Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 13

Vår Politik

Vår politik i Lund

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Motion om avgiftsfria trygghetslarm

  Denna motion lämnades in till kommunfullmäktiges kansli i början av september 2009:

  För närvarande (september 2009) finns det cirka 1500 trygghetslarm i bruk i Lunds kommun. Verksamheten sköts av Vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsjouren tar emot larmen, och sedan tillkallas vid behov av åtgärd i första hand hemvården i respektive distrikt.
  För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift av maximalt 220 kronor i månaden. Detta motsvarar en summa av 2640 kronor om året per brukare.

  Trygghetslarmen har tidigare varit avgiftsfria. Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas.
  Vad var meningen med att införa högskattesamhället om inte just för att ge hjälp till de som behöver det? För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 2640 kronor om året tyckas vara en liten summa. Men för en fattig pensionär kan det vara mycket pengar. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi, har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd för att täcka utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta är fel, eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta, med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle behövt, än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp lite, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig, och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att den avgift som brukare av trygghetslarm i Lunds kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.

  _________________________ ____________________________
  Erik Almqvist Hans-Olof Andersson

  Mer info
 • Motion angående principbeslut för tjänstetillsättning inom Lunds kommun

  Nedanstående motion lämnades måndagen den 25 maj in till kommunfullmäktiges kansli:

  Sverigedemokraterna tar starkt avstånd från diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet, samt etnisk bakgrund.
  Sverigedemokraterna anser att tillsättning efter kompetens skall vara den allenarådande principen vid tjänstetillsättning inom Lunds kommun. För närvarande finns det, till exempel i den av fullmäktige antagna mångfaldsplanen, påbjuden etnisk kvotering vid tjänstetillsättning. Under rubriken mål på sidan 3 i mångfaldsplanen kan man läsa:

  ”Vi vill att inom de närmaste 5 åren ska minst 10% av förvaltningarnas anställda vara rekryterade bland arbetstagare med annan bakgrund än svensk”

  Detta är ett tydligt exempel på etniskt kvotering.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige tar ett principbeslut

  att kvotering, eller positiv särbehandling utifrån kön, religiös tillhörighet, eller etnisk bakgrund ej får förekomma vid tjänstetillsättning inom Lunds kommun.

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ____________________
  Erik Almqvist

  _______________________
  Hans-Olof Andersson

  Mer info
 • EU-valkampanj och en dikt om Lunds trafiksituation

  Bo Kjellberg bladar
  Bo Kjellberg, vice ordförande i SD Lund, delar ut flygblad i Genarp.

  Nu är EU-valskampanjen i full gång! Först ett lugnande ord till alla som undrar över hur ni ska få tag på valsedlar: Ni kommer att få dem hem i posten.
  I Skåne, Kronoberg län, Blekinge, och de fyra sydligaste kommunerna i Halland har vi lyckats skramla ihop nog med pengar för att göra ett postutskick till alla hushåll. I brevet, som kommer cirka en vecka innan valdagen den sjunde juni, finns en informationsbrochyr och valsedlar.

  Men valsedlar ska också finnas på plats i vallokalerna. Eftersom partiet fick mer än en procent i förra EU-valet 2004, så skall valförättarna lägga ut våra valsedlar. Om inte våra valsedlar ligger på plats så är det bara att anmäla detta till valförättarna i lokalen. Tvyärr förekommer det att folk tar bort våra valsedlar. Socialdemokratiska politiker har dömts för detta i tingsrätt.

  EU-valet brukar ha lågt valdeltagande, men det är viktigt att gå och rösta i detta val! Om du undrar varför så kan vi bara hänvisa till vår valsite www.sverigedemokraterna.eu Där hittar du all information du behöver om varför det är just oss du bör rösta på.

  Så till en annan sak, nämnligen våra trafikproblem i Lund. Det finns problem redan nu, men det är inget mot vad det kommer att bli om inte vi har en plan för framtiden. Lund växer mycket snabbt, och resandet ännu snabbare.
  Sedan länge finns det en vision om att anlägga lightrail i Lunds kommun. Lightrail är ett mellanting mellan spårvagn och pendeltåg. Mark för detta är redan reserverad från stationen till Dalby. För att kunna genomföra projektet behövs det tillräckligt med trafikunderlag längs det tänkta spårets sräckning, och det är därför det nu byggs många, och planeras ytterligare fler, bostäder på Östra torn, Linero, och på det nya området Norränga.
  För ett tag sedan var det medborgarstämma på katedralskolan. Under en vacker målning som bland annat hyllar Karl XII (som ju bodde på skolan 1716- 1718) diskuterades bland annat möjligheten till lightrrail, kanske till och med inne i centrum.
  Vi Sverigedemokrater som var på plats lyssnade på bland annat våra trafikansvariga tjänstemäns lärda ord i saken, men känslan av politisk mental impotens hos både vänster- och högerblock var ändå påtaglig. För att drömmar ska gå i uppfyllelse, för att visioner ska bli verklighet, krävs något mer. Det krävs vilja, det krävs ande, det krävs poesi. Vi fattade under den allt mer avsomnade stämman pennan och skrev följande dikt:

