Pressmeddelande om KS-mötet 2018-04-04 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om KS-mötet 2018-04-04

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 4 april 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 6. Skrivelse från Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L) m.fl ”Ta ett samlat grepp om grundskolorna på Linero, Mårtens Fälad samt Östra Torn för bättre planering och resurseffektivitet” Dnr KS 2017/1182

Vi yrkade att ärendet ska delegeras till Skolnämnden, samma yrkande som V. Problemet med risk för överskott av skollokaler i stadsdelarna öster om motorvägen riskerar leda till ett annat överskott, nämligen på politiska beslut i olika riktningar. Dagen innan detta möte fick vi läsa i en lokal publikation att KSAU hade beslutat att senarelägga skolan som planeras på Brunnshög, detta med ambitionen att minska det befarade lokalöverskottet. När KS sammanträdde fanns inte ens något protokoll från det KSAU-mötet.

Detta går bara att lösa genom att Skolnämnden får ta ansvar för en helhetslösning, och sedan presentera den för kommunstyrelsen.

 

Ärende 7. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund Dnr KS 2018/011

 Vi yrkade i första hand

 att ärendet återremitteras, och en ny planprocess startas med syfte att hitta en annan lokalisering för ridanläggningen. Ridanläggningen bör anläggas på mindre värdefull mark längre ut på landet, till exempel i närheten av Södra Sandby.

 i andra hand

 att förslaget till beslut avslås.

I detta ärende lades flera återremissyrkanden. Vårt gick inte igenom, utan ett från V gick igenom, ett yrkande som uttryckte tveksamhet om det verkligen skulle gå att ordna ridvägar runt anläggningen.

 

Ärende 17. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll Dnr KS 2016/0962

Sverigedemokraterna yrkar

 Bifall till att-satser 1, 2, och 5, avslag till att-satser 3 och 4,

 och

 att projektmedel och investeringsmedel beviljas i ett senare skede, när anbudsupphandlingar är genomförda.

 Vårt yrkande gick inte igenom, istället beslutade mötet enligt en ny kompromiss, som bland annat innebar att KSAU blir styrgrupp för projektet. Anledningen till att vi yrkade att projektmedlen inte skulle beviljas direkt, är att det då är risk att alla anbuden hamnar på eller nära det belopp politikerna beslutat om.

 

Ärende 18. Utredning om oberoende klimatpolitiskt råd Dnr KS 2016/0910

Vi yrkade avslag. Redan nu har politiker och tjänstemän tillgång till hela världens kunskap i detta ämne. Man kan kontakta olika experter efter behov, det behövs inte ett kommunalt råd för detta.

 

 Ärende 19. Förslag ny bostadsorganisation Dnr KS 2017/1162

Vi yrkade avslag. Det finns risk att arbetet blir lidande med denna organisation, där Servicenämnden ska ha ansvar för både bostäder för sociala ändamål och bostäder för flyktingar.

Det finns i ärendets dokument en riskanalys. Som riskhändelse nummer 5 förtecknas: Det sociala arbetet med bostadsfrågor försvinner, risk att det blir för hårt styrt. Sannolikheten för detta bedöms som Viss sannolikhet, och effekten bedöms som Farlig konsekvens.

Det nya förslaget till ny organisation av bostadsfrågorna är ju uppenbarligen till för att hjälpa fram en ökad asylmottagning i kommunen. Det kommer att kosta mer, bara de administrativa kostnaderna bedöms öka med 4,1 miljoner om året.

 

Ärende 25. Remiss promemoria Stärkt skydd för valhemligheten

Dnr KS 2018/0123

Vi yrkade

att kommunstyrelsen yttrar sig enligt det liggande förslaget, med den ändringen att yttrandet ska skrivas om så att kommunen ställer sig positiv även till den del av förslaget som handlar om avskärmning av valsedlar.

 

Ärende 35. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om att utredningen om badhus i Dalby ska återupptas, (KF)

Dnr KS 2017/1108

Vi yrkade naturligtvis bifall. För vidare argument, se motionen.