Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2020-05-19 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2020-05-19

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2020-05-06. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

  1. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 – 2023 med budget för 2021

Dnr KS 2019/0653

Vi yrkade på vårt eget förslag till budget. Det lades även ett återremissyrkande från mp om att målen och fokusområdena skulle återremitteras till kommunkontoret. Vi var emot denna återremiss, och den föll i votering med 8-5.

 

  1. Lokaler till ideella föreningar inom sociala området Dnr KS 2019/0775

Vi yrkade enligt nedan. Återremissen gick inte igenom.

I första hand yrkar vi:

att ärendet återremitteras med uppdraget att undersöka om fler hyresgäster än Fontänhuset och Föreningarnas hus kan ha lokaler i Magleskolan, så att hyresbidraget inte behöver höjas så mycket.

I andra hand: bifall.

 

  1. Instruktioner till ombud vid bolagsstämma 2020 i Lunds Rådhus AB

Dnr KS 2020/0329

Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet eftersom vi har överklagat bildandet av bolaget.

 

  1. Utvärdering Lundaförslaget Dnr KS 2019/0819

Vi yrkade avslag, även till utvärderingen, eftersom det står i den att Lundaförslaget är bra och bör permanentas.

KF beslutade 2016 att avskaffa medborgarförslagen och göra en testverksamhet med  något som fick namnet Lundaförslaget. Vi avslog då, mycket på grund av att det inte finns någon lagreglering av Lundaförslaget som det finns för medborgarförslag, och det stod dessutom i handlingarna inför ärendet att tjänstemännen fick rensa bort förslag godtyckligt! Vi påtalade också risken för digitalt röstfusk. Det besannades nästen direkt, under en lång tid låg systemet nere på grund av detta.

Det har varit mycket bråk om hur detta ska funka, vilka förslag ska slängas, hur ska det hanteras i nämnderna, KF, med mera. Ju mer man försöker reglera detta, ju mer tvivelaktigt blir systemet ur laglig synvinkel.

Det diskuterades länge på denna punkt på mötet, och flera partier, bland annat S,  uttryckte stor tveksamhet om de kommer att kunna rösta bifall till att permanenta detta system när förslaget kommer till KF.

 

  1. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Snabba på snabbcykelvägen

Malmö-Lund Dnr KS 2019/0699

Vi yrkade avslag. Motionen övertygar inte om att arbetet kommer att skyndas på av bifall till denna motion. Beslutet är att försöka skynda på de tre andra kommunerna som berörs, så att de ska jobba snabbare.

Detta är tvärtom ett arbete som pågår kontinuerligt. Det finns redan planerat att bygga om vid Bergströmshusen, där man nu cyklar mycket nära bostäderna där det kan finnas lekande barn.

Det verkliga problemet med att cykelpendla mellan Lund och Malmö är inte sträckan mellan städerna, den är lätt och trevlig att cykla. Det som tar tid, och dessutom innebär risker, är att cykla inom städerna. Det är bara om man cyklar till eller från nordöstra delen av Malmö och södra Lund, som det i praktiken kan bli aktuellt att  cykelpendla mellan dessa två städer.

Det verkar inte som om mp verkligen har tänkt igenom det de föreslår, utan som vanligt bara håller på med symbol- och signalpolitik.