Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet i 2017-04-05

  Av hansolof.andersson den 6 april, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 5 april 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 5, Ny vision för Lunds kommun.

  Vi yrkade avslag på förslaget till vision. Texten är mer likt en bön eller en dikt, än ett kommunalt styrdokument. Vi Sverigedemokrater tycker det ska finnas många visioner om framtiden, och att folket ska kunna välja bland dessa. Att ta fram visioner är partiernas arbete.

  När det gäller den text som har tagits fram överlåter vi åt litteraturrecensenter att yttra sig över den.

   

  Ärende 16, Finansiering av stipendium för förföljda författare och kulturutövare.

  Ärendet handlade alltså om vilket kommunalt organ som ska ha ansvaret för detta projekt. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att de ”saknar kompetens och resurser att lösa alla de uppgifter som ett fristadsåtagande innebär”. Ända sedan regionen drog igång detta för flera år sedan (innan Lund hakade på) har det varit mycket svårt att genomföra detta. Se vår reservation för mer utförliga resonemang.

   

  Ärende 19, Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, godkännande

  Vi yrkade avslag på detta ärende, på grund av den föreslagna placeringen. Vi har redan tidigare kritiserat tanken på att lägga ridanläggningen på Ladugårdsmarken. En sådan anläggning bör ligga längre ut på landet, på mindre värdefull mark. Till exempel finns det sådan mark i närheten av Södra Sandby. Goda busskommunikationer bör gå att ordna, om anläggningen läggs intill allmän väg.

   

  Ärende 20, Försäljning av fastigheten Nymfen 1 till LKF.

  Vi yrkade avslag på detta ärende. LKF får denna markanvisning som belöning för att ha ordnat extra förtursbostäder åt kommunen, detta står tydligt i handlingarna. Markanvisningsverktyget bör inte användas så att man ger belöningar för specifika tjänster.

   

  Ärende 22, Markanvisning till Wihlborgs fastigheter AB gällande del av fastigheten Helgonagården 8:1 i Lund

  Vi yrkade: att ärendet återremitteras med uppdraget att planera för att studentbostäder istället ska byggas på den aktuella fastigheten. Det behövs fler studentbostäder i Lund, och denna tomt ligger intill LTH.

   

  Ärende 30, Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) motion om återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun

  Vi yrkade förstås bifall till motionen, men den gick tyvärr inte igenom. Se motionen för våra argument.

 • Interpellation ställd till Kommunstyrelsen ordförande Anders Almgren, angående inkommit brev från Jernhusen rörande säkerhetssituationen vid Lunds centralstation.

  Av hansolof.andersson den 4 april, 2017
  0

  Lund 2017-04-04

   

  Fredagen den 31 mars 2017 inkom till ledamöterna i kommunstyrelsen ett mail från en befattningshavare på Jernhusen, Martin Andersen, som är ansvarig för säkerheten på Lunds centralstation. Mailet är ganska långt och var och en kan begära ut det som offentlig handling. Vi ska här endast citera några centrala delar som visar på hur illa läget är vid stationen:

  Enligt svensk lag är tiggeri inte tillståndspliktigt, men pengainsamling är. Man kan ju tycka att organiserat tiggeri borde ligga inom ramen för pengainsamling och således vara tillståndspliktigt?. Man ”maskerar” dessutom ofta tiggeriet genom att ge sken av att vara tidningsförsäljare då även försäljning/utdelning av skrifter är undantaget tillståndsplikten.

  Problemet är inte själva tiggeriet som företeelse, utan de omfattande proportioner detta tagit med organiserade grupper som tillsammans aktivt stoppar folk på trottoaren, vid biljettautomaten, på busshållplatsen eller vid bankomaten. Aktiviteten utförs alltför ofta på ett för den passerande allmänheten pressande, pockande och närgånget sätt. Vi har sett exempel på att man gärna i grupper går på de som upplevs som svaga och har svårt att säga ifrån tex äldre, handikappade, samt i vissa fall även barn. Ibland tangerar man både rån, tvång och ofredande. Vissa i den här kretsen har dessutom börjat missbruka alkohol och andra droger med alla problem det medför i en redan svår situation. 

  Mot slutet av brevet föreslår Martin Andersen en konkret lösning, nämligen:

  För att inte riskera förlora Ordningsvakten som genom sitt ihärdiga arbete lyckats bryta den negativa trenden, föreslår Jernhusen därför en kompletterande vakt i kommunens regi som tillsammans med vår befintliga vakt kan vara polisen behjälplig på ett större område (den s.k. C-triangeln).

  Vi Sverigedemokrater har i motion tidigare föreslagit att Lunds kommun ska anlita ordningsvakter som kan övervaka tiggeriet på allmänna platser, och ingripa vid brott. Vi har med anledningen av brevet från Jernhusen, samtidigt med denna interpellation, lämnat in en motion om att Lunds kommun ska stå för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.

   

  Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren lyder:

  1. Anser du fortfarande, efter att ha läst brevet från Jernhusen, att tiggeriet i Lund inte är organiserat?
  2. Är du beredd att stödja vår den 4 april inlämnade motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

  Av hansolof.andersson den 4 april, 2017
  0

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Lund 2017-04-04

   

  Fredagen den 31 mars 2017 inkom till ledamöterna i kommunstyrelsen ett mail från en befattningshavare på Jernhusen, Martin Andersen, som är ansvarig för säkerheten på Lunds centralstation.

  Mailet är ganska långt och var och en kan begära ut det som offentlig handling. Vi ska här endast citera några centrala delar som visar på hur illa läget är vid stationen:

  Enligt svensk lag är tiggeri inte tillståndspliktigt, men pengainsamling är. Man kan ju tycka att organiserat tiggeri borde ligga inom ramen för pengainsamling och således vara tillståndspliktigt?. Man ”maskerar” dessutom ofta tiggeriet genom att ge sken av att vara tidningsförsäljare då även försäljning/utdelning av skrifter är undantaget tillståndsplikten.

  Problemet är inte själva tiggeriet som företeelse, utan de omfattande proportioner detta tagit med organiserade grupper som tillsammans aktivt stoppar folk på trottoaren, vid biljettautomaten, på busshållplatsen eller vid bankomaten. Aktiviteten utförs alltför ofta på ett för den passerande allmänheten pressande, pockande och närgånget sätt. Vi har sett exempel på att man gärna i grupper går på de som upplevs som svaga och har svårt att säga ifrån tex äldre, handikappade, samt i vissa fall även barn. Ibland tangerar man både rån, tvång och ofredande. Vissa i den här kretsen har dessutom börjat missbruka alkohol och andra droger med alla problem det medför i en redan svår situation. 

  Mot slutet av brevet föreslår Martin Andersen en konkret lösning, nämligen:

  För att inte riskera förlora Ordningsvakten som genom sitt ihärdiga arbete lyckats bryta den negativa trenden, föreslår Jernhusen därför en kompletterande vakt i kommunens regi som tillsammans med vår befintliga vakt kan vara polisen behjälplig på ett större område (den s.k. C-triangeln).

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun ska stå för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Lund 2017-03-15:

  Av hansolof.andersson den 15 mars, 2017
  0

  Idag är det sammanträde i Barn och skolnämnd Lunds stad.  Redan på morgonen blev det känt att en av ledamöterna, andre vice ordförande Lars Hansson, (L) avgår på grund av hur ärendet med den våldtagna flickan har hanterats. De i nämnden som i tidigt skede hade fått ta del av fakta i ärendet, men inte agerade, bör enligt vår mening nu överväga att ställa sin plats till förfogande. Det minsta de kunde gjort hade varit att insistera på att hela nämnden skulle informeras.

  Det finns tyvärr en kultur i hur Lund styrs att till exempel delar av en nämnd tar sig alltför mycket makt, och när allvarliga missförhållanden upptäcks, gör sitt bästa för att sopa dem under mattan. Lunds kommun behöver en ny öppenhetskultur där som grundsats alla ledamöter i nämnden är jämlika, och där man talar öppet om saker som hela nämnden bör få ta del av.

   

  Hans-Olof Andersson

  Partiföreträdare SD

  tel: 0733- 20 17 72

 • Märklig ursäkt om våldtäktsfallet utskickad från BSN Lunds stads förvaltning

  Av hansolof.andersson den 14 mars, 2017
  0

  Skandalen runt hur kommunen har hanterat fallet med en flicka som våldtogs fortsätter. Först avslöjades att skolan hade hanterat situationen genom att låta de två förövarna gå kvar på skolan, medan flickan fick hemundervisning. Detta är naturligtvis fel, det är ju förövarna ska ska flyttas, brottsoffret ska ju självklart kunna fortsätta att gå på sin skola!

  När detta uppdagades valde de styrande politikerna, speciellt kommunalråden Anders Almgren och Elin Gustavsson att göra sig väldigt svåråtkomliga för pressen, något Sydsvenskan noga redogjort för. Sedan avgick rektorn för skolan, det är svårt att yttra sig om det var rätt eller inte, men något politiskt ansvar har ännu inte tagits. Revisionen har reagerat på hur fallet har hanterats och arbetar just nu med att granska det.

  Ett mail har gått ut från Förvaltningen till all grundskolepersonal och alla vårdnadshavare i kommunen. I mailet ber förvaltningen om ursäkt för att man agerat fel när de två förövarna inte flyttades från skolan, men den drabbade flickan istället var den som fick hemundervisning. Barn och skolnämnd Lunds stad ber om ursäkt för det felaktiga agerandet runt flickan som våldtogs, men glömmer att nämna att det bara är delar av nämnden som har fått informationen. SD:s ledamot och ersättare i BSN Lunds stad, Dragan Brankovic och Mats Hansson, fick ingen information.

  Ansvaret är ytterst sett politiskt, och då borde de politiker som vetat om detta (men inte informerat hela nämnden!) vara tydliga med att det är de som har ansvaret. Av en maildialog vi har haft med Monica Molin, ordförande i nämnden, framgår att i alla fall SD, Fi, och V inte fick denna information.