Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Undersökning visar: Sverigedemokraterna nu största parti

  Av hansolof.andersson den 15 november, 2019
  0

  Några av våra aktiva tillsammans med Jimmie Åkesson på dennes 40-årsdag 17 maj 2019. Foto: Hans-Olof Andersson. 

  Idag fredag 15 november kom det en opinionsundersökning från Demoskop som ger SD 24 procent. Näst största parti är S på 22, 2 procent, och sedan följer moderaterna på 17,8. De senaste månaderna har SD vuxit i de flesta undersökningar, samtidigt som S krymper. Det är inte alls omöjligt att vi blir störst i valet 2022, även våra motståndare är nu tvungna att erkänna det.

  Detta är ju glädjande, men för oss som är verksamma inom SD inskärper det en viktig sak: vi måste fortsatt ha in engagerade människor som är beredda att hjälpa till på olika sätt, och kanske tänka sig att kandidera för politiska uppdrag. Bara i en kommun av Lunds storlek är det över 300 uppdrag i alla nämnder, styrelser, mm. SD har nu 16 politiker i Lund, alla utom en gör sina uppdrag som fritidspolitiker, och har vanliga jobb annars. Man måste inte kunna allt, kommunen är uppbyggd så att det finns en enorm tjänstemannaexpertis som tar fram dokument och presentationer för oss politiker att arbeta utifrån.  De folkvaldas uppgift är att bidra med sitt perspektiv och sina specifika erfarenheter, och tala för människorna som har valt dem.

  Så det behövs att många engagerar sig. Du måste inte bli medlem direkt (vilket du kan bli via vår hemsida sd.se), du kan få träffa en eller två av oss aktiva här i Lund. Det är bara att maila eller ringa och så kan vi sätta oss ner på ett café, eller i ett enskilt rum i Rådhuset vid Stortorget. Från det lär du känna partiet, och efterhand är det sedan ett gemensamt arbete att hitta var dina kunskaper och erfarenheter gör bäst nytta.

  Så tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter finns här på hemsidan/facebook.

 • Nu ska slöseriet under Almedalsveckan minskas något.

  Av hansolof.andersson den 14 november, 2019
  0

  Öresundshuset är det vänstra gula huset. I förgrunden ses Jimmie Åkesson hållandes tal på Donners plats. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Varje år samlas politiker och andra opinionsbildare i Visby under den så kallade Almedalsveckan. Alla känner till de tal som partiledarna håller, men det mest intressanta är ofta mindre, anspråkslösa evenemang där man kan få till nära samtal.

  Anspråkslös kan man inte säga att Lunds kommuns medverkan har varit. Tillsammans med några andra skånska kommuner har man hyrt lokaler för evenemang på allra bästa plats, i det så kallade Öresundshuset, och dessutom en annan byggnad som man har bott i.  Bara Lunds andel av kostnaden har under flera år varit 700 000 kronor. Även vi i SD Lund besöker Almedalsveckan men tar kostnaden ur vår egen partikassa och med privata medel.

  De 700 000 kronorna har använts dels till lokalhyra, dels till att göra evenemang med diverse gäster och inhyrda moderatorer, och så resor och övernattning till kommunalråd och ett antal tjänstemän. Evenemangen har syftat till att marknadsföra Lund och Öresundsregionen, mycket med inriktning på näringslivsutveckling. Men ofta har det bara blivit platt politisk propaganda, där kommunalråden från de andra partierna, under ledning av en politiskt okunnig moderator, har putsat på den egna politiska fasaden inför en publik av de personer som den redan träffar i det dagliga politiska livet hemma.

  Vi i SD har kritiserat detta i flera år, och i vår budget yrkat på 50 000 kronor istället. Det är rimligt att de högre tjänstemän, och kanske några kommunalråd, som har behov av att åka till Almedalen kan göra det. Men medverkan i Öresundshuset kostar för mycket, de pengarna kan dras in och användas till annan verksamhet hemma i Lund som skriker efter pengar.

  På KS i onsdags började det äntligen ge med sig. Beslutet för Almedalen 2020 blev att budgeten minskas till 400 000, och att Lund inte längre ska lägga en massa pengar på evenemangen i Öresundshuset. De andra partierna medger nu helt öppet att ”Öresundshuset till stor del är ett forum för skånska politiker och tjänstemän som vi ändå träffar på hemmaplan”.

 • De andra partierna strider nu mot sig själva

  Av hansolof.andersson den 8 november, 2019
  0

  Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan 4 november 2019:

  Tillägg 18 november: Denna artikel publicerades idag i Lokaltidningen Lund. 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott, under ledning av Philip Sandberg, (L) skrev för ett tag sedan ett brev till länsstyrelsen med en önskan att Lunds kommun inte ska behöva ta emot det antal flyktingar som staten tänker anvisa för 2020, 149 personer. Först ska påpekas att 149 inte är det totala antalet som prognosticeras att tas emot. Det är de som anvisas direkt, utöver det kommer det anhöriga till före detta asylsökande, och vidarebosatta. Länsstyrelsens bedömning är att summan för Lund år 2020 blir 254 personer.