  SPÅRVAGNAR KAN GÅ
  Skriven på medborgarstämma 21 april 2009

  Spårvagnar kan gå
  Så nära, så nära
  Så tyst, så tyst
  Hon smyger som på tå
  Vår lilla söta lightrail
  Utan ett knyst
  Tänk er vår Klostergata
  Med bara surr och pling
  Vad skönt det skulle bli
  Om alla demagoger sluta tjata
  Om Armaturen och vår galt
  Dessa våra käpphästar
  Vår trafikdebatts särimner, vårt allt!

  Men när galtar och grisar flyger
  Och Botulf alldeles heligt leviterat bort
  Då blir det ju plats här nere
  För elektrisk charm på metalliska hjul
  Försök förstå vad det blir kul
  Utan allt
  detta
  bussiga
  strul

  Mer info
 • Vårt förslag till skolplan

  Idag, torsdagen den 5 mars, behandlar kommunstyrelsen ett förslag till skolplan för Lunds kommun. Vi Sverigedemokrater har varit adjungerade till den styrgrupp som under ett halvt år har diskuterat hur en ny skolplan ska vara utformad. Vi har varit med och diskuterat, men som adjungerad kan man inte yrka, alltså formellt föreslå något.
  För oss Sverigedemokrater framstod det redan tidigt i processen som självklart att det skulle gå att göra en bättre skolplan än det förslag som de andra partierna, efter ändlösa kompromisser och ändlös idémässig utslätning, till slut kom fram till. Nedan är vårt förslag till skolplan, som kommer att ställas mot de andras när ärendet inom kort tas i upp i kommunfullmäktige.

  SKOLPLAN FÖR LUNDS KOMMUN: ATT LÄRA GENOM ATT LYCKAS

  Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inklusive särvux benämns i skolplanen som skola. Barn, ungdomar och vuxna som erbjuds pedagogisk verksamhet benämns elever. All personal benämns i skolplanen som personal.

  Inledning
  Alla kommuner ska enligt skollagen ha en skolplan. I skolplanen ska inriktningen för den kommunala skolan anges. Skolplanen ska också identifiera och tydligöra de åtgärder som ska vidtas för att skolan ska uppnå de nationella målen samt ange vilka områden som ska prioriteras för att så ska ske.

  ”I alla kommuner ska det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella mål som satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.” (Skollagen 2 kap 8 §)

  Skolplanen omfattar alla barn, elever och studerande i kommunens förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen. Skolplanen antas av kommunfullmäktige.

  Styrning av skolan i Lund
  Lunds kommuns skolor styrs av nationella styrdokument, skolplan och av andra kommunala dokument så som likabehandlingsplan, jämställdhetsplan, handlingsplan för ungdomsinflytande med mera.
  Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för skolan i Lunds kommun och beslutar om kommunens skolplan. Kommunfullmäktige provar och fastställer årligen de mål och den budget som gäller för skolorna för den kommande treårsperioden i Ekonomi- och verksamhetsplanen. Uppföljningen sker årligen i årsredovisningen.
  Nämnderna ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagar och förordningar, skolplanen samt andra kommunala mål och beslut. Rektor ansvarar för skolans verksamhet och för att en lokal arbetsplan upprättas.

  Inriktningen för arbetet i skolan ska ske utifrån eleven och ha både elevens samt kommunens framtid i sikte.
  Alla elever ska redan från grundskolan både få en möjlighet att se och få en erfarenhet av att det de lär sig i skolan har en direkt koppling med deras framtida liv. Vi vill därför ha ett nära samarbete med bibliotek, näringsliv, Lunds universitet samt Lunds Tekniska Högskola för att kunna vidga elevernas möjligheter att i en framtid kunna skapa sig en ordentlig möjlighet att lyckas.
  Det är viktigt att Lunds kommuns skolor erbjuder elever en god bildning men även en möjlighet att kunna skapa både företag och arbetstillfällen åt sig själva och åt andra genom de kunskaper de förvärvar. Det är allas vår framtid som vi nu lägger grunden till i skolan.

