Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Tre nya klipp på vår Youtubekanal

  Av hansolof.andersson den 30 maj, 2018
  0

  Nu ligger tre nya klipp uppe på vår youtubekanal. Det är intervjuer med våra fullmäktigekandidater Micael Jarnesjö, Magnus Liljeroth, och Diana Engblom. Om du vill lämna en kommentar, gör det direkt på youtubekanalen.

 • SD Lund lanserar Youtubekanal!

  Av hansolof.andersson den 25 maj, 2018
  0

  Nu lanserar Sverigedemokraterna Lund en egen Youtubekanal, följ länken nedan. På denna kanal kommer vi att lägga upp intervjuer med våra politiker och kandidater i valet 2018. Nu ligger en intervju med Bengt Malmberg uppe, men fler  kommer upp mycket snart!

  Det kan även bli reportage om annat som händer, våra evenemang och annat aktuellt.

  https://www.youtube.com/channel/UCvyrA48a8Q8weaYj0GljbMQ

 • Kommunalt program 2018 för Sverigedemokraterna i Lund

  Av hansolof.andersson den 25 maj, 2018
  0

   

  1. Generösare äldre- och omsorgspolitik

  Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare; personalbrist, och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården. Därför är det självklart att den kommunala vården ska ha kompetent personal och tillräckligt med resurser. Komplement och alternativ till den kommunala vården kan finnas, men dessa ska i så fall bidra till en mätbar kvalitetshöjning.

  Uppföljningssystemen av äldrevården måste förbättras så att man snabbt upptäcker problem. Kvalitetsmätningen skall ta med brukarnas egna åsikter, även de anhörigas synpunkter är viktiga när de äldre ibland har svårigheter att utrycka sina behov.

  Funktionsnedsattas verkliga behov ska tillgodoses. Detta ska inte vara ett område för nedskärningar och besparingar. Idag försämras dessas livsvillkor och deras rätt till LSS-stöd på grund av politikers felprioriteringar.

  • Trygghetslarmen ska vara avgiftsfria.
  • Bygg fler seniorlägenheter, till exempel på en plats där den förfallna folkparksbyggnaden nu står.
  • Bättre uppföljningssystem i äldrevården.

  En av Sveriges bästa skolor, Katedralskolan i Lund!

  2. Åter till en riktig skola

  Lunds skolor har länge varit ett föredöme med goda resultat men idag sjunker studieresultaten, och våld och kränkningar ökar. Detta beror på en långvarig nedmontering av vuxen- och lärarauktoriteter, på en förlorad tro på kunskapsinlärningen, och ett avskaffande av skolans samhällsbyggande funktion. Det står i skollagen att: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa”. Det brister i detta i dagens Sverige.

  I dagens brutaliserade skola är det flickor och kvinnor som blir allra mest lidande, det måste bli ett stopp för detta. Men läraren ska få vara lärare och inte behöva vara rastvakt. Vi vill se fler vuxna i skolan som skapar trygghet. Elever som stör ordningen ska gå jourskola, och ungdomar som kommit in i kriminalitet ska gå i en särskild pliktskola.

  • Nolltolerans mot våld och kränkningar
  • Hundra procent behöriga lärare
  • Betyg från årskurs fyra
  • Stärk matematikundervisningen.
  • Öka andelen katederundervisning
  • Uppflyttning till nästa årskurs ska baseras på kunskapsnivå, inte ålder.

   

  Halalkyckling i en av Lunds mataffärer. 

  3. Stopp för massinvandring och mångkultur.

  Den mångkulturella ideologin ska ej bedrivas i Lund, den medför stora kostnader och kollisionerna mellan olika kulturer medför konflikter. Om det trots allt ändå bedrivs en mångkulturell politik, så ska kommunen årsvis redovisa konsekvenserna och kostnaderna av denna. Lund får aldrig bli en kommun med utanförskapsområden.

  När kommunen anställer personal ska urvalet ske baserat enbart på kompetens. Inga former av kvotering eller ”positiv särbehandling” får ske. Den politik som nu förs, med inkvotering av till exempel personer som fått asyl in i nybyggda områden, måste upphöra. Kommunen ska vara tydlig i kontakter med polisen att Lund ska vara tryggt och brottligheten ej får öka.

