Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2019-01-10 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2019-01-10

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-01-10. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 4: Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år 2018 Dnr KS 2018/0026

Det pågår märkliga saker i KSAU, kan man utläsa av protokollen. 2018-12-03 har KSAU diskuterat ”Arenahallarna” dvs beslutet i KF 2018-08-30 att bygga tre idrottshallar bredvid Arenan. L, C, M och Mp har (mot S protester) beslutat att ”utreda alternativa lösningar”. På KS 2018-12-17 kommer det upp igen. Det är uppenbart att de jagar billigare alternativ.

Vi i SD anser att dessa partier borde lyfta detta direkt till KS! Vill de riva upp KF:s beslut måste de ju vara öppna med detta och så fort som möjligt få det som ett ärende till KF! Som det nu är förhalas ett beslut fattat av KF, ett beslut som idrottshallar som det är bråttom att bygga!

 

Ärende 8. Verksamhetsplan med internbudget 2019 för kommunstyrelsen och politisk ledning Dnr KS 2018/1025

Vi yrkade avslag på den fjärde att-satsen från kommunkontoret, det vill säga att nämndsordförandena ska få ensam makt att ändra i internbudgeten. Kvintetten insåg det rimliga i vår kritik och formulerade om att-satsen så att det är nämnden som helhet som ska besluta ändringar. Mötet enades om den nya att-satsen.

 

Ärende 10. Kulturpolitiskt program för Lunds kommun, (KF) Dnr KS 2017/1140

Vi yrkade avslag när detta var i KS 2018-06-20, och yrkade avslag även nu. Programmet innehåller bara meningslös retorik och det finns inga tecken på att programmet kommer att ha någon funktion. Det rådande systemet med verksamhetsmål förefaller bättre.

 

Ärende 11. Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas Hus i Lund, (KF) Dnr KS 2018/0458

Vi yrkade avslag till den andra att-satsen, att föreningarnas hus ska få fortsatt bidrag om 200 000 om året. Vi var kritiska och yrkade avslag (KF 2015-11-24) när liberalerna motionerade om detta. Föreningars lokalbehov är väldigt skiftande. En del föreningar vill/behöver lägga sina pengar på lokal, andra har andra utgifter istället. Det är bättre att stödja föreningar med verksamhetsbidrag, och så kan de lägga pengarna på det de behöver.

I utvärderingen kan man bland annat läsa:

”Ambitionen att huset skulle bli en grogrund för nya föreningar att starta i har också uteblivit”

 

Ärende 13: Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens upphandlingsutskott Dnr KS 2018/0854

I dagordningen stod det att det var ledamöter och ersättare som skulle väljas, men på mötet påpekades att det inte fattats något beslut om att införa utskottet. Det lades därför till som en beslutspunkt. Vi yrkade avslag på att införa utskottet. Vi har tidigare kritiserat idén, de som vill ha utskottet har inte visat att det skulle göra nytta. Upphandlingen behöver verkligen förbättras, men det är bättre att KS tar ett större ansvar istället.

 

Ärende 18. Remiss – Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

Dnr KS 2018/0863

Vi kan inte gå med på detta förslag. Sverigedemokraterna på riksnivå har ännu inte tagit tydlig ställning, men förslaget ger kraftigt ökade möjligheter till expropriation av privat egendom. Vi yrkade på den formulering som kvintetten lagt, som innebar att förslaget avstyrktes, det vann.

 

Ärende 19. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till nazister”, (KF) Dnr KS 2017/0983

Vi yrkade avslag till motionen. Beslutet blev att föreslå fullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till KK:s yttrande.

Motionen var i KS 2018-10-03. Vi yrkade avslag, det var då också kommunkontorets beslutsförslag. Tjänstemännen fick förklara att mötes- och organisationsfriheten är grundlagsskyddad.