  Lunds kommun ska fortsätta att arbeta för att bli skolkommun nummer ett.
  Vi ska även fortsätta att få högre resultat än SALSA (SALSA, Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser = förväntat resultat utifrån varje skolas elevgrupp).
  De kunskaper, intresse och den vilja som elevernas föräldrar har för att deras barn ska må bra och lyckas i skolan ska vi ta tillvara. Ett nära samarbete och en lyhördhet mot föräldrarna är mycket viktigt i skolans arbete.
  I Lund ska vi fortsätta att sträva efter att ha den bästa personalkompetensen inom alla personalkategorier i skolan. Personalen är en viktig del av skolans dagliga liv och utgör samtidigt en vuxenförebild för eleverna. Vikt vid tillsättning av tjänster ska läggas vid utbildning samt personlig lämplighet.

  För att lärare och annan personal inom skolan ska kunna få den kompetensutveckling som krävs bör de få ordentlig kontinuerlig vidareutbildning av hög kvalité. Vi ska vara lyhörda för den kunskap och de erfarenheter som de aktiva lärarna ute i verksamheten har och dessa ska tas tillvara. Det är viktigt att hitta ett forum där dessa kunskaper kan föras vidare till de beslutande inom skolan.
  Lunds kommun vill möjliggöra för eleverna att lära sig att lyckas så att de kan arbeta med en god självkänsla och en god egenerfarenhet både i skolan men även senare i livet. Vi ställer vi oss positiva till prov. Men först ska en ordentlig hjälp ges åt alla elever.
  Vi vill att elever ska lära sig genom att lyckas och vi är beredda att ge den hjälp som elever kan behöva för att lyckas!

  Resurser
  Skolorna ska få resurser efter behov. Eftersom skolorna ser olika ut och elevkullarnas behov förändras anser vi att resursfördelningen ska utgå från de olika skolornas behov, terminsvis.
  Det är resursslöseri både i nutid och i framtiden att låta elever gå i skolan år ut och år in utan att få den hjälp som de behöver för att lyckas.
  Adekvata resurser ska sättas in på ett tidigt stadium om de behövs för att en elev ska kunna klara av sina studier. Detta kommer i längden att spara stora resurser både för eleverna, skolorna men även för vår kommun och vårt samhälle.
  Denna satsning på utbildning i kommunen kommer att inbringa både arbetstillfällen och utveckling för hela Lunds kommun.

  Prioriterade mål för skolorna i Lund
  Lund blev den bästa skolkommunen 2008 precis som vi blev 2004. Under de sju år som Lärarförbundet utsett en vinnande skolkommun har Lund varje år legat bland de fem bästa kommunerna. Detta ska vi fortsätta att sträva efter. Det visar att den ekonomiska satsning som kommunen gjort på skolorna fram tills nu har varit rätt och det vill vi bygga vidare på.
  Trots våra fina resultat kan vi se i Kvalitetsredovisningarna 2007 och 2008 att allt fler elever inte uppnår målen och får betyget godkänd i svenska och matematik i flera av våra skolor.
  Vi anser att vi måste tidigt sätta in hjälp för eleverna för att motverka denna utveckling. Inga elever ska gå utan hjälp år efter år i skolan. Därför ska vi i första hand nu satsa på ämnena svenska och matematik redan från förskolan upp till gymnasieskolan.
  Ytterligare en prioritering ska göras för de elever som har ett stort intresse för sitt ämne men som också har möjlighet att nå en djupare kunskap och högre betyg. Dessa elever ska inom ramen för våra förslag få sina behov att få fördjupa sina kunskaper tillgodosedda.
  Undervisning ska utformas på ett konkret sätt så att den möter elevernas behov på deras nivå. Prioriteringarna riktar sig mot framtiden och för att Lund ska kunna utvecklas på ett tillfredställande sätt. Om vi ska lyckas med det bör sats-ningar göras på alla elevgrupper.
  Vi prioriterar även ett ordentligt värdegrundsarbete gällande jämställdhet mellan man och kvinna inom skolans alla stadier.
  Prioritering gällande ett ekologiskt hållbart samhälle ska också ske inom alla skolans olika stadier.

  Förskolan
  Förskoleverksamhet i Lunds kommun håller en hög kvalité men för att stärka den undervisning som redan finns i det svenska språket ska det införas sagostunder med diskussion och utvecklande verksamhet. Genom att lyssna på en saga eller en berättelse varje dag och sedan få uttrycka sig på det sätt som barnet kan. Barnets ordförråd och ordkunskap ska ökas.
  Till förskolan ska äldre kommuninnevånare bjudas in för att berätta och prata med förskolebarnen om hur det var när de var barn. Länken mellan olika åldersgrupper samt kunskapen om hembygden ska stärkas.
  Ett mycket nära samarbete med biblioteket och dess verksamhet ska utvecklas.
  Föräldrars engagemang för att stärka barnets språk ska uppmuntras.

