Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 91

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Sverigedemokraterna vinner mot de andra politikerna

  Av hansolof.andersson den 17 april, 2011
  0
  Villa Sunna LKF

  Villa Sunna, ett av LKF:s mer kontroversiella projekt

  Har du också retat dig på att politikerna fattar beslut utan att lyssna på de mest uppenbara motargument? Ett sådant uppenbart motargument är om beslutet är olagligt. Detta är precis vad som har hänt nu, men som väl är har de rättsvårdande instanserna i samhället ställt saker till rätta, men så skulle det inte ha blivit om inte SD Lund hade överklagat det fattade beslutet.  Det rör sig om det beslut som Lunds kommunfullmäktige fattade den 16 december 2010, rörande ett avtal med LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag. SD Lund överklagade beslutet, och nu har dom i Förvaltningsrätten kommit. Domen är glasklar, avtalet är olagligt och ska rivas upp.

  Här på SD Lunds hemsida har vi tidigare skrivit ganska mycket om problemen med hur de kommunala bolagen sköts. Vi sitter inte med i styrelserna så vi får påverka via kommunfullmäktige och genom offentlig opinionsbildning. Det som det handlar om nu är det avtal om borgen som var uppe för beslut den 16 december 2010. Lunds kommun går i borgen för LKF, och borgenssiffran är på 3, 7 miljarder. Ja, du läste rätt, miljarder.

  Anledningen till att detta borgensavtal har upprättats är då kan LKF låna billigare på kapitalmarknaden. När det gäller själva risken med att ställa ut borgen på detta sätt så kan det anföras att Lunds kommun äger LKF till hundra procent, så skulle LKF av någon anledning haverera ekonomiskt så får Lunds kommun ändå ta smällen. Men det är ändå inte riktigt rätt att göra så här. Kommunen bör ha armlängds avstånd från sitt bolag, och det måste signaleras klart att bolaget själva är ansvariga för hur bolaget sköts.

  Det andra stora problemet med detta avtal är att det från och med årsskiftet både är helt meningslöst när det gäller att få lägre ränta, och dessutom är det olagligt. Nya lagar trädde i kraft vid årsskiftet, enligt vilka den så kallade borgensavgiften, den avgift LKF betalar till kommun för borgen, ska vara marknadsmässig. I avtalat står det istället:

  ”Bolaget skall till kommunen årligen erlägga en borgensavgift för utnyttjad del av borgensramen. Avgiften skall motsvara hälften av en skillnad som är mellan lån med pantbrev (eller annat billigare upplåningsalternativ) jämfört med lån med kommunal borgen.”

  När det var debatt i fullmäktige den 16 december gick vår gruppledare, Hans-Olof Andersson, upp i talarstolen och påpekade just detta. Det verkade inte som att de andra partiernas politiker brydde sig. De tittade slött mot talarstolen eller slumrade bakom halvslutna ögonlock. När det blev dags för votering, röstade våra tre ledamöter förstås avslag. En av de andra politikerna, Lars Hansson från Folkpartiet var dock lika pigg och alert som oss när det gällde juridiken, och han lade ner sin röst. De andra 61 röstade bifall.

  Nedan följer domen i sin helhet. Klicka på länken för att läsa.

  Domslut från förvaltningsrätten i Malmö ang laglighetsprövning enligt kommunallagen

 • Motion om sökbara dokument på Lunds kommuns hemsida

  Av hansolof.andersson den 28 februari, 2011
  0

  Denna motion lämnades in 26 februari 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige:

  Sökmöjligheter för protokoll/beslut i KF och KS

  För att öka möjligheterna för medborgare, men även politiker, att ta del i de beslut som fattas i Lunds olika politiska församlingar bör Lunds kommuns hemsida byggas ut så att man har en separat sökfunktion för protokollen som finns för varje sammanträde i kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunstyrelsens olika utskott.

  I dagsläget finns protokollen utlagda som Word-filer men är ej sökbara via någon form av enkel sökruta. Istället måste medborgarna ladda ner varje dokument för sig och när det är gjort måste de se till att ha Microsoft Word installerat för att sedan öppna dokumentet och därefter ta reda på om det var rätt dokument man sökte efter.

  Istället bör beslut och protokoll lagras i en regelrätt databas som möjliggör effektiv sökning direkt från webbsidan. De träffar som hittas i databasen bör därefter visas i en lista direkt på webbsidan där det tydligt framgår vilket dokument man hittat en träff i, relevanta datum (som t.ex. när sammanträdet ägde rum), vilket församling det rör, ett kort utdrag ur texten där träffen hittades samt att det finns direktlänkar till hela dokumentet i HTML-format. Att tillgängliggöra dessa dokument i HTML-format är också en demokratifråga då man inte tvingas att köpa och installera Microsoft Word utan kan läsa dessa protokoll från vilken webbläsare som helst.

  Fullmäktige föreslås besluta:

  att      uppdra IT-avdelningen att skapa en sökfunktion där man kan söka på handlingar  och dokument som  skapas  inom Lunds kommun. Dessa ska minst innefatta alla  handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess olika utskott

  att     sökfunktionen skall visa sökresultaten direkt på webbsidan i HTML-format

  att     sökresultaten ska visa i vilket dokument man hittat en träff, vilket datum dokumentet   skapades, vilket förvaltning/församling dokumentet härstammar från, titeln på   dokumentet, ett kort utdrag  ur texten där träffen hittades samt att det från   sökresultatet finns en länk till hela dokumentet i HTML-format och en länk till  hela dokumentet i PDF-format.

  att     uppdra åt förvaltningen att, vid registrering av handlingar från KF, KS och KS  utskott, se till att dessa blir tillgängliga enligt ovan

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ___________________________

  Ted Ekeroth

  ___________________________

  Hans-Olof Andersson

 • Motion om att riva upp avtalet med migrationsverket

  Av hansolof.andersson den 28 februari, 2011
  0

  Denna motion lämnades in den 26 februari 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige:

  Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige.

   

  En bråkdel är riktiga flyktingar

  Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar.

  Urholkning av asylprocessen

  Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna ansvarslösa politik!

  Hjälp i närområdet

  I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden i samhället och att invandrarna behövs. Trots detta är det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare på grund av de problem och kostnader det medför. Som exempel kan man nämna att UNHCR hade mindre än 1/100-del av kostnaden för att ta hand om en flykting i ett år på 90-talet. Enligt färskare siffror lutar det åt ännu större skillnad idag. Hade vi istället fört en human flyktingpolitik hade vi kunna rädda oerhört många fler liv. Därför vill Sverigedemokraterna vill se att hjälp till riktiga flyktingar ska ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpa personer.

  Ett otryggare samhälle

  Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i den svenska kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska behålla sin egen särart, kultur och värderingar. Robert Putnam, en statsvetare och forskare, skriver att den så kallade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället; politiker har lägre förtroende, lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt. Putnam menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet och att man spenderar mer tid framför TV:n. Putman varnar också för att han kanske underskattat dessa negativa effekter.
  Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för alla de som söker sig hit. Istället visar det sig att det rör sig om en ekonomisk invandring – ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för lättvindigt ges bort.

  Fullmäktige föreslås besluta:

  att vid nästa tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar

  att om möjligt avbryta avtalet med Migrationsverket omedelbart

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ____________________________
  Ted Ekeroth

  ____________________________
  Hans-Olof Andersson

 • Motion om cykelbanor längs Ringvägen

  Av hansolof.andersson den 15 februari, 2011
  0

  Motion inlämnad 11 februari 2011, väntar på behandling i fullmäktige:

  Det finns nu cykelbana längs Södra vägen, och längs Fasanvägen. Men den vägsträcka som löper däremellan, Ringvägen, har ingen cykelbana. Eftersom vägstråket är böjt, och cyklister som ska åka från en punkt till en annan söker den färdväg som för dem antingen den snabbaste eller den rakaste vägen, använder många cyklister delar av det stråk som dessa vägar utgör. Det är inte troligt att cyklister som ska transportera sig från Malmövägskorsningen till Trollebergsrondellen skulle välja någon annan väg än Ringvägen. De alternativ som finns, till exempel förbi Högevallsbadet, innebär omvägar och betydligt längre färdtid. Därför väljer cyklisterna att åka Ringvägen, och hamnar då i en närmast livsfarlig trängsel med tung, och ofta fortkörande, motortrafik. Ringvägen har två filer i vardera riktningen, och inga extramarginaler. Ett alternativ som många väljer är att cykla på gångbanan. Detta är förstås inte tillåtet, och innebär risk för kollision med gående.

  Hur ska då detta lösas? Det uppenbara är förstås att anlägga cykelbana längs båda sidor av Ringvägen, så det blir ett sammanhängande cykelstråk ända från Planetstaden ända upp till Fasanvägen och Bryggaregatan. Varför finns då inte redan detta?

  När man på plats studerar sträckan, framstår det, med undantag för två flaskhalsar på sträckan, som att det knappast skulle finnas några större problem att anlägga cykelbana. Den breddning som är nödvändig för att gående och cyklister ska kunna dela utrymmet vid sidorna av körbanan, bör vara möjlig. På

  Exempel på cyklist som väljer att använda gångbanan.

  de platser där smala stråk av privat mark kanske behöver tas i anspråk, bör detta kunna lösas genom markköp.

