att man borde satsa på att bygga med den klassiska arkiteturtraditionen som ger en mycket vackrare stadsbild:

  – Det är få personer som man träffar och pratar med som besökt t.ex. Rotterdam och berättar hur fin staden är. Istället är det städer som Budapest, Prag och andra städer med en stor del av klassisk arkitektur som man pratar sig varm om. Dessvärre verkar inte den insikten fastnat hos arkitekterna, politikerna och tjänstemännen som i decennier förfulat de flesta svenska städer, så även Lund.

  – Vi tycker att man ska göra ansträngningar för att åter börja bygga med den klassiska arkitekturen, istället för fula, fyrkantiga lådor som inte alls platsar i stadsbilden, speciellt inte i de centrala delarna i Lund. Det är min och SD Lunds övertygelse om att befolkningen hade uppskattat en sådan omsvängning och motionen handlar om att ta steg i den riktningen, för att åter börja bygga vackert i Lund.

  Motionen kan laddas ner på följande länk (ca 8 mb):

  https://lund.sd.se/wp-content/uploads/sites/89/2016/05/sdlund-bygg-vackert-i-lund.pdf

  Mer info
 • Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson rörande konsekvenserna av Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 12149-15.

  Lund 2016-04-12

  Den 8 april meddelade Förvaltningsrätten i Malmö dom i mål 12149-15, en laglighetsprövning inlämnad av Ted Ekeroth (SD).  Det beslut som har överklagats är Lunds kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 221, Förvaltningsrätten är enig i sin dom: beslutet står i strid med lag och ska upphävas.

   

  Det beslut som fattades den 29 oktober bestod av tre att-satser:

  att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd med anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn,

  att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Lunds kommun får boende samt så att stöd i form av evakueringslokaler till Malmö och Trelleborg kan lämnas, samt

  att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov inlämnats, teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i bruk. För det fall att bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft ska boendet omgående avvecklas.

   

  Vi Sverigedemokrater yrkade förstås avslag, och reserverade oss mot beslutet. Det hela var helt uppenbart ett olagligt beslut. Björn Abelsson var mycket tydlig i talarstolen att det fanns risk för vite för ett eller flera av dessa bygglovsärenden, men var lika tydlig med att han ansåg att fullmäktige skulle besluta enligt förslaget. Nu när kommunen har dömts måste Björn Abelsson svara på följande frågor:

  1. På vilka fastigheter har det igångsatts byggnadsverksamhet eller igångsatts annan verksamhet, som i och med domen i Förvaltningsrätten nu kan konstateras vara olaglig?

  2. Har alla byggnadsverksamheter eller andra verksamheter som har igångsatts med stöd av beslutet i KF den 29            oktober nu avvecklats?

  3. Hur mycket kommer kommunen att få betala i vite, och var ska de pengarna tas ifrån?

  4. Kommer du även efter denna dom att framhärda i att Lunds kommun ska, likt beslutet den 29 oktober 2015,                 medvetet agera i strid med bestämmelserna i plan- och bygglagen?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Malmö FR 12149-15 Dom 2016-04-08

  Mer info
 • Pressmeddelande om två nya motioner

  Pressmeddelande:

  Sverigedemokraterna i Lund har idag, den 30 mars, lämnat in två nya motioner. (bifogat). De finns även att läsa på https://lund.sd.se

  I ”Motion om betyg i årskurs fyra” föreslås att Lunds kommun ska ansöka om att delta i provverksamheten med betyg från årskurs fyra. Från 2017 kan 100 skolor delta i försöket. Ansökan om att få med en eller flera skolor i försöket görs hos Skolverket. På riksnivå är det SD och FP, numera L, som drivit frågan om betyg från årskurs fyra. Motionen går inte på djupet in på alla de argument som finns i betygsfrågan, utan tar helt enkelt upp det centrala: att även i lägre årskurser är det bra för både elever och föräldrar att det görs en tydlig mätning av studieresultatet.

