Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Vi gratulerar Hörbyborna!

  Av hansolof.andersson den 4 oktober, 2018
  0

  Stefan Borg, blivande kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Hörby. 

  Nu är det klart! I Hörby kommer Sverigedemokraterna och Moderaterna att styra de kommande fyra åren. Det blir SD som får den ledande rollen, med posten som kommunstyrelsens ordförande. Med stöd av 35,3 procent i valet, och nu med 14 av 41 mandat i fullmäktige, är man det överlägset största partiet. Det har ju tidigare talats om att Moderaterna lokalt hindras av sin riksledning från att samarbeta med SD, men i en intervju på SVT Nyheter är Lars-Göran Ritmer, M:s gruppledare i Hörby tydlig: ”Vi har under den senaste mandatperioden suttit i opposition tillsammans med SD och vi har då sett att vi har samsyn i många frågor. Vi moderater i Hörby tycker att man ska respektera valresultatet och värna demokratin”

  Det är glädjande att höra detta från en moderat. Vi gratulerar SD Hörby och Hörbyborna till att nu bo i Sveriges första SD-styrda kommun!

 • Pressmeddelande om KS-mötet 3 oktober 2018

  Av hansolof.andersson den 4 oktober, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 3 oktober 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 14. Yttrande över remiss SOU 2018:54 – En effektivare kommunal räddningstjänst Dnr KS 2018/0617

  Vi hade förberett två yrkanden, enligt nedan. Under mötet lade dock (S) ett yrkande som innehållsmässigt var mycket likt vårt andra yrkande. Vi drog då tillbaka vårt andra yrkande och anslöt oss till det yrkande som lades av (S).  Det antogs enhälligt. Vårt första yrkande gick dock inte igenom.

  att stycket som börjar med ”Beträffande utredningens förslag att kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats…” får följande tillägg:

  Lunds kommun vill uppmärksamma att detta inte får innebära att man skär ner de ordinarie resurserna med hänvisning till att det finns andra aktörer i samhället som kan göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats.

   att stycket som börjar med ”Det är positivt att rökdykarföreskrifterna ses över…” utgår och ersätts med följande stycke:

  Lunds kommun anser att 6.6, ”Krav på rökdykning ska utredas” inte kommer till rätt slutsats. Säkerhetskraven vid rökdykning som de regleras i AFS 2007:7 bör inte ändras så att kraven på säkerhet försämras.

   

   Ärende 15. Ny parkeringsnorm för cykel och bil Dnr KS 2018/0638

  Detta var alltså ett remissärende, KS skulle yttra sig. Vi anslöt oss till det yrkande som lades av (M), som innehöll kritiska synpunkter på försämring av parkeringsmöjligheter vid till exempel vårdboenden. Detta yrkande vann bifall.

   

  Ärende 26. Skrivelse (M) Rädda kulturens ”friskolor” från att tvingas flytta från Lund Dnr KS 2018/0447

  Detta avser alltså att det är en privatdriven musikskola, LIMUS, som hotas av nedläggning efter en chockhöjning av hyran när de blir uppsagda från sina lokaler på Svaneskolan. Det vore en stor förlust för kommunens invånare att förlora LIMUS. Det måste utredas hur denna verksamhet ska kunna räddas.

  Tyvärr gick skrivelsen inte igenom: SD, M, C, KD röstade bifall, men det blev bara 5 av 13 röster.

   

  Ärende 27. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till nazister”, (KF) Dnr KS 2017/0983

  Vi yrkade enligt kommunkontoret, alltså avslag. Lagen är tydlig med att politikerna inte får besluta att förbjuda sina politiska motståndare att ha möten. Vi i Sverigedemokraterna har nu 30 år bakom oss med ett närmast oändligt antal försök att hindra oss från att ha möten, hyra lokaler osv.  Hur svårt ska det vara att förstå att mötes- och organisationsfriheten gäller för alla?

  Det som gick igenom var ett återremissyrkande från liberalerna om att man skulle utreda att stoppa andra politiska inriktningar också, allt under paraplyet ”våldsbejakande extremism”.

  Det är märkligt att de andra politikerna inte har en större kunskap om det goda grundlagsskydd som finns för mötes- och yttrandefriheten i Sverige.

   

   Ärende 39. Översiktsplan (minoritetsåterremiss från KF)

  Vi yrkade enligt vår reservation i KF 27 september, med den skillnaden att det nu, när ärendet har hamnat i KS, ska remitteras till Byggnadsnämnden. Tyvärr gick yrkandet inte igenom:

  Sverigedemokraterna yrkar att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden för att denna ska pröva om planen kan ändras på följande sätt:

   att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan.

   att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.

   att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  och funktionalism.

   att vägreservat E-22-108 som fanns med i en tidigare version av ÖP återigen ska finnas med.

