Pressmeddelande om KS 2019-12-04 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om KS 2019-12-04

Rådhuset där kommunstyrelsen har sina möten. Foto: Hans-Olof Andersson.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-12-04. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

  1. Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända Dnr KS 2019/0781

Vi lämnade denna protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna anser att servicenämnden inte skulle haft denna utgift, då skulle dessa medel inte behövts avropas.

 

  1. Granskning av upphandlingsprocessen Dnr KS 2019/0691

Vi yrkade avslag.

Det arbetas alltså i riktning mot att centralisera inköpsarbetet, detta är vad som föreslås i detta ärende, baserat på granskningen. Kompetensen om inköp i de olika verksamheterna är låg står det i revisionsrapporten. Men servicenämnden har påpekat fel i hur revisionsarbetet har gjorts. Till exempel har revisorerna slagit ihop flera mindre upphandlingar, som till och med har berört olika saker, till summor över 100 000, och bedömt inköpen efter det.

Det material som har kommit fram så långt övertygar inte om att det är rätt att gå mot mer centralisering av upphandlingarna.

 

  1. Granskning av kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen Dnr KS 2019/0692

Vi hade ett eget yrkande som tyvärr inte bifölls:

att yttra sig över granskningsrapporten enligt följande:

Granskningsrapporten tar upp att kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att bolagsordningar för LKP, Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB följer kommunallagen 10 kap. Denna rekommendation kommer kommunstyrelsen att hörsamma.

Rapporten tar också upp att det behövs en bolagspolicy som tydliggör kommunens ägarstyrning och kommunens uppsiktsplikt avseende helägda och delägda bolag. En sådan bolagspolicy kommer att tas fram, och ägarstyrningen göras tydligare främst genom att kommunfullmäktige ges en starkare roll och mer inflytande över bolagen, och får ta ställning till sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen kommer också, som det rekommenderas i granskningsrapporten, säkerställa att det finns tillräckliga resurser för en mer aktiv ägarstyrning.

 

  1. Lunds kommuns effektiviseringspolitiska råd Dnr KS 2019/0644

Vi yrkade samma som vänsterpartiet:

 att KS ska tillskriva KF att  bli befriade från detta uppdrag.

Kommunen tycks massproducera organ under Kvintettens ”ledning”! Det finns många människor och organisationer som kan ge Lund effektiviseringsråd, vi behöver inte tillsätta ett litet, svagt finansierat organ för detta.

 

  1. Kommunalt partnerskap Dnr KS 2019/0835

Vi yrkade avslag. Ett samarbete med ICDL, ”internationellt centrum för lokal demokrati”. Det är i praktiken SIDA som organiserar detta, men de har bildat detta som ett separat projekt.

Detta kommer att innebära kostnader för kommunen, men nyttan är tveksam.

 

  1. Lundaförslag – Utlys klimatnödläge omedelbart Dnr KS 2019/0489

Vi yrkade enligt nedan, det gick tyvärr inte igenom:

att konstatera att Lunds kommun redan har fattat ett stort antal beslut rörande klimatåtgärder vilkas nytta återstår att utvärdera, samt

 att därmed anse Lundaförslaget besvarat.

Beslutsförslaget från KSAU är lite udda:

”att erkänna att det råder ett globalt klimatnödläge samt att anse Lundaförslaget besvarat” I förslaget talas om att genomföra ”akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå” Det är oklar vad det är förslaget vill kommunen konkret ska göra utöver allt som redan görs.

 

  1. Evenemangs- och mötesorganisation Dnr KS 2019/0588

Vi yrkade avslag. Beslutet blev alltså att bilda ett nytt bolag som ska heta ”Visit Lund”. Redan nu arbetar ju kommunen med att attrahera besök och evenemang så något särskilt bolag behövs inte.

Det finns dessutom redan specialister på detta inom  Region Skåne, med Event in Skåne, Tourism in Skåne med mera. Vi betalar redan till dessa organ. Den omedelbara kostnaden för att bilda detta bolag är 5 miljoner som aktieägartillskott. Kommunen kommer ju också att få tillföra driftspengar, hur mycket per år är oklart.

Lite skrämmande är att tjänstemännen som har fått i uppdrag att slänga ihop detta bolag återigen föreslår den enklaste lösningen på hur det ska styras: Det är samma personer som i KSAU som ska vara styrelse! De ska ju även vara styrelse för det nya holdingbolaget,  ”Lunds Rådhus.”

 

  1. Koncernbildning i Lunds kommun Dnr KS 2018/0746

Vi yrkade avslag.

Utan  någon större offentlig debatt rusar flera av de andra partierna vidare med att ombilda hela bolagsstrukturen i vår kommun. Vi i Sverigedemokraterna kan inte gå med på detta: något mer ogenomtänkt har sällan skådats.

Namnet för moderbolaget, eller holdingbolaget som det också kan kallas, är tänkt att bli ”Lunds Rådhus”. Detta bolag ska äga alla de andra helägda kommunala bolagen. Det har inte framförts något enda tydligt argument att komplicera bolagskonstruktionen på detta sätt, förutom antydningar om att detta skulle kunna ge möjlighet att när man ska betala skatt kan man kvitta vinster i något bolag, mot förluster i annat bolag.

Den otydlighet i styrningen av bolagen som revisionen har påpekat kommer bara att bli otydligare. Det rätta är ju att KF ska kunna få fatta avgörande beslut om bolagen direkt, men nu kommer det in en bolagsnivå till, och märkligt nog står det i det liggande förslaget att det är samma personer som sitter i KSAU som ska vara styrelsen i ”Rådhus Lund”, tills KF efter nästa val får välja styrelse. Vilken märklig slump att det är just dessa personer som är mest kompetenta att leda det nya bolaget. Bolaget kommer att kosta många miljoner, men inte ha någon praktiskt verksamhet alls.

Processen med ”Rådhus Lund” har hastats igenom. Nästan ingen, allra minst bolagen, har fått tillföra några synpunkter och kunskap, eller ens yttra sig om detta är bra eller inte. Man häpnar.

 

  1. Avgiftsförändringar inom äldre och handikappomsorg

Dnr KS 2019/0804

Vi yrkade:

att föreslå kommunfullmäktige att avslå avgiftshöjningarna och

 att fastställa kostavgiften till 2095 kr/månad from den 1 februari 2020.

 att avslå förslaget om att införa jämkning av kostavgiften särskilt boende enligt SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger nivån på livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar (ändras årligen), from den 1 februari 2020.

 att avslå höjning av kostavgiften för korttidsvård och dagverksamhet.

 att avslå förslag på att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån.

 att avslå förslag på att införa en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i ordinärt boende from den 1 februari 2020.

 att avslå förslaget att avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat prisbasbelopp

 Vi ändrade oss alltså från vårt ställningstagande i Vård- och omsorgsnämnden, där vi biföll kvintettens yrkande.

 

  1. Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommunDnr KS 2018/0316

Vi yrkade avslag. Beslutet blev återremiss.

Man kan tycka att arbeta för trygghet och säkerhet ska vara naturligt för alla delar av kommunen och hela den offentliga sektorn, och att alla delar bidrar med vad de kan. Kommer verkligen ännu mer dokument och politikermöten att hjälpa mot ett samhälle i förfall eller måste man börja förstå orsakerna till otryggheten i stället?