Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2020-05-06 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2020-05-06

Bordet i Knutssalen i Rådhuset. Foto: Hans-Olof Andersson

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2020-05-06. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

  1. Markreservation för nytt mötesforum vid kvarteret Häradshövdingen Dnr KS 2020/0370

Vi yrkade, liksom i TN, avslag. Det är för tidigt att ge ett så här stort löfte till Skanska redan nu. Detta är en känslig tomt, där man absolut inte ska bygga för högt. På sammanträdet fick vi höra att det redan har diskuterats 13-14 våningar. Kommunen måste komma lite längre i vad det är vi kan tänka oss för sorts byggnation och stadsmiljö på denna tomt, innan någon markreservation ges.

 

  1. Lundaförslaget – Vässat klimatmål noll utsläpp av klimatgaser 2030 Dnr KS 2020/0075

Vi yrkade avslag till detta Lundaförslag.

Förslagsställaren vill att utsläppen av klimatgaser ska minskas ytterligare: ”noll utsläpp av klimatgaser 2030”. Det står inte om att han avser nettoutsläpp, eller verkligen noll utsläpp, vilket ju inte är möjligt att uppnå. Det är svårt att hantera balansen mellan utsläpp och upptagningen av växthusgaser på kommunal nivå. Både mänsklig verksamhet och natur tar ju upp och släpper ut växthusgaser, och det är mer relevant att se om man uppnå sådana balanser (till exempel noll nettoutsläpp av växthusgaser) på till exempel nationell nivå.

 

  1. Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) Hela Lund ska leva – marknadsför de östra kommundelarna Dnr KS 2020/0156

Vi yrkade på följande tillägg, som tyvärr inte gick igenom, till beslutsförslaget från KSAU:

att Lunds kommun inte bara ska utveckla marknadsföringen av de östra kommundelarna, utan också ska bli mer aktiv med att köpa sådan mark i de östra kommundelarna som i översiktsplanen har markerats som tänkbar för exploatering.

 

  1. Motion från Mats Olsson (V), Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Återta stadsbussarna Dnr KS 2019/0623

Det var på kommunfullmäktige 2012-05-31 som beslutet att lämna över till Skånetrafiken fattades. Vi Sverigedemokrater röstade då emot. De fyra allianspartierna hade då egen majoritet och fick igenom detta.

Vi är dock inte beredda att bifall denna motion utan avslog den. Som vi ser det måste de problem som finns i samarbetet med Skånetrafiken lösas genom att båda parter förstår att de arbetar för samma kunder, alltså invånarna. Att göra som socialdemokraterna ville på denna punkt, att det ska sättas igång komplexa förhandlingar med Skånetrafiken om diverse frågor, skulle tyvärr driva på ytterligare i riktningen av dyra, komplexa maktspel mellan olika delar av den offentliga sektorn, vilket ur medborgarnas perspektiv inte är produktivt arbete.

 

  1. Motion från Karin Svensson Smith (MP) – Minskad försäljning av bensin och diesel Dnr KS 2019/0493

Vi yrkade avslag. Mp vill att volymen såld bensin och diesel i kommunen ska läggas till som ny indikator till målet att minska Lunds klimatavtryck. Men att sätta ett fokus på exakt i vilken kommun den bensin och diesel som säljs i Sverige förbrukas fyller ingen funktion.