  • Säg upp avtalet om flyktingmottagning
  • Ritualslaktat kött ska ej köpas in eller serveras
  • Inga bostadsrätter till nyanlända flyktingar
  • Riv upp beslutet att kommunen ska fortsatt ansvara för ”ensamkommande barn” trots att de konstaterats vara över 18 år.
  • Kulturevenemang som riktar sig till viss etnisk grupp ska ej få kommunalt stöd.
  • Tiggeri på våra gator och torg ska inte vara tillåtet.

   

  I till exempel Genarp behövs satsningar på infrastrukturen.

  4. Bättre infrastruktur i hela kommunen

  Lund växer, och för att inte slösa med den goda jorden ska man bygga på höjden där detta passar, till exempel i den nya Stångbystaden. Sådant som golfbanor och ridanläggningar ska inte byggas på den bästa åkerjorden.

  Service i byarna måste förbättras, till exempel kan lokaler för handel och service skapas genom att byarnas centrum förnyas. Det behövs stora investeringar i infrastrukturen för vatten, avlopp, och energi i kommunen.

  • Gator måste skötas ordentligt, särskilt tydligt är detta behov i byarna.
  • Det måste bli slut på den bilfientliga politiken i kommunen.
  • Anläggandet av ett badhus i den östra delen av kommunen måste snabbas på.

  Hus på Stora Södergatan. Denna byggnad, nästan hundra år gammal, är ett perfekt exempel på en byggnad som stadsbyggandet i Lund skulle kunna inspireras av. Fasaden är varierad och mänsklig, med fina material och väl avvägda proportioner på allt.

  5. Mänskliga och vackra stadsmiljöer

  Vi måste börja bygga mer mänskliga miljöer. Den fula och själlösa modernistiska arkitekturen kan inte få vara allenarådande. Vi ska istället bejaka vårt rika och varierade kulturarv. Varför inte ge nya stadsdelar egna, unika formspråk? Det behöver inte betyda att man uppfinner helt nya stilar. Nuförtiden lyckas stadsplanerare och arkitekter på många håll i världen genom en lagom dos stilblandning skapa unik och tilltalande formgivning. Man kan utgå från lokala förhållanden, men det måste inte innebära ett helt lokalt synsätt. Man kan anknyta till betydligt fler historiska traditioner än funktionalism och modernism. Det går att skapa stadsdelar som är vackra, unika, nyskapande, och spännande. När det gäller stilmässig förnyelse på landsbygden så kan vi inspireras av våra äldre byar, till exempel Västra Hoby.

   

  Tyvärr byggs det istället så här i Lund, på grund av en missriktad och ensidig kult av modernism och funktionalism.

 • Debatt ”Politikpanik” på biblioteket 24 maj

  Av hansolof.andersson den 25 maj, 2018
  0

  Debatt stadsbiblioteket 24 maj

  Torsdagen den 24 maj var det debatt om jämlikhet och hedersproblematik på biblioteket. Arrangörerna var ungdomar som gjorde detta i ett samarbete med kommunens verksamhet för ungdomar. Själva debatten leddes mycket skickligt av en Nora, som arbetar just i ett projekt runt hedersproblematik.

  För Sverigedemokraterna deltog Hans-Olof Andersson. En av de första frågorna som togs upp var ”Kan Sverige bli mer jämställt?” De flesta partier ansåg att det fanns mycket kvar att göra. Hans-Olof Andersson påpekade att det finns risk att Sverige har passerat sitt mest jämställda stadium, och att det sedan en del år blir värre. Förtrycket mot kvinnor i det alltmer mångkulturella Sverige är allvarligt. Jämställdhet är ju inte bara en fråga om löneutveckling och liknande, utan också om att det ökade sexuella våldet skapar ett samhälle där det blir allt mer svårt för kvinnor att vara trygga.

  Åtta partier deltog i debatten. SD:s Hans-Olof Andersson längst till höger.

