Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 4

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Dags att dra in anslaget till Mipim

  Av hansolof.andersson den 7 december, 2017
  0

  Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan, vi publicerar den därför här:

  Onsdagen den 6 december ska Lunds kommunstyrelse fatta beslut om sin verksamhetsplan för 2018. Under kommunstyrelsen och dess tjänstemän på kommunkontoret sorterar en rad ledningsfunktioner i kommunen. Dessa är ofta nämndsövergripande, det är sådant som IT, utvecklande av näringsliv, och demokratiutveckling.

  En utgift som ligger under kommunstyrelsen är de årliga besöken på fastighetsmässan Mipim i Cannes. Det finns verkligen anledning att ifrågasätta om den planerade kostnaden, 350 000 kronor, motsvaras av något tydligt resultat. Det är en grupp av politiker och tjänstemän som åker varje år, men alltmer tyder på att de kontakter och samtal med fastighetsinvesterare som är meningen med besöket på mässan, går att ordna lika bra på annat sätt. Visserligen är mötet ansikte mot ansikte fortfarande viktigt i affärsvärlden, men är verkligen stora mässor det bästa sättet att föra samtal? Nuförtiden kan alla aktörer lätt hitta varandra på andra sätt än på mässor, och sedan bestämma tid och plats för ett möte för vidare samtal. Att flyga ner till Cannes och på några få, stressiga dagar på en enorm mässa skapa intresse för investeringar i Lunds kommun, är inte det smidigaste eller mest produktiva sättet att arbeta 2017. Kommunen borde besluta att inte åka till Cannes kommande år, och istället prova billigare och effektivare sätt att kommunicera med fastighetsinvesterare.

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunstyrelse

 • Tekniska nämnden verkar inte bry sig om att Veberöd ska få julbelysning

  Av hansolof.andersson den 29 november, 2017
  0

  SKD skriver idag (se länk) om att det inte kommer att bli julbelysning längs Dalbyvägen, som det har varit tidigare år. Det som har hänt är att ellagen har ändrats  så att Trafikverket inte längre får föra över el till annan användare. Företagarföreningarna i byarna har gått samman för att föra dialog med kommunen om att de kan ta över ansvaret för julbelysningen. Men en tjänsteman på kommunen har svarat att de är för sent ute, så det bli nog inget.

  Felet här är ju att tekniska nämnden/förvaltningen borde kunna läsa detta ganska enkelt. Det går säkert att ta strömmen från kommunala eller privata uttag istället för Trafikverkets. Vi ska vara glada att företagarföreningarna är beredda att hjälpa till, så vi uppmanar tekniska nämnden/förvaltningen att prata med dessa. När det finns god vilja från civilsamhället att hjälpa till kan ett snabbt möte reda ut hur det här ska ordnas, så att julbelysning kommer upp i byarna!

  http://www.skd.se/…/morklagd-jul-i-veberod-vacker-byns-irr…/

 • SD Lund på landsdagarna

  Av hansolof.andersson den 26 november, 2017
  0

  Fredag till söndag denna vecka är det ju partiets landsdagar, detta år äger de rum i Norrköping. Ombud från Lund är Mattias Kristiansson (i brun kavaj) och Bengt Malmberg (i röd tröja). Mattias är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, och till vardags läkare. På landsdagarna debatterade han bland annat förslaget om att vår vilja om organdonation ska uppges i deklarationen.

 • Motion om att utredningen om badhus i Dalby ska återupptas.

  Av hansolof.andersson den 24 november, 2017
  0

  Lund 2017-11-24

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

  Hur beslutas det egentligen vad vi ska satsa på i Lunds kommun? Behoven att bygga är mycket stora eftersom befolkningen hela tiden växer. Men eftersom oviljan att medge att politik är en fråga om prioriteringar är så stor, sker ibland prioriteringarna av tvingande nödvändighet istället för enligt folkviljans inriktning och befolkningens behov.

  Ett exempel på det är det som hände med badhusplanerna för Dalby och den östra kommundelen. Den 31 januari 2008 beslutade KF att genomföra den stora ombyggnaden av Högevallsbadet. Då beslutades det också  ”att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att under hösten 2008 påbörja en allsidig utredning om ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.”

  Sedan gick åren, och inget hände, till den 16 maj 2012, då kultur- och fritidsnämnden beslutade att teckna uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen, för att samordna processen kring hur ett inomhusbad i Dalby skulle kunna utformas.  Men investeringsgruppen, en arbetsgrupp av tjänstemän som arbetar med den så kallade ”investeringsprocessen” meddelade i oktober 2015 att man avstyrkte fortsatt utredning och genomförande ”på grund av kommunens hårt ansträngda ekonomi”. Sedan fick kommunstyrelsen det hela på sitt bord den 7 september 2016, i form av ärendet ”Begäran om återkallande av uppdrag att utreda ett inomhusbad i Dalby”.

  I dokumenten till det ärendet konstaterade kultur- och fritidsförvaltningen helt lakoniskt att ”arbetet har stannat av”. I ärendet fanns inga dokument alls från utredningsarbetet. Vi Sverigedemokrater kontaktade serviceförvaltningen och begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga kostnadskalkyler. För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi Sverigedemokrater begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte igenom något av yrkanden.

  Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om behov, och om ekonomiska prioriteringar, men befolkningen i den östra delen av kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, som till exempel tar upp sådant som befolkningstillväxt, prognoser för behovet av bassängtid för simundervisning med mera.

  Det har påpekats att utbyggnaden av Dalby går långsammare än vad man tänkte år 2008. Men en anledning till att efterfrågan på bostäder i Dalby, och hela den östra delen av kommunen inte är lika starkt som i Lund, är ju att det är mycket närmare till olika former av service och fritidsaktiviteter för de som bor i tätorten Lund. Vill vi kunna förverkliga utbyggnadsplanerna för Dalby måste kommunen visa att man menar allvar med att långsiktigt bygga ut olika saker. På lång sikt är det rimliga att invånarna i byarna inte behöver åka till Lund för att besöka ett badhus, utan att man bygger ett nytt sådant, då förslagsvis i Dalby.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att utredningen om byggande av badhus i Dalby återupptas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige