Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 95

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Interpellation om Simrishamnsbanan

  Av hansolof.andersson den 12 januari, 2010
  0

  Interpellation angående beslutade kontakter med Region Skåne och berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om arbete kring Simrishamnsbanans förverkligande.

   Ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid:

   

  Den 27 augusti 2009 biföll kommunfullmäktige en motion från Mattias Olsson (s) med rubriken ”Förverkliga Simrishamnsbanan!”

  Motionens att-sats var:

   ”att kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta Region Skåne och berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om att initiera järnvägsutredningen mellan Malmö- Dalby och förstudien mellan Dalby-Tomelilla.”

   Att järnvägstrafiken byggs ut i Skåne är inte bara önskvärt, utan nödvändigt för att framtidens kommunikationsbehov ska kunna hanteras. Järnvägsspår Malmö-Staffanstorp – Dalby är kanske det näst största behovet i  Skåne, efter fyra spår mellan Malmö och Lund. Men för Banverkets del är Simrishamnsbanan inte alls prioriterad, på grund av rådande ekonomiska omständigheter. Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen, men var samtidigt något förundrade över den plötsliga tilltro till den egna förmågan att påverka, som de kommunstyrelserepresenterade partierna uppvisade genom att bifalla motionen.

  Sverigedemokraterna tar för givet att det mycket ambitiösa projekt som detta ”kontaktarbete” utgör inleddes omedelbart efter motionens bifallande, och vi tar för givet att samtliga partier i kommunfullmäktige delges information om hur arbetet fortskrider.

  Min fråga till Mats Helmfrid lyder:

   -Vilka framsteg har gjorts hittills i arbetet med att förverkliga Simrishamnsbanan?

   Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna

 • Motion om inrättande av offentlig toalett i Genarp

  Av hansolof.andersson den 2 januari, 2010
  0

  Denna motion lämnades in den 11 december 2009 och väntar nu på behandling:

  I skrivande stund, den 11 december 2009, finns ingen offentlig toalett i Genarp som är tillgänglig dygnet runt. På vissa tider dagtid finns det möjlighet för invånare eller besökare i Genarp att använda toaletterna i medborgarkontoret och på biblioteket. Men vid de allra flesta tider finns inte denna möjlighet.

  Många invånare i Genarp har ett önskemål att en dygnet-runt-öppen offentlig toalett inrättas. Detta framfördes till exempel med all önskvärd tydlighet på den medborgarstämma som ägde rum på biblioteket den 27 oktober 2009. På samma stämma framkom också ett önskemål om att ett bättre skydd mot väder och vind borde inrättas på busstationen. Dessa två önskemål från medborgarna borde kunna förverkligas genom att en mindre vänthall byggdes, och att det i denna fanns en offentlig toalett. Då busstrafiken till och från Genarp faller under Skånetrafikens område, borde en lösning bäst kunna nås i frågan genom ett samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken.

   Sverigedemokraterna yrkar

   

  1. att Lunds kommun ska inrätta en dygnet-runt-öppen offentlig toalett i Genarps by.

   2. att Lunds kommun ska kontakta Skånetrafiken för att undersöka möjligheten att den offentliga toaletten byggs vid busstationen i Genarp, eventuellt som en del av en ny vänthall.

   För Sverigedemokraterna i Lund

   __________________

  Hans-Olof Andersson

   ___________________

  Erik Almqvist

 • Motion om upprättande av Mångkulturellt bokslut

  Av hansolof.andersson den 2 januari, 2010
  0

   Denna motion lämnades in den 15  december 2009 och väntar alltså nu på behandling

   Effekterna av den invandringspolitik Sverige bedrivit sedan 70-talet och framåt har under lång tid nu visat sig vara negativ för Sverige. Det är i huvudsak fyra aspekter som gör att Sverigedemokraterna är motståndare till massinvandringen och mångkulturen:

  • Höga kostnader som går ut över välfärden
  • Försämrat samhällsklimat och minskad gemenskap
  • Ökad brottslighet, minskad trygghet 
  • Massinvandring är ett ineffektivt och orättvist sätt att hjälpa människor som har det sämre än vi

   Flera undersökningar har visat på invandringens betydande kostnader för samhället, bland annat Professor Bo Södersten, DN  (2003-12-28) som räknade ut att invandringen kostar 40 – 50 miljarder kronor varje år. Eller Jan Ekberg som först uppskattade kostnaderna till 120 miljarder per år (1999) och som några år senare sänkte detta till 30 miljarder per år. Ytterligare ett exempel är Illmar Reepalu, som i DN 2007-07-17 menade att det statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas verkliga kostnader.

