Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2020-02-04 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2020-02-04

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2020-02-04. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

 7Regional utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030 Dnr KS 2019/0763

 Sverigedemokraterna yrkar att Lunds kommun ska lämna följande remissyttrande:

Det liggande förslaget till regional utvecklingsstrategi för Skåne är bättre än den strategi som antogs 2014. Den mycket vidlyftiga målande retorik som präglade den förra har bantats något. Dokumentet är tyvärr fortfarande en ganska meningslös konstruktion, problemen med hur man tänker här är mer grundläggande.

Den här typen av måldokument och visioner är meningslösa om de inte baseras på en problem- och nulägesanalys. Sådana analyser kan inte bara göras i bakgrunden, utan själva dokumentet bör ha en resonerande karaktär där man kommer fram till slutsatser som visar på att de ansvariga har dragit slutsatser av tidigare misslyckanden och är beredda att ändra sig. Det liggande förslaget saknar detta.

Vad har lett fram till de problem som utmärker Skåne, till exempel den paradoxala situationen med både hög arbetslöshet och hög efterfrågan på arbetskraft? Så länge både arbetslösheten och arbetskraftsbristen förblir så allvarliga problem så kommer det fortsatt vara svårt att bekosta alla förbättringar som räknas upp i förslaget till regional utvecklingsstrategi.

Därför behöver antagligen arbetet med strategin göras om från grunden. All analys måste göras helt oberoende av politikerna, gärna av ett universitet, i Sverige eller annat land. När man sedan har en tydlig problembild kan politiker och tjänstemannaorganisationen börja diskutera hur man ska ändra den förda politiken och sätta rimliga, mätbara, tidsatta mål. Efter det bör man kunna förhandla ihop sig till ett dokument som är värdigt att bära namnet ”regional utvecklingsstrategi”

 

 11. Ansökan om utökad projektbudget avseende förstudie järnväg i tunnel genom Lund Dnr KS 2019/0174

Vi yrkade avslag. Det gjorde även Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Feministiskt initiativ fick ju inte yrka, men lade en protokollsanteckning att även de var emot att ge mer pengar till utredningen.

Fullmäktige beslutade ju på budget-KF 2019 att denna utredning inte skulle få mer medel från och med början av 2020. Detta var ju en tydlig viljeinriktning med betydelsen att utredningen skulle avbrytas. Problemet är ju att Lunds kommun inte har någon järnväg, utan det är staten som äger frågan. Staten är inte intresserad av detta, och att då fortsätta med en egen utredning av tveksamt värde kan var direkt kontraproduktivt när det gäller samtal med staten om andra viktiga, mer realistiska infrastruktursatsningar som bättre vägar, Simrishamnsbanan, osv.

 

12. Lokaler till ideella föreningar inom sociala området Dnr KS 2019/0775

Vi yrkade enligt KSAU:s förslag till beslut, alltså samma som L och M. Beslutet blev att Miljöpartiets yrkande vann med 8 mot 5 i votering.

 

14. Bildandet av en lokal Trygghetskommission Dnr KS 2019/0845

Vi yrkade avslag.

Detta är baserat på en skrivelse från Kvintetten. Skrivelsen tar upp att bilar brinner och en bomb har sprängts, med en allvarligt skadat som följd. De tar upp att Lund har fått annan allvarlig kriminalitet. De är medvetna om att det finns ett lokalt BRÅ, där kommunen kontinuerligt samarbetar med polisen runt dessa frågor. Men de vill alltså nu, ovanpå detta, starta en ”trygghetskommission”. Den ska bestå av ”en sammankallande från Lundakvintetten, en representant från oppositionen”.  Sedan ska man ha med 5-7 personer till ”främst kriminologer, pensionerade poliser, eller socialarbetare”. Men det är knappast trovärdigt att detta är rätt sätt att arbeta. Om kriminologer vill ta reda på varför det blivit så här i Lund, vill de nog jobba självständigt, utan politiskt tillsatta personer som ska leda en ”kommission”.

När beslutet skulle tas tillkom det en ytterligare att-sats som först bifölls, ”Att bilda en trygghetskommission”. Vi yrkade avslag på de sex att-satserna och när det kom till att välja de två politiskt tillsatta personerna yrkade vi att Bengt Malmberg, SD, skulle väljas.  Tyvärr bifölls  inte det yrkandet.

 

15. Utökad samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet Dnr KS 2019/0693

Vi yrkade avslag. Det är mycket som är oklart runt denna ”myndighetssamverkan”. Hur olika myndigheter arbetar och vilka uppgifter de har är ju redan reglerat, och de kan samtal med varandra om det behövs. Ingen av de som ville införa detta kunde visa att det inte blir bara ännu en papperstiger i byråkratidjungeln!

 

21. Förslag till program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun Dnr KS 2018/0316

V yrkade bifall. Vi är beredda att vara med på bifall, men kommer att följa upp hur detta förverkligas. Med ett så här ambitiöst sammanfattande dokument behövs ett kontinuerligt ansvarstagande från KS sida.