Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Motion om avskaffande av Lunds kommuns vision

  Av hansolof.andersson den 6 maj, 2019
  0

  Lund 2019-05-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Den 27 april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Ny vision för Lunds kommun”. Det som beslutades var:

  att anta ny vision med förhållningssätt i Lunds kommun,

  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen.

  Det blev votering i ärendet, och vi Sverigedemokrater var de enda som röstade avslag. Alla andra röstade bifall.

  Vad är då visionens funktion? I sammanfattningen av ärendets handlingar kan man läsa:

  Visionen är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en ledstjärna både i det dagliga nära arbetet men även i det långsiktiga strategiska perspektivet.

  Själva visionen är ett kort dokument som först förtecknar några innehållslösa fraser, huvudsakligen till intet pliktande förhoppningar som ”Tillsammans kan vi mötas, skratta, och lösa världsproblem”. Sedan kommer rubriken ”Förhållningssätt”, under vilken förtecknas tre ord: lyssna, lära, och leda, med en kort utveckling av varje begrepp.

  Det är ganska lätt att förstå vad detta är för typ av dokument: det är en förteckning av fraser som ska upplevas som positiva. Den som uttrycker sig så här för inga resonemang, utan hävdar att själva de ”positiva” orden i sig har ett värde.

  Den här formen av enklare uppräkningar av värdeord tjänar oftast funktionen att stilla ett tankemässigt kaos hos individer och grupper. Förekomsten av dem i en organisation tyder på svårigheter att tala om verkligheten i sig; istället provar organisationen att simulera enhet och harmoni genom att upprepa en uppsättning ord och fraser som upplevs ha endast positiva associationer. Man substituerar den verkliga, svåra, fria, dialog som är kärnan i allt verkligt ledarskap, med ett monomant upprepande av fraser. Det är lätt att se att det blir ett verktyg för att begränsa tänkande, inte möjliggöra.

  Vi ska inte tro så dåligt om oss själva i Lunds kommun, att vi ska försöka bli bättre, som individer och kollektiv, genom en så primitiv text som visionen utgör. Ingen vettig chef, som vet hur svårt mänsklig kommunikation är, skulle på allvar försöka styra med denna vision som utgångspunkt. Det finns barnramsor som innehåller mer visdom och ger mer inspiration än denna text, och som dessutom är skrivna på bättre svenska.

  Särskilt tungt faller ansvaret för denna typ av dokument på de politiker som beslutar om dem. Är de verkligen intresserade av att föra idédebatt? Det är bättre att det finns en levande flora av visioner, runt ledarskap och framtid, som ständigt kontrasteras mot varandra i den dagliga dialogen och debatten. Då kan medborgarna själva bedöma vem som är trovärdig i att ta sådana ord som vision i sin mun.

  När det gäller de styrdokument som kommunen behöver ha inom olika områden bör dessa vara konkreta, och när något behöver ändras i styrningen av kommunen, kan man ändra i ett av dessa dokument.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att ”Vision för Lunds kommun” avskaffas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

   

   

 • Nu börjar förtidsröstningen i EU-valet!

  Av hansolof.andersson den 6 maj, 2019
  0

  EU-valet är ju söndag 26 maj, om tre veckor. Förtidsröstningen börjar nu på onsdag 8 maj. Det är 15 vallokaler, du hittar dem på lund.se/val. Kommunen kommer även att skicka en broschyr till alla hushåll med alla röstlokaler och öppettiderna.

  Enligt lag ska våra valsedlar finnas i alla vallokaler. Skulle de ändå inte vara där, så bara maila eller ring oss direkt!

  Vi ska också säga att det är viktigt att rösta i valet. Det är svårt att påverka i EU-parlamentet, men det är en viktig markering mot de andra partierna om vi växer även i EU-parlamentet. Vi är det enda av riksdagspartierna som verkligen vågar kritisera att EU blir allt mer överstatligt, att det handlar allt mindre om till exempel handel, och allt mer om att tvinga på de enskilda länderna en alltmer långtgående överstatlighet.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2019-05-02

  Av hansolof.andersson den 2 maj, 2019
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-05-02. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  13. Hälsoplan Dnr KS 2019/0359

  Det har ju tidigare anslagits medel till att göra något åt de höga sjuktalen. Slutsatsen i den enkla powerpointen som har satts ihop är att anlita en extern konsult men det står inget om vilken analys det är den ska göra.

  Vi yrkade:

  att de reserverade medlen om 500 000 kr ska användas inom den egna organisationen om det finns behov av att använda dem där, eftersom det inte har framkommit hittills vilket analysuppdrag den externa konsulten ska ha.

  Yrkandet bifölls tyvärr inte.

   

  21. Markanvisningsavtal – Pilgrimen 2 med LKF och OBOS

  Dnr KS 2019/0338

  Vi yrkade avslag, 30 procent av bostäderna i ett nytt område till sociala ändamål är alldeles för högt!

   

  22. Skrivelse till kommunstyrelsen i Lunds kommun från Kvintetten – En organisation som vågar Dnr KS 2019/0251

  Vi yrkade avslag. Otydlig skrivelse om att utreda hur man ska kunna ta in mer förslag från medarbetarna, och sen ska man ge ett pris till de bästa förslagen. Vem ska avgöra vad som är bästa förslagen? Det är ju inte idéer det är brist på i Lund, det är ju ledarskap det är brist på, att de som styr vet vad de själva vill! Att de sedan lyssnar på medarbetarna är ju självklart.

