Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lund

Vår Politik

Vår politik i Lund

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Motion om förebyggande säkerhetsåtgärder för hemvårdspersonal

  Du kan läsa motionen antingen nedan, eller öppna den i pdf-format via denna länk:

  Motion Förebyggande åtgärder vårdpersonal

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige                               Lund 2020-06-15

  Vid samtal med den personal inom hemvården som arbetar kvällstid så
  framkommer en oro för att förflytta sig mellan olika vårdtagare. Personal uppger
  att de hellre reser med bil än med cykel, och undviker vissa platser helt då de
  känner en otrygghet för bland annat de ungdomsgäng som befinner sig i deras
  område. Eftersom personalen ofta arbetar ensamma, och transporterar
  mediciner, så finns en överhängande risk för överfall. Nattpersonalen är idag
  utrustade med överfallslarm, men inte kvällspersonal trots att deras arbetspass
  överlappar timmarna innan midnatt när oron är som störst.

  Förvaltningschefen för Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att det idag inte föreligger ett
  generellt behov av överfallslarm inom hemvården, men vi tolkar detta som att
  behovet kommer att uppstå först när personal blir överfallna i högre
  utsträckning. Detta anser vi inte är tillräckligt, utan vi vill förebygga framtida
  överfall. Den kostnad som detta kommer att medföra är 295 kr per överfallslarm
  och månad exkl. eventuella utryckningskostnader, för ungefär 100 medarbetare.

  Utöver detta finns även en trafik-aspekt för att förflytta sig utomhus mellan
  vårdtagare, varje meter innebär en risk för mötande trafik och halka under
  vintertid. En del av personalen har dessutom mycket långa färdsträckor inom sitt
  område, vilket ökar risken ytterligare. För att förebygga detta föreslår vi att man
  utökar antalet lokala hemvårdslokaler, samlingsplatser för personalen och deras
  utrustning. Dessa lokaler behöver inte vara mycket mer än en mindre lägenhet
  för att tjäna sitt syfte. Vi vill uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen och
  Servicenämnden att i samarbete ta fram förslag på lämpliga lokaler.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen att köpa in och utrusta
  kvällspassets hemvårdspersonal med överfallslarm, och att finansiering för detta
  inarbetas inom Vård- och omsorgsnämndens ram för den kommande
  budgetprocessen.

  att Vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Servicenämnden utreder
  lämpliga lokaler för utökning av lokala hemvårdslokaler inom Lunds stad, och
  återkommer med förslag till Vård- och omsorgsnämnden.

  _______________________
  Christoffer Brinkåker
  ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige

  Mer info
 • Hur blir det med budgeten för 2021?

  Tyvärr ser det mörkt ut med ekonomin för kommunen. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Lunds kommun fattar beslut om budget för kommande år på ett fullmäktige i juni. Man beslutar även om så kallade EVP-siffror för de två åren efter det. Beslutet tas så långt innan årsskiftet för att man ska hinna organisera verksamheten i linje med beslutet: har politiken till exempel beslutat om utökningar eller neddragningar så måste man hinna öka eller minska personalstyrkan, och så vidare.

  Men i år är det mycket som hänger i luften. Staten har utfärdat en förordning att man inte ska ha möten med över 50 personer, så nu sammanträder KF med 33 ledamöter, det lägsta lagen tillåter. Det blir svårt att debattera budgeten om inte de med ledande poster inom olika områden är närvarande, till exempel alla nämndsordförandena. Så just nu är det oklart om det blir ett budget-KF 16-17 juni. Att ha mötet på distans, men massor av personer närvarande via Skype, innebär många problem, bland annat kan man inte ha slutna voteringar på distans.

  Om det inte blir något, så får man istället besluta om budget någon gång augusti till december. Fördelen med det är att man då har mycket bättre prognoser för 2021, vi är ju på väg in i en lågkonjunktur och de budgetar som görs nu, baserade på prognoser från mars, kommer att ha väldigt lite med den verkliga  ekonomin 2021 att göra. Det är inte bara så att ekonomin kan bli svag 2021, utan om resultatet för 2020 blir riktigt dåligt så måste man försöka ta igen en del av det kommande år.

