Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Hur kommer Lund att styras de närmaste fyra åren?

  Av hansolof.andersson den 13 september, 2018
  0

  I inlägget före detta har vi redovisat hur många mandat de tio partierna i kommunfullmäktige kommer att få, när det nya KF sammanträder 25 oktober. Som ni ser är det ingen tydlig bild av att något ”block” skulle ha vunnit. Så vad som händer nu är att partierna försöker räkna ut hur de ska få maximalt inflytande fram till 2022. En kommun fungerar inte som riksdagen och regeringen. Dessa regleras i regeringsformen och andra lagar, men i kommunerna är det kommunallagen som gäller. Det innebär att partierna kan kräva proportionalitet, det vill säga att de ska ha sin proportionella andel av mandaten i nämnder och styrelser. Det är hela tiden samlingsregering i en kommun, kan man säga. Vi i SD kan med stöd av våra sex mandat nu kräva platser i följande nämnder:

  Kommunstyrelsen: 1 led. 1 ers. (sitter vi i redan nu)
  Byggnadsnämnden: 1 led. 1 ers.
  Kultur och fritidsnämnden: 1 led. 1 ers.
  Miljönämnden: 1 led. 1 ers.
  Servicenämnden: 1 led. 1 ers.
  Skolnämnden: 1 led. 1 ers.
  Socialnämnden: 1 led. 1 ers.
  Tekniska nämnden: 1 led. 1 ers.
  Utbildningsnämnden: 1 led. 1 ers.
  Vård och omsorgsnämnden:1 led. 1 ers.

  Vi får alltså 6 ledamöter och 3 ersättare i kommunfullmäktige. Dessutom kommer vi med i några andra mindre organ förutom de ovan.

  Vi är nu i ett läge där vi gärna skulle diskutera hur Lund ska styras, men de andra partierna verkar inte intresserade av det. Det innebär för vår del att vi kommer att kunna fortsätta visa upp och driva vår politik på ett väldigt tydligt sätt. Vi är dock självklart beredda att lyssna på argument från alla andra, och tar för givet att de andra också anser att det är bra argument och medborgarnas bästa som ska vara det vägledande, inte låsningar och rädsla för att prata.

 • SD går framåt, nu fjärde största parti i Lunds kommun

  Av hansolof.andersson den 10 september, 2018
  0

  Nu, klockan 1.43 den 10 september blev det preliminära valresultatet för Lunds kommun klart. (det slutliga kommer på onsdag). Det visar sig att SD går framåt från 7,3 procent i valet 2014, till 9,5 procent. Det innebär att vi går från 5 till 6 mandat i kommunfullmäktige, och därmed har proportionell rätt till en ledamot och en ersättare i de flesta av kommunens nämnder. Vi kommer alltså att ha mycket fler politiker än innan, och kraftigt öka vårt inflytande.

  Hur gick det då som helhet i Lund? Länken nedan går till svt, och visar att inget av de så kallade blocken har egen majoritet. Även om de fyra borgerliga partierna skulle samarbeta med FNL, så kommer dessa fem partier bara upp i 32 av 65 mandat i kommunfullmäktige.

  Vänsterpartiet: 6 mandat  (plus 1)

  Feministiskt initiativ: 2 mandat (samma som innan)

  Socialdemokraterna: 13 mandat (minus 2)

  Miljöpartiet: 6 mandat (minus 3)

  SD: 6 mandat (plus 1)

  Centern: 4 mandat (plus 1)

  Liberalerna: 9 mandat (plus 2)

  Kristdemokraterna: 2 mandat (samma som innan)

  Moderaterna: 11 mandat (minus 2)

  Förnya Lund: 6 mandat (plus 2)

  https://valresultat.svt.se/2018/31281.html

 • Pressmeddelande om KS 5 september 2018.

