Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Vår Politik

Vår politik i Lund

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Motion om avskaffande av Lunds kommuns vision

  Lund 2019-05-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Den 27 april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Ny vision för Lunds kommun”. Det som beslutades var:

  att anta ny vision med förhållningssätt i Lunds kommun,

  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen.

  Det blev votering i ärendet, och vi Sverigedemokrater var de enda som röstade avslag. Alla andra röstade bifall.

  Vad är då visionens funktion? I sammanfattningen av ärendets handlingar kan man läsa:

  Visionen är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en ledstjärna både i det dagliga nära arbetet men även i det långsiktiga strategiska perspektivet.

  Själva visionen är ett kort dokument som först förtecknar några innehållslösa fraser, huvudsakligen till intet pliktande förhoppningar som ”Tillsammans kan vi mötas, skratta, och lösa världsproblem”. Sedan kommer rubriken ”Förhållningssätt”, under vilken förtecknas tre ord: lyssna, lära, och leda, med en kort utveckling av varje begrepp.

  Det är ganska lätt att förstå vad detta är för typ av dokument: det är en förteckning av fraser som ska upplevas som positiva. Den som uttrycker sig så här för inga resonemang, utan hävdar att själva de ”positiva” orden i sig har ett värde.

  Den här formen av enklare uppräkningar av värdeord tjänar oftast funktionen att stilla ett tankemässigt kaos hos individer och grupper. Förekomsten av dem i en organisation tyder på svårigheter att tala om verkligheten i sig; istället provar organisationen att simulera enhet och harmoni genom att upprepa en uppsättning ord och fraser som upplevs ha endast positiva associationer. Man substituerar den verkliga, svåra, fria, dialog som är kärnan i allt verkligt ledarskap, med ett monomant upprepande av fraser. Det är lätt att se att det blir ett verktyg för att begränsa tänkande, inte möjliggöra.

  Vi ska inte tro så dåligt om oss själva i Lunds kommun, att vi ska försöka bli bättre, som individer och kollektiv, genom en så primitiv text som visionen utgör. Ingen vettig chef, som vet hur svårt mänsklig kommunikation är, skulle på allvar försöka styra med denna vision som utgångspunkt. Det finns barnramsor som innehåller mer visdom och ger mer inspiration än denna text, och som dessutom är skrivna på bättre svenska.

  Särskilt tungt faller ansvaret för denna typ av dokument på de politiker som beslutar om dem. Är de verkligen intresserade av att föra idédebatt? Det är bättre att det finns en levande flora av visioner, runt ledarskap och framtid, som ständigt kontrasteras mot varandra i den dagliga dialogen och debatten. Då kan medborgarna själva bedöma vem som är trovärdig i att ta sådana ord som vision i sin mun.

  När det gäller de styrdokument som kommunen behöver ha inom olika områden bör dessa vara konkreta, och när något behöver ändras i styrningen av kommunen, kan man ändra i ett av dessa dokument.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att ”Vision för Lunds kommun” avskaffas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

   

   

  Mer info
 • Kvintetten vill ge bort observatoriet!

  Som ni säkert vet är numera stadsparken utbyggd med den tomt där observatoriet ligger. På denna tomt finns fyra byggnader, mest känd är det gamla astronomiska observatoriet, en kulturskyddad vacker byggnad från 1800-talet. Där finns även två byggnader som används av bland annat naturskolan, och så en paviljong som Katedralskolan använder.

  Det är inte tillåtet att göra ändringar i observatoriebyggnaden, så man kan till exempel inte ha restaurang där. Till kommunstyrelsemötet 3 mars hade det tagits fram ett förslag hur man skulle kunna använda byggnaden till en del pedagogiska verksamheter, men då tyckte Kvintetten plötsligt att man ska ”ge bort hela eller delar av fastigheten”! (Det är till staten de vill ge den). Eftersom Kvintetten har egen majoritet i KS så gick det igenom. Nu ska de lägga pengar på att utreda detta!

  Detta är ju helt tokigt, kommunen ska ju inte ge bort denna fina del av stadsparken. (Socialdemokraterna tyckte precis som vi ska nämnas) I sann liberal andra vill Kvintetten ge bort det de inte kan klämma pengar ur, med totalt förakt för att säkra att Lundaborna ska kunna fortsätta använda denna vackra parkmiljö, och man bryr sig heller inte om att säkra att Naturskolan och Katedralskolan ska vara säkra på att kunna fortsätta i de lokaler de har.

