Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

  Av hansolof.andersson den 15 september, 2017
  0

  2017-09-15

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna i Lund har vid två tidigare tillfällen motionerat om åtgärder mot tiggeriet på offentliga platser i Lunds kommun. Den 25 september 2014 behandlades vår Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning i kommunfullmäktige. Den 25 augusti 2016 behandlades Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet. Ingen av dem bifölls, inte ens delvis. Motståndet mot att göra något åt tiggeriet har varit påtagligt från de andra partierna. Den generella attityden har varit att det inte går att göra något, eller ännu värre, att inget bör göras. Våren 2017 mottog kommunen ett brev från det statliga bolaget Jernhusen, som förvaltar Järnvägsstationen i Lund. I brevet beskrevs en ohållbar situation med aktivt tiggeri och mycket påträngande beteenden från tiggare mot allmänheten, och Jernhusen bad kommunen att ställa upp med en vakttjänst, att komplettera den vakttjänst som Jernhusen anlitar. Vi Sverigedemokrater motionerade då om att denna förfrågan skulle bifallas. Men inget har hänt.

  När det gäller att förbjuda tiggeri på allmän plats, har ett beslut från länsstyrelsen i Västmanland ofta tagits upp. Det rörde sig om Sala kommun, som i sina ordningsstadgar införde ett förbud mot tiggeri i kommunen. Det beslutet upphävdes eftersom det ansågs för generellt formulerat.

  Det vore en enorm lättnad för alla som bor i, har sin dagliga gärning i Lund, om det åtminstone gick att slippa de efterhängsna tiggarna på några platser i kommunen. Så om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga platser, så bör i så fall förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser införas. Detta är nu på gång i åtminstone en kommun. I Vellinge tog kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 beslut att föreslå kommunfullmäktige att införa följande text i de lokala ordningsföreskrifterna:

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken

  Vi Sverigedemokrater anser att Lunds kommun bör ta efter Vellinges exempel, och förbjuda tiggeri på vissa platser.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden:  Clemenstorget, Stortorget, och all kommunal mark i direkt anlutning till Järnvägsstationen.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Dragan Brankovic

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Ja, kyrkan ska välkomna alla kristna

  Av hansolof.andersson den 15 september, 2017
  0

  Denna debattartikel infördes i Sydsvenskan torsdag 14 september 2017:

  Joakim Månsson Bengtsson är en välkänd företrädare för Lunds utsatta grupper, kanske framför allt romer, men även dem som som numera tydligen kallar sig HBTQIA(+). För den som inte är helt ajour med den sexuella revolutionen betyder förkortningen homo-, bi- och transsexuella, queer-personer (vad nu detta innebär utöver HBTI), inter- och a-sexuella samt övriga. Lars noterar med tacksamhet att även han, en snart 69-årig manlig pensonär, numera omfattas av Joakim Månsson Bengtssons omsorger som medlem av antingen gruppen ”a” eller ”+”.

  Läs mer:Kyrkan ska vara en plats för alla människor
  Joakim Månsson Bengtsson bekymrar sig över den svenska kyrkans utveckling. Vi som anser oss vara kristna Sverigedemokrater (jo, vi finns) delar denna oro. Vår oro grundas i upplevelsen av att Svenska kyrkan tycks bli allt mer irrelevant i det svenska samhället, även – och ibland kanske främst – för dem som har en levande kristen tro. Medlemsutvecklingen är negativ men ändå inte så bekymmersam – antalet har sjunkit från 7,6 miljoner eller 89 procent av befolkningen år 1990 till 6,1 miljoner, således 61 procent, år 2016. Efter skilsmässan mellan kyrka och stat är ett medlemstapp väntat. Men andra siffror är desto mer bekymmersamma. Besök i högmässa/motsvarande har således minskat från 9 miljoner 1990 till 4 miljoner är 2016, utträden (exklusive dödsfall) ur kyrkan har gått från 14 000 1990 till 90 000 2016. År 1990 vigdes i svenska kyrkan 64 procent av dem som registrerade giftermål och döptes 72 procent av alla nyfödda barn i Sverige. År 2016 är andelarna 44 procent vigda och 34 procent döpta.
  Den avkristning som således pågår i Sverige, åtminstone i yttre hänseenden, men sannolikt också i människors inre liv, är mycket oroande. Hela det svenska samhället – lagar och förordningar, vår moral och vår kultur, rättsstaten och statsskicket – vilar liksom i övriga Europa på kristen grund. Den kristna tron och kristna traditioner är det kitt som binder samman oss och som säkerställer att vi fortfarande är ett humant, rättvist men också produktivt och kreativt samhälle. Avskärmar vi oss från kristendomen – oavsett hur stark eller svag vår gudstro är – riskerar vi att källorna till det goda samhället sinar och att vårt land förfaller till att bygga på ren materialism, klantänkande, hederskultur och byggande av murar mellan människor i ett och samma land. Detta får inte hända!
  Vi uppmanar således alla medlemmar i Svenska kyrkan att använda sin rösträtt på valdagen den 17 september.

