Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2014 | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2014

Domkyrkans port

Domkyrkans port

Sverigedemokraternas

budgetreservation för Lunds

kommun 2014

”Hopp för framtiden”

 

 

Inledning med ekonomisk lägesanalys

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2014 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. Den saknar (av skäl relaterade till utredningsresurser) budgetering för hela EVP-perioden (2014- 2016), och fokuserar på själva budgetåret 2014.

Vi föreslår i vår budget en del större förändringar, och vill med det visa att en annan politik faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till både det borgerliga budgetförslaget (”majoriteten”) och till de fyra andra partiernas politik. Alla siffror är i jämförelse med majoritetsförslagets siffror, för att möjliggöra tydliga jämförelser.

Lunds kommuns ekonomi uppvisar för närvarande en rad märkliga fenomen. Skatteunderlaget fortsätter att öka i ganska god takt, och förutspås (enligt kommunens egna siffror) att öka med 3,2 procent 2014, 4 procent 2015, och 4,7 procent 2016. Men ändå får många kommunala verksamheter inte kompensation för kostnadsökningar som motsvarar behoven. Investeringarna är höga, majoritetsförslaget sätter dem till 770 miljoner för 2014, och behoven av investeringar är onekligen stora, med en befolkning som växer starkt. Men investeringarna finansieras till mycket hög del med lån, vilket medför att låneskulden hotar att skena iväg: enligt kommunens prognos kommer låneskulden att ligga på cirka 2,6 miljarder kr år 2016. Kommunen måste på något sätt minska de löpande utgifterna. Det bästa sättet att göra det är att stoppa den fortgående resan in i det ”mångkulturella samhället”, en genomgående samhällsförändring vars kostnader inte på något sätt tydliggörs i den kommunala redovisningen.

Vi sverigedemokrater efterfrågar ett större ekonomiskt ansvarstagande. Men framförallt budgeterar vi för att bättre resultat än något av de andra partierna, med ett resultat som för 2014 ligger 53 miljoner över det kommunala balanskravet. Detta gör vi utan att höja skatten. Genom att prestera ett positivt resultat kan lånebehovet minskas, vilket framstår som helt nödvändigt i den pågående lånespiralen som kommunen befinner sig i.

 

Alternativ till den mångkulturella samhällsutvecklingen

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, tilliten, och därmed också tryggheten, till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet inom ett samhälle. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna vill verka för att stärka den svenska, skånska och lundensiska identiteten och kulturen och för att de invandrare som har kommit till Lund och Sverige skall anpassa sig till det svenska samhället istället för tvärtom. Därför vill vi omfördela medel och låta en del av dessa medel gå till kunskaper och förståelse för vårt lokala, regionala och nationella kulturarv och historia.

Det är också därför vi vill avveckla modersmålsstödet i förskolan, då vi befarar att verksamheten försvårar anpassning och då vetenskapliga rön från bland annat Danmark visat att den är så gott som verkningslös. Vi vill också att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med en begäran om att Lund skall få bli försökskommun för slopad modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna vill även införa regler om att svenska skall vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor under lektionstid.

Så länge statens fokus med flyktingmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade Ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt.

Sverigedemokraterna vill förbjuda alla former av positiv särbehandling, kvotering och annan diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning vid anställningar inom kommunen. Istället menar vi att kompetens bör vara den avgörande faktorn och att detta är en jämställdhetsfråga.

 

Barnen och ungdomarna är vår framtid

Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor, varför vi anser att kommunens småskolor ska bevaras så långt det är möjligt.

Riksdagspartiernas skolpolitik har misslyckats i grunden. Alldeles för många elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier, etniska motsättningar och förstörelse har fått en oacceptabelt stor utbredning. Våra ungdomar måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges fler verktyg för att kunna upprätthålla ordningen. De svenskfientliga attityder som vuxit sig starka bland vissa invandrarungdomar och som bland annat resulterat i att svenskfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade som offer för bland annat personrån, misshandel, sexuella övergrepp och annan kränkande brottslighet, måste lyftas fram och motarbetas inom skolan på ett mer effektivt sätt än idag.