  Den andra motionen, ”Motion om högkostnadsskydd för resor till och från korttidsboenden” tar upp ett problem som finns vid sådana resor: det kan ibland bli väldigt dyrt för patienten att resa. Färdtjänst eller sjukresor täcker inte alltid dessa resor, Motionen är baserad på samtal med både personal och patienter i den kommunala vården.

  Mer info
 • Motion om betyg från årskurs fyra i grundskolan

  Lund 2016-03-29

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Vilket år elever få sina första betyg, har skiftat mycket genom åren. På sjuttiotalet var det från årskurs tre. Tidigare har det getts betyg från årskurs ett. För några år sedan gavs betyg från årskurs åtta. Det som gäller i skrivande stund är betyg från årskurs sex.

  Men tidigare betyg än så, från årskurs fyra, har i rikspolitiken förordats av Sverigedemokraterna och Liberalerna (Folkpartiet). I början av 2015 beslutades att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det bestämdes att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. Försöket ska igångsättas år 2017.

  Vid mailkontakt med Skolverket har vi Sverigedemokrater, den 17 mars 2015, fått bekräftat att Skolverket har ”ännu inte fått något formellt uppdrag kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 4”. Många kommuner har dock redan skrivit ansökningar, vid en sökning på nätet kan man hitta dessa dokument. Information om sista ansökningsdag, med mera, kommer enligt Skolverket att publiceras på deras hemsida. För de kommuner som vill delta i försöket är nog det bästa att besluta sig så fort som möjligt.

  Vilken är då rätt årskurs att börja med betyg? Det finns naturligtvis ingen absolut sanning om detta. Betygens funktion i tidiga årskurser är ju att ge barnet och föräldrarna en tydlig bild av hur det går för barnet. Finns inte betyg måste man i praktiken ändå ha ett utvärderingssystem. Samtal mellan elev-förälder-lärare är bra, och är ett perfekt komplement till skriftliga betyg, som bör utgöra kärnan i återkopplingen mellan skola och elev. Då kan man både få en tydlig bild av läget, och diskutera förbättringsmöjligheter.

  Det har i svensk debatt länge funnits en rädsla för betyg, inte bara i tidiga årskurser, utan rent generellt som ett arbetsverktyg i skolan. Denna rädsla har mycket handlat om att det skulle bidra till stress, och att det skulle vara fel att jämföra elever. Men i de flesta länder har man insett att betyg även i tidiga årskurser är en självklarhet. Betygen på dessa tidiga nivåer är ju inte ett verktyg för att jämföra eleverna med varandra, utan för att utvärdera varje elevs utveckling, och ett underlag för en individuell diskussion om hur resultatet kan förbättras. Att få en tydlig respons på de ansträngningar man gör, är nödvändigt för både barn och vuxna. Tidiga betyg ger också ökade möjligheter att tidigt upptäcka barn med behov av stödinsatser.

  Det är alltså hundra skolor som kan delta i försöket med betyg i årskurs fyra. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som ansökan ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram förslag på.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun hos Skolverket ska ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker

  ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Gunilla Hedlund

  ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

   

  Mer info
 • Motion om högkostnadsskydd för resor till och från korttidsboenden.

  Lund 2016-03-29

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  När patienter boende på kommunens kortidsboenden ska besöka hemmet kan det uppstå en rad problem. Det handlar både om tillfälliga besök tillsammans med personal, och de problem som kan finnas när patienten slutligen ska lämna kortidsboendet. Det finns för närvarande inte tillfredsställande lösningar för alla dessa situationer.

  Det gäller ofta patienter som har olika funktionsnedsättningar av övergående karaktär. För att bedöma möjligheterna för patienten att klara sig i hemmet följer ofta personal med hem, och kan då i samråd med patienten bedöma vilka hjälpmedel som behövs och vilka anpassningar som behöver göras. Patienten är idag ofta tvingad att själv ordna transporterna till hemmet, och tillbaka till kortidsenheten. Bor man en längre sträcka från kortidsboendet kan en sådan transport, sittande i rullstol eller liggande på bår, bli mycket kostsam för den enskilde, så mycket som 1000-2000 kronor. Har man turen att bo nära kortidsboendet blir det förstås mycket billigare. Det samma gäller när patienten skrivs ut från kortidsboendet och ska resa hem.

