Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Viktigt med god medborgarservice i hela kommunen

  Av hansolof.andersson den 22 juni, 2017
  0

  I går onsdag hade Skånska Dagbladet (SKD) en artikel med rubriken ”Medborgarservicen minskar på landet”. När undertecknad (Hans-Olof Andersson) läste den reagerade jag, för det som stod där var inte riktigt sant. De skrev om ”…en ny aktivitetsplan från informationsavdelningen, som togs upp på senaste kommunstyrelsemötet, där politikerna var positiva”.

  Men det stämmer inte, vi sitter ju i Kommunstyrelsen (KS), och någon sådan plan har inte kommit till KS. Sanningen är att planen hade tagits upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Där sitter vi i SD inte med, vi är inte tillräckligt stora för det ännu.
  Jag kontaktade SKD, och de gjorde en rättning i nätartikeln, men många läsare har ju bara läst artikeln i papperstidningen.

  Ärendet ska komma till KS (troligen i augusti) och då kommer vi att ha en hel del synpunkter på de ändringar som är på gång. Vi har redan nu begärt ut det dokument som finns, det heter ”KSAU Kommungemensam medborgarservice3. pptx” Om du som läser detta är intresserad, så är det bara att maila kommunen och begära ut det. Det är framtaget av tjänstemännen, och huvudidén i det är att koncentrera mer medborgarservice till Kristallen. Medborgarkontoren i Genarp och Södra Sandby har mycket lågt besökarantal. Tanken är att satsa på andra former av medborgarservice, men det är lite oklart hur det ska fungera.
  När ärendet kommer till KS kommer vi definitivt att ha formulerat en hel del kritik mot förslaget. Så det som SKD skrev, att ärendet hade varit i KS, och att politikerna skulle vara nöjda med det; det stämmer inte.

  Har du tankar om hur servicecentrat i Kristallen och medborgarkontoren i byarna fungerar, hör av dig till oss!

 • Besök på miljöskandalen Rögle deponi

  Av hansolof.andersson den 11 juni, 2017
  0

  Kent Kristensson. lantbrukare som är granne till Rögle deponi,  framför en av lakvattendammarna. 

  Under många år lades vad som helst på svenska soptippar. Bokstavligen vad som helst: kylskåp, hela bilar, sjukhusavfall, stora överskottslager av starka kemiska ämnen. Detta kunde hända så sent som 80-tal, innan man började införa sopsortering och omhändertagande av farligt avfall, ett arbete som det fortfarande finns mycket att förbättra inom.
  Hur är det då i Lund? I kommunen har vi flera gamla deponier med helt osorterat avfall. Mest känd är Sankt Hans backar. Där lades sopor fram till 50-talet. På soporna har det sedan lagts ett lager jord, där det nu växer träd. Området fungerar bra som park.

  Inte lika många känner till Rögle deponi. Denna soptipp ligger sydväst om Södra Sandby. Där lades cirka 960 000 ton avfall från 60-tal till 80-tal. Man har täckt över en del med jord, på andra delar av tippen sticker sopor fram. I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att göra en ny övertäckning, som nu har kommit igång, den kommer att ta flera år.

  Kent Kristensson, Christoffer Brinkåker och Carl Sjöberg vid lakvattendammen.

  Men det var en viktig sak som renhållningsnämnden och kommunens tjänstemän glömde ha med i underlaget inför det beslutet: att tippen sedan minst tio år läcker föroreningar ut i omgivningen. Vatten i grannfastigheternas brunnar har blivit otjänligt, åkrar går inte att odla, och Röglebäcken, som rinner ut från tippen, har ett tjockt lager av urlakningar från tippen. Detta är inget mindre än en skandal, och vi i SD kommer inte att låta detta tystas ned.
  På förra kommunfullmäktige interpellerade vi renhållningsnämndens ordförande Ulf Nymark om detta. Han hade förstås inga svar på hur detta kan ha fått pågå, år efter år.

  Lördagen den 10 juni åkte tre av våra politiker iväg för att besöka de drabbade grannarna. Kent Kristensson driver lantbruk och har åkrar och kor intill deponin. Under flera timmar visade han oss runt på sina ägor och på själva deponin.

  I det ena hörnet av tippen finns två små dammar där det är tänkt att regnvatten från deponin ska stanna upp ett tag, och de värsta föroreningarna sjunka till botten. Det som rinner ut från tippen bildar där en tjock, röd sörja. Vad gör man då med den? jo, den sugs upp från dammarna, och läggs sedan upp på tippen igen!

  Kent Kristensson berättade för oss att det ursprungligen skulle fungera så att lakvattnet skulle ledas till reningsverket i Flyinge. Det lades rör för detta, men det visade sig snart att rören korkades igen av den röda sörjan. Så kommunen gav upp detta!
  När det regnar kraftigt översvämmas dammarna, och vätskan rinner ut i Röglebäcken, och den rinner ut på grannarnas åkrar. Kent Kristensson visade oss flera av sina dräneringsbrunnar, som alla ligger minst 50 meter från tippen. I botten på brunnarna finns den röda sörjan. Denna stannar alltså inte alls på tippen, och i lakvattendammarna, som det är tänkt. Två av Kent Kristenssons åkrar är obrukbara på grund av att det smutsiga vattnet som rinner ut från tippen.

  Hans-Olof Andersson vid ett dike på deponins gräns. Här rinner starkt förorenat lakvatten som inte kan nå fram till lakvattendammarna. Däremot ligger en privat bevattningsdamm bara några meter bort.