  Förskoleklass
  I förskoleklassen vill vi att barnen ska fortsätta att utveckla språket. Även här vill vi ha sagor och berättelser som ett viktigt moment anpassat efter ålder och mognad hos barnen.
  Vi vill införa lätt matematikundervisning där en förståelse för det matematiska språket börjar tränas på ett naturligt och lekfullt sätt.
  Ett fortsatt nära samarbete med stadens bibliotek är viktigt.
  Det är viktigt att involvera föräldrarna i språkutvecklingen och ett nära samarbete med föräldrarna är av stor vikt.

  Grundsärskolan – träningsskolan
  I Grundsärskolans följer eleverna läroplanen i sin takt och vi vill att de elever som går i grundsärskolan samt i träningsskolan ska få möjlighet att utveckla sitt svenska språk så långt de kan. Inom både grundsärskolan samt träningsskolan vill vi införa sagoberättande för de tidiga åren och litteraturberättande för de senare åren.
  Det är viktigt att alla barn får en ordentlig möjlighet att få utveckla sitt språk så långt det är möjligt att uppnå.

  Grundskolan
  Svenska – språkverkstäder
  Våra mål är dels att alla elever ska uppnå målet godkänd i svenska och dels att de elever som kan nå högre betyg ska ges möjlighet att få den hjälp de behöver för att kunna åstadkomma detta.
  Inom ämnet svenska vill vi inrätta språkverkstäder.
  I språkverkstaden ska elever med redan goda språkkunskaper och med ett brinnande intresse för språket, kunna få den hjälp de behöver för att utvecklas så långt deras intresse och begåvning ger dem möjlighet till.
  Den stora grupp elever som vanligtvis följer klassundervisningen men som kanske missat ett moment, på grund av sjukdom eller av annan orsak, ska kunna vända sig hit för att kunna gå igenom momentet i lugn och ro med en lärare. Detta gäller även de elever som känner att de behöver öva lite mer för att behärska ett visst moment.
  För de elever som upplevs ha stora svårigheter med ämnet bör en mer stadigvarande speciallärarhjälp finnas.
  När en elev inte kan följa den ordinarie klassundervisningen ska en identifiering av vad som fattas göras å det snaraste. Åtgärdsprogram ska skrivas men också omedelbart åtgärdas så att eleven så fort som möjligt får den hjälp den behöver och kan återgå till den ordinarie undervisningen. Åtgärdsprogram får inte bara sättas in i en pärm utan måste omedelbart åtgärdas. Eleven ska få den extraundervisning och de läxor som behövs för att komma ikapp i språkverkstaden.
  Målet är att inga elever ska gå ut med icke godkänt eller med ett lägre betyg än deras förmåga och intresse kan ge dem.
  Eleverna ska redan på grundskolenivå ges en möjlighet att se att deras studier har ett direkt samband med det kommande yrkeslivet.
  Därför ska det i språkverkstäderna även anordnas träffar med till exempel författare, litteraturvetare, språkvetare, tolkar, filmmanusförfattare, skådespelare samt andra yrkeskategorier som använder språket som yrke. Eleverna får på så sätt en konkret bild av vilka yrken och vägar det finns om de studerar i skolan.
  Ett fortsatt intresse för det berättade och det skrivna ordet ska grundläggas i de tidiga skolformerna.

  Matematik – matematikverkstad
  Våra mål med ämnet matematik är dels att alla elever ska uppnå betyget godkänd i grundskolan men dels att de elever som kan och vill arbeta för ett högre betyg och djupare kunskap ska få den hjälp de behöver.
  Inrättande av matematikverkstäder som alla elever ska ha tillgång till ska ske. Det ska vara en permanent del av skolan och ska utnyttjas av alla elever som ett komplement till den ordinarie undervisningen när så behövs.
  För de elever som uppvisar mycket goda resultat vill vi ge resurser för att de ska kunna utveckla sina kunskaper på ett sådant sätt att de kan gå fram längre än vad målen anger om de har intresse och kunskap för det.
  Den stora grupp elever som vanligtvis följer klassen obehindrat, ska det vara möjligt att kunna vända sig till matematikverkstaden, när de har varit sjuka och behöver ta igen kunskap. En dag eller några dagas sjukfrånvaro ska inte omkullkasta ett annars gott studieresultat, utan hjälp ska fås omedelbart.
  Speciallärarundervisning ska ges till elever med stora problem i matematik.
  Både inom ämnena matematik som svenska vill vi att eleverna ska få en möjlighet att se var deras ämneskunskaper kan leda dem i det framtida yrkeslivet. Därför vill vi att i matematikverkstaden ska olika yrkesgrupper inbjudas såsom till exempel matematiker, civilingenjörer, representanter för LTH och Ideon så att de kan föreläsa om de intressanta arbetsuppgifter och yrken som finns för den som är intresserad av ett yrke inom matematiken och naturvetenskapens område.
  Ett intresse, för både matematik och naturvetenskap, som följer eleven även efter avslutad grundskola ska främjas.

