Valprogram för Sverigedemokraterna Lund 2014 | Sverigedemokraterna i Lund

Valprogram för Sverigedemokraterna Lund 2014

Tio av SD Lunds kandidater i valet 2014. Från vänster: Bengt Lundström, Gunilla Hedlund Mikulasek, Carl Sjöberg, Christoffer Brinkåker, Bo Kjellberg, George Florea, Dragan Brankovic, Hans-Olof Andersson, Matthew Bonnor, Bengt Svensson. Saknas på bilden gör Ted Ekeroth, Mats Hansson, och Ingvar Mårtenson.

Tio av SD Lunds kandidater i valet 2014. Från vänster: Bengt Lundström, Gunilla Hedlund Mikulasek, Carl Sjöberg, Christoffer Brinkåker, Bo Kjellberg, George Florea, Dragan Brankovic, Hans-Olof Andersson, Matthew Bonnor, Bengt Svensson. Saknas på bilden gör Ted Ekeroth, Mats Hansson, och Ingvar Mårtenson.

 

 1. En generös äldre- och omsorgspolitik

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården.

Privatisering av äldrevården skall ske i de fall där det utgör ett komplement till den offentliga vården och skall då bidra till en mätbar och påtaglig kvalitetshöjning. Målet med eventuella privatiseringar skall alltså vara att uppfylla ett behov som inte kan tillgodoses av kommunen.

Uppföljningssystemen av både privat och kommunal äldrevård måste förbättras så att man snabbt upptäcker problem. Kvalitetsmätningen skall ta med brukarnas egna åsikter, även de anhörigas synpunkter är viktiga när de äldre ibland har svårigheter att utrycka sina behov.

De vårdanställdas åsikter samlas in, anonymt. I många fall ser dessa problem och brister, men har inget bra sätt att rapportera detta.

Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat. Sverigedemokraterna ser att Lunds kommun genom sin landsbygd kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter.

 

Vi vill:

 • Att privatisering endast sker som komplement till den kommunala vården
 • Införa ett effektivare uppföljningssystem, där även anhöriga och vårdanställda ges en central roll i bedömningen av kvalitén.
 • Att ingen vakuumförpackad eller återuppvärmd mat skall serveras, endast ”färsk matglädje”
 • Att trygghetslarmen ska vara gratis
 • Införa utskrivningssköterskor för att brygga glappen mellan regionvård och kommunal vård
 • Att inget ritualslaktat kött skall serveras

 

 1. Ordning i skolan

Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens intentioner – att ”föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor” skulle få en chans under ett nytt huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte utvecklat sig i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i landsbygden får möjlighet att finnas.

Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd – vår vision är att nytillagad mat på färska råvaror.

”Flumskolan” måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i klassrummet – inga disciplinära åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstörningar.

Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot ”flumskolan” och ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status – som ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp – inför vi möjligheten för lärare att utbildas till ordningsvakter och därigenom få begränsade polisiära befogenheter.

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är ”svagast” vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.

Det svenska kulturarvet faller allt mer i glömska, till stor del pga. av skolans totala ointresse för detta viktiga område. Vi vill fokusera på de många svenska kulturyttringar som finns, men som få känner till. Lär t.ex. ut gamla spel, lekar och traditioner.

Vi vill:

 • att privatisering endast sker som komplement till den kommunala skolan, då i syfte att rädda nerläggningshotade skolor. Vinster skall återinvesteras i skolan.
 • att ingen vakuumförpackad eller återuppvärmd mat skall serveras, endast ”färsk matglädje”
 • återinföra specialklasser
 • införa jourklasser/jourskolor för att omplacera de elever som uppvisar sociala problem och som utgör ett problem för lärare och andra elever
 • lägga fokus på kunskap om det svenska kulturarvet
 • förbjuda heltäckande slöjor i skolan

 

3. Stopp för massinvandring och mångkultur.

Sverigedemokraterna vill att Lunds kommun ska säga upp avtalet om flyktingmottagning. Den mångkulturella ideologin ska ej bedrivas i Lund, den medför stora kostnader och kollisionerna mellan olika kulturer medför ofta konflikter. Kommunen ska årsvis redovisa konsekvenserna och kostnaderna av den förda politiken.

När kommunen anställer personal ska urvalet ske enbart genom kompetens. Inga former av kvotering eller ”positiv särbehandling” får ske. Ritualslaktat kött ska ej köpas in eller serveras. Kulturevenemang som riktar sig till viss etnisk grupp ska ej få kommunalt stöd.

 

4. Tillgänglig och levande landsbygd.

Lund växer, och för att inte slösa med den goda jorden ska man bygga på höjden där detta passar, till exempel i den nya Stångbystaden. Golfbanor ska ej anläggas på den bästa åkermarken.

Servicen i den östra delen av kommunen måste förbättras, bland annat genom att det byggs fler dygnet-runt öppna toaletter och att bygget av ett badhus i östra kommundelen snabbas på.

När det gäller miljön i Lunds kommun, så är vi positiva till arbetet med framställning och användning av biogas. De skogs- och naturområden som finns ska bevaras, och det vilda djurlivet ska skyddas, till exempel uttrarna i Kävlingeån.

 

5. Nej till spårvagn och ja till historisk stadskärna.

Vi säger nej till att anlägga spårvagn, bland annat för att det är viktigt att Lund bevarar sin historiska stadskärna. Kraftiga ingrepp i miljön ska inte ske, utan det som byggs nytt måste passa in i rådande byggnadskultur och de historiska formspråken som redan finns. Vi vill undvika själlösa glas- och stålbyggnader i centrum, sådana moderna byggnader kan istället byggas på Ideon-området.