  Av hansolof.andersson den 5 september, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 5 september 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 6 Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i Genarp Dnr KS 2018/0613

  Vi yrkade avslag. Vi anser att kommunen inte ska genomföra den typ av projekt där man bygger hela områden för endast nyanlända, eller med en mycket hög andel. Vi i SD vill upphöra med hela mottagningen av asylinvandrare.

   

  Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022 Dnr KS 2018/0624

  Vi framförde, när mötets dagordning fastställdes, att ärendena 10, 11, och 30 skulle utgå ur dagordningen. Vi anser att det faktiskt är det nya KF:s uppgift att ta beslut inom dessa ärenden. Vi fick inte igenom detta, utan ärendet behandlades. Vi yrkade:

  att de tre första raderna under rubriken 5:2 Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text:

   I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av kommunfullmäktige.

  att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det förekommer.

  Vi anser alltså att antalet kommunalråd ska vara fem, inte sju som det nu ser ut att bli. Nu blir det så att man bygger ut med både fler kommunalråd och politiska sekreterare. Det är speciellt kommunalråden som är dyra, och vi fokuserar därför vår kritik på utökandet av dessas antal. Att man från denna valperiod kodifierar vilka kommunalråd som ska vara oppositionsråd, är också ett feltänk. Vilka kommunalråd som ska betecknas som styrande, och vilka ska betecknas som varande i opposition, får visa sig utifrån vilken makt deras partier eller koalitioner i verkligheten utövar.

   

  Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna Dnr KS 2018/0623

  Vi hade eget yrkande som tyvärr inte gick igenom: Vi yrkade avslag på två av att-satserna: den som handlade om tillsättande av ett upphandlingsutskott, och den som handlade att det ska utredas om mer verksamheter ska bolagiseras.

   

  Ärende 16 Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila samhället och kommunen, (KF) Dnr KS 2016/0688

  Vi yrkade avslag. Det finns inget i handlingarna som tyder på att överenskommelsen fyller någon funktion.

   

  Ärende 25 Detaljplan för del av Galgevången 1:20 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Fader Berg), samråd Dnr KS 2018/0483

  Vi lade följande yrkande, som tyvärr inte gick igenom:

   att efter meningen ”Områdets slutliga gestaltning avgörs i samband med

  bygglovsprövningen.” på sidan två i förslaget till yttrande, ska följande text tillföras:

  Det är viktigt att de nya byggnaderna får en utformning och en estetik som avviker från den rådande normen att bygga modernistiska byggnader. I villaområdena runtomkring finns en stilblandning, med till exempel många byggnader med tegelfasader. De nya byggnaderna bör kunna fortsätta den rika variation i uttrycken som redan finns i området.

   

  Ärende 26 Lunds kommuns översiktsplan, (KF) Dnr KS 2018/0376

  Vi yrkade följande, som tyvärr inte gick igenom:

   att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan.

   att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.

   att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  och funktionalism.

 • Sydsvenskans valdebatt tog upp flera intressanta ämnen

  Av hansolof.andersson den 4 september, 2018
  0

  Idag tisdag 4 september var det valdebatt i Stadshallen. Sydsvenskan var arrangör, och konsertsalen var fullsatt, publiken uppgick till flera hundra. Man hann med sex ämnesområden, bland annat bostäder, jobb, äldreomsorg. Området invandring och mångkultur, de kanske mest avgörande ämnena i valet, togs dock inte upp av någon anledning. Debattör för Sverigedemokraterna var Hans-Olof Andersson.

 • Debatt på Företagarna

  Av hansolof.andersson den 4 september, 2018
  0

  Idag tisdag var det debatt på Företagarna i Lund. Åtta av tio partier i fullmäktige var med. SD representerades av Hans-Olof Andersson. Debatten handlade bland annat om hur företagandets villkor kan förbättras. Moderatorn tog upp att Lund har sjunkit kraftigt i Svenskt näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. Hans-Olof Andersson tog bland annat upp vikten av att inte föra en trafikfientligt politik.