Sverigedemokraterna vill satsa pengar till undervisning i det lokala, regionala och nationella kulturarvet samt till att motverka svenskfientligheten inom skolan. Vi satsar dessutom 10 000 000 kr på att öka tilläggsresurserna för socialt utsatta barn. Detta finansierar vi genom att föra över pengar från det etniska tillägget för barn med utländsk bakgrund till skolans kärnverksamhet.

Vi föreslår en kraftig minskning av medlen till modersmålsundervisningen, både i grundskolan och på gymnasiet. Visserligen har staten ett krav på att kommunen ska tillhandahålla modersmålsundervisning om det finns behov av det, men bedömningen av ett sådant behov kan ju bara ske som en avvägning mot elevens övriga undervisningsbehov. Därför är storleken på anslagen för modersmålsundervisning inte något absolut ut måste vara ett resultat av prioriteringar gentemot andra kommunala behov.

När det gäller SFI, och annan svenskundervisning, så behöver ett större ansvar läggas på den enskilde eleven. Lärarledd undervisning ska minskas och effektiviseras eftersom detta rör sig om vuxna människor som kan förväntas ta ansvar på ett helt annat sätt än barn.

 

En värdig ålderdom

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att de äldre generationer svenskar som byggt upp landet också ska ha en värdig ålderdom. Överlag uppfyller Lund de mest grundläggande kraven inom äldrevården, men det är vår ambition att kunna anställa fler inom äldrevården för att öka tidsutrymmet för en mänsklig relation mellan vårdarna och de äldre.

En trygg ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än normen för försörjningsstöd, samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en krona i svensk skatt, är en regelrätt skandal.

Sverigedemokraterna menar att äldreomsorgen ska kännetecknas av valfrihet och inflytande. För vårdtagare handlar det inte minst om rätten att själv välja boendeform, och det är viktigt att inte äldre mot sin vilja tvingas att bo i eget boende, trots att de inte klarar sig på egen hand. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem.

Hur är det egentligen med matförsörjningen till våra äldre? Vi inom Sverigedemokraterna får från de äldre höra att maten, i alla fall på en del äldreboenden, är så hårt ransonerad att alla inte blir mätta. Frågar de äldre efter mer mat, får de höra att ”de redan fått sin ranson”(autentiskt citat). Detta är inte acceptabelt, alla ska få äta sig mätta.

Likaså måste det finnas gott om tid för till speciellt hemvårdspersonalen att hjälpa de äldre vid uppstigandet, och vid sänggåendet.

För att öka kvaliteten inom äldrevården vill Sverigedemokraterna skjuta till ytterligare 20 000 000 kr till verksamheten jämfört med majoritetens budgetförslag.

 

Hälsosam, god, och etiskt ansvarstagande kost

Hälsan påverkas även av den mat man äter. Sverigedemokraterna menar att de livsmedel som Lunds kommun köper in och serverar på bland annat skolor och äldreboenden ska innehålla ett minimum av industriellt framställda transfetter.

Ett annat absolut krav är att kommunen inte ska köpa in kött från djur som ritualslaktats.

Helt konsekvent ritualslakt, med skäktning och helt utan bedövning för djuret är förbjudet i Sverige, (undantag kan beviljas för fjäderfä) men tillåten i många andra länder, även i EU.

 

Ta hand om infrastrukturen

Under många år har skötseln av gatorna eftersatts. Tjänstemännen berättar rakt ut att det inte finns medel att reparera de många hålen i gatorna. Byggandet av offentliga toaletter ligger efter, speciellt i ”byarna” som växer kraftigt. Trots många års diskussioner ligger skötseln av parker och kommunala byggnader efter. Detta vill vi åtgärda genom mer pengar till speciellt skötseln av gatorna, och till offentliga toaletter.

 

Bygg med omsorg och hushåll med marken

Lund har många fina gamla kulturbyggnader och områden. Vi vill förvalta och lämna efter oss vår unika stadskärna. Det är därför viktigt att ta en rad olika hänsyn när nybyggnation sker. Misstagen som begicks i Lund på 1960- och 70-talen, där man utplånade stora delar av de centrala miljöerna i Lund får inte upprepas. Bevarandet av gamla byggnader är av största vikt, också en del av vårt kulturarv.