  Historia
  Historieundervisningen i den svenska historien ska stärkas. Eleverna ska få en ordentlig kunskap både om den svenska historien men även om hembygdens historia.

  Idrott – Hälsa
  Idrott och hälsa samt hemkunskap är andra ämnen i grundskolan som ska prioriteras. Grunden till hälsosamt liv läggs i ungdomen därför ska vi stärka dessa ämnen i skolan.
  Eleverna ska lära för livet och de ska redan i skolan kunna få en sådan kunskap att de kan avända den. Eleverna ska kunna anpassa sin motion och sitt näringsintag på ett sådant sätt att hälsan befrämjas under hela livet.
  Goda vanor grundas tidigt i livet och vi anser att idrott och hälsa samt hemkunskap är två mycket viktiga ämnen som innehåller nyckeln till ett gott liv.

  Äldre kommuninvånare
  Inom alla de tidiga skolformerna ge en möjlighet för att äldre kommuninvånares kunskaper och erfarenheter tas tillvara och ser gärna att de bjuds in för att förmedla länken mellan deras livserfarenheter och dagens elevers. Skolorna får själva bestämma hur och när detta ska ske.

  Gymnasieskolan
  I gymnasieskolan har eleverna valt inriktning och behoven av hjälp är inte samma som i grundskolan. Men även om man är duktig i språk eller i matematik och naturvetenskap kan elever behöva hjälp eller extrauppgifter.
  För gymnasieskolan önskar vi göra en ordentlig satsning på svenska, engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Dels för att vi har mycket bra språkliga institutioner på våra gymnasieskolor men också på grund av vårt medlemskap i EU. Genom det allt närmare samarbetet inom EU, gällande undervisning, handel och export är det viktigt att gymnasieskolans elever ges en möjlighet att kunna dessa språk så att de kan användas inom elevens kommande yrkesliv.
  Språkverkstäder där extrauppgifter, förklaringar och möjligheter att kunna fråga och få stöd och hjälp ska införas. Det är inte alla föräldrar som kan svara på sina barns frågor när de går i gymnasiet och några timmar per vecka bör en språkverkstad vara öppen för alla skolans elever.
  Likaså vill vi ha en matematik- och naturvetenskapsverkstad där elever kan komma och få hjälp med enskilda uppgifter eller en extra förklaring. Det är inte alla föräldrar som har läst dessa ämnen eller har denna kunskap så att de har en möjlighet att hjälpa sina barn och därför ska skolan kunna hjälpa till.
  Skolorna själva får bestämma hur verkstäderna ska utformas.

  Historia
  Fördjupning i ämnet svensk historia ska erbjudas eleverna. Fler valbara kurser i svensk historia samt hembygdens historia ska utvecklas.

  Gymnasiesärskolan
  Det är viktigt att alla invånare får delta i samhällslivet. Därför bör undervisningen inom gymnasiesärskolan ske på ett sådant sätt att elevernas framtida möjligheter att delta i samhället stärks. Gymnasiesärskolans elever måste få möjlighet till ett arbete utifrån vars och ens förmåga.
  För elever inom gymnasiesärskolan vill vi särskilt satsa på en nära kontakt med kommunens olika förvaltningar, landsting och näringslivet i Lund. Elevernas framtida möjligheter på arbetsmarknaden bör redan nu inventeras och möjligheter och kontakter skapas för dem.

  Företagande i gymnasieskolan
  Med början i grundskolan och med ett fortsatt arbete i gymnasieskolan vill vi få ett nära samarbete med näringslivet i Lund, Lunds Tekniska Högskola samt Lunds universitet.
  En kurs i företagande samt en kurs i marknadsföring ska inrättas. Påbyggnadskurser ska erbjudas efter den första avslutats. Kurserna riktar sig inte enbart till de elever som redan vet att de kan och vill starta företag utan även för de elever som aldrig tänkt på det.
  Det är viktigt att hålla på traditionerna men det är också viktigt att skapa nya traditioner. Därför kan de elevföretag som skapas få en möjlighet att visa upp sig och sina produkter på en julmarknad samt att kursavslutningen sker genom en stor marknad precis innan sommarlovet. Vi menar att Lunds kommun ska stödja sina nya företagare och ge dem den hjälp de behöver.
  I Lund ska det finnas en permanent utställning över vilka nya företag som har startats genom projekten i skolan. I denna utställning får även de företag som startats efter genomgångna utbildningar på högre nivåer visas upp.
  Det är en viktig framtidsinvestering att vi lägger grunden för att nya arbetstillfällen skapas i Lunds kommun av kommunens invånare.

