Pressmeddelande om Kommunstyrelsen 2018-12-05 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om Kommunstyrelsen 2018-12-05

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2018-12-05. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 23. Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända Dnr KS 2018/0748

Vi yrkade avslag. Det har ju inte gått bra med att ordna modulbostäder, en del var ju till exempel ruttna vid leverans. De här medlen går inte att bevilja, servicenämnden och socialnämnden måste istället klara sig inom ram.

 

Ärende 27. Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila samhället och kommunen, (KF) Dnr KS 2016/0688

Vi yrkade, precis som när det här ärendet var uppe förra gången, avslag. Det finns inget i detta som visar på att den så kallade överenskommelsen skulle fylla någon funktion. Trots det kommer det att kosta mycket pengar, 800 000!

 

Ärende 28. Förlängning av möjlighet för asylsökande ensamkommande över 18 år att få stanna i Lund, (KF) Dnr KS 2018/0853

Vi yrkade avslag. Kommunen har genom detta tagit på sig statligt ansvar, det är fel.

 

Ärende 29. Förlängning av idéburet offentligt partnerskap gällande verksamheten Kompassen med föreningen Ohana, (KF) Dnr KS 2018/0794

Vi yrkade avslag. Det rör sig om att kommunen har tagit på sig ett statligt ansvar, vilket är fel.

 

Ärende 30. Fastställande av Torgstrategi, (KF) Dnr KS 2018/0368

Vi yrkade avslag. När motionen om att ta fram strategin var uppe 2015 var vi med på det, men det dokument som nu läggs fram är substanslöst och fyller ingen funktion. Det som står i den är redan välkänt.

 

Ärende 35. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) Utveckla studentlivet – sats på AF-borgens utveckling Dnr KS 2018/0679

Vi yrkade avslag. Det var ju också vad tjänstemännen har rekommenderat som beslut. AF-borgen drivs som ett bolag, med uthyrning till både studentlivet och till företag, myndigheter, med mera. Om det är svårt att få ihop medlen till renoveringar,  så måste bolaget fundera över hur de ska kunna öka den kommersiellt bärkraftiga delen av lokaluthyrningen.

Vad som hände på KS var att Kvintetten fick igenom att kommunen skulle låna AF-borgen pengarna. Det är tyvärr ingen bra lösning. Lån till fastighetsbolag bör gå via banker, inte kommunen.