  Mer info
 • Björn Söder höll föredrag om ideologi och utrikespolitik

  Björn Söder håller föredrag hos SD Lund 29 april 2019. Foto: Hans-Olof Andersson

  Måndagen den 29 april kom Björn Söder till SD Lund för att hålla föredrag om två ämnesområden: ideologi, och utrikespolitik. Han började med att presentera sig själv: han har varit aktiv i Sverigedemokraterna sedan 1996. Han har nu riksdagsman med flera underuppdrag, bland annat ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Han är även ledamot i Kristianstad kommunfullmäktige.

  Björn berättade om Sverigedemokraternas ideologiska grundsyn, som vilar på fyra ben: demokrati, nationalism, konservatism, och social rättvisa. Den konservativa delen är egentligen ganska självklara saker, men som framstår som udda i det liberal-marxistiska samhälle vi lever i nu. Han citerade bland annat Roger Scruton, som har sagt: ”Konservatismen har sitt ursprung i känslan av att du som individ är en del av en social ordning med historiska rötter och att detta faktum borde ha en avgörande betydelse när vi sak bestämma vad vi ska göra härnäst”

  Sven Björnsson, ersättare utbildningsnämnden, ställer en fråga.

  Efter en paus med smörgåstårta och kaffe fortsatte Björn att tala inför de cirka 40 medlemmar som hade kommit denna kväll. Han tog upp Sveriges internationella relationer, och de svenska trupper som finns på olika ställen runtom i världen. Sverigedemokraterna är generellt skeptiska mot att Sverige ska vara med på för många ställen, bland annat tog han upp att SD var det enda parti som röstade emot att Sverige skulle vara med i koalitionen som angrep Libyen och avsatte Gadhaffi 2011. Libyen är nu sedan flera år i ett tillstånd av kaos.

  Det blev också många och intressanta inlägg från publiken under kvällen. Du som är medlem får information om när nästa föredragshållare kommer och berättar om något intressant ämne!

  Mer info
 • Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister

  Lund 2019-04-23

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.

  Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

  I Staffanstorps kommun har kommunfullmäktige 2019-04-03 med bred majoritet fattat beslut om ett uttalande rörande detta, och om uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism. Vi anser att Lunds kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande.

   

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

   

  att uttala följande:

   

  Den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Lunds kommun. Lunds kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

   

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  Mer info
 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg angående inbjudan till ”kunskapsdag” om IS-återvändare.

  Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige 25 april, cirka 20.00:

   

  Lund 2019-04-10

  Den 9 april publicerade SVT nyheter en artikel som kan läsas på följande länk:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapos-lista-har-ar-41-kommuner-som-kan-tvingas-hantera-is-atervandare

  I artikeln står det att Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) har bjudit in 41 av landets kommuner till en ”kunskapsdag” om IS-återvändare. Listan, i vilken Lund finns uppräknad, bygger enligt SVT på uppgifter från Säpo. I artikeln bekräftar Säpos presschef Karl Melin att man har delat sin information, rörande till vilka kommuner IS-återvändare kan komma, även med Polismyndigheten. Han säger: ”Syftet med det här är att skapa förutsättningar för att polisen och kommunerna ska kunna hantera individer som är eller har varit i konfliktområdena och eventuellt återvänder till Sverige”.

  Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg lyder:

  1. 1. Hur ser du på hur Lunds kommun bör medverka i ”kunskapsdagen” om IS-återvändare som Centrum mot våldsbejakande extremism arrangerar, och hur ska kunskapen från denna nå ut i den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen?

   

  1. 2. Vilken information har inkommit till kommunen som konkret visar varför Lund är med på listan, och vad vet vi i nuläget om vad kommunen behöver göra för att hantera detta faktum?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Mer info
 • Motion om gratis motorcykel- och mopedparkering

  Lund 2019-03-25

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  I takt med att Lunds kommun växer så ökar också trafiken inom kommunen. I ett steg att underlätta för trafikanter som av olika anledningar inte ser kollektivtrafik som en pendlingsmöjlighet så vill vi Sverigedemokrater uppmuntra val av transportalternativ som är utrymmessnåla, och de flesta fall även bränslesnåla. Cykeln är ju ett uppenbart bra alternativ, men är främst för de som ska transportera sig några kilometer. För de som ska resa längre än så kan motorcykel eller moped vara ett bra alternativ.

