Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2018-03-07 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2018-03-07

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 5 mars 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 11. Framtidsplan för Skryllegården Dnr KS 2016/0651

Kommunstyrelsen gav 2016 i uppdrag att Skryllegårdens framtid skulle utredas. Det har nu tagits fram en ”Utvecklingsplan” för Skryllegården. Man har låtit en extern konsult ta fram en vision. Man tänker sig att bygga om Skryllegården och andra anläggningar i området för någonstans mellan 92 och 123 miljoner. Det är dock bara en uppskattning.

SD yrkade ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården, med uppdraget att ta fram en plan som har ett tydligt maxtak för kommunens sammanlagda ekonomiska åtaganden”

Det projekt som det nu skissas på riskerar att bli alldeles för dyrt.

 

Ärende 19. Ansökan om medel för projekt Rådgivning till personer/ företag med utländsk bakgrund – verksamhetsår 2018 Dnr KS 2017/1191

Vi yrkade avslag.

Det är märkligt att Almi, där staten är huvudägare, söker pengar av en kommun. Målgruppen ”utländsk bakgrund” är också märklig i sammanhanget. Det betyder ju bara att personen antingen är född utomlands, eller att föräldrarna är det. Det säger ju väldigt lite om personens behov av sådana här insatser.

 

Ärende 28. Översyn av de kommunala rådens regler Dnr KS 2017/1093

På detta ärende lades ett yrkande av Socialdemokraterna, att förslaget till regler skulle antas, med det tillägget att brukarrepresentanterna i råden skulle vara fortsatt arvoderade. Det var det beslut som sedan KS enigt tog. Innan det var det en lång diskussion om riktigheten i detta, om brukarrepresentanterna kan betraktas som förtroendevalda eller inte.

 

Ärende 35. Järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnad av Södra stambanan delen Lund-Flackarp i Lunds och Staffanstorps kommuner, Skåne län

Här handlade diskussionen främst om hur Lunds kommun kan påverka chansen att det förr eller senare ska bli en tågtunnel, eller överdäckning av järnvägen, genom Lund. Vi yrkade enligt kommunkontorets förslag, och det var också det som vann i voteringen med 7-6. Det yrkande som lades av moderaterna (och alltså inte gick igenom) kommer knappast att hjälpa Lund att få en tunnel eller överdäckning.  Det  kommer inte att vara Lunds kommuns vilja att bevara Armaturfabriken som kommer att övertyga Trafikverket att göra detta. Det kommer att behövas en mycket större förhandlingslösning där Lund och staten tillsammans löser alla de problem som rör järnvägen.

Ett exempel: anledningen till att en eventuell tågtunnel måste var mycket lång, är att godstågen endast klarar en mycket liten stigningsvinkel. Men lösningen kanske är att  dra en linje för godstågen utanför staden, så att man då kan ha en betydligt kortare  och billigare tågtunnel, så att den inte måste börja redan vid Flackarp, som moderaterna antyder.