  Vi i SD håller nu på med det sista med vår budget. Vi publicerar den på hemsida, facebook, och med pressmeddelande måndag 18 maj, 09.00.  Sedan är det budget-KS dagen efter, och då kommer nog alla fem, sex budgetar att vara offentliga så man kan jämföra dem.

  Mer info
 • Motion om digital justering inlämnad 2019-12-17

  Idag 17 december 2019 lämnar våra ledamöter Victoria Tiblom och Christoffer Brinkåker in en motion om digital justering av protokoll. Den ligger som fil här:

  Motion om digital justering 2019-12-17

  Mer info
 • Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym

  Idag torsdag 5 december har våra ledamöter Victoria Tiblom och Bengt Malmberg lämnat in en ny motion. Du kan läsa den antingen genom denna länken (som pdf) eller direkt som inklippt text nedan.

  Motion informationsskyltar på lekplatser och utegym 2019-12-05

   

  Lund 2019-12-05

  Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym
  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Runtom i Lunds kommun finns ett antal lekplatser och utegym. Men det saknas informationsskyltar. I Helsingborgs kommun har man satt upp informationsskyltar på lekplatser och utegym. Se bildexempel nedan.
  Skyltarna informerar om:

  – Regler som gäller, exempelvis rökförbud.
  – Exakt adress för lekplats/utegym. Något som kan vara livsviktigt vid ett tillbud. Det kan
  annars vara svårt för blåljuspersonal att hitta.
  – Hur man på ett enkelt sätt går tillväga för att anmäla skador på lekplats/utegym.
  Samtliga lekplatser och utegym har också ett nummer.

  Informationsskyltar är ett enkelt och smidigt sätt för kommunens invånare att dels snabbt
  kunna rapportera skador, såsom trasiga redskap, gungor etc och dels en ökad trygghetskänsla då man vet den exakta adressen till lekplats/utegym.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lund:

  att Lunds kommun ska införa informationsskyltar på lekplatser och utegym.

  För Sverigedemokraterna Lund

  Victoria Tiblom
  ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige

  Bengt Malmberg

  ledamot SD; Lunds kommunfullmäktige

   

  Bilaga 1: Exempel på informationsskyltar i Helsingborgs kommun.

  Bilaga 2: Exempel på placering av informationsskylt vid en lekpark

   

  Mer info
 • Två av våra motioner på väg till KF

  Igår måndag 24 juni var det KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), och förra veckan var det sista KS innan sommaren. Nästa KF är torsdagen 29 augusti. Även nämnderna kommer i gång med sina möten igen andra halvan av augusti.

  Men redan nu kan man se många av de ärenden som är på väg mot KF. På augustimötet kommer två av våra motioner upp. Dessa motioner är intressanta för de visar på svaga punkter i ”gammelpartiernas” syn på saker.

  Den första av dem är vår motion om förbud mot tiggeri på utvalda platser. Det har ju kommit en prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen, den är tydlig med att det går utmärkt att ha ett sådant förbud i den lokala ordningsstadgan. Vi har valt ut ett antal särskilt utsatta platser, men om man dömer av hur det diskuterades i KS förra veckan, så är det bara SD som kommer att rösta för motionen. De andra partierna vill tydligen inte göra något åt denna verksamhet, trots att det är väldokumenterat att den innehåller inslag av människoutnyttjande.

  Den andra motionen föreslår att kommunens ”vision” ska avskaffas. ”Visionen” är ett helt innehållslöst dokument där det står sådant som ”tillsammans ska vi skratta och lösa världsproblem”. Detta dokument anser de andra partierna ska vara ”ledstjärna” i styrningen av kommunen! Dokumentet har kostat miljoner att ta fram och ”implementera”, till ingen nytta.

  Både oviljan att göra något åt tiggeriet, och ”visionen” visar på att de gamla partierna egentligen inte vill styra. Man döljer sig istället bakom floskelfyllda dokument och visar ovilja att ta till sig kunskap om vad som händer i samhället.

  Mer info
 • Budget-KF går mot slutet: SD påverkar alltmer.