   Rörande punkt två ovan har till exempel den amerikanske forskaren Robert Putnam visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Detta kan vi själva se i sådana områden/länder som uppvisar just sådana symptom, till exempel Malmö eller för den delen USA. Vi vet just nu inte hur införandet av mångkultur påverkar Lunds kommun, och dess invånare. Är vi på väg mot samma situation som kommuner som Malmö och Södertälje?

  En så enormt genomgripande, långsiktigt, och troligtvis irreversibel samhällsförändring som införandet av det så kallade mångkulturella samhället måste naturligtvis följas upp och utvärderas efter hand. Det finns för närvarande en del sådana utvärderingsinstrument, till exempel den så kallade ”integrationsbarometern”.

  Men detta räcker inte. En uppföljning och utvärdering på kommunal nivå måste också göras, där mångkulturens ekonomiska konsekvenser utreds.

  Det behövs också en prognos för när det mångkulturella projektet har fått samhället att divergera värdemässigt i en sådan omfattning, att det inte längre finns någon gemensam värdegrund att bygga samhället på. Oavsett om denna situation då kommer att visa sig hanterbar eller inte, är det viktigt att ha en prognos för vid vilken tidpunkt detta kommer att inträffa. Det mångkulturella bokslutet kan i detta sammanhang tjäna ett viktigt syfte.

   Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

   att Lunds kommun årligen ska upprätta ett dokument som ska heta Mångkulturellt bokslut. Detta dokument skall klarlägga invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för Lunds kommun och kommunens invånare.

   För Sverigedemokraterna i Lund

   ________________________

  Erik Almqvist

   ________________________

  Hans-Olof Andersson

 • Interpellation om den så kallade ESF-utbildningen inom Räddningstjänst Syd

  Av hansolof.andersson den 17 december, 2009
  0

   

  Ställd till Räddningstjänst Syds vice ordförande Jan B Tullberg.

   

  För närvarande genomför Räddningstjänst Syd ett integrationsprojekt delvis finansierat av EU. Denna så kallade ESF-utbildning innebär, enligt Räddningstjänst Syds hemsida:

   

  ”För att överbrygga den kommunikationsklyfta och det främlingskap som möter räddningspersonal i vissa delar av vårt område har Räddningstjänst Syd sökt och beviljats EU-pengar för ett integrationsprojekt.

  Vi behöver anställa fler brandmän med mångkulturell bakgrund för att kunna lösa vårt uppdrag. I vissa delar av våra medlemskommuner kommer vi idag inte i närheten av de befolkningsgrupper vi behöver nå, både språkligt och kulturellt, säger förbundsdirektör Per Widlundh.

  Därför startar Räddningstjänst Syd i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö stad en tio månader lång utbildning som ska förbereda för arbete inom räddningstjänsten som brandman, brand – och säkerhetsvärd eller instruktör”

   

  Det är dock mycket otydligt vad Räddningstjänst Syd avser med”mångkulturell bakgrund ”.  Begreppet definieras inte, men borde rimligtvis omfatta alla personer som har bott  i Sverige sedan 1975, då Sverige officiellt blev mångkulturellt. Att det till den ordinarie SMO- utbildningen skulle råda en brist på sökande med mångkulturell bakgrund framstår i ljuset av detta som märkligt.

   

  De som genomgår denna kurs kan alltså efter denna söka arbete som brandmän. Att de inte behöver genomgå den officiella, två-åriga SMO-utbildningen men ändå kan bli brandmän, har enligt vad Sydsvenskan skriver den 5 oktober, föranlett att ilskan pyr bland brandpersonal i Lund och Malmö, och kommunals ombud på Räddningstjänsten i Lund, Jonas Härle, kallar  ESF-utbildningen ”en gräddfil”.

