Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Dialog med Genarpsborna

  Av hansolof.andersson den 3 juni, 2017
  0

  Hans-Olof Andersson och Carl Sjöberg i Genarp den 3 juni

  Lördagen den 3 juni var fem Sverigedemokrater i Genarp och talade med invånarna. Man stod utanför Coop och utanför ICA. Under några timmar delades flera hundra exemplar av ett nytt flygblad ut, och många intressanta samtal fördes med de som var ute denna förmiddag. En samtalsämne var att Genarp nu ska ta emot ett stort antal asylinvandrare. Det håller på att byggas bostäder för dessa norr om kyrkan. Hur många det blir är oklart, men på ett dialogmöte med Genarpsborna nyligen medgav de närvarande tjänstemännen att det kan bli långt över hundra per år. Hur många det blir på lång sikt är omöjligt att veta, men i vilket fall så innebär detta en dramatisk höjning av mottagningen. Bit för bit kommer Genarp att bli en mångkulturell ort. De som stannade för att prata var kritiska mot detta.

  Bor du i Genarp så här gärna av dig om hur du kan engagera dig. Det är bara att ringa eller maila.

  Lars Åhlin och Elena Kuleshova i Genarp 3 juni

   

  Bengt Svensson i samtal med äldre Genarpsbo.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsesammanträdet 2017-05-23

  Av hansolof.andersson den 23 maj, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 23 maj 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 6, tillsättning av ny förvaltningschef till ny skolorganisation.

  För oss var det ganska tydligt: KSAU har, på basis av rekryteringsgruppens arbete, kommit fram till ett beslutsförslag: ”Att avbryta nuvarande rekrytering och att istället påbörja en extern rekrytering”. Vi baserar vårt ställningstagande på det arbete som har gjorts, med intervjuer, utvärderingar, med mera. Det är viktigt att lita på integriteten i en sådan process.

  Beslutet blev enligt KSAU:s förslag, med ett tillägg från Christer Wallin att 500 000 kronor ska anslås för den externa rekryteringsprocessen.

   Ärende 7, Fördjupad analys och handlingsplan med åtgärder för jämställda löner.

  Vi valde att yrka avslag i detta ärende. Handlingsplanen har tagits fram på grund av en tidigare utredning, som kom fram till att det inte fanns några löneskillnader som berodde på diskriminering. Därför ser vi inte att det behövs någon handlingsplan.

   Ärende 21, Remiss åtgärdsvalstudie höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

  Vi yrkade enligt Kommunkontorets förslag, vilket också var det beslutsförslag som gick igenom. Vi anser att de nya snabbtågen bör stanna vid Lunds central. Alternativen väst och öst är helt orealistiska. Det bör gå att få plats med snabbtågen genom centrum, utan att i någon större omfattning behöver riva några kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De två yrkanden som lades av M och av S anser vi släcker ut varandra, S yrkande har uppenbarligen bara lagts i polemik mot M, så helt följdenligt gick inget av dem igenom.

   Det ska sägas att det troligtvis inte kommer att bli någon snabbtågsjärnväg. Kostnaden är beräknad till 403 miljarder, och nyttan till 150. Men blir den av så bör den gå genom centrala Lund, antingen i tunnel, eller ovan jord.

 • Richard Jomshof föreläste i Lund

  Av hansolof.andersson den 19 maj, 2017
  0

  Richard Jomshof föreläste i Lund. Alla foton: Hans-Olof Andersson.

  Torsdagen den 18 maj besöktes SD Lund av riksdagsman och partisekreterare Richard Jomshof. Denne höll ett långt och uppskattad föredrag om två ämnen: ideologi, och invandringspolitik. Ideologi kan tyckas abstrakt, men är det som ligger som grund för politiskt arbete. Det handlar om att försöka besvara de grundläggande frågorna om mänskligt samhällsbyggande, och ta fram vad som är de centrala problemen och möjligheterna i den tid och i det land som diskussionen förs.

  Richard Jomshof tog upp två viktiga ideologiska tankeströmningar: Nationalism och socialkonservatism. Nationalismen kom fram som en frihetsrörelse mot imperialism och feodalism, de två viktigaste statssystemen i Europa ända fram till artonhundratalet. Den hävdar folkens rätt till självstyre. Det finns många former av nationalism, och de har i historien kombinerats med ställningstaganden över hela vänster-högerskalan.

  Socialkonservatismen har sina rötter i artonhundratalets Tyskland, och kom fram för att förena arbetarklassens krav på social trygghet och del av den ökande produktionen under industrialismen, med behovet att bevara och skydda samhället mot de revolutionära rörelserna, främst marxismen. Mycket av det socialdemokratiskt styrda Sverige under mittdelen av 1900-talet kan sägas ha varit mer socialkonservativt än det var marxistiskt. De flesta styrsystem som tillämpas i olika länder är ju kombinationