Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2020-03-04 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2020-03-04

Bordet i Knutssalen där kommunstyrelsen möts. Foto: Hans-Olof Andersson

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2020-03-04. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

 16. Ansökan om medlemskap i Intelligence Watch Dnr KS 2020/0142

Vi yrkade avslag. Det har inte framförts några argument som gör trovärdigt att det skulle vara värt 60 tkr att vara medlem i denna organisation, samtidigt som kommunen sparar kraftigt på till exempel äldrevård och skola. Tyvärr gick beslutsförslaget igenom.

 

17. Ansökan om verksamhetsstöd för år 2020 från Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Dnr KS 2020/0076

Vi yrkade 300 000 kronor i stöd som är det belopp stiftelsen sökt. Uppåkra är ett för södra Sverige unikt fyndområde, med rester av kontinuerlig bebyggelse från cirka år 0 till år 1000. Staten och Region Skåne skissade för några år sedan på ett större museum på platsen, en större, specialdesignad byggnad. Men detta tycks inte bli av. Det minsta vi kan göra är att bidra med 300 000 per år till stiftelsens drift.

 

19. Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser, 2019-2022 Dnr KS 2020/0059

Här blev det diskussion om yrkandet från miljöpartiet. De hade innan mötet skickat ut ett yrkande om att hela KS skulle få se pandemiplanen, och det kom ett besked från tjänstemännen att så ska ske.

Mp yrkade även på en andra att-sats:

att kommunstyrelsen uppmanar vård- och omsorgsnämnden att rekommendera medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst som nyligen har vistats i de riskområden UD avråder resor till på grund av coronaviruset att stanna hemma i två veckor med full ersättning alternativt komma till arbetet först när de visat sig vara smittfria. 

Som en försiktighetsåtgärd valde vi att ansluta oss till båda av mp:s att-satser. Kvintetten hade ett annat yrkande, som handlade om att utreda lite mer innan man eventuellt skulle kunna göra det som mp yrkade i sin andra att-sats. Kvintetten vann i votering med 7-6.

 

 22. Val av ombud och ersättare att representera Lunds kommun vid ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds Rådhus AB Dnr KS 2020/0123

Vi valde att ej delta i beslutet på grund av att vi överklagat bildandet av bolaget.

 

27. Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen Dnr KS 2020/0128

Vi yrkade samma som S och mp, det vill säga att bidraget till Kulturen ska inarbetas i underlaget för EVP-beslutet i juni. Det är ett otydligt beslut, men Kvintettens yrkande och protokollsanteckning var ännu otydligare. Egentligen borde man ju upprätta ett avtal med Kulturen, i vilket kommunen förbinder sig för hur mycket som ska föras över under de kanske fem kommande åren.

 

29. Svar på motion från Karin Svensson Smith (MP) Aktiv mobilitet – huvudfokus i Lunds folkhälsoarbete Dnr KS 2019/0519

Vi yrkade avslag. Det pågår sedan länge ett omfattande arbete med att få befolkningen att gå, cykla, med mera.