   

  25. Remiss förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park, Väster 5:10 och del av Väster 7:1

  Dnr KS 2019/0059

  Vi yrkade avslag till byggnadsminnesförklaring, alltså bifall till förslaget till yttrande. Det var också det som vann, med röstsiffrorna 8-5. Byggnaden har inte så stort värde att en byggnadsminnesförklaring är motiverad. Vi har ju tidigare motionerat om att byggnaden bör rivas, och att man istället ska bygga seniorlägenheter på platsen.

   

  27. Motion från Jesper Sahlén (V) och Angelica Svensson (V) ”Skapa en lokal koldioxidbudget för Lunds kommun ”Dnr KS 2019/0024

  Vi yrkade avslag. Det finns redan långtgående beslut om att koldioxidutsläppen drastiskt ska minskas, beslut som det är tveksamt om de går att verkställa inom de snäva tidsramar som satts upp.

   

  30. Motion från Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) ”En färdtjänst att lita på med egen beställningscentral” Dnr KS 2018/0895

  Vi yrkade bifall till motionen, men den gick inte igenom. Alla är överens att färdtjänsten varit usel i många år. Motionen vill alltså ha kommunal beställningscentral, och så får certifierade taxichaufförer anmäla sitt intresse att köra. Som det står i tjänstemannaunderlaget så kan det kosta mer än dagens system, men ingen har kunnat presentera någon annan väg för att börja gå mot en fungerande färdtjänst.

 • Kvintetten vill ge bort observatoriet!

  Av hansolof.andersson den 1 maj, 2019
  0

  Som ni säkert vet är numera stadsparken utbyggd med den tomt där observatoriet ligger. På denna tomt finns fyra byggnader, mest känd är det gamla astronomiska observatoriet, en kulturskyddad vacker byggnad från 1800-talet. Där finns även två byggnader som används av bland annat naturskolan, och så en paviljong som Katedralskolan använder.

  Det är inte tillåtet att göra ändringar i observatoriebyggnaden, så man kan till exempel inte ha restaurang där. Till kommunstyrelsemötet 3 mars hade det tagits fram ett förslag hur man skulle kunna använda byggnaden till en del pedagogiska verksamheter, men då tyckte Kvintetten plötsligt att man ska ”ge bort hela eller delar av fastigheten”! (Det är till staten de vill ge den). Eftersom Kvintetten har egen majoritet i KS så gick det igenom. Nu ska de lägga pengar på att utreda detta!

  Detta är ju helt tokigt, kommunen ska ju inte ge bort denna fina del av stadsparken. (Socialdemokraterna tyckte precis som vi ska nämnas) I sann liberal andra vill Kvintetten ge bort det de inte kan klämma pengar ur, med totalt förakt för att säkra att Lundaborna ska kunna fortsätta använda denna vackra parkmiljö, och man bryr sig heller inte om att säkra att Naturskolan och Katedralskolan ska vara säkra på att kunna fortsätta i de lokaler de har.

 • Björn Söder höll föredrag om ideologi och utrikespolitik

  Av hansolof.andersson den 29 april, 2019
  0

  Björn Söder håller föredrag hos SD Lund 29 april 2019. Foto: Hans-Olof Andersson

  Måndagen den 29 april kom Björn Söder till SD Lund för att hålla föredrag om två ämnesområden: ideologi, och utrikespolitik. Han började med att presentera sig själv: han har varit aktiv i Sverigedemokraterna sedan 1996. Han har nu riksdagsman med flera underuppdrag, bland annat ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Han är även ledamot i Kristianstad kommunfullmäktige.

  Björn berättade om Sverigedemokraternas ideologiska grundsyn, som vilar på fyra ben: demokrati, nationalism, konservatism, och social rättvisa. Den konservativa delen är egentligen ganska självklara saker, men som framstår som udda i det liberal-marxistiska samhälle vi lever i nu. Han citerade bland annat Roger Scruton, som har sagt: ”Konservatismen har sitt ursprung i känslan av att du som individ är en del av en social ordning med historiska rötter och att detta faktum borde ha en avgörande betydelse när vi sak bestämma vad vi ska göra härnäst”

  Sven Björnsson, ersättare utbildningsnämnden, ställer en fråga.

  Efter en paus med smörgåstårta och kaffe fortsatte Björn att tala inför de cirka 40 medlemmar som hade kommit denna kväll. Han tog upp Sveriges internationella relationer, och de svenska trupper som finns på olika ställen runtom i världen. Sverigedemokraterna är generellt skeptiska mot att Sverige ska vara med på för många ställen, bland annat tog han upp att SD var det enda parti som röstade emot att Sverige skulle vara med i koalitionen som angrep Libyen och avsatte Gadhaffi 2011. Libyen är nu sedan flera år i ett tillstånd av kaos.

  Det blev också många och intressanta inlägg från publiken under kvällen. Du som är medlem får information om när nästa föredragshållare kommer och berättar om något intressant ämne!