  Istället för att fokus läggs på att minska parkeringsnormen i kommunen så bör diskussionen snarare handla om hur man gör parkeringsplatserna mer effektiva. På samma parkeringsyta som en bil upptar kan fem till sju motorcyklar eller mopeder få plats, vilket visar på en markant effektiviseringsmöjlighet. Om fler människor väljer att pendla med sin motorcykel istället för att ta bilen så minskar också behovet av ytor för parkeringsplatser därefter.

  Även i trafiken, framförallt under rusningstrafik, så kan motorcyklar minska köer. Två motorcyklister kan utan problem köra sidledes i samma körfält, och längdskillnaden på de olika fordonstyperna tillåter att köerna kortas avståndsmässigt.

  För att stimulera fler att välja motorcykel eller moped anser vi att det behövs en tydlig stimulansåtgärd. Vi föreslår därför att parkeringsavgiften för motorcyklar och mopeder på kommunala parkeringar avskaffas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att kravet på parkeringsavgifter för motorcyklar och mopeder för kommunens parkeringsplatser avsedda för tvåhjuliga motorfordon tas bort.

  att ge Tekniska nämnden får i uppdrag att införa en parkeringsnorm för tvåhjuliga motorfordon inom Lunds stad.

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

  Mer info
 • Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

  Lund 2018-12-27

  Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna i Lund har vid tre tidigare tillfällen motionerat om åtgärder mot tiggeriet på offentliga platser i Lunds kommun. Den 25 september 2014 behandlades vår Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning i kommunfullmäktige. Den 25 augusti 2016 behandlades Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet. Den 31 maj 2018 behandlades en tredje motion i ämnet, där vi föreslog att tiggeri skulle förbjudas på ett antal platser i kommunen. Ingen av dem bifölls, inte ens delvis.

  Varför är det då så viktigt att göra något åt tiggeriet? För cirka fem år sedan gick antalet tiggare upp kraftigt och etablerade sig på den höga nivå det sedan dess ligger på. Då stod det klart att de tiggande nästan uteslutande var personer boende i andra länder, främst Rumänien och Bulgarien. De omfattas alltså inte av sociallagstiftningen. Redan tidigt fanns det anledning att anta att många av dem inte tiggde frivilligt, utan var offer för brottslig verksamhet. Den kanske mest omfattande utredningen som gjorts av denna situation är en rikstäckande rapport utförd av länsstyrelsen i Stockholms län, ”Utsatta EU-medborgare i Sverige, lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv” (Rapport 2014:10). Den bygger på enkätsvar från bland annat kommuner. På frågan om kommunen kommit i kontakt med EU-medborgare som kan ha utnyttjats för tiggeri, svarar 25 av 174 tillfrågade kommuner ”ja”. En av dessa är Lunds kommun, som svarar att det rör sig om 11-25 personer, vilket är den näst högsta siffran som någon av de svarande kommunerna uppger.

  Det finns ingen anledning att anta att situationen har förbättrats sedan dess. Det har de senaste åren kommit en lång rad domar i rättsfall rörande människor som har transporterats till Sverige och i sin utsatta situation tvingats till tiggeri och liknande.

  Motståndet mot att göra något åt tiggeriet har varit påtagligt från de andra partierna. Den generella attityden har varit att det inte går att göra något, eller ännu värre, att inget bör göras. Våren 2017 mottog kommunen ett brev från det statliga bolaget Jernhusen, som förvaltar järnvägsstationen i Lund. I brevet beskrevs en ohållbar situation med aktivt tiggeri och mycket påträngande beteenden från tiggare mot allmänheten, och Jernhusen bad kommunen att ställa upp med en vakttjänst, att komplettera den vakttjänst som Jernhusen anlitar. Vi Sverigedemokrater motionerade då om att denna förfrågan skulle bifallas. Men inget har hänt.

  Om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga platser, så bör i så fall förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser införas. Vellinge kommun beslutade 2017 att införa följande text i kommunens ordningsstadgar:

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken

  Genom en dom, målnummer 2149-18, meddelad den 17 december 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen finns det nu prejudikat på att de bestämmelser som Vellinge har infört inte strider mot ordningslagen.

  Vi Sverigedemokrater anser att Lunds kommun bör ta efter Vellinges exempel, och förbjuda tiggeri på vissa platser.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Knut den stores torg, Lilla Fiskaregatan, Bangatan med tillhörande gångbanor från tomten Brädgården 6 till Bantorget, tomten Banken 1 i Dalby, tomten Grobladet 1 i Södra Sandby, tomten Garveriet 2 i Veberöd och tomten Aspeholm 6 i Genarp.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ___________________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ___________________________

  Åsa Wittenfelt

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

  Mer info
 • Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019

  Budgeten för Lunds kommun 2019 beslutades ju i juni, men eftersom det är valår beslutas ny budget i november. De tre filerna nedan är hela vår budget. Den är på det stora hela ganska lik vår budget från juni. Nu ska de olika budgetarna tas upp på kommunstyrelsen den 7 november, sedan kommer vi att skriva mer om detta inför budget-KF 29 november då det hela avgörs.