  En annan sak som togs upp var om det ska införas ett tredje juridiskt kön eller inte. En del i debatten hävdade att barn som föds med oklar könstillhörighet skulle kunna utgöra ett sådant, men det är ju helt fel, så funkar det ju inte. Andra gav uttryck för att könstillhörighet skulle kunna vara något helt valfritt och flytande, och moderaterna gick så långt som att säga ”fler kön behövs, om det ska vara ett till eller flera hundra vet vi inte nu”

  Debatten blev väldigt tydligt polariserad när en av frågorna ställde jämställdhet som potentiellt i motsats till yttrandefrihet. Riktigt hur motsättningen  skulle se ut klargjordes inte. Många av debattörerna var svävande på målet om det fanns en motsättning, men Hans-Olof Andersson påpekade att det är bättre att debattera mot åsikter man inte tycker om, än att försöka förbjuda dem. Att någon annan tycker något annan än en själv är ju, för den tänkande människan, att se som en möjlighet till en givande diskussion som båda parter kanske kan lära sig något av. Där alla tycker lika blir det ju inte mycket tänkt.

  Arrangörerna inleder debatten.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsen 22 maj 2018

  Av hansolof.andersson den 22 maj, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 22 maj 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 3: Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, (KF) Dnr KS 2018/0113

  I detta ärende yrkade vi avslag. Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi anser att Ladugårdsmarken är fel placering av ny ridanläggning. Vi har tidigare yrkat återremiss för att få igång en ny planprocess, men när det nu har nått vägs ändå så vill vi vara tydliga och yrka avslag på att bygga på Ladugårdsmarken. Det hela blir inte bättre av att grannar har gjort tydligt att de inte kommer att tolerera ridning på sina enskilda vägar.

   

  Ärende 4: Beställning av lokaler för Komvux Dnr KS 2018/0369

  Vi yrkade avslag. SFI måste bli effektivare, och få snabbare genomströmning. Det finns inga medel till detta i förslagen till budget. Att utföra arbetet inom budget, och inte bygga ut med nya lokaler är i detta fall ett lämpligt förändringstryck.

   

  Ärende 5: Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019 – 2021, med budget för 2019, (KF) Dnr KS 2017/0747

  Vi yrkade på vår egen budget. Ärendet behandlades utan debatt i sakfrågan, det enda som diskuterades var hur ärendet skulle behandlas. Det rådde enighet om att debatten ska tas i KF. I voteringen vann förslaget från Alliansen, eftersom även FNL röstade på detta. Det förslaget utgör alltså nu ”Kommunstyrelsens förslag” på budget-KF den 13-14 juni.

   

  Ärende 6: Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun, (KF) Dnr KS 2018/0163

  Vi yrkade avslag. Vi yrkade ju på förra KS 2 maj avslag till två andra policydokument, lika fulla av floskler som detta dokument. Om man hade skrivit ett förslag med konkreta arbetsinstruktioner hade det varit en sak, men nu är det fråga om ännu ett dokument med floskler.

  Det är något fundamentalt fel när man i dokument försöker detaljstyra hur människor ska inte bara agera, utan också hur de ska tänka, känna, uppfatta sin omvärld, sig själva, med mera. Det fundamentala felet är: tänkande måste vara fritt! Alla försök att reglera dessa saker kommer bara att innebära inskränkningar, inget tillförs.

  Hur ska då kvalitetsarbete när det gäller mänskligt tänkande och agerande gå till? Svaret är tusentals år gammalt: den goda, fria dialogen. Det måste vara tillåtet att tänka olika, och föra resonemang som går utöver självklarheter.

   

  Ärende 11: Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun -Samråd Dnr KS 2018/0273

  I detta ärende lades två tilläggsyrkanden: ett från Vänsterpartiet, ett från Moderaterna. Vänsterpartiet ville göra det ännu svårare att parkera, vilket vi förstås är emot. Moderaterna ville att Scheelevägen ska bli en form av genomfartsled, vilket den knappast är nu. Nu när området ska förtätas kraftigt och få stadskaraktär är det inte rätt åtgärd.