  På mellanpartiet, där vägen ligger i en fördjupning, omges den av gräsbevuxna sluttningar. Detta torde inte utgöra något problem. Om det är möjligt att nyttja marken ovanför sluttningen, kan sluttningen helt enkelt flyttas en liten bit, om det skulle behövas. Är detta inte möjligt, kan nedersta biten av sluttningen, kanske upp till en meter ovanför cykelbanans nivå, omvandlas till en lodrät yta  utgörandes av till exempel en mur av natursten.

  De finns dock två uppenbara flaskhalsar, två problem för att anlägga en cykelbana. Det rör sig om de två järnvägsbroarna: Den västra, som betjänar södra Stambanan, och den östra, över vilken banan till Råbyholms verksamhetsområde går. Under dessa broar smalnar gångbanorna av. Avståndet mellan mur och gångräcke varierar mellan som smalast 101 centimeter (södra gångbanan under bron för Stambanan) och som bredast 156 centimeter (ett stycke av södra gångbanan under bron för järnvägen till

  Bild som visar var gångbanan är som smalast. Här varierar avståndet mellan mur och gångräcke  från 101 till 130 centimeter.

  Råbyholms verksamhetsområde). Det sammanlagda avståndet från mur till körbana är generellt cirka 10 centimeter större än avstånden mellan mur och gångbana.

  Den mellanliggande gångbron har ett bredare spann, och utgör inget problem.

  En tänkbar lösning är att anlägga cykelbana på endast den ena sidan av Ringvägen, men vi ser detta endast som en nödlösning, om det inte är möjligt att anlägga cykelbana på båda sidor vägen.

  Att bygga om broarna är möjligt, men kostar naturligtvis. Men detta borde i alla fall vara möjligt vid den östra järnvägsbron, den som bär upp järnvägen till Råbyholms verksamhetsområde. Bron är av en lätt konstruktion och bör kunna byggas om med bibehållen hållfasthet.

  Vid den västra järnvägsbron, den som bär upp Stambanan, kanske en annan lösning ska provas: Denna sträcka upphör cykelbanan, och genom tydlig skyltning instrueras cyklisterna att leda cykeln dessa få meter.

  Vi Sverigedemokrater är övertygade att detta är kanske är den sträcka inom staden där behovet av cykelbana är som störst. Som sagt väljer många av de cyklister som redan trafikerar sträckan för närvarande att cykla på gångbanan, vilket är klart tecken på behovet av cykelbana. Med tydligt definierade cykel- respektive gångfält, ökar säkerheten markant jämfört med idag.

  Betänk hur mycket vi alla politiker så gärna vill stimulera att människor cyklar istället för kör bil. Då ska det också vara säkert att cykla. Barn, vuxna, och äldre ska kunna cykla tryggt överallt. Anläggandet av cykelbanor längs Ringvägen är som vi ser det ett prioriterat projekt, som borde kunna igångsättas mycket snart.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att cykelbanor anläggs på båda sidor om Ringvägen från den punkt där Ringvägen möter Malmövägen, till Trollebergsrondellen.

  Lund 2011-02-08

  _____________________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige, SD

  _____________________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige, SD

  _____________________________

  Ted Ekeroth, ledamot kommunfullmäktige, SD

 • Utbildningsdag för SD Lund

  Av hansolof.andersson den 15 februari, 2011
  0

  Utbildning Lund feb 2011

  Lördagen den 5 februari var det utbildningsdag för Sverigedemokraterna i Lund. Flera av våra medlemmar är i Stockholm det mesta av tiden, vi har ju tre riksdagsmän (Erik Almqvist, Mattias Karlsson, och Kent Ekeroth) men den lokala kraften är ändå ganska god! Tio av våra mest aktiva samlades denna dag och fördjupade sig i politisk opinionsbildning, kommunpolitik, med mera. Det visades film från bland annat politikerveckan i Almedalen, en plats där det ges rika tillfällen att bedriva opinionsbildning i offentligheten. Utbildningsledare var Hans-Olof Andersson. Alla deltagare fick engagera sig genom att prova att debattera mot fiktiva motståndarpolitiker som med nyttjande av någorlunda teatertalang spelades av Hans-Olof Andersson. Den fiktiva moderaten ”Rutger Köttberg” lockade till många skratt, liksom hans lika fiktive socialdemokratiska kollega ”Rune Jönsson”, en karaktär som delar den förres något förstorade självbild, men med en sociolektiskt sett något annorlunda floskelvokabulär. På mötet studerade man också verkliga motståndarpolitiker, genom att titta på de filmer som finns från Lunds kommunfullmäktige. Hans-Olof Andersson betonade att långa politiska sammanträden (kommunfullmäktige kan vara upp till två dagar) blir intressanta genom att man som deltagare eller betraktare har, eller utvecklar, ett djupgående människointresse.

  Fler utbildningsdagar med SD Lund kommer. Blir du medlem i SD Lund blir du kallad till dessa, och det är helt gratis.

  Hans-Olof Andersson utbildar