  Det bästa vore naturligtvis om det gick att utfärda tillfälliga färdtjänsttillstånd. Men för att få använda färdtjänst har lagen som villkor att personen har funktionshinder som varar under minst tre månader.  Regionens sjukresor går heller inte att anlita, eftersom de endast utför transporter till och från regionens vårdinrättningar. Vi vill därför att kommunen inför ett högkostnadsskydd för resor mellan kortidsboendet och hemmet. Det rör sig då alltså om resor med taxi, och den enklaste lösningen är då att taxibolaget fakturerar kommunen, och sedan fakturerar kommunen i efterhand patienten den del av kostnaden som inte täcks av högkostnadsskyddet. En rimlig nivå bör vara att högkostnadsskyddet täcker den del av resekostnaden som överstiger 200 kronor i månaden.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att vård- och omsorgsnämnden ska ges i uppdrag att utreda ett system med högkostnadsskydd för patientresor mellan korttidsboende och bostaden. Den maximala kostnaden för patienten ska då sättas till 200 kronor i månaden.

   

  ____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Christoffer Brinkåker

  ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

   

  Mer info
 • Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet

  Lund 2016-03-15

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Lund har, liksom de flesta svenska orter, sedan några år ett allvarligt problem med tiggare på gator och torg. När är en person som är folkbokförd i Sverige hamnar i denna fruktansvärda situation, är naturligtvis rutinen att de sociala myndigheterna ingriper för att reda ut personens situation, så att den kommer ifrån tiggandet på gatan. När det gäller utlänningar på besök i Sverige ska gången den att personen får åka hem igen, antingen på egen bekostnad eller betalt av hemlandets myndigheter.  Huvudprincipen måste vara att tiggeri inte ska vara tillåtet, och ska beivras.

  Vi i SD Lund har tidigare, i en motion behandlad av kommunfullmäktige den 25 september 2014 föreslagit krafttag mot tiggeriet och andra verksamheter som hör ihop med det.  Vi påpekade att den lokala ordningsstadgan gav goda möjligheter att vidta åtgärder, och yrkade att denna skulle skärpas, så att det skulle bli tydligt att Lunds kommun inte tolererar dessa verksamheter. Då yrkade vi också att kommunen ska tillskriva polisen för att de ska upprätthålla ordningsstadgan.  Kommunkontoret skrev då, i underlaget inför beslutet, att det bara var aktivt insamlande av pengar som krävde tillstånd, inte passivt. De hänvisade sedantill en bestämmelse om förbud mot tiggeri i Sala kommun, ett förbud som sedan upphävdes av länsstyrelsen.  Men detta försök till distinktion mellan aktivt och passivt tiggeri är i själva verket helt meningslöst, det rör sig om en verksamhet vars olika metoder kan framstå som mer eller mindre aktiva, men alla är delar av samma helhet.

  Det har det senaste åren kommit signaler från andra riksdagspartier att fler och fler inser att vi Sverigedemokrater har haft rätt hela tiden, att tiggeriet, vare sig det kallas ”aktivt” eller ”passivt”, måste beivras. Tyvärr är själva tiggeriverksamheten sammankopplad med betydligt värre saker.  Sedan  länsstyrelsen i Stockholms län 2014 utgav rapporten Utsatta EU-medborgare i Sverige, med underrubriken Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv, så har andra myndigheter satt igång med att utreda och beivra sådan verksamhet. I december 2015 kom en rapport från Polismyndigheten, nationella operativa avdelningen. Den har rubriken  Nationell lägesbild, Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige. Två citat från denna: ”Vissa kriminella aktörer bedriver människohandel med barn för tiggeriändamål, men även för stöld och prostitution”, ”Det finns exempel där vissa kriminella aktörer har inriktat sin verksamhet på att göra anspråk på offentliga platser i syfte att hyra ut dem till utsatta EU-medborgare som avser att sitta på en specifik plats för att tigga”

  Polisen skriver i denna rapport att det är mycket svårt att utreda dessa brott, men ändå har flera domar fallit. Bland annat dömdes i Göteborgs tingsrätt i början av 2016 två bröder från Bulgarien till fleråriga fängelsestraff för människohandel, brottsoffren var funktionshindrade och hade tvingats tigga.

