Pressmeddelande om KS-mötet 3 oktober 2018 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om KS-mötet 3 oktober 2018

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 3 oktober 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 14. Yttrande över remiss SOU 2018:54 – En effektivare kommunal räddningstjänst Dnr KS 2018/0617

Vi hade förberett två yrkanden, enligt nedan. Under mötet lade dock (S) ett yrkande som innehållsmässigt var mycket likt vårt andra yrkande. Vi drog då tillbaka vårt andra yrkande och anslöt oss till det yrkande som lades av (S).  Det antogs enhälligt. Vårt första yrkande gick dock inte igenom.

att stycket som börjar med ”Beträffande utredningens förslag att kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats…” får följande tillägg:

Lunds kommun vill uppmärksamma att detta inte får innebära att man skär ner de ordinarie resurserna med hänvisning till att det finns andra aktörer i samhället som kan göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats.

 att stycket som börjar med ”Det är positivt att rökdykarföreskrifterna ses över…” utgår och ersätts med följande stycke:

Lunds kommun anser att 6.6, ”Krav på rökdykning ska utredas” inte kommer till rätt slutsats. Säkerhetskraven vid rökdykning som de regleras i AFS 2007:7 bör inte ändras så att kraven på säkerhet försämras.

 

 Ärende 15. Ny parkeringsnorm för cykel och bil Dnr KS 2018/0638

Detta var alltså ett remissärende, KS skulle yttra sig. Vi anslöt oss till det yrkande som lades av (M), som innehöll kritiska synpunkter på försämring av parkeringsmöjligheter vid till exempel vårdboenden. Detta yrkande vann bifall.

 

Ärende 26. Skrivelse (M) Rädda kulturens ”friskolor” från att tvingas flytta från Lund Dnr KS 2018/0447

Detta avser alltså att det är en privatdriven musikskola, LIMUS, som hotas av nedläggning efter en chockhöjning av hyran när de blir uppsagda från sina lokaler på Svaneskolan. Det vore en stor förlust för kommunens invånare att förlora LIMUS. Det måste utredas hur denna verksamhet ska kunna räddas.

Tyvärr gick skrivelsen inte igenom: SD, M, C, KD röstade bifall, men det blev bara 5 av 13 röster.

 

Ärende 27. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till nazister”, (KF) Dnr KS 2017/0983

Vi yrkade enligt kommunkontoret, alltså avslag. Lagen är tydlig med att politikerna inte får besluta att förbjuda sina politiska motståndare att ha möten. Vi i Sverigedemokraterna har nu 30 år bakom oss med ett närmast oändligt antal försök att hindra oss från att ha möten, hyra lokaler osv.  Hur svårt ska det vara att förstå att mötes- och organisationsfriheten gäller för alla?

Det som gick igenom var ett återremissyrkande från liberalerna om att man skulle utreda att stoppa andra politiska inriktningar också, allt under paraplyet ”våldsbejakande extremism”.

Det är märkligt att de andra politikerna inte har en större kunskap om det goda grundlagsskydd som finns för mötes- och yttrandefriheten i Sverige.

 

 Ärende 39. Översiktsplan (minoritetsåterremiss från KF)

Vi yrkade enligt vår reservation i KF 27 september, med den skillnaden att det nu, när ärendet har hamnat i KS, ska remitteras till Byggnadsnämnden. Tyvärr gick yrkandet inte igenom:

Sverigedemokraterna yrkar att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden för att denna ska pröva om planen kan ändras på följande sätt:

 att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan.

 att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.

 att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  och funktionalism.

 att vägreservat E-22-108 som fanns med i en tidigare version av ÖP återigen ska finnas med.