 • KF 27 september: fruktlösa försök att tysta opposition

  Av hansolof.andersson den 29 september, 2018
  0

  Kommunfullmäktige 27 september var det näst sista med denna valperiods ledamöter. Man kunde märka en viss oro inför alla förändringar på gång; 18 dagar efter valet är det fortfarande helt oklart hur Lund ska styras de kommande åren. Vi ska berätta lite om några av ärendena som togs upp.

  Punkt 9 var ”bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda…” Flera av den andra partierna var överens om att öka antalet kommunalråd från fem till sju. Visst, det är mycket jobb för kommunalråden, men vi har gått med på att man ökar antalet politiska sekreterare, det är vettigt att det finns i alla fall en halvtids sådan per kommunalråd. Men att också gå upp till sju kommunalråd skulle sammanlagt bli en enormt ökning av kostnaderna för den politiska ledningen (Någon summering av kostnaden har inte gjorts!) Några andra partier höll med oss, men de stora, S, M, L och några till röstade igenom detta.

  Ett jätteärende var förstås översiktsplanen. Den innehåller lös planering av bebyggelse av nya områden, med ett perspektiv 30 år framåt. Där finns skisser på var man kan bygga tiotusentals nya bostäder, med mera. Men en kort stund in i debatten lades ett återremissyrkande av mp och några till, och det gick igenom. Vi hade också tänkt yrka återremiss, men på andra grunder än den som gick igenom.

  Ett tredje ärende som vi ska berätta om i denna snabba genomgång är vår ”motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som åldersuppskrivits”  som kom upp när mötet nästan var slut. Sedan Rättsmedicinalverket 2017 satte igång att i stor skala göra åldersprövningar av dessa personer, så har en överväldigande majoritet av de testade visat sig vara 18 år eller mer. Testerna kan ske när personerna är asylsökande, men även efter det, när de fått uppehållstillstånd. Kommunerna kan beställa sådana tester. Bland annat har SD och M i Malmö föreslagit att kommunen ska göra detta. Frågan är nu hur många personer det är i Sverige som medvetet uppgett en för låg ålder för att öka sina chanser att bli behandlad ”som ensamkommande barn”. Det är ju därför staten har gjort dessa tester, för att mycket tyder på att många av dessa har uppgett fel ålder.

  I vår motion föreslog vi att kommunen skulle polisanmäla de personer i Lunds kommun som har fått sin ålder uppskriven, antingen genom RMV:s tester, eller på annat sätt. De kan nämnligen ha gjort sig skyldiga dig bidragsbrott. Ett sådant beslut har tagits i Mariestads kommun. Tjänstemännen svarade att de polisanmäler om det finns misstanke om brott, men det finns anledning att betvivla att det verkligen gör det! Därför anser vi att det behövs en tydlig viljeinriktning från politiken rörande detta.

  De andra partierna röstade emot motionen, men först blev det en spännande debatt. Först gick miljöpartiet upp och sade att SD var ett oseriöst parti. Hans-Olof Andersson svarade med att påpeka att ett parti som har politiker som ringer upp ett annat parti och försöker sälja 3000 röster till dem, (se avslöjandet i Uppdrag granskning nyligen) kanske inte är så lysande. Sedan gick Akram Haidari från S upp och kritiserade den svenska migrationspolitiken, och sade att den är  ”baserad på lögner!” Hon fortsatte att säga att anledningen till att de asylsökande uppger för låg ålder är att ”annars behandlas de omänskligt”. Hon var verkligen ärlig och är en av de bästa politiker som S i Lund har faktiskt. Så de andra politikerna från S var inte särskilt glada.

  Sedan yttrade sig en moderat, som sade att vi i SD var så dumma så man inte kan förhandla med oss. Vi överlåter åt er som läser detta att själva bedöma hur smarta de olika politikerna är.

  Nästa KF är redan den 11 oktober. Då ska man försöka hinna med de sista ärendena för denna valperiod. Sedan har det nya KF sitt första möte den 25 oktober.

 • Nu är valresultatet för Lund klart

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2018
  0

  Nu är valresultatet för Lund klart. Ni kan läsa allt om det på valmyndighetens hemsida, val.se. På valnatten fick vi 9,5 procent i valet till kommunfullmäktige. Nu har länsstyrelsen räknat igen, och då har det gått ned till 9,4 procent. 10, 1 procent av lundaborna röstade på oss i landstingsvalet, och 12, 6 i riksdagsvalet.