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) Textdelen

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Investeringar

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Drift

  Mer info
 • Bertil Malmberg höll föredrag om islam

  Bertil Malmberg talar i Lund 5 november 2018

  Vilka idéer och drivkrafter är det som ligger bakom islamismen vi ser idag? Är islam främst en religion eller en ideologi? Det var några av frågorna som Bertil Malmberg redde ut i det föredrag han höll för SD Lunds medlemmar den 5 november. Bertil Malmberg har ett långt yrkesliv bakom sig, först som ubåtsofficer i 26 år, och sedan som företagare. Han har arbetat runt om i världen, bland annat i muslimska länder som Pakistan och Malaysia, och är numera politiker för Sverigedemokraterna i Trosa kommun och Södermanlands landsting.

  Bertil Malmberg gick igenom hur islam uppstod, och hur den nya religionen snabbt spreds genom militära erövringar av mycket stora områden. Olika folkslag tvingades till underkastelse genom jihad, alltså heligt krig. Han gick även igenom islams heliga skrifter. Dessa är ofta otydliga, men det finns inom islam instruktioner och överenskommelser om hur de ska tolkas. Han visade hur islams grundfundament helt skiljer sig från vårt västerländska sätt att tänka, och att detta leder till stora motsättningar. Han drog slutsatsen att islam är främst att betrakta som en ideologi, med bestämda maktpolitiska syften. Han avslutade med att uttrycka sorg över den enorma propaganda, naivitet, och enfald som präglar tänkandet hos många makthavare och opinionsbildare i Sverige i dessa frågor. Våra skattepengar fortsätter till exempel att gå till organisationer i Sverige, till exempel Ibn Rushd,  med kopplingar till muslimska brödraskapet, och den senaste veckan har det ju avslöjats att den skånska avdelningen av SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund, har drabbats av ett maktövertagande från muslimska grupper. Det är ju egentligen bara en naturlig konsekvens av socialdemokraternas mångkulturalistiska politik, så varken de eller någon annan borde vara förvånade.

  Mer info
 • Nu är det dags för budget igen

  Vi illustrerar höstbudgeten med en vacker bild från Skrylle

  Budget för Lunds kommun beslutas ju i juni varje år. Fullmäktige tog i juni budget för 2019. Men eftersom det är valår tas nytt beslut i november. Det är på fullmäktige den 29 november som detta beslutas. Dessförinnan ska  kommunstyrelsen säga sitt om förslagen, det sker 7 november.

  Vi i SD Lund arbetar just nu med vår budget, det dröjer en vecka till innan den är klar. Idag måndag blev den så kallade Lundakvintetten klar med sin budget. Sedan får vi se hur många budgetar det bli från vänstersidan, någonstans mellan en och fyra är det troliga.

  Lundakvintetten (M, C, KD, FNL, och L) har lagt en budget som försöker signalera att den rör sig i en vettig riktning, bort från de värsta strömningar som vi har sett mycket av i Lund de senaste åren. Den skär till exempel ner anslagen till vad den kallar ”EU-medborgare”. De menar antagligen de man ett tag kallade ”utsatta EU-medborgare”. Men de förstår fortfarande inte att Lunds kommun inte kan bedriva social verksamhet för personer från andra EU-länder som besöker Sverige. Naturligtvis måste man åka hem om pengarna har tagit slut! Men Kvintetten vill fortsatt lägga pengar på denna märkliga verksamhet.

  Man skriver också att man vill minska tilläggsanslagen till flyktingmottagningen, en lite minskning med 7 miljoner. Men detta är bara signalpolitik, det finns inga tecken på att de vill dra ner på verksamheten eller hitta mindre kostsamma lösningar.

  Det finns inga tecken på att kvintetten har förstått att de måste bryta med mångkulturalismen. Bakom deras försök att bryta lite med vänstertänkandet och profilera sin nya politiska konstellation som ett liberalt alternativt till de fyra årens vänstervanstyre finns inget nytänkande, utan bara de vanliga, utslitna liberala tankefigurerna. Man vill effektivisera säger man, men vet inte hur.

  Mer info