När nybyggnation sker är det viktigt att använda marken effektivt. Detta gäller speciellt den bästa åkermarken. Vid utbyggnaden av till exempel Stångbystaden är det viktigt att bygga på höjden nära hållplatsen vid stambanan, tio till tolv våningar kan vara fullt möjligt i dessa lägen. Att anlägga golfbanor på den bästa åkermarken som nu sker är också dåligt markutnyttjande, dessa kan lämpligtvis anläggas på den sämsta jorden.

 

Levande kulturarv

Att Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för Sverigedemokraterna. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter, till exempel Mångfaldsrundan. Den svenska kulturen och kulturarvet har länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och modernistiska uppfattningar om kultur. De verkligt kulturintresserade menar att kulturen har ett egenvärde och vill inte att kulturbegreppet används som ett slagord i politisk marknadsföring.

Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, mångkulturella projekt, mångfaldsrundan samt studieförbunden. Totalt kan vi lösgöra 5 000 000 kr som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans.

 

Inga avtal om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

Avtalet med Länsstyrelsen säger att Lund ska ta emot 125 invandrare per år. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare men enligt SKL täcker den ersättningen endast 22% av den verkliga kostnaden. Stödet från staten för mottagningen ligger på ca 20 miljoner kronor. Om detta stöd endast täcker ca 22% av kostnaden innebär det att den verkliga kostnaden är ca 90 miljoner kronor – vilket medför en minuspost på cirka 70 miljoner för Lunds kommun. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir det en kostnad på 35 miljoner varje år kommunen tar emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden (då två ”kullar” av invandrare orsakar kostnader samtidigt) vilket ger en faktiskt kostnad på 70 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter.

Skulle avtalet brytas, vilket är den politik vi driver, innebär det en besparing på ca 35 miljoner kronor för 2014 och troligen det dubbla 2015 och framåt. En del av dessa kostnader ligger med all säkerhet på Socialnämnden, och vi gör därför en minskning av socialnämnden budget för 2014 med 12 000 000 kronor. Men eftersom många av dessa kostnader döljs och undanhålls finns det ingen enskild nämnd där man kan hitta alla dessa kostnader. Därför väljer vi att lägga resterande kostnadsminskning, på 23 miljoner kronor, på en fiktiv nämnd som vi kallar Invandringsnämnden. Vi anser att kostnaderna för denna verksamhet bör läggas på en separat nämnd, och kommer att motionera om att en sådan införs.

Men utöver de 35 miljoner som uppenbart går att spara enligt ovan, döljer sig i den kommunala ekonomin ytterligare kostnader som är ett resultat av den mångkulturella ideologin. Vi har ovan tagit upp de till detta område relaterade kostnader som finns i Kultur- och fritidsnämndens budget. Men även i övriga verksamheter tas till exempel tjänstemäns arbetstid upp med sådant som kommunal information på ett stort antal språk. Även betalda politiker ägnar tid åt fullständigt meningslösa jippon och möten där de säger sig arbeta för ”tolerans” och ”mångfald”, men i själva verket endast ägnar sig åt propaganda.

Det är därför en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare fem miljoner kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. Troligtvis är siffran mycket högre, men kostnaden är som sagt i praktiken omöjlig att beräkna. Vi sätter därför den totala besparingen för vår fiktiga ”invandringsnämnd till 28 miljoner kronor

 

Behovet av en förvaltningsreform

Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. Lunds kommun bör göra en översyn om det verkligen inte är möjligt att minska antalet personer i chefsfunktioner. Skulle det till exempel inte vara möjligt att slå ihop två nämnder/förvaltningar och spara flera tjänster? Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 10 miljoner kronor redan 2014 på effektivisering av både politisk styrning och tjänstemannaorganisation, utan att verksamheterna blir lidande. Eftersom reformen kan beröra flera nämnders verksamhet har vi valt att inte specificera denna besparing på någon enskild nämnd, utan listar den nedan tillsammans med den fiktiga ”invandringsnämnden”.