  Vad innebär då detta resultat? Nu när personkryssen också är räknade så går det att fastställa vilka av våra kandidater som kommer in i kommunfullmäktige. Det är de nio första på listan:

  Ledamöter: 

  Hans-Olof Andersson

  Christoffer Brinkåker

  Åsa Wittenfelt

  Victoria Tiblom

  Micael Jarnesjö

  Bengt Malmberg

  Ersättare: 

  Magnus Liljeroth

  Urban Nilsson

  Diana Engblom

  Det nya kommunfullmäktige tillträder 15 oktober och har sitt första, konstituerande möte 25 oktober. På det mötet väljs kommunstyrelse, kommunalråd, partiföreträdare, KF:s valberedning, med mera. Seedan är det ett KF-möte i november, och sedan, på KF den 20 december, väljs vilka som sak sitta i nämnderna, och ytterligare uppdrag. Nu när vi går från fem till sex mandat så har vi, genom vår storlek, rätt till ledamot och ersättare i tio av kommunens nämnder (kommunstyrelsen är också en nämnd). Det innebär att vi kommer att öka vårt inflytande väsentligt.

  Just nu pågår förhandlingar mellan många partier vilka som ska ha kommunalrådsposterna, med mera. De andra partierna visar en stor blyghet när vi pratar till dem, och de riskerar därför att missa många möjligheter till förhandlingar. I praktiken är det så att en kommun kan sägas ha samlingsregering hela tiden, eftersom alla partier som är tillräckligt stora har rätt till sin andel av alla uppdrag.

   

 • Trafikantvecka, men fortsatt trafikkaos

  Av hansolof.andersson den 20 september, 2018
  0

  Stora Södergatan 21 september 2018

  Just nu pågår den så kallade ”Europeiska trafikveckan”. I Lund har gatukontoret gjort några evenemang och vid en monter vid järnvägen mitt emot Bantorget står kommunal personal och aktiva från Naturskyddsföreningen och pratar med folk. Förra veckan gjorde kommunen ett ”pop-up-evenemang” och målade bitar av Klostergatan randiga. När vi från SD var på plats vid trafikantveckan så var det trevligt att prata med naturskyddsföreningen, som kämpar på bland annat med att få till bättre cykelkartor och cykelvägar.

  Informationsskylt vid Bantorget.

  Det pågår ju just nu rekordmånga ombyggnadsprojekt i gatumiljön. Några som kan nämnas är anläggandet av cykelbanor längs stora Södergatan (en av bilderna här), byggandet av spårväg som ju har orsakat enorma trafikproblem, och ombyggnationen av Bantorget. Vi i SD har i beslutsprocessen sagt ja till cykelbanorna  och ombyggnationen av Bantorget, men nej till Spårvägen. Det som är märkligt är vilken tid speciellt Bantorgsprojektet tar. Bantorget har ju hittills mest varit parkmiljö, tanken nu är att få till ”sociala ytor”, en plats där man vill mötas av uppehålla sig. Mitt på torget byggs det nu en stor fontän, som kommer att ge liv åt torget när det förhoppningsvis snart är klart.

  Förhoppningsvis är Bantorget snart färdigombyggt. Det blir en stor fontän mitt på torget.

  Men många lundabor är mycket irriterade på sådant som att det nu är mycket svårt att köra i centrum. Med cykel kan man alltid ta sig förbi på något sätt, men alla kan ju inte cykla alltid, det är mycket transporter av varor och personer som kräver fordon, och då måste dessa fordon kunna komma fram.

  Bilden nedan visar några av de lappar med åsikter som Lundaborna satt upp. En sak som framgår tydligt är att det finns en konflikt mellan cykel och gångtrafik. Många påpekar att cyklister ofta cyklar på gångbanor. Ojämn gatubeläggning, med gatstenar, är också något som plågar många, som riskerar att snubbla och slå sig, och gör det svårt för de i rullstol eller med rullator.

  En av de lundabor vi talade med när vi var på plats undrade vad målandet av Klostergatan med vita streck (en bil ingick, den var målad med vita streck även den) hade kostat. Kommunen gör ju sådana saker för att marknadsföra ett evenemang, i det här fallet trafikantveckan. Tyvärr går en hel del skattepengar åt till onödiga saker. Trafikantveckan hade kunnat genomföras utan den utgiften.

  Lappar med tankar från Lundaborna

  Olika saker som kommunen arbetar med när det gäller den offentliga miljön.