Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2018-05-04 om arbetet med budget och EVP 2019-2021.

  Av hansolof.andersson den 4 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun med EVP 2019-2021 kommer att presenteras genom pressmeddelande måndagen den 14 maj, klockan 12.00, och publiceras på vår hemsida https://lund.sd.se

  Arbetet med budgeten är i slutskedet. Det som kan sägas nu är att den, liksom våra budgetar från de senaste åren, kommer att visa på det stora behovet av att de stora underskott som flyktingverksamheten uppvisar måste åtgärdas, genom att den nuvarande flyktingverksamheten avvecklas. Budgeten kommer också att fortsatt visa att de stora kostnaderna för så kallat ”mångfaldsarbete” är helt onödiga och bör tas bort.

  De stora generella besparingskrav som de senaste åren har ställts på näsan all verksamhet, under namnet ”effektiviseringar”, måste hållas till ett minimum.

  Det har skrivits mycket om att Lunds kommun är svag. Men i grunden är den faktiskt inte så dålig. Konjunkturen är fortsatt stark, och skatteintäkterna förutspås öka de kommande åren. Problemet är att pengarna läggs på fel saker. Med rätt prioriteringar är det fullt möjligt för Lunds kommun att ha en god verksamhet, och även kunna nå överskottsmålet på två procent.

  Frågor besvaras av Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2 maj 2018

  Av hansolof.andersson den 2 maj, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 5 maj 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 5, Beställning av kulturhus i Folkparken i Lund.

   Vi vill ju riva Folkparksbyggnaden och bygga seniorlägenheter på platsen istället.

  Vi yrkade:

   I första hand

   att ärendet återremitteras till Kommunkontoret, med uppdraget att i samarbete med berörda förvaltningar ta fram förslag till en eller flera andra evakueringslokaler för Kulturskolan, istället för Folkparken.

  I andra hand:

  att det liggande förslaget avslås.

  Även Alliansen yrkade återremiss, men med andra motiveringar. Ett nytt förslag till beslut togs fram under mötet, det stöddes av vänstersidan och FNL. I slutvoteringen vann detta förslag med röstsiffrorna 7-6.

   

  Ärende 13, Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun, Dnr KS 2018/0144.

  Vi yrkade avslag på detta ärende. Förslaget var alltså att det inte bara ska finnas arbetsmiljöpolicy för varje förvaltning, utan också en övergripande arbetsmiljöpolicy.  Det utkast till gemensam policy som har tagits fram är mycket kort, en sida, och helt innehållslöst.

   

  Ärende 14, Arbetsmiljömål för Lunds kommun Dnr KS 2018/0143

  Vi yrkade avslag på detta ärende. Vår motivering till detta är samma som i ärende 13. Man kan speciellt lägga märke till att åtminstone ett av målen, ”att sjukfrånvaron ska minska med 10 procent per år under perioden 2018- 2020”, uppenbarligen är helt orealistiskt.

   

  Ärende 17, Möjligheten för Lund att bli en MR stad Dnr KS 2016/0675

  Möjligheten att bli MR-stad togs upp i KS 7 september 2016. Vi yrkade då

  att kommunkontoret skulle få i uppdrag att utreda om, och i så fall på vilket sätt, mänskliga rättigheter kränks i Lunds kommun, och

  att om det konstateras att brott mot de mänskliga rättigheterna föreligger, ska kommunkontoret ta fram förslag till åtgärder mot detta.

   Detta yrkande föll tyvärr. Nu har ärendet kommit en bit längre, men i ärendets handlingar finns fortfarande inget konkret om vilken funktion det skulle fylla för Lund och dess invånare att bli MR-stad. Det står utförligt i kommunkontorets tjänsteskrivelse om att ”övergripande strukturer behöver utvecklas…” och ”Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter behöver generellt genomföras som riktar sig till tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda”.

  Det står ”för att implementera ett människorättsbaserat arbetssätt behöver respektive verksamhet kartlägga på vilket sätt mänskliga rättigheter berör den egna verksamheten”. Detta är det närmaste tjänsteskrivelsen kommer att säga något om verkliga behov, men behoven konkretiserar inte här heller.

  Vi anslår INTE pengar till något där det inte görs trovärdigt att pengarna är väl använda. Lunds kommun fortsätter sin styrmodell att berusa sig med retorik istället för att ta reda på de verkliga problemen och åtgärda dem.

