Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2020-04-01 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2020-04-01

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2020-04-01. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

8. Modernisering av riktlinjer för tjänstledighet Dnr KS 2020/0229

Ärendet bordlades.

Vi hade tänkt yrka att ärendet skulle återremitteras till kommunkontoret med uppdraget ”att ärendet ska kompletteras med Personalnämndens beslut den 6 december 1984, § 148” Detta dokument saknades i underlaget! När detta yrkande inte gick igenom yrkade vi istället avslag.

Dessa riktlinjer är från 1984, och de är inte inriktade på att heltid ska vara norm, Kommunkontoret föreslår därför att de avskaffas. Man för något slags associativt resonemang: många kvinnor arbetar deltid; deltid ger lägre inkomst och gör det svårare att avancera; alltså är kvinnor förtryckta genom att de arbetar deltid.

Det logiska felet i det resonemanget är förstås att deltiden endast kan vara ett förtryck om den är ofrivillig och beror på någon slags diskriminering. Men eftersom man resonerar associativt istället för deduktivt upptäcks inte tankefelet.

 

  1. Yttrande över planprogram för Östra Nöbbelöv i Lund, Lunds kommun –programsamråd Dnr KS 2020/0181

Protokollsanteckning:

”Sverigedemokraterna ifrågasätter lämpligheten av det planerade området mellan Kävlingevägen och järnvägen ur ett barnperspektiv”

Förslaget till planprogram innehåller cirka 1700 nya bostäder och en del andra lokaler. Jämfört med områdets tidigare utformning så ”totalvänder” man det. Det innebär en enorm förtätning av området. Man gör en bit av Kävlingevägen till stadsgata med lägre hastighet. Detta bör i huvudsak fungera bra, men det kan ifrågasättas om triangeln av byggnader mellan Kävlingevägen och järnvägen bör byggas. Detta blir ett väldigt instängt område, med en massiv mur mot en extremt tätt trafikerad järnväg på östra sidan. Även om man kan dämpa en del buller, blir boendemiljön inte så bra.

Kanske går det  att använda området till någon verksamhet istället för bostäder.

 

  1. Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) Åtgärda den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby Dnr KS 2020/0118

Vi yrkade avslag och reserverade oss.

S och C föreslår att man ska anslå 500 tkr åt en utredning av trafiksituationen. Kommunkontoret har svarat att Trafikverket är väghållare för de fyra vägar som möts centralt i Södra Sandby,  men anser att kommunen ändå kan  utreda, och att det i så fall är tekniska nämnden som ska göra det. Men tyvärr blir det nog bara en symbolåtgärd utan effekt. Dessa pengar behövs desperat på andra ställen i kommunens verksamhet och vi yrkade därför avslag.

 

  1. Motion från Victoria Tiblom (SD) och Bengt Malmberg (SD) om

informationsskyltar på lekplatser och utegym Dnr KS 2019/0885

Vi yrkade förstås bifall till motionen, men det gick tyvärr inte igenom.

 

  1. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun Dnr KS 2019/0912

Vi hade tänkt yrka: att ge Kommunkontoret i uppdrag att återkomma till KS med förslag till reviderade riktlinjer. Mp lade direkt ett liknande yrkande, och alla jämkade sig enligt detta.

 

  1. Motion från Victoria Tiblom (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) Digital justering av protokoll Dnr KS 2019/0916

Vi yrkade förstås bifall till motionen, men det gick tyvärr inte igenom.

 

  1. Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) Flytta budgetarbetet till hösten 2020

Kvintetten yrkade avslag, det gjorde vi också, detsamma som tjänstemännen hade rekommenderat.

Det är svårt att veta vem som har rätt i sak, men det är ganska riskfyllt att stoppa hela processen nu. Anledningen till att tjänstemännen vill arbeta på som vanligt, är troligtvis att de måste göra om alla sina rutiner om detta ska skjutas upp. Då kan man ju invända att det tas en budget i november när det är valår, men denna är ju då baserad på den som tagits i juni, och så kan man ändra en del.

Nu är ju allt totalt osäkert inför 2021, det vet alla. Så inget är hugget i sten med budgetarbetet det kommande året, vi är beredda att diskutera processen allteftersom prognoserna för ekonomin ändras.