Pressmeddelande om KS-mötet 2017-08-16 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om KS-mötet 2017-08-16

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 16 augusti 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 9, ”Införande av ny vision i Lunds kommun”.

Mötet beslöt att bordlägga ärendet, men innan bordläggningsbeslutet tillät ordföranden sakyrkanden. Vi yrkade då avslag, med hänvisning till den argumentation vi framförde då beslutet att införa visionen togs.

 

Ärende 10, ”Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning”

Vi yrkade avslag. Medborgarförslagen har ju tagits bort, (vilket vi var emot) och istället har man infört det helt annorlunda systemet som heter Lundaförslaget. I det nya förslaget till arbetsordning tas all text om medborgarförslagen bort, men det införs ingen ny text om hur det redan beslutade Lundaförslaget ska fungera. Vi tycker att detta skapar stor oklarhet, när man inför ett helt nytt system som inte finns reglerat i lagen bör det ju stå i arbetsordningen hur det ska fungera.

 

Ärende 32, ”Philip Sandberg (L) skrivelse Undersök andra alternativ till Idalagården”

Skrivelsen är ju i sak föråldrad, eftersom Idalagården har räddats från att bli migrantboende. Vad som istället hände på denna punkt var att det lades ett yrkande att gården skulle säljas! Vi Sverigedemokrater invände mot detta, eftersom vi anser att detta innebar att ett nytt ärende väcktes på sittande möte. Yrkandet om försäljning gick dessutom märkligt nog igenom!

 

Ärende 34, ”Christoffer Brinkåker (SD) motion om handlingsplan för särbegåvade elever”

Vi anser att de remissyttranden som skolnämnderna avgett är så positiva till att införa motionens intentioner, att vi var beredda att ansluta oss till dem. Vi yrkade

”att motionen ska anses besvarad i enlighet med remissvaren från skolnämnderna”

Tyvärr yrkade flera partier avslag. Avslagsyrkandet vann med röstsiffrorna 8 röster för avslag, 5 röster för vårt yrkande.

 

Ärende 35, ”Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd”

Vi yrkade bifall till medborgarförslaget, vars intention var att de verksamheter som byggnaden nu används till ska kunna fortsätta, till exempel 4 H-gården. Tyvärr vann avslag.