  Alliansen och FNL yrkade i första hand återremiss, och i andra hand avslag. Beslutet blev återremiss, som vann med röstsifforna 7-6, eftersom vänsterpartiet stödde återremissen.

   

   Ärende 18, Förslag ny bostadsorganisation, Dnr 2017/1162

  Vi yrkade avslag, liksom vi gjorde förra gången detta ärende var uppe. Den nya bostadsorganisationen är mest till för att kunna öka flyktingmottagningen ännu mer. Det har redan framkommit att arbetet med bostäder åt hemlösa har fått ta stryk eftersom så många flyktingar tas emot, den nya organisationen riskerar att ytterligare förvärra det.

   

  Ärende 21, Planprogram för Söderport i Lund, Lunds kommun – samråd Dnr KS 2018/0279

  Vi lämnade här ett eget yrkande:

  Sverigedemokraterna yrkar

  att följande text tillförs förslaget till remissvar:

  Det står på sidan två i förslaget till planprogram, ”att genom förtätning med modig, blandad, varierad och tät bebyggelse föreslås mellan 585 och 635 bostäder” (sida 2).

  ”Modig” bör rimligtvis tolkas som originell och med karaktär. I det sammanhanget är det viktigt att beakta att de två sydligaste fastigheterna längs stora Södergatan, Stora Södergatan 67 på den östra sidan, och Stora Södergatan 58 på en västra, har gavlar som tillsammans utgör en markering av att man där kommer in i Lunds historiska stadskärna. Nummer 67 har en söderfasad krönt av är en trappgavel, och nummer 58 har ett medvetet anakronistiskt konstverk infälld i gaveln.

  Det är viktigt att den nya bebyggelsen inte ignorerar det historiska samband som finns i området. ”Modet” i det här sammanhanget bör vara att bejaka historien, inte att förneka den, vilket är alltför vanligt vid stadsbyggnad nuförtiden.

  Den nya bebyggelsen, framför allt ut mot Stora Södergatan, bör gestaltningsmässigt inspireras av de stilar som tillsammans utgör Stora Södergatans och de omkringliggande kvarterens karaktär. Den kan som man säger på arkitektspråk, ”citera den nuvarande bebyggelsens karaktär”

   

  Ärende 23, Skrivelse från Elin Gustavsson (S), Yanira Difonis (MP) samt Inga-Kerstin Eriksson (C) ”Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre skolresultat” Dnr KS 2017/1224

  Vi yrkade här samma som moderaterna, det vill säga att KS ska svara Förvaltningsrätten att Lunds kommun medger att Kommunstyrelsens beslut togs på ett felaktigt sätt. Vi var, när det ursprungliga beslutet togs, det enda parti som yrkade att ärendet skulle till Barn- och skolnämnden.

   

  Ärende 24, Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen (KF) Dnr KS 2017/0829

  Se motionen för våra resonemang i detta ärende. Den bifölls tyvärr inte.

 • Bostadsdebatt i Stadshallen: de hemlösa får lida eftersom invandringen är högre prioriterad

  Av hansolof.andersson den 14 april, 2018
  0

  Bostadsdebatt i Stadshallen i Lund 14 april 2018

  Lördagen den 14 april var det bostadspolitisk debatt i Stadshallen i Lund. Arrangör var hyresgästföreningen. Av de tio partierna i Lunds kommunfullmäktige deltog åtta, alla utom Fi och KD. För SD:s räkning deltog Hans-Olof Andersson.

  Det började med att debattledaren lät alla hålla ett 1,5 minuter långt inledningsanförande. Hans-Olof Andersson valde att på den korta tiden ta upp att det stora problemet med att få till en välfungerande bostadsplanering i Lund är det svaga styret av kommunen. S och MP försöker ju styra med 23 (nominellt 24) mandat av 65, det går ju inte så bra. De andra partierna tog upp att det är krångligt och byråkratiskt att få till byggprojekt. Men det stod ändå klart att alla närvarande partier verkligen vill att det byggs mycket, men den övriga stadsplaneringen ska ju hinna med också, man ska hinna bygga skolor, vatten och avlopp, ordna tomter för arbetsplatser, med mera.