  I Sydsvenskan 14 oktober säger Philip Sandberg att eftersom Staffanstorps kommun i år placerat 40 av sina nyanlända i Lunds kommun, så vill han att Lund ska få avräkning för dessa för nästa år, och då ta emot 40 färre. Uppenbart är han inte längre entusiastisk över att ta emot nyanlända. För inte så länge sedan var det ju enbart positiva tongångar från de andra partierna runt denna verksamhet, men vi i SD har kritiserat den hårt ända sedan vi kom in i Lundapolitiken 2006. I Sydsvenskan förklarar Philip Sandberg inte riktigt varför hans entusiasm har falnat. Beror det på att ingen längre kan förneka att de statliga pengarna inte räcker? Eller finns det några djupare insikter bortom den vardagliga politiska pragmatismen?

  Klart är att de andra partierna nu har börjat kämpa emot konsekvenserna av den politik de själva drivit stenhårt i årtionden. Men ju mer de tar i för att framstå som tydliga , ju otydligare blir de, eftersom ingen vet vad de i grunden vill. Att se någon kämpa mot sig själv är ingen vacker syn, och inte så bra för trovärdigheten heller. Dessutom kan man fråga vad dessa partier skulle göra om staten ökar stödet för flyktingmottagningen så att kommunen slipper stå för en del av kostnaderna? Då kanske de ändrar sig igen, för det finns inget som tyder på att de har insett att konceptet med ”det mångkulturella samhället” har varit feltänkt hela tiden.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2019-11-06

  Av hansolof.andersson den 6 november, 2019
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-11-06. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  1. 6. Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen Dnr KS 2019/0434

  Sverigedemokraterna yrkar att följande arbetsinstruktion för kommundirektören fastställes:

  Arbetsinstruktion för kommundirektören

  Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.

  Kommundirektören ska hålla sig informerad på ett övergripande plan om kommunens hela verksamhet.

   Kommundirektören ska hålla kommunstyrelsen informerad om löpande drift och verksamhet.

   Kommundirektören ska marknadsföra och kommunicera kommunens intressen externt.

   Kommundirektören ansvarar för kontakter med länsstyrelse och andra regionala organ, högskola/universitet och andra statliga organ samt andra kommuner, landsting etc. i samverkan med kommunalråden.

  De andra partierna yrkade på instruktioner som innehöll mycket överflödigt. Lagen säger att det ska finnas en arbetsinstruktion för direktören. Hur KS med mera ska fungera finns det redan gott om dokument om, förutom det som står i kommunallagen finns KS:s reglemente, och delegationsordningen. Att detaljreglera mera är bara kontraproduktivt.

   

  1. 16. En organisation som vågar – inrättande av medarbetarpriser för att uppmärksamma goda initiativ Dnr KS 2019/0251

  Vi yrkade avslag, men tyvärr vann förslaget bifall.

  Detta är en skrivelse från Kvintetten. De vill ge ”större formellt inflytande för kommunens medarbetare att bidra till att kommunen utvecklas”. Det ska heta ”medarbetarpriser”. Det är helt baserat på ”visionen”, priserna ska vara i grenarna: 1. innovation 2. kunskap 3. öppenhet 4. lyssna 5. lära 6.leda.

  KK ska bereda, sedan ska KS besluta vilka som får pris. Så det som man normalt ska ha på en arbetsplats, diskussioner om hur driften kan förbättras; ska nu gå upp till KK och KS och bedömas där, vilket kommer att bli svårt och skapar risk för att man gör politik av tjänstemännens dagliga arbete. När det gäller kostnaderna, så är lite oärligt att bara de sammanlagda prissummorna (60 tkr per år) tas upp, det är ju byråkratin runt att bedöma förslag med mera som kommer att kosta.

   

  1. 18. Lundaförslag – Rädda bussen till Vallkärra/Stångby Dnr KS 2019/0488

  Vi yrkade avslag, samma som moderaterna. Det förslaget vann, inte förslaget från KSAU! (Vänstersidan avstod i slutvoteringen)        Vi kan inte låta oss utpressas av regionen och betala vad de ska betala. På denna punkt blev det fullt krig inom kvintetten, med L och M mot varandra, och FNL hävdade att pengarna hade gått till spårvägen.

   

  1. 22. Inrättande av Lunds kommuns näringslivspris Dnr KS 2018/1015

  Vi yrkade avslag. Det finns redan flera priser som delas ut till entreprenörer, med mera. Står att det inte ska kosta något! Men många personer ska arbeta med det.

   

  1. 24. Lokaler till ideella föreningar inom sociala området Dnr KS 2019/0775

  Vi hade tänkt yrka på beslutsförslaget från KSAU, men på mötet lades ett återremissyrkande av Kvintetten som vi också röstade på och som gick igenom:

  att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samråd med berörda förvaltningar få ekonomiska konsekvenser belysta för ett fortsatt användande av Vänskapens hus, att uppmana servicenämnden att skyndsamt undersöka alternativa lokaler för Vänskapens Hus, att uppmana servicenämnden att tillfälligt förlänga hyreskontraktet för Vänskapens Hus samt att uppmana servicenämnden att föra dialog med Fontänhuset och Föreningarnas Hus kring alternativa lokaler.