  Komvux
  De vuxna i Lunds kommun som saknar grundläggande grundskole- och gymnasial utbildning ska kunna komplettera sin utbildning på komvux.
  För påbyggnadsutbildningen inom komvux ska särskilt satsas på de ämnen som gör att studerande kan uppfylla nya krav som ställs på en anställd men även för studerande som behöver utbildning för att kunna starta eget.
  Ett nära samarbete med näringslivet bör ske så att kommande behovs- och bristyrkesutbildningar kan komma till stånd på ett tidigt skede så att det finns utbildad personal att tillgå.
  Studeranden inom komvux bör uppmuntras att starta egna företag.

  Särvux
  För de studerande som saknar den kunskap som ges inom grundsärvux och gymnasiesärvux ska motsvarande utbildning ges på särvux.
  Under utbildningstiden ska ett nära samarbete utvecklas med näringslivet, statliga och, kommunala förvaltningar samt landsting för att kunna skapa möjlighet för de studerande att kunna skaffa sig sådana kunskaper att det går att få ett arbete efter utbildningens slut.
  Utbildningen bör omfatta praktik i en sådan omfattning att den studerande kan utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt efter genomgången utbildning. Utbildningsplan för detta ska upprättas mellan den studerande, lärare samt det företag eller institution som är intresserad av att anställa den studerande.

  Sfi – svenska för invandrare
  Undervisning i det svenska språket ska påbörjas omgående och genomföras på effektivast möjliga sätt.
  Vikten av att kunna svenska och känna till det svenska samhället bör betonas för de studerande redan i början av studierna. Stort ansvar läggs på den studerande att själv anpassa sin arbetsinsats på ett sådant sätt att den studerande uppnår kursernas mål inom angiven tidsram.
  För de elever som inte kan läsa eller skriva ska utbildningen påbörjas omgående. Undervisningstiden bör omfatta mer än de 15 timmar per vecka som skollagen förespråkar eftersom dessa studerande inte bara behöver lära sig språket utan även att läsa och skriva.
  Etappmål för att kunna uppnå målen för undervisningen bör ske i samråd mellan den studerande och läraren.
  Inom Sfi-utbildningen ska grundläggande kunskap om den svenska kulturen och den svenska historien ges. Viss hembygdshistoria bör ingå i undervisningen så snart det är möjligt. Möjligheter för de studerande ska skapas så att de på ett tidigt skede får en inblick och en kunskap om det samhälle de nu lever i.

  Att lära genom att lyckas är grunden för vår skolfilosofi i Lund!

  Mer info
 • Terror mot politiker i Lund

  Nu har det hänt igen. Trots fagra utfästelser från makthavare och poliser om att ”politiskt våld inte kan tolereras” och liknande, så är det inte slut. Precis som SÄPO konstaterade i en rapport för några veckor sedan, så pågår det en systematisk förföljelse av oliktänkande, och då främst Sverigedemokrater, i vårt land.
  Den här gången är det min kollega i Lunds kommunfullmäktige, Erik Almqvist, som återigen har blivit hotad. I porten i det hyreshus där han tidigare bodde, har någon natten mellan fredag och lördag slagit sönder fönsterrutor, och kladdat med färg på dörrar och väggar. Det är ingen tvekan vilka det är: hotet ”Erik! Vi ser dig” är undertecknat med ”AFA”. Det är den terrororganisation som kallas ”Anti-fascistisk-aktion”.

  Polisen vet vilka det här är, men de säger till oss att de inte klarar av att binda enskilda personer till enskilda brott, det blir liksom för svårt när brottslingarna har överlistat polisen genom att organisera sig! Det var med spelad hjälplöshet, lätt leende, som polisassistenten Eva sade detta till mig när jag anmälde ett av brotten mot oss i valrörelsen 2006. Lite rörande! Jag är själv nämndeman i Lunds tingsrätt sedan valet, och har nu dömt i cirka femtio rättegångar. Jag kan berätta för er att Lundapolisen är i stånd att lösa långt, långt, svårare brott än dessa. Men de har instruktioner att låta den här terrorverksamheten fortsätta, det har en numera halvtidspensionerad kriminalkommissarie berättat för Erik och mig, klart och tydligt.

