Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2019-08-14 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2019-08-14

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019- 08-14. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

7. Utredning rörande reviderad ägarstruktur innefattande koncernbildning och konsekvenser av bolagisering av verksamheter Dnr KS 2018/0746

Vi yrkade avslag. Även Vänsterpartiet yrkade avslag. Men alla andra röstade bifall.

Detta kom fram som en mycket otydlig viljeinriktning från FNL under förra årets partiförhandlingar. Tjänstemännen har ju varit tvungna att försöka tolka vad det var en del av politikerna egentligen ville, och har nu skrivit att man kan ju bilda koncern om man vill. Fördelar? Man har improviserat fram att ”ägarstyrningen kan förbättras” och att kommunen kan komma undan lite skatt med detta upplägg. Som om skatteplanering vore något den offentliga sektorn ska ägna sig åt! Det finns inga belägg eller argument för att detta skulle förbättra ägarstyrningen.

Kommundirektören har sagt att ska man gå vidare med detta så behövs det extern hjälp, kommunen kan inte detta själv! En miljon ska används för konsulthjälp, och det var också det som beslutades.

 

9. Lunds kommuns pris för frivilliga samhällsarbetare

Dnr KS 2018/0730

Vi yrkade avslag. I det ekonomiska läge kommunen befinner sig finns det inte pengar till detta. Sådana här pris kan bäst organiseras av frivilligorganisationer.

 

11. Program för styrning

Dnr KS 2018/0496

Ärendet bordlades, på grund av att demokratiberedningen har möte dagen efter 15 augusti, och får tillfälle att diskutera det. Vi hade tänkt yrka avslag. Vi yrkade avslag redan på KF 2019-04-03. Ärendet återremitterades då, men tyvärr har det inget blivit tydligare när det nu har kommit tillbaka. Så här skrev vi i vår reservation när ärendet behandlades i KS förra gången:

Styrningen av kommunen är så svårförståelig att det arbetats fram ett övergripande program för styrning. Men i desperationen att sortera och kategorisera så blir programmet alldeles för abstrakt: det talas till exempel om en uppdelning i aktiverande, normerande och organiserande dokument. Verkligheten är inte abstrakt på det sättet. Det som skulle behövas är att man minskar antalet styrdokument och är mycket mer konkret i styrningen.

 

13. Motion från Agnetha Lindskog (KD) ”Man ska kunna lita på Lund” nr KS 2018/0712

Vi yrkade i  enlighet med KK:s yttrande, som var kritiskt till motionen.

Motionen föreslår att kommun ska införa ”servicegarantier” kring de viktigaste tjänsterna. Flera nämnder har yttrat sig, och är kritiska.

 

14. Motion om avskaffande av Lunds kommuns vision

Dnr KS 2019/0403

Bifall till motionen. Se motionen för våra argument. Tyvärr röstade alla andra i KS avslag till motionen.