   

  1. 26. Begäran om avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige och förslag på nya fokusområden och mål för kommunfullmäktige  Dnr KS 2019/0721

  Vi yrkade avslag till den del av ärendet som innebar förslag till nya fokusområden och kommunfullmäktigemål. Beslutet hänger ihop med budgeten och bör tas på budget-KF.

   

  1. 28. Revidering av energiplan för Lunds kommun 2019-2026 Dnr KS 2017/0322

  Vi yrkade avslag. Varje kommun ska ha en energiplan, men det förslag som nu har kommit tillbaka efter kvintettens återremiss duger inte, vi kan inte går med på det. Ärendet var uppe i KS förra månaden, då yrkade vi återremiss med följande uppdrag:

   Att förslaget till energiplan återremitteras, med uppdraget att den ska omarbetas, så att den blir mer ändamålsenlig för att uppfylla de krav som lagen ställer på en energiplan. Som den är skriven nu är den mer en plan för reduktion av koldioxidutsläpp, än det lagen avser med en energiplan: att främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Planen bör också tydligare analysera målkonflikter och prioriteringar mellan dessa två mål.

   

  1. 29. Program för styrning Dnr KS 2018/0496

  Vi yrkade avslag, men tyvärr gick det igenom. Detta program tillför inget till styrningen, utan handlar mest om att man försöker kategorisera de olika styrdokumenten efter några slags abstrakta kategorier. Kommunens styrs redan nu av lag, reglementen, arbetsordningar, med mera.

   

  1. 32. Ändring av arrendevillkoren för koloni- och odlingsverksamhet Dnr KS 2019/0372

  Vi yrkade bifall till den första att-satsen som antogs i KSAU, avslag till den andra att-satsen. Vi anser alltså att avtalen ska vara på 10 år.

   

  1. 34. Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen Dnr KS 2019/0527

  Sverigedemokraterna yrkade på nedanstående regelverk. Tyvärr gick det inte igenom.

   

  Tilldelning bostad:

  Anvisade erbjuds genom Lunds kommun tidsbegränsat hyreskontrakt till bostäder som i första hand inte är belägna i Lunds kommun, och i andra hand provisoriska bostäder.

  Kontraktslängd: Kontrakt förlängs månadsvis i maximalt två år.

  Kontraktsvillkor: Kontraktet följer sedvanlig praxis för andrahandsuthyrning (Fastighetsägarnas kontraktmall). Besittningsrätten avstås under hyresperioden. Villkor i hyreskontraktet ska följas och eventuell anmodan om rättelse som inte vidtas kan leda till uppsägning.

   

  1. 38. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och mopedparkering Dnr KS 2019/0285

  Vi yrkade förstås bifall till motionen. Det är märkligt att inte fler av politikerna ser att även dessa transportmedel fyller en viktig funktion och bör premieras. Alla kan inte åka bil, och bussar och tåg går inte överallt hela tiden. Cykla är trevligt, men inte alltid så trevligt om man kanske har en halvmil till jobbet.

   

  1. 45. Förslag till fortsatt medverkan Almedalen 2020

  Vi yrkade

  att 2020 inte delta som huvudpartner i Öresundshuset och dra ner på budgeten för medverkan under Almedalsveckan från 700 000 kr till 50 000 kr.

   

 • Nu ska kommunen dela ut priser i öppenhet, kunskap, och leda.

  Av hansolof.andersson den 6 november, 2019
  0

  Idag onsdag är det möte i kommunstyrelsen. Mötet börjar 14 och cirka 18 bör det vara klart, då lägger vi upp pressmeddelandet om vad som hände.
  Det är 45 ärenden. Ett av de mest udda är 16, ”En organisation som vågar, inrättande av medarbetarpriser”. Det är den så kallade kvintetten som vill införa detta. Det finns ju redan väldigt mycket priser och utmärkelser av olika slag, och ofta blir det bara ett jippo för att den organisation eller person som delar ut priset ska få synas.

  Man hade förstått om de ville inrätta ETT pris, men de vill inrätta sex stycken! Det är i sex grenar utmärkelser ska delat ut: 1: innovation 2. kunskap 3. öppenhet 4. lyssna 5. lära 6. leda.

  Detta kommer att kosta pengar och medföra en massa byråkrati i en kommun som redan är överbelastad med sådant. Facket har redan skällt ut detta, redan innan det är infört. Det är också svårt att förstå vad vissa av priserna innebär. Vad är ett pris i ”öppenhet”? Är det att medarbetaren har följt offentlighetslagstiftningen? Och vad är ett pris i leda? Om det hade varit ett pris i ledarskap, eller ”att leda” hade det varit begripligt, men det är inte vad det står i dokumenten inför mötet, det står att det är ett pris i leda.