  Vad innehåller då lakvattnet? Miljöförvaltningen tar prover. Vi har fått ut en del av dessa provresultat, och de visar på förhöjda halter av järnoxid, ammonium, mangan, De prover som tagits 2016 visar värden som är över gränsvärdena för dricksvatten för följande ämnen: fluorid, ammonium, nitrit, järn och mangan. Över, ibland kraftigt över bakgrundsvärdena för ytvatten i södra Sverige ligger värdena för bly, nickel, arsenik, koppar. Det finns mycket mer att säga om mätningarna, vi kommer att återkomma med mer fakta och analyser av det.

  Det talar mycket om miljön i Lunds kommun, men det är tveksamt om det kommer att fungera att bara täcka över denna deponi. Den innehåller så mycket gifter som kan läcka ut, att den förmodligen borde totalsaneras. Detta går att göra, även om det naturligvis kostar.

  Det kommer fler artiklar här i detta ämne, med mer information.

  Kent Kristensson öppnar en av sina dräneringsbrunnar, helt full med vatten.

   

  Denna dräneringsbrunn,. ännu längre från deponin än den på föregående bild, innehåller föroreningar som ser ut precis som de vid deponin.

 • Dialog i södra Sandby: ”Folk har tröttnat på de gamla partierna”

  Av hansolof.andersson den 10 juni, 2017
  0

  Flygbladsutdelning i Södra Sandby 10 juni. På bilden syns Carl Sjöberg och Hans-Olof Andersson. 

  Lördagen den 10 juni var fem aktiva från SD Lund i Södra Sandby och pratade med de som lördagshandlade. Utdelningen av det nya flygbladet fortsatte, och responsen var precis lika bra som i Genarp en vecka tidigare. Många stannade för att prata.

  En person ville prata om det faktum att tandvården inte ingår i sjukvårdens vanliga högkostnadssystem, utan räknas i ett separat system. För äldre som både behöver mycket vård och mediciner, och dessutom mycket tandvård, kan det bli mycket dyrt. En annan sak som togs upp var att byråkratin och administrationen bara växer i Sverige.

  En man sade att han länge röstat på moderaterna, men att det var slut på det nu. Han berättade att han kände många andra som kände likadant och nu tänkte rösta på SD.

  Lars och Elena i finaste SD-kläderna

   

   

 • Dialog med Genarpsborna

  Av hansolof.andersson den 3 juni, 2017
  0

  Hans-Olof Andersson och Carl Sjöberg i Genarp den 3 juni

  Lördagen den 3 juni var fem Sverigedemokrater i Genarp och talade med invånarna. Man stod utanför Coop och utanför ICA. Under några timmar delades flera hundra exemplar av ett nytt flygblad ut, och många intressanta samtal fördes med de som var ute denna förmiddag. En samtalsämne var att Genarp nu ska ta emot ett stort antal asylinvandrare. Det håller på att byggas bostäder för dessa norr om kyrkan. Hur många det blir är oklart, men på ett dialogmöte med Genarpsborna nyligen medgav de närvarande tjänstemännen att det kan bli långt över hundra per år. Hur många det blir på lång sikt är omöjligt att veta, men i vilket fall så innebär detta en dramatisk höjning av mottagningen. Bit för bit kommer Genarp att bli en mångkulturell ort. De som stannade för att prata var kritiska mot detta.

  Bor du i Genarp så här gärna av dig om hur du kan engagera dig. Det är bara att ringa eller maila.

  Lars Åhlin och Elena Kuleshova i Genarp 3 juni

   

  Bengt Svensson i samtal med äldre Genarpsbo.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsesammanträdet 2017-05-23

  Av hansolof.andersson den 23 maj, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 23 maj 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 6, tillsättning av ny förvaltningschef till ny skolorganisation.

  För oss var det ganska tydligt: KSAU har, på basis av rekryteringsgruppens arbete, kommit fram till ett beslutsförslag: ”Att avbryta nuvarande rekrytering och att istället påbörja en extern rekrytering”. Vi baserar vårt ställningstagande på det arbete som har gjorts, med intervjuer, utvärderingar, med mera. Det är viktigt att lita på integriteten i en sådan process.

  Beslutet blev enligt KSAU:s förslag, med ett tillägg från Christer Wallin att 500 000 kronor ska anslås för den externa rekryteringsprocessen.

   Ärende 7, Fördjupad analys och handlingsplan med åtgärder för jämställda löner.

  Vi valde att yrka avslag i detta ärende. Handlingsplanen har tagits fram på grund av en tidigare utredning, som kom fram till att det inte fanns några löneskillnader som berodde på diskriminering. Därför ser vi inte att det behövs någon handlingsplan.

   Ärende 21, Remiss åtgärdsvalstudie höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

  Vi yrkade enligt Kommunkontorets förslag, vilket också var det beslutsförslag som gick igenom. Vi anser att de nya snabbtågen bör stanna vid Lunds central. Alternativen väst och öst är helt orealistiska. Det bör gå att få plats med snabbtågen genom centrum, utan att i någon större omfattning behöver riva några kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De två yrkanden som lades av M och av S anser vi släcker ut varandra, S yrkande har uppenbarligen bara lagts i polemik mot M, så helt följdenligt gick inget av dem igenom.

   Det ska sägas att det troligtvis inte kommer att bli någon snabbtågsjärnväg. Kostnaden är beräknad till 403 miljarder, och nyttan till 150. Men blir den av så bör den gå genom centrala Lund, antingen i tunnel, eller ovan jord.