Vad de tre domarna från Förvaltningsrätten betyder, domarna för nedladdning | Sverigedemokraterna i Lund

Vad de tre domarna från Förvaltningsrätten betyder, domarna för nedladdning

Malmö FR 10864-15 Dom 2016-04-08

Malmö FR 11098-15 Dom 2016-04-08

Malmö FR 12149-15 Dom 2016-04-08

Den 8 april kom ju tre domar från Förvaltningsrätten i Malmö. Det var tre beslut från Lunds kommun som vi i SD Lund har överklagat, två var fattade i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 12 respektive den 19 oktober 2015. Det tredje beslutet fattades i Kommunfullmäktige (KF) den 29 oktober. Besluten handlade om att Lunds kommun skulle bistå Malmö och Trelleborg i deras arbete med att vara ankomstkommuner för asylsökande. Till råga på allt så skickade kommunen direkt ut felaktiga uppgifter om att Lund skulle ha blivit ankomstkommun, någon som innebär att kommunen ingår ett speciellt avtal om detta med staten. Vi i SD Lund kontaktade kommundirektören som medgav att informationen var felaktig. Trots detta publicerade inte kommunen någon rättelse på sin hemsida. Då hade redan media, till exempel Sydsvenskan, hunnit gå ut med den felaktiga informationen.

Men problemet var inte bara direkt felaktig information från kommunens sida, utan det beslut som verkligen fattades var olagligt, det kunde inte fattas av KSAU utan måste upp till KS. På nästa KSAU, den 19 oktober, fattades ett mer komplext beslut. Det bestod av tre att-satser:

att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd med anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn,

att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Lunds kommun får boende samt så att stöd i form av evakueringslokaler till Malmö och Trelleborg kan lämnas, samt

att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov inlämnats, teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i bruk. För det fall att bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft ska boendet omgående avvecklas.

Som ni ser så uppmanar man här nämnderna att ta lokaler i bruk samtidigt som bygglovsansökan lämnas in, någon som ju är uppenbart felaktigt. Vi i SD Lund överklagade alla dessa tre beslut, och nu nu Förvaltningsrätten efter ett halvår dömer i ärendena, så upphävs alla tre besluten. Vi har i våra överklaganden framfört en rad problem med besluten. Här är en genomgång av de som Förvaltningsrätten har funnit olagligt i besluten:

KSAU 12 oktober, mål 10864-15:  Rätten upphäver beslutet av följande orsak: att beslutet att bistå Malmö och Trelleborg har Ingen begränsning i tid eller omfattning.

KSAU 19 oktober, mål 11098-15: Här upphäver rätten beslutet på två grunder: Ingen begränsning i tid eller omfattning och beslutet att uppmana berörda nämnder att ta lokaler i bruk utan att invänta bygglov får enligt förvaltningsrättens mening anses vara av sådan principiell beskaffenhet att det skulle ha fattats av kommunfullmäktige.

KF 29 oktober, mål 12149-15:  Det är samma tre att-satser som togs i KSAU 19 oktober. Vi har överklagat den tredje att-satsen, den om uppmana berörda nämnder att ta lokaler i bruk utan att invänta bygglov. Förvaltningsrätten håller med oss och upphäver beslutet.

Problemen med dessa tre beslut, och de andra överklaganden vi vunnit senaste året, är alltså inte bara att de är olagliga i sig, utan att de avspeglar en oförmåga av från de ”styrande partierna” (S och MP) att styra kommunen. Man rusar framåt utan att lyssna på tjänstemän, andra politiker, eller allmänhet.

På kommunfullmäktige torsdag 28 april kommer denna skandal att debatteras i både en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, och en interpellation till Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson. Kom och lyssna!