  Debatten kom också att handla om man ska kunna bo ”livslångt” i Lund. Det påstods att personer som börjar bli äldre och funderar på att byta från stor villa till en mindre lägenhet skulle vara en speciellt drabbat grupp, men det är nog lite av ett skenproblem: har man råd med villa i Lund har man ju råd med bostadsrätt. Nej, problemen att kunna bo i Lund drabbar ju de yngre som inte har något kapital, och de pensionärer med sämre ekonomi än de villaägande.

  När det var dags för frågor från publiken tog en kvinna upp situationen för de hemlösa i Lund. De andra politikerna erkände då att den stora mottagningen av flyktingar och ensamkommande barn har gjort att arbetet med att hitta bostäder för hemlösa har blivit lidande. Det går helt enkelt inte för dem att förneka det.

  Vi i SD Lund har ju bland annat föreslagit att den förfallna Folkparksbyggnaden ska rivas, och att man ska bygga seniorlägenheter på den fina platsen  istället. Det är ju precis intill Papegojlyckans äldreboende, placeringen vore perfekt. Men det röstade de andra partierna ned. Vi ger oss inte, vi kommer att hitta en ny plats att föreslå för byggande av seniorlägenheterna.

 • Möte med elever på Innovationsgymnasiet

  Av hansolof.andersson den 12 april, 2018
  0

  Hans-Olof Andersson på Innovationsgymnasiet i Lund 12 april

  Torsdagen den 12 april var våra politiker Hans-Olof Andersson och Christoffer Brinkåker på Innovationsgymnasiet (Thoren Innovation school) i Lund. Under tre timmar diskuterade vi med fyra grupper elever, sammanlagt var det cirka 100 elever som vi talade inför.
  Ämnena och frågorna rörde sig från migrationspolitik, mångkulturalism, till miljö, skola, bostadspolitik, jämställdhet, och vidare till internationell säkerhetspolitik. Intresset för SD var verkligen stort. Vi fick även frågor om de interna strider som varit i SD. Det ställdes även några frågor om sjukvårdspolitik, ”vinster i välfärden”, och samkönade äktenskap.
  Det kommer att bli mer skolbesök detta valår, Det är verkligen spännande att träffa ungdomar. Många av eleverna på detta gymnasium var klart mer pålästa på olika ämnen än vad många politiker är!

 • Moderaterna har ingen trovärdighet i frågan om kommunala medel till tiggarna

  Av hansolof.andersson den 5 april, 2018
  0

  SD Lunds kampanj mot det organiserade tiggeriet, valrörelsen 2014. I år efter år sade alla andra partier att vi hade fel, det var inte organiserat. Nu har de börjat erkänna att SD hade rätt hela tiden.

   

  SVAR PÅ ANN HEBERLEINS ARTIKEL AFTONBLADET 4 APRIL 2018:

  Ann Heberlein, kandidat för moderaterna till Lunds kommunfullmäktige och till riksdagen, skriver i en debattartikel i Aftonbladet igår den fjärde april att hon anser att det är fel av Lunds kommun att ge pengar till härbärget för tiggare, eller så kallade EU-migranter. Hon skriver:

  I slutet av förra året beslöt man att fortsätta stötta verksamheten ekonomiskt, trots att Lunds kommun befinner sig i ett prekärt ekonomiskt läge.

  Hon kritiserar att andra partier under flera år gett pengar till denna verksamhet. Vad Ann Heberlein förtiger är att hennes eget parti även de har varit för att ge dessa pengar! Senast detta var uppe, i Lunds kommunstyrelse den 1 november 2017, yrkade moderaterna på att det skulle anslås 350 000 kronor. De flesta andra partierna ville fortsätta med 700 000 per år. Vi Sverigedemokrater yrkade förstås att sätta beloppet till noll kronor. Moderaterna föreslog visserligen att de boende skulle betala en avgift, och gav 20 kronor som exempel, men de hävdade inte ens själva att detta skulle vara i närheten av att täcka kostnaderna för härbärget. Dessutom skulle ju en sådan kontanthantering innebära arbete och kostnader i sig.

  Moderaterna var under flera år entusiastiska till denna utgift, och påstod att vi hade helt fel när vi kritiserade den. I november 2017 ville de minska medlen, men var fortfarande för verksamheten. Vilken trovärdighet har moderaterna i Lund när endast en av deras kandidater är emot denna utgift? Eller vet hon inte att det parti hon gått med i hela tiden har varit för pengar till denna verksamhet?

  Hans-Olof Andersson

  ledamot (SD) Lunds kommunfullmäktige