  Nu närmar sig budget-KF slutet. Just nu debatteras matinköp och liknande, under punkten ”Kommunstyrelse och kommungemensamt”. Det går inte att fatta några större beslut om detta, eftersom det redan finns antagna policys runt detta, och varje förvaltning (till exempel skolnämnd och äldrevård) betalar sina egna inköp inom den nämndens ram. Men Kvintetten har framfört en teori om att det går att spara 2 miljoner på att köpa mindre ekologiskt och mer närodlat. Det kan vara en braidé, 100 procent ekologiskt är ju inte möjligt. Men om det går att spara pengar på det är tveksamt. Så om de inte diskuterar detta med oss, och erbjuder oss att vara med och ta fram den nya kostpolicy som då behövs så, röstar vi inte på deras yrkande om denna inbesparing nu.

  Det samma gäller stödet till Fair trade city. Vi har erbjudit Kvintetten till förhandling men de verkar ointresserade av detta.

  Sedan är det ytterligare några nämnder kvar, det kanske är slut 22.30 ikväll. Kvintetten har som väntat vunnit det mesta detta budget-KF, men vi har varit vågmästare i flera ärenden, och fått upp anslaget till både Byggnadsnämnden och Miljönämnden.

  Mer info
 • Nu ska budgeten för kommunen bestämmas

  Vår budgets framsida. Klicka på länken nedan för att läsa den.

   

  Torsdag-fredag (13-14 juni) bestäms budgeten för kommunen 2020. Det görs på två heldagars fullmäktige i Polhemsskolans aula. Det börjar 8.30 och håller på som längst till 22.30 båda dagarna.

  Det är sex budgetar som står mot varandra: SD, S, MP, V, Fi, och ”Kvintetten” (M, L, KD, C, FNL). Ingen har egen majoritet. Det är bara SD som har varit tydliga med att vi kan förhandla med alla för att säkra en trygg majoritet och tydlig styrning av kommunen, men det verkar som om de andra partierna hellre förlorar än förhandlar.

  Beslut kommer att tas nämnd för nämnd, och det är ”ramen” (maxbelopp för nämnden att spendera) som man beslutar. Kvintetten och MP har samma ram för tre av nämnderna, så då är det klart hur det går. När det gäller skatten så har SD och Kvintetten samma, oförändrad skatt, så där kommer SD och Kvintetten att vinna. De övriga fyra partierna vill höja skatten.

  Du kan läsa vår budget på följande länk:

  https://lund.sd.se/sverigedemokraterna-budget-for-lunds-kommun-2020/

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2020

  Nu är vår Budget med ekonomi- och verksamhetsplan för Lunds kommun  2020-2022 klar. Klicka på länken nedan så får du upp dokumentet som en PDF. Vilken budget som vinner avgörs på budgetfullmäktige, 13-14 juni. Det är två dagars debatt, från 08.30  till 22.30 båda dagarna. Den äger rum i Polhemsskolans aula och är öppet för alla att komma och lyssna.

  EVP 2020-2022 – Sverigedemokraterna

  Mer info
 • Interpellation ställd till Philip Sandberg angående utbildning om hedersrelaterad våld till lärarna i Lunds skolor

  Lund 2019-05-09

  Enligt Philip Sandberg och Liberalerna; Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn i Sverige möjlighet att nå sina drömmar. Vi behöver fler skickliga lärare och Lund ska vara en kommun där de allra bästa i varje årskull vill bli lärare. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna höjs rejält.

  Detta är en bra grogrund för att lyfta skolan till något bättre men mer behövs göras och det behövs nu, inte senare för är att hjälpa våra lärare att klara av sitt uppdrag. De behöver omgående få hjälp att klara av hedersrelaterat våld i skolorna. Detta är något som oerhört många lärare efterfrågar ledningen om men inget har hänt, så när kommer detta ske?