  Åtgärder måste vidtas på riksnivå för stoppa den massiva, som säkert alla nu  förstår, ofta organiserade tiggeriverksamheten av tillresta EU-migranter. I väntan på dessa åtgärder bör kommunerna göra vad de kan för att stävja tiggeriet.

  Kommunen kan till exempel anlita väktare för att övervaka och rapportera tiggeriets omfattning. Dessa rapporterar till kommunen, som sedan sammanställer informationen och delger polisen denna. Vid lagbrott, till exempel bedrägeriförsök, ofredanden, eller tecken på att personer tvingas till tiggeri mot sin vilja, polisanmäls naturligtvis omedelbart detta.

  En alltmer vanlig aktivitet hos tiggarna, är att gå fram till människor med en petition eller liknande som de vill att man ska skriva under. Petitionen har ofta ett rent nonsensinnehåll. Detta är ett känt trick som många som har rest på kontinenten känner väl igen: när man studerar eller skriver på listan, blir man ett lätt offer för en skicklig ficktjuv.

  Även de volontärorganisationer som får kommunalt stöd för insatser rörande tiggarna, till exempel ”Hjälp tiggare i Lund”, kan hjälpa till med att övervaka tiggeriet och polisanmäla vid misstanke om brottslig verksamhet.

  Många av tiggarna bryter mot regeln att man måste ansöka om ”begagnande av allmän plats”, när de sätter ner utrustning, till exempel en stol, på en trottoar eller ett torg, och sedan sitter där hela dagarna. Ibland spelas det musik. För att begagna allmän plats, ska man ansöka om detta hos polisen, och erlägga en avgift. Det förekommer även försäljning av olika produkter, till exempel rosor, då säljaren ofta är mycket påträngande och på så sätt skapar otrygghet.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun ska anlita väktare, som övervakar tiggeriet och med detta sammanhängande brottslig verksamhet, till exempel bedrägerier. Väktarna ska beivra brott mot ordningsstadgan och polisanmäla brottslig verksamhet.

  att kommunen ska ställa som villkor till föreningar som erhåller kommunalt stöd för insatser rörande tiggare, att dessa ska hjälpa till och övervaka tiggeriet, och polisanmäla brottslig verksamhet.

  att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12§ därmed ersätts med:

  ”Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun”

   

  att kommunen ska ställa tydliga krav på polisen att beivra att personer begagnar allmän plats utan att ha tillstånd för detta.

   

  ________________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Ted Ekeroth

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Dragan Brankovic

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Christoffer Brinkåker

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

   

  Mer info
 • Vad som hände på kommunstyrelsen 2 mars

  Kommunstyrelsens möten är ju, till skillnad mot Kommunfullmäktige, slutna. Allmänheten har inte rätt att veta vad som beslutats förrän protokollet publiceras en vecka senare. Ledamot i kommunstyrelsen för SD är Hans-Olof Andersson, ersättare är Christoffer Brinkåker, normalt deltar vi båda två på mötena. När blocken står emot varandra är det vi som är vågmästare, men det händer ofta att omröstningarna går efter helt andra linjer än de så kallade blocken, som till stor del är en förlegad illusion inom svensk politik.