  Sven Björnsson
  Lars Åhlin
  Sverigedemokraterna, Lund

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2017-09-13

  Av hansolof.andersson den 13 september, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 13 september 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 8: Införande av ny vision i Lunds kommun.

  Beslutet blev återremiss, det var flera partier som var tveksamma till kostnaden och ville utreda om det kunde göras billigare. Men innan dess yrkade vi avslag både i sak, och till återremissen. Vi har tidigare kritiserat visionen, och att nu lägga 1 miljon första året, och 2 miljoner andra året, vore slöseri med pengar. Visionen är ett stycke innehållslös retorik och har inget värde för kommunens styrning.

   

  Ärende 13: Samrådsremiss, planutformning för ombyggnation av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund N.(KF)

   Sverigedemokraterna är för ombyggnaden av E22 till tre-filig väg. Trafikverket är noga med att det behövs ut säkerhetssynpunkt. När det gäller ambitionen att eventuellt göra en övertäckning av vägen på en större sträcka, så kommer det naturligtvis att kosta, en utredning från 2011 kom fram till 1,5 miljarder. Men det kan också bli möjligt att ta in stora exploateringsintäkter. Den nyvunna marken ovanpå vägen kanske kan användas till grönytor, torg eller liknande, medan det blir möjligt att i direkt anslutning till övertäckningen bygga hus. På så sätt kan andelen öppna ytor och grönytor förbli fortsatt stor i området, även med byggande av kanske flera tusen bostäder. Dessa exploateringsintäkter behöver enligt vår mening inte vara lika stora som byggkostnaderna för övertäckningen, men naturligvis täcka största delen av dem.

   

  Ärende 14: Markanvisningstävling för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 i Södra Råbylund, Lund.

   Vi yrkade:

  att tävlingsförutsättningarna ändras på så sätt, att följande villkor utgår:

  • Lunds kommun ska erbjudas att hyra 30 % av de hyresrätterna som byggs till följd av denna tävling för sociala ändamål (ordinarie erbjudande om 10 % ingår i de 30 %)
  • Bostäderna som erbjuds till Lunds kommun ska vara jämnt fördelade i området i ett integrationssyfte.

   Detta bostadsområde riskerar att direkt bli ett utanförskapsområde. Med en ändrad invandringspolitik behövs inte en viss andel bostäder reserveras för nyanlända.

 • Motion om gratis buss för alla från 65 års ålder med upp till 200 000 i årsinkomst.

  Av hansolof.andersson den 12 september, 2017
  0

  Lund 2017-09-11

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Sedan några år tillbaka får alla som bor i Lund och har fyllt 75 år ett seniorkort, som ger dem rätt att åka gratis på stadsbuss, regionbuss, tåg och närtrafik inom Lunds kommun samt till och från Genarp via Staffanstorp. Kortet gäller för resor under vardagar mellan klockan 9 och 15 och mellan 18 och 04. På lördagar, söndagar, och helgdagar samt vissa helgdagar gäller kortet hela dagen. (faktakälla: www.lund.se).

  Detta system ger till en kostnad (inkomstbortfall) av endast några miljoner för kommunen klart förbättrade möjligheter för många äldre att använda kollektivtrafiken. Detta har positiva effekter för många äldre, både ur hälsosynpunkt och ur social synpunkt.  Många kommuner har sådana här möjligheter, en del från 65 års ålder, andra från 70 eller 75 år.

  Men den lösning politikerna har valt i Lund är knappast den bästa för att stimulera fler att åka kollektivt. Om syftet är att äldre som inte har råd att åka buss ska kunna göra det, är det inte en generell subvention för alla över 75 som behövs. Många pensionärer har en god ekonomi, för dem behövs det ingen ytterligare subvention.

  Som social- eller fördelningspolitisk åtgärd är den utformning av seniorkortet som Lunds kommun valt helt fel. Det borde istället vara så att de som verkligen behöver gratis resor får det. Många upptäcker när de pensioneras att pensionen är usel, det är inte alls ovanligt med pension under 10 000 kronor i månaden. Seniorkortet borde enligt vår uppfattning gå till de av våra äldre med låg inkomst, och då lämpligtvis från 65 års ålder. Vi föreslår att det sätts en beloppsgräns för inkomst, så att alla som har fyllt 65 år, och har årsinkomst upp till 200 000 kronor, är berättigade till Seniorkortet.

  Den totala kostnaden för Seniorkortet kommer med en sådan utformning troligvis inte att skilja sig alltför mycket från kostnaden för det nuvarande systemet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att det nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen för alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i kommunen som har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad årsinkomst, åker gratis.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Dragan Brankovic

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

   

 • Så här röstar du i kyrkovalet om du bor i östra delen av Lunds kommun

  Av hansolof.andersson den 6 september, 2017
  0

  Dalby:Pastorsexpeditionen 10-12 vardagar
  Genarp: Församlingsexpeditionen 10-14 vardagar
  Veberöd: Kyrkans hus, vardagar 13-16
  Södra Sandby: Församlingshemmet vardagar 10-13

  På valdagen kan du förutom i lokalerna ovan dessutom rösta i:
  Revinge kyrka 14-19
  Hällestad kyrka 12-14
  Kyrkstugan Genarp 9-11, 15-19