  Men allt det här kommer att ändras. Efter valet 2010 kommer, med din och vår allas hjälp, Sverigedemokraterna förhoppningsvis in i de rum där makten över det svenska polisväsendet utövas. Då kommer vi att verka för att de personer som misskött sina tjänster så fort som möjligt får lämna dessa, och att de rättsliga efterspel som lagen föreskriver skall föras till sitt slut och konklusion.

  De som gjorde brottet då, de som begav sig hem till den fastighet där de hoppades finna Erik, de som uttryckte sitt hat, och slog sönder? Jag tänker inte bli arg på er. Jag är arg på de som utnyttjar er. Maktssystemet låter er fortsätta, för de tror att det hjälper dem att behålla sina välbetalda poster och stanna i sina villor några år till. Vuxenvärlden är så oändligt mycket mer cynisk och utnyttjande än ni kan ana. Jag lovar er, det är värre än ni tror.

  En eloge till Sydsvenskans Lundaredaktion, som skrivit om det här. Trots allt prat från de stora medieföretagen om att ”tiga ihjäl” folkviljan, så verkar de ansvariga på Sydsvenskan i Lund ha tagit ett principbeslut att åtminståne i viss mån bedriva journalistik, inte som sin förra chefredaktör Per Ohlsson (jag har hört att han fortfarande har någon reträttpost kvar på tidningen!) kalla oss ”löss” och bedriva hatkampanjer.

  Jag kan passa på att tipsa AFA om att naturen har blivit främlingsfientlig senaste dagarna. Blåsipporna har slagit ut i Lund! Det växer massor bland annat i Östra Torns by. Sverigedemokraternas partisymbol, Anemone Hepatica, är inte längre sällsynt. Det blir bara fler och fler.

  Hans-Olof Andersson 2008-04-07

  Mer info
 • Kampanjnummer av sd-kuriren fortfarande tillgängligt

  Kampanjkuriren

  Under de sista månaderna av 2007 delade vi sverigedemokrater ut en specialupplaga av sd-kuriren till Lunds invånare. Det är ett nummer som beskriver partiets invandringspolitik och klargör varför vi anser att denna är bättre än de andra partiernas. Vi har inte haft tillång till så många exemplar att vi kunnat dela ut till alla hushåll i kommunen. Har du inte fått den i brevlådan, men vill ha ett exemplar?
  Du kan vara lugn, vi har sparat ett mindre antal. Bor du i Lunds kommun skickar vi ett exemplar till dig kostnadsfritt. Du beställer genom att ringa oss, på telefon 046 – 12 38 42, helst kvällstid.

  Du kan ockås ladda ner hela tidningen som pdf på sd-kurirens hemsida, www.sdkuriren.se

  Mer info
 • Hur tycker du sd ska ställa sig i badhusfrågan?

  Ni kanske läste i Sydsvenskan idag, den 11 januari, att det pågår en diskussion om hur upprustningen av badhuset ska gå till, hur mycket det ska få kosta, och om man ska satsa på ett inomhusbad i den östra delen av kommunen.
  Det togs ett beslut i kommunstyrelsen igår torsdag, men det är kommunfullmäktige som har sista ordet. Nästa kommunfullmäktige är torsdagen den 31 januari, klockan 17.00 i Stadshallen. Kom gärna tid och titta!Det här med badhusets framtid diskuterades redan förra året, och vi har fått de grundläggande problemen framlagda för oss. Det handlar om ett generellt upprustningsbehov, och också att det finns önskemål om att förbättra badhuset så att man kan ha större simtävlingar där. Det so skiljer de olika partierna åt, är hur det ska lösas, och hur mycket pengar som skall satsas. Inom den närmaste tiden kommer en artikel till på denna hemsida, där vi berättar mer om de oilka förslag som lagts fram hittills.

  Som ni kanske läste i Sydsvenskan så kanske det kommer att bli så att det är vi sverigedemokrater som får utslagsröst i den här frågan. Vi håller nu på och diskuterar alternativen.

  Nu vill vi gärna att ni Lundabor hör av er till oss och säger vad ni tycker. Ni kan eposta era åsikter till lund@sverigedemokraterna.se, skriva ett pappersbrev till adressen i rutan uppe till höger; eller ringa en av våra två ledamöter i fullmäktige:

  Erik Almqvist: 0731-504 504
  Hans-Olof Andersson 046- 12 38 42

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budget för 2008

  Den 14-15 juni var det budgetfullmäktige i Stadshallen. Det var den kommunala budgeten för 2008 som skulle fastställas .Nedan är två länkar, en till vårt eget budgetförslag, och en till en filmsekvens där ni kan se Erik Almqvist hålla ett inledningsanförande. Snart kommer här en längre artikel om vad som hände på detta 25 timmar och 18 minuter långa kommunfullmäktige!

