Reservation till Socialnämnden i Lunds kommun, sammanträde 2020- 05-12, ärende 4, ”Pilotprojekt gällande subventionerat feriearbete sommaren 2020” | Sverigedemokraterna i Lund

Reservation till Socialnämnden i Lunds kommun, sammanträde 2020- 05-12, ärende 4, ”Pilotprojekt gällande subventionerat feriearbete sommaren 2020”

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget avslagsyrkande.

Vi hade gärna velat ställa oss bakom detta så kallade pilotprojekt, om det hade varit trovärdigt i att uppnå syftet: att ordna så det även går att ordna kommunalt subventionerade feriejobb inte bara inom kommunen, utan också inom företag och föreningar. Men det sätt ärendet har hanterats gör tyvärr att trovärdigheten i detta är mycket låg.

Efter alla problem med privata ferieplatser under 2019,  då kommunen hamnade i en tvist med fackförbundet Kommunal och utgav skadestånd med 10 000 kronor, beslutade ju nämnden enhälligt på sammanträdet den 19 februari att år 2020 enbart använda kommunala platser för feriepraktik. Nämnden beslutade också att förvaltningen inför 2021 skulle ta fram ett förslag till feriepraktikplatser som skulle omfatta även privata näringsidkare.

Till sammanträdet 22 april fick nämnden veta att det ändå för sommaren 2020 skulle dras igång ett ”pilotprojekt” med platser i privata sektorn! Nästa sak som hände var att KS-ordförande Philip Sandbergs (L) 25 april skrev på sin facebook att: ”Lundakvintetten tar nu initiativ till ett pilotprojekt där fler ungdomar ska få kontakt med arbetslivet i sommar. Projektet innebär att de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar får halva respektive hela lönekostnaden betald. Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom som är född 2002-2004 erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Om pilotprojektet faller väl ut kan det bli en del av det ordinarie upplägget feriepraktiken under kommande år.”

Det stod även att Socialnämndens ordförande Göran Wallén (M) sade: ”Vi förstår att det är svåra tider för många företag och föreningar just nu. Men eftersom vi ser att en stor utmaning framöver kan bli en ökande ungdomsarbetslöshet startar vi nu denna satsning.”

Till det sammanträde detta gäller, den 12 maj, hade det kommit ett nytt ärende, där förslaget till beslut var att godkänna att ge medel till feriearbetet ”inom företag och föreningar”.

Det uppstod en mycket märklig situation, där förvaltningschefen till slut sade att beslutet var helt och hållet ett tjänstemannabeslut. Detta besked motsade ju helt det som de två politikerna från liberalerna och moderaterna hade hävdat tidigare i processen: att detta var politik från kvintettens sida. Problemet är ju att det bara är socialnämnden själv som skulle kunna fatta något nytt beslut i denna fråga, den har fattat besluten hittills och har inte avhändat sig beslutsrätten till tjänstemannaorganisationen.

Det blev alltså en majoritet för att ge medel till detta projekt, som det inte finns något skriftligt beslut att dra igång. Vi röstade nej till att ge medel, just för att alltihopa hade gått fel till. Något parti valde att avstå i slutvoteringen.

Tyvärr har den märkliga beslutsprocessen kommit att helt överskugga arbetet med att ordna praktikplatser för ungdomar.

 

För Sverigedemokraterna 2020-05-12

 

____________________

Marcus Svensson

ledamot SD socialnämnden