  På KS-möten den 2 mars togs inte mindre än 37 ärenden upp. När vi inte höll med om det fattade beslutet, lämnade vi in en reservation. På detta möte blev det sammanlagt nio reservationer. Här är tre av dem:


  Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde
  2 mars 2016, ärende 27, ”Skrivelse från Philip Sandberg (FP), (L) och Mia Honeth (FP) (L) angående låt rumänska staten ta kostnaderna”

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för våra avslagsyrkande till både själva skrivelsen och till återremissen. Skrivelsens idé, att Lunds kommun, eventuellt tillsammans med andra kommuner, ska lägga tid och kraft att via processer i till exempel EU-institutioner försöka få kompensation för utgifter kommunen har för de så kallade EU-migranterna, är feltänkt från början. Kommunen skall inte ta ett försörjningsansvar för utländska medborgare på tillfälligt besök i Sverige.

  För Sverigedemokraterna 2016-03-02

  _____________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

   

  Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 mars 2016, ärende 29, ”Christer Wallins (M) samt Mats Helmfrids (M) motion Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så kallade armaturfabrikskurvan”

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för vårt eget avslagsyrkande.

  Att bygga ett ”hölje” över järnvägen är både kostsamt och komplicerat, och eftersom det inte är kommunens järnväg, utan Trafikverkets, är det tveksamt, i praktiken ogörligt, för kommunen att ge sig på att utreda ett sådant byggprojekt. Visst finns problem med buller och partiklar runt järnvägen, men det pågår en kontinuerlig dialog mellan kommunen och Trafikverket runt allt som rör järnvägen, mycket kommer onekligen att behövs göras, men det är inte alls säkert att ett ”hölje” vid armaturkurvan är det som ska göras. Att bara fixera sig vid en sådan idé i dialogen med Trafikverket, kan missuppfattas. Det finns mycket annat att prata med Trafikverket om, till exempel höghastighetstågen, ombyggnaden av Rydes undergång, och på lång sikt att få antingen en järnvägstunnel, eller yttre godsspår.

  Det ska också nämnas att buller kan minskas ganska effektivt genom uppsättande av bullerplank, vilket är mycket enklare och billigare än en konstruktion med tak.

  För Sverigedemokraterna 2016-03-02

  ____________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

   

  Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 mars 2016, ärende 33, ”Medborgarförslag angående omklädningsrum på idrottsanläggningar”

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för vårt eget avslagsyrkande. Så kallade könsneutrala omklädningsrum på bad- och idrottsanläggningar är en dålig idé. Det bygger på den felaktiga föreställningen att könstillhörighet är något subjektivt upplevt, medan det i själva verket är något objektivt konstaterbart. En person kan däremot känna sig som ett annat kön än det kön personen tillhör, men i ett omklädningsrum på en offentlig anläggning är det inte det relevanta, eftersom det där handlar om att se och vara nära andra personers nakna kroppar.

  För Sverigedemokraterna 2016-03-02

  _____________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

  Mer info
 • Motion om karriärmöjligheter för sjuk- och undersköterskor

  Lund 2016-02-20

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

  Karriärmöjligheterna för sjuk- och undersköterskor som är anställda i Lunds kommun är i princip obefintliga. Utbildningar sker oftast internt, och dessa är sällan anpassade så att de meriterar för att söka arbete i annan kommun. Exempel på sådana utbildningar är funktionshinder, psykiatri, nutrition, skolhälsovård, demensvård och palliativ vård. Vi Sverigedemokrater anser att de kommunanställda som vill utbilda sig vidare inom sitt yrke ska stimuleras till detta. Behovet av ökad kompetens är stort.

  Ett allvarligt problem idag är att den undersköterska som på eget initiativ väljer att vidareutbilda sig, sällan får uppskattning för det, varken av fackförbund eller arbetsgivare. För att den ökade kompetensen ska ge resultat i ökad lön måste personen själv driva att detta ska synas i lönekuvertet.

  Men genomgångna utbildningar och kurser resulterar ju inte alltid automatiskt i att kompetensen ökar, ofta behöver de nya kunskaperna praktiseras och utövas under en tid. Men vi anser att de som genomgått en vidareutbildning generellt ska kunna räkna med 1000 kronor i lönepåslag. Det ska då vara en utbildning som medför att personen blir kompetent till tjänster som efterfrågas i kommunens verksamhet.