  Sverigedemokraterna Lunds budget för 2008

  Se även Erik Almqvists budgetanförande.

  Mer info
 • Motion angående avskaffande av ”Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag”

  Det finns två huvudsakliga anledningar till varför ”Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag”, hädanefter
  kallad ”mångfaldsplanen”, måste avskaffas.
  Den första anledningen är att den i sin grundstruktur, i sitt försök att formulera sin anledning till att existera, är självmotsägande. På sidan 2 står följande:

  ”Mångfaldsplanen är ett komplement till lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet”

  Men redan på nästa sida, i de uppställda, konkreta målen utrycks en fullständigt motsatt ambition: Att en systematisk etnisk diskriminering skall genomföras. Det sjunde i ordningen av de uppspaltade målen lyder som följer:

  ”att inom de närmaste 5 åren ska minst 10% av förvaltningarnas anställda vara rekryterade bland arbetstagare med annan etnisk bakgrund än svensk.”

  Denna medvetna etniska diskriminering går som en röd tråd genom de övriga målen, och genom de därefter i mångfaldsplanen följande styckena ”Därför att” och ”Handlingsplan med åtgärder”.

  Den andra anledningen är att de konkreta etniska diskrimineringsåtgärdernas genomförande, som alltså är det ena, för tjänstemännen fullt möjliga tolkningsalternativet av mångfaldsplanen; strider mot en lång rad lagar och internationella överenskommelser. En fullständig lista över dessa är knappast möjlig att åstadkomma, eftersom etnisk diskriminering strider mot hela den västerländska, demokratiska värdegrund som de flesta svenska lagar och internationella överenskommelser bygger på. Men som vi Sverigedemokrater ser det, är uppenbara brott mot följande av dessa anledning nog:

  I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, antagen 1948 och ratificerad av Sverige, uttrycks klart och tydligt, i den tjugoförsta artikeln:

  ”Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land”

  I svensk lagstiftning finns två lagar som specifikt förbjuder alla former av etnisk diskriminering:

  1. Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering.

  2. Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
  tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning.

  Förr eller senare kommer det, från enskilt drabbade, och demokratiskt verkande organisationer i det svenska samhället, att bli nödvändigt att vidta rättsliga åtgärder mot ett dokument som Lunds kommuns mångfaldsplan. Den eller de rättsliga processer, och troliga dryga skadestånd till enskilda drabbade personer, som kan bli följden, kommer att vara mycket skadliga för Lunds kommuns anseende.

  Det räcker inte med en omarbetning av mångfaldsplanen. Den är, som sagt, självmotsägande i sitt själva syfte, och erbjuder lite, om något alls, av substans i sina övriga starkt disparata och allmänt hållna formuleringar om till exempel kompetens vid anställning. Att anställning skall ske efter kompetens, och inget annat än kompetens, är ju en självklar grundregel för all offentlig tjänstetillsättning.

  Sverigedemokraterna yrkar att

  – ”Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag” avskaffas med
  omedelbar verkan.

  – Att en fullständig förteckning upprättas över anställningsärenden vid vilka, sedan
  mångfaldsplanens ikraftträdande, enskilda arbetssökande har diskriminerats på
  grund av etnisk tillhörighet.

  – Att Lunds kommun polisanmäler sig själv med åberopande av den i föregående
  punkt nämnda förteckningen.

  Lund 2007 02 05

  Erik Almqvist, ledamot kommunfullmäktige

  Mer info
 • Motion angående insynsplatser i styrelser och nämnder

  Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men ej de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder.
  Detta kan leda till att de partier som ej haft insyn istället blir tvungna att, genom långa debatter och många interpellationer i fullmäktige, försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten. Det finns naturligtvis en risk att detta inte kommer att fungera, och resultatet blir då en ofullständig informationsbild för de partier som ej är representerade, när dessa sedan skall ta ställning i kommunfullmäktige.
  Därför innebär insynsplatser, i en kommun som Lund med sina engagerade och ambitiösa politiker, säkerligen både en effektivisering och besparing, jämfört med nuvarande system.

  Att införa insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt; det förekommer i många kommuner. Kommunallagen lägger ej några hinder i vägen för insynsplatsernas införande.

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie
  eller ersättarplats i kommunstyrelsen och nämnder skall ha rätt till en insynsplats
  i dessa.

  – att insynsplatserna ska vara utan yttranderätt.

  – att insynsplatserna ej skall vara arvoderade.

  Lund 2007 01 29

  Erik Almqvist

  Mer info