  Under senare år har skolorna fått utbildning i HBTQ- och värdegrundsfrågor som ledningen ansett varit mycket viktigt, men om man frågar lärarna är det inte detta som är väsentligt för dem, det har man hela tiden undervisat i UTAN istället är det hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld har eskalerat i skolans värld och där står lärarna oftast handfallna och har ingen hjälp eller kunskap att ta tag i detta. Så min fråga till Philip Sandberg lyder:

   

  • När ska vi politiker lyssna på våra lärare och ge dem vad de behöver mest, fortbildning i hedersrelaterat våld?
  • Eftersom detta är en kostnadsfråga och den som håller i ”penningpungen” är du Philip Sandberg, så det är du som kan genomföra detta, så när kommer du verka för en skola som kan ta hand om alla sina elever och ge dem möjlighet att nå sina drömmar?
  • Åsa Wittenfelt
  • ledamot kommunfullmäktige (SD)
  Mer info
 • Motion om förenkling av systemet för styrdokument, policys, med mera.

   

  Lund 2019-05-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Hur går det egentligen till när kommuner styrs? Kommunallagen stadgar om ett antal politiska organ som ska finnas, men när det gäller styrdokument, planer, och policys, så är de bara en del som lagen föreskriver, till exempel energiplan.

  Det hela kompliceras i Lund av att antalet politiska organ är mycket stort. Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, så finns det tretton nämnder, ett stort antal bolag, och många mindre organ. Nämnderna har utskott och presidier, och en del av bolagen äger vi gemensamt med andra kommuner. Utöver det finns många andra organ.

  Ett sätt att styra är att de olika organen beslutar om olika planer, policys, styrdokument och program som ska vara vägledande inom olika områden. Under dessa finns styrdokument i de olika verksamheterna, och så finns förstås alla arbetsbeskrivningar och arbetsordningar. Det hela är så komplicerat att ingen kan ge något enkelt svar på hur alla dessa organ och dokument ska fungera tillsammans.

  På Lund.se, under ”kommun och politik”, finns en förteckning över ”Regler och styrande dokument”. Där finns till exempel kommunens taxor, som är nio stycken mycket konkreta dokument. Många andra dokument, till exempel de som reglerar stadsbyggandet är också nödvändiga. Men där finns också många andra texter, ofta av ganska abstrakt karaktär. I skrivande stund finns under ”Regler och styrande dokument” sammanlagt 102 dokument, om man räknar bort bolagen, som är föredömligt effektiva med bara något eller några dokument per bolag.

  Vi Sverigedemokrater har ofta framfört kritik mot införande av ännu fler styrdokument, planer, policys, och program. Vi har yrkat avslag på en del, till exempel den så kallade ”visionen” för Lunds kommun, och framfört skarp kritik mot utformningen av många andra.

  För elva år sedan, den 24 april 2008, hade kommunfullmäktige uppe ett ärende med titeln ”Lunds kommuns styrdokument” (§ 95). Man hade då insett att det hade blivit för många styrdokument, och kommunkontoret hade året innan fått i uppdrag ”att tillsammans med förvaltningscheferna inventera och vid behov föreslå en förändring av kommunens styrdokument”. Kommunfullmäktige tog ett beslut som resulterade i att ett antal styrdokument kunde avskaffas eller slås samman. Vi Sverigedemokrater yrkade att även ”Mångfaldsplan för Lunds kommun” skulle avskaffas, men det yrkandet gick inte igenom. Vi hade innan dess motionerat om att denna plan skulle avskaffas men motionen avslogs. Ett tag efter beslutet den 24 april 2008 avskaffades dock mångfaldsplanen.

  Nu håller kommunen återigen på att översvämmas av dessa dokument. De är ett symptom på frånvaro av verkligt ledarskap. Politiken producerar istället ett otal dokument, ofta fyllda med ideologiskt syftande begrepp. Ju osäkrare politiker, desto fler styrdokument, policys och program skrivs, och ju fler sådana dokument man har, desto otydligare blir det vad som gäller. Hur ska till exempel de olika dokumentens ambitioner prioriteras mot varandra?

  Samtidigt som denna motion lämnar vi in en motion om att den så kallade visionen ska avskaffas. I skrivande stund håller politikerna också på att besluta om ännu ett dokument, ”program för styrning”. Det är svårt att ha förhoppningar om att det programmet, sprunget ur den förvirring som alla andra styrdokument orsakat, kommer att göra något mer än att öka oklarheten om hur kommunen ska styras.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att en översyn av kommunens samtliga styrdokument ska genomföras, i syfte att ta fram vilka som inte fyller ett verkligt behov och därför bör avskaffas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

  Mer info