Pressmeddelande från SD i Lund om KS 2017-10-04  | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande från SD i Lund om KS 2017-10-04 

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 4 oktober 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Ärende ”Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning – Reglemente för den nya Barn- och skolnämnden, (KF)” Dnr KS 2017/0522.

I detta ärende yrkade vi att den nya skolnämnden ska ha 13 ledamöter och 13 ersättare. De andra röstade dock igenom att den ska ha 11 plus 11. Vi vill vara tydliga med att vi vill fortsätta vara med i skolpolitiken på nämndsnivå, vilket vi inte har proportionell rätt till med en nämnd med 11 ledamöter. Vi har nu varit med i BSN Lunds stad i tre år av valperioden, det som Lundaborna gav oss stöd för i valet.

 

Ärende 19, Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet” (SOU 2017:54) Dnr KS 2017/0699”

Sverigedemokraterna yrkade att remissvaret ska lyda enligt följande:

Remissyttrande Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

De föreslagna åtgärderna är kostsamma och det är tveksamt om de kommer att ha någon positiv effekt. Det är till exempel tveksamt om mer flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen kommer att vara bra för eleverna. Att sänka kraven för intagning till en viss utbildning medför risk att eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen, eller att utbildningens kvalitet efterhand sänks. En annan av åtgärderna, Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet, är ett exempel på en kostsam åtgärd.

Sammantaget visar förslagen på åtgärder att tidigare åtgärder för integration och undervisning för nyanlända inte har fungerat, varför man nu försöker med mer av det samma. Det finns ingen anledning att betvivla att det kommer att misslyckas.

 

Ärende 25 ”Hans-Olof Andersson (SD) motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter, (KF) Dnr KS 2016/1005”

Det har pratats om att Folkparksbyggnaden ska bli kulturhus, men av allt att döma kommer det inte att bli av, det framkom ju förra året att det skulle bli enormt dyrt. Denna byggnad har i stort sett stått oanvänd sedan den byggdes, och nu är den allvarligt förfallen. Samtidigt behövs det seniorbostäder, och denna placering, precis intill Papegojlyckans äldreboende, är ju perfekt för seniorlägenheter. Tyvärr ville KS inte bifalla denna motion, vi får se hur det går när den kommer till KF. För vidare resonemang, se motionen.