Pressmeddelande om kommunstyrelsens möte 7 december. | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsens möte 7 december.

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2016- 12-07:

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 7 december 2016. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72

 

Ärende 13, ”Delegation under 2017 avseende beslut om bostäder och lokaler för flyktingmottagande”

Sverigedemokraterna yrkar

att det liggande förslaget till beslut avslås.

att besluten om lokalinvesteringar för flyktingar från och med 2017 nu skall tas i kommunfullmäktige.

 Att fortsatt låta KSAU ta dessa tunga investeringsbeslut är helt fel. Byggandet av flyktingbostäder som beslutades i KSAU nådde under 2016 upp i 90 miljoner. Vi anser att så här stora utgifter, dessutom till ett så kontroversiellt utgiftsområde som bostäder till migranter, inte bara ska prövas av kommunstyrelsen som helhet utan dessutom av kommunfullmäktige. Med stöd av både ärendets principiella tyngd och att ingen har kunnat påvisa hur kommunstyrelsens delegationsordning tillåter detta, kommer Sverigedemokraterna att överklaga beslutet.

 

Ärende 15, ”Utveckling av e-förslag”

Sverigedemokraterna yrkar att förslaget till beslut avslås.

Att byta ut medborgarförslagen mot e-förslag innebär en kraftig försämring av medborgarinflytandet. De största felen med e-förslag är att förslagen ska genomgå en godtycklig gallringsprocess. Det andra stora felet är systemet med ”stöttningar” det vill säga att 100 personer måste stödja förslaget för att det ska gå vidare. Detta kommer hindra många goda förslag att överhuvudtaget behandlas.

 

Ärende 27, ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017 – 2019 med budget för 2017 avseende överklagande gällande utfasning av pedagogisk omsorg”

På detta ärende yrkade vi avslag, det vill säga vi ansåg att Lunds kommun inte ska fullfölja överklagandet av Förvaltningsrättens dom. Detta yrkande vann också, med röstsiffrorna 8 mot 5.

 

Ärende 30, ”Remiss av Departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet”

Sverigedemokraterna yrkar

att kommunstyrelsen avger följande remissyttrande:

Lunds kommun avstyrker förslaget till nytt regelverk. Att förändringarna av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans roller skulle medföra något positivt trovärdiggörs inte i förslaget. Förslaget kan dessutom medföra att behovet av försörjningsstöd ökar.

Lund bör vara kritiskt mot detta förslag till regelverk. Det är ett desperat försök att lösa den massarbetslöshet som det mångkulturella projektet har medfört. Byråkratiska omorganisationer kommer inte att lösa problemen, endast en stoppad massinvandring kan förbättra situationen.