 

Sverigedemokraternas nettobudget i förhållande till majoritetens

Minskad utgift

Oförändrad utgift

Ökad utgift

Politisk ledning, Kommunstyrelse

2 000 000

Servicenämnd

X

Byggnadsnämnd

X

Teknisk nämnd    7 000 000
Miljönämnd

X

Kultur- och fritidsnämnd

5000 000

Socialnämnd

12 000 000

Vård- och omsorgsnämnd

20 000 000

Utbildningsnämnd

5 000 000

Barn- och skolnämnder gemensamt

22 000 000

”Invandringsnämnd” (generella invandringskostnader)

28 000 000

Förvaltningsreform

10 000 000

Summa:                                                                        84 000 000                                                27 000 000

 

Resultatförbättring jämfört med majoriteten: 57 000 000

Resultat jämfört med balanskravet: 53 000 000 i överskott

 

Verksamhetsövergripande prioriteringar

Minskad prioritering

Ökad prioritering

Demokratiperspektiv

X

Genusfrågor och könskvotering/könsdiskriminering

X

Jämställdhet

X

Kompetensfokus

X

Miljöhänsyn

X

Mångfaldsfrågor och etnisk kvotering/diskriminering

X

Djurskydd och god kost

X

Effektiv markanvändning

X

 

 

Sverigedemokraternas yrkanden:

Kommunstyrelse, politisk ledning:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för kommunstyrelse och politisk ledning bifalles, med ändringen att budgeten för år 2014 minskas med 2 000 000 kr. Besparingen skall uppnås genom att de politiska sekreterartjänsterna avskaffas och partistödet minskas.

 

Tekniska nämnden:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för Tekniska nämnden för 2014 bifalles, med den ändringen att ytterligare 7 000 000 kronor tillskjuts. De tillskjutna medlen ska användas till förbättrat underhåll av gatorna, till bättre snö- och halkbekämpning, och till byggande av fler offentliga toaletter.

 

Kultur- och fritidsnämnd:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden bifalles, med  ändringen att budgeten för 2014 minskas med 5 000 000 kronor.  Besparingen skall uppnås genom att nämndens verksamhet renodlas genom ökat fokus på verksamhet av allmänintresse och slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal verksamhet, att stödet till mångfaldsrundan tas bort, samt minskat stöd till studieförbunden.

 

Socialnämnd:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för Socialnämnden bifalles, med den ändringen att budgeten för 2014 minskas med 12 000 000 kronor. Denna besparing kommer att kunna genomföras om Lunds kommun minskar mottagningen av flyktingar, invandrare, och ensamkommande barn.

 

Vård- och omsorgsnämnd:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för Vård- och omsorgsnämnden bifalles, med den ändringen att nämndens budget för år 2014 utökas med 20 000 000 kronor som ska användas för en allmän kvalitetsförbättring av äldrevården. Särskilt viktigt i den kvalitetsförbättringen är att alla äldre ska få äta sig mätta, slippa äta ritualslaktat kött, och att personalen ska ha gott om tid att hjälpa de äldre vid sådant som uppstigande på morgonen, och sänggåendet på kvällen.

 

Utbildningsnämnd:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för utbildningsnämnden 2014 bifalles, med ändringen att nämndens budget minskas med 5 000 000 kronor som finansieras genom besparingar på modersmålsverksamheten.

 

Barn- och skolnämnder gemensamt:

Sverigedemokraterna yrkar:

att kommunstyrelsens förslag till budget för Barn- och skolnämnderna för 2014 bifalles, med ändringarna att den totala budgeten minskas med 22 000 000 kr

att 1 000 000 tillskjuts fritidsverksamheten

att 1 000 000 tillskjuts grundskolan för att stärka barnens kunskaper om vårt lokala, regionala och nationella kulturarv,

att de särskilda satsningarna på barn med icke-svensk bakgrund minskas med 23 000 000 kr

att 10 000 000 kr tillskjuts som tilläggsresurs för socialt utsatta barn,

att anslagen för modersmålsundervisning minskas med 11 000 000 kr

samt

att Barn- och skolnämnderna tar fram en handlingsplan för att problematiken med svenskfientlighet inom skolan ska belysas i samband med att rasism behandlas inom undervisningen