Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2019-11-06 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2019-11-06

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-11-06. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

 1. 6. Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen Dnr KS 2019/0434

Sverigedemokraterna yrkar att följande arbetsinstruktion för kommundirektören fastställes:

Arbetsinstruktion för kommundirektören

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommundirektören ska hålla sig informerad på ett övergripande plan om kommunens hela verksamhet.

 Kommundirektören ska hålla kommunstyrelsen informerad om löpande drift och verksamhet.

 Kommundirektören ska marknadsföra och kommunicera kommunens intressen externt.

 Kommundirektören ansvarar för kontakter med länsstyrelse och andra regionala organ, högskola/universitet och andra statliga organ samt andra kommuner, landsting etc. i samverkan med kommunalråden.

De andra partierna yrkade på instruktioner som innehöll mycket överflödigt. Lagen säger att det ska finnas en arbetsinstruktion för direktören. Hur KS med mera ska fungera finns det redan gott om dokument om, förutom det som står i kommunallagen finns KS:s reglemente, och delegationsordningen. Att detaljreglera mera är bara kontraproduktivt.

 

 1. 16. En organisation som vågar – inrättande av medarbetarpriser för att uppmärksamma goda initiativ Dnr KS 2019/0251

Vi yrkade avslag, men tyvärr vann förslaget bifall.

Detta är en skrivelse från Kvintetten. De vill ge ”större formellt inflytande för kommunens medarbetare att bidra till att kommunen utvecklas”. Det ska heta ”medarbetarpriser”. Det är helt baserat på ”visionen”, priserna ska vara i grenarna: 1. innovation 2. kunskap 3. öppenhet 4. lyssna 5. lära 6.leda.

KK ska bereda, sedan ska KS besluta vilka som får pris. Så det som man normalt ska ha på en arbetsplats, diskussioner om hur driften kan förbättras; ska nu gå upp till KK och KS och bedömas där, vilket kommer att bli svårt och skapar risk för att man gör politik av tjänstemännens dagliga arbete. När det gäller kostnaderna, så är lite oärligt att bara de sammanlagda prissummorna (60 tkr per år) tas upp, det är ju byråkratin runt att bedöma förslag med mera som kommer att kosta.

 

 1. 18. Lundaförslag – Rädda bussen till Vallkärra/Stångby Dnr KS 2019/0488

Vi yrkade avslag, samma som moderaterna. Det förslaget vann, inte förslaget från KSAU! (Vänstersidan avstod i slutvoteringen)        Vi kan inte låta oss utpressas av regionen och betala vad de ska betala. På denna punkt blev det fullt krig inom kvintetten, med L och M mot varandra, och FNL hävdade att pengarna hade gått till spårvägen.

 

 1. 22. Inrättande av Lunds kommuns näringslivspris Dnr KS 2018/1015

Vi yrkade avslag. Det finns redan flera priser som delas ut till entreprenörer, med mera. Står att det inte ska kosta något! Men många personer ska arbeta med det.

 

 1. 24. Lokaler till ideella föreningar inom sociala området Dnr KS 2019/0775

Vi hade tänkt yrka på beslutsförslaget från KSAU, men på mötet lades ett återremissyrkande av Kvintetten som vi också röstade på och som gick igenom:

att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samråd med berörda förvaltningar få ekonomiska konsekvenser belysta för ett fortsatt användande av Vänskapens hus, att uppmana servicenämnden att skyndsamt undersöka alternativa lokaler för Vänskapens Hus, att uppmana servicenämnden att tillfälligt förlänga hyreskontraktet för Vänskapens Hus samt att uppmana servicenämnden att föra dialog med Fontänhuset och Föreningarnas Hus kring alternativa lokaler.

 

 1. 26. Begäran om avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige och förslag på nya fokusområden och mål för kommunfullmäktige  Dnr KS 2019/0721

Vi yrkade avslag till den del av ärendet som innebar förslag till nya fokusområden och kommunfullmäktigemål. Beslutet hänger ihop med budgeten och bör tas på budget-KF.

 

 1. 28. Revidering av energiplan för Lunds kommun 2019-2026 Dnr KS 2017/0322

Vi yrkade avslag. Varje kommun ska ha en energiplan, men det förslag som nu har kommit tillbaka efter kvintettens återremiss duger inte, vi kan inte går med på det. Ärendet var uppe i KS förra månaden, då yrkade vi återremiss med följande uppdrag:

 Att förslaget till energiplan återremitteras, med uppdraget att den ska omarbetas, så att den blir mer ändamålsenlig för att uppfylla de krav som lagen ställer på en energiplan. Som den är skriven nu är den mer en plan för reduktion av koldioxidutsläpp, än det lagen avser med en energiplan: att främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Planen bör också tydligare analysera målkonflikter och prioriteringar mellan dessa två mål.

 

 1. 29. Program för styrning Dnr KS 2018/0496

Vi yrkade avslag, men tyvärr gick det igenom. Detta program tillför inget till styrningen, utan handlar mest om att man försöker kategorisera de olika styrdokumenten efter några slags abstrakta kategorier. Kommunens styrs redan nu av lag, reglementen, arbetsordningar, med mera.

 

 1. 32. Ändring av arrendevillkoren för koloni- och odlingsverksamhet Dnr KS 2019/0372

Vi yrkade bifall till den första att-satsen som antogs i KSAU, avslag till den andra att-satsen. Vi anser alltså att avtalen ska vara på 10 år.

 

 1. 34. Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen Dnr KS 2019/0527

Sverigedemokraterna yrkade på nedanstående regelverk. Tyvärr gick det inte igenom.

 

Tilldelning bostad:

Anvisade erbjuds genom Lunds kommun tidsbegränsat hyreskontrakt till bostäder som i första hand inte är belägna i Lunds kommun, och i andra hand provisoriska bostäder.

Kontraktslängd: Kontrakt förlängs månadsvis i maximalt två år.

Kontraktsvillkor: Kontraktet följer sedvanlig praxis för andrahandsuthyrning (Fastighetsägarnas kontraktmall). Besittningsrätten avstås under hyresperioden. Villkor i hyreskontraktet ska följas och eventuell anmodan om rättelse som inte vidtas kan leda till uppsägning.

 

 1. 38. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och mopedparkering Dnr KS 2019/0285

Vi yrkade förstås bifall till motionen. Det är märkligt att inte fler av politikerna ser att även dessa transportmedel fyller en viktig funktion och bör premieras. Alla kan inte åka bil, och bussar och tåg går inte överallt hela tiden. Cykla är trevligt, men inte alltid så trevligt om man kanske har en halvmil till jobbet.

 

 1. 45. Förslag till fortsatt medverkan Almedalen 2020

Vi yrkade

att 2020 inte delta som huvudpartner i Öresundshuset och dra ner på budgeten för medverkan under Almedalsveckan från 700 000 kr till 50 000 kr.