Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 20 juni 2018 | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 20 juni 2018

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 20 juni 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende 6. Socialnämndens begäran om att få disponera reserverade medel för ökat flyktingmottagande Dnr KS 2018/0363

Vi yrkade avslag. Kostnaderna för denna verksamhet är mycket större än den statliga ersättningen. Så kan det inte fortsätta.

 

Ärende 12. Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg samt kommunalt bostadsbidrag, (KF)

Dnr KS 2016/1012

Kommunstyrelsen enades om ett reviderat yrkande, pga beslutstekniska orsaker var inte kommunkontorets förslag idealiskt. Alla var eniga om vikten av förbättringar, bland annat höjningen av förbehållsbeloppen.

 

Ärende 15. Ansökan bidrag till tillgänglighetsanpassningar, samlingslokaler AF-borgen Dnr KS 2018/0319

Det blev avslag, inte bara SD utan också Alliansen och FNL yrkade avslag. Ingen av oss har något emot att Akademiska Föreningen bygger en ny hiss, men fastigheten drivs som ett aktiebolag och det är inte rätt att kommunen ger kapital rakt av till ett affärsdrivande bolag. Det är bättre att kommunen fortsätter stödja olika studentverksamheter direkt.

 

Ärende 19. Möjligheten för Lund att bli en MR stad. Dnr KS 2016/0675

SD och FNL med var sin ledamot var de två partier som röstade emot, nio ledamöter röstade för projektet, två ledamöter avstod. Om det behövs konkreta åtgärder från kommunens sida för att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs så är vi med på det, men det här projektet syftar knappast till det, utan är bara ännu ett brandingprojekt.

 

 Ärende 20. Re:Imagine Lund Dnr KS 2018/0409

Alliansen, FNL, och V röstade avslag, S och mp röstade bifall. Beslutet blev ett avslag, projektet stoppas. Vi hade ett eget yrkande som förtydligade avslaget:

 att arbetet med Re: Imagine Lund omedelbart avslutas och projektet läggs ned.

Vårt avslagsyrkande var ännu tydligare än det som gick igenom. Detta projekt är bara ännu ett skattemedelsbetalt brandingprojekt, ett marknadsföringsjippo. Det är inte vad Lund behöver.

 

Ärende 25: Lunds kommuns översiktsplan Dnr KS 2018/0376

Sverigedemokraterna yrkade i detta ärende

 att

kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag, med följande tillägg:

 att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik bör utgå ur förslaget till översiktsplan.

 att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.

att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  och funktionalism.

 

Ärende 44. Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits, (KF) Dnr KS 2017/1218

Vi yrkade förstås bifall men det gick inte igenom.