  Även anställda som tidigare genomgått speciallistutbildningar ska få detta generella lönepåslag på tusen kronor.

  Med denna motion hoppas vi Sverigedemokrater att fler vårdanställda ser fler möjligheter att klättra på karriärstegen, och att behoven av ökad personalkompetens inom dessa yrken kan sikt kan tillfredsställas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun utreder kostnaden för införandet av karriärtrappa med tillhörande lönepåslag för undersköterskor och sjuksköterskor anställa av Lunds kommun.

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  På KF 25 Feb tjänstgörande ersättare i Lunds kommunfullmäktige

  Ersättare i Lunds kommunstyrelse

   

   

   

  Mer info
 • Interpellation om campingen för EU-migranter vid Källbybadet

  INTERPELLATION

   

  Till                                                    Anders Almgren, KsO

  Från                                         Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

  Efter att vänsterstyret  stött på patrull med sina kåkstadsplaner upp på St Hans backar, har arbetet nu gått vidare till andra platser. Nästa på tur är Källby camping och de boende däromkring, som nu ska få ett tiggeriboende inpå knutarna.

  På ett informellt möte med grannarna till campingen som hölls den 12 oktober i Rådhuset, ställdes en rad kritiska frågor om projektet, där de allra flesta förblev obesvarade eller besvarades med mycket lösa formuleringar utan egentligen innehåll.

  Här är frågeställningarna som jag vill ha svar på:

  • Almgren hävdar att tiggarna på parkeringen ska identifieras, men han lyckades inte svara på hur det ska ske. Vem som ska genomföra identifikationen. Är det frivilligt? Kan man tvinga dem, och hur i så fall? Vad gör man med dem utan identifikationshandlingar?
  • Campingenska tydligen endast vara till för de som nu bor på den ockuperade parkeringen.

  Förutom identifikationsproblemet återstår frågan: Ska kommunen bygga en inhängnad runt campingområdet, med en grind man kan passa in och ut genom där identifikation krävs för varje passage? Vem ska i så fall ansvara för den passagen?

  Om det inte finns sådana planer, hur kan kommunen säga att det endast ska bo folk som tidigare bott på parkeringen där?

  • I skrivelsen från tjänstemännen, står det att inga under 18 år ska få bo på campingen.

  Återigen – hur ska det kontrolleras och upprätthållas? Är det via passagesystemet ovan? Vad händer om det är barn till några av EU-tiggarna?

  • Det framgår av skrivelsen att tiggarna inte har tillgång till dusch och tillåts ej laga mat på

  campingen. Hur ska detta upprätthållas? Ska kommunen hyra in ordningsvakter som patrullera campingen och beivrar matlagning?

  • De fordon som tiggarna idag besitter – var ska dessa placeras?
  • Almgren repeterade upprepade gånger att det ska finnas ett definitivt slutdatum för boende på campingen, men vägrade sätta ett sådan slutdatum. Inte heller fastställs det i tjänsteskrivelsen:

  o  När är det exakta slutdatumet för boendet?

  o   Hur ska evakueringen gå till? Kommer polisen göra det de vägrat göra på andra platser i Lund och Sverige, dvs avhysa dem med våld om så krävs?

  o  Kommer kommunen medverka med berörda myndigheter så att dessa personer

  utvisas ur landet, då de uppehållt sig i Sverige i tre månader (då avhysning ska ske)? Eller kommer kommunen strunta i avvisningen  och svensk lag och därmed permanentera problemet, då de säkerligen stannar kvar i staden?

  • Det är sagt att det endast ska vara öppen ”kvälls-ocn nattetid” och att ingen får uppehålla sig

  i campingen under dagen – hur ska detta beivras och upprätthållas? Ska kommunen tömma lägret varje morgon? Med polisens hjälp? Har polisen i så fall OKat det? Hur annars?

  • De frivilliga, ideella organisationer, som Almgren & CO referar till – är det ”Hjälp tiggare i

  Lund” där Joakim Månsson Bengtsson tog ut stora arvoden till sig själv?

  Mer info