   

  Mina två frågor till Jan B Tullberg är:

   

  1. Hur tolkar du det begrepp, ”mångkulturell bakgrund” som Räddningstjänst Syd använder, är det till exempel möjligt för en person av svensk etnicitet att ha ”mångkulturell bakgrund”?

      

  1. Anser du att den tio månader långa ESF-utbildningen är     kompetensmässigt likvärdig med den två-åriga MSO-utbildningen?

   

   

  Hans-Olof Andersson

  Sverigedemokraterna

 • Interpellation till Christer Wallin, ordförande för Lunds Energi

  Av hansolof.andersson den 14 oktober, 2009
  0

  Vi inom SD Lund har tidigare lovat alla våra väljare (2050 stycken i Lund i valet 2006) att vi ska återkomma till det enorma haveri som affären med det tänkta kraftvärmeverkst i Örtofta har varit. Idag, onsdagen den 14 oktober, lämnade vi in en interpellation om detta. Interpellationen kommer att tas upp på nästa kommunfullmäktige, den 29 oktober.
  För tydlighets skull skall nämnas att vi inom SD Lund inte påstår att vi har alla färdiga lösningar på hur det kommunala bolaget Lunds Energi ska bära sig åt för att säkra framförallt fjärrvärme under de närmaste årtiondena. Vi har varit tveksamma till att bygga verket i Örtofta, men finns ingen annan lösning, så kanske det är där verket ska byggas. (om nu högsta domstolen går med på detta) Det har även talats om industriområdet i Eslöv (Lunds Energi ägs tillsammans med Eslövs och Lomma kommuner). En tredje lösning skulle eventuellt vara att satsa på flera mindre anläggningar, istället för en jätteanläggning.

  Men det som har upprört oss Sverigedemokrater i Lund är hur svag politisk ledning bolaget uppenbarligen har. Ordförande för bolaget är Christer Wallin, moderat fullmäktigeledamot. Vi har ställt interpellationen för att ta reda på hur bra koll på läget Christer Wallin verkligen har.
  Interpellationstimmen är på KF mellan klockan 20 och 21. Välkomna till läktaren då, den 29 oktober, för att lyssna på debatten mellan Christer Wallin och Hans-Olof Andersson, som är den av våra två ledamöter som har lämnat in interpellationen. Vi hoppas verkligen att Christer Wallin inte försöker undvika denna mycket viktiga interpellation.

  Interpellation om förseningen av Lunds Energis nya kraftvärmeverk.
  Ställd till Lunds Energis ordförande Christer Wallin:

  Lunds Energis långsiktiga arbete med att säkra försörjningen av energi, och då framförallt fjärrvärme, har under en lång tid varit mycket problematiskt. Efter det misslyckade försöket att utvinna så kallad termisk energi ur flera kilometer djupa borrhål, vändes ambitionerna så småningom till en plan för ett kraftvärmeverk, som även skulle kunna producera elektricitet. Detta var tänkt att vara beläget nära Örtofta, men Miljööverdomstolen avslog ansökan om tillstånd för detta verk i slutet av 2008.
  Vid den tidpunkten hade den beräknade byggkostnaden för verket redan ökat från den ursprungligt beräknade kostnaden på 1 miljard kronor, till cirka 2,5 miljarder kronor.
  Visserligen har nu regeringen sagt ja till den detaljplan som gör det möjligt att bygga kraftvärme
  verket i Örtofta, men för att kraftverket ska kunna byggas krävs även att Högsta Domstolen upphäver Miljööverdomstolens dom från 2008. Om detta kommer att ske är i nuläget oklart.

  Mina två frågor till Christer Wallin är:

  1.Till vilket belopp uppgår den senaste kostnadsberäkningen för ett eventuellt kraftvärmeverk , beläget i Örtofta eller på annan plats?

  2.Vilka alternativa planer har för närvarande Lunds Energi för att säkra tillgången på energi i de tre ägarkommunernas område, i det fall Högsta domstolen inte ger tillstånd för kraftvärmeverket i Örtofta?

  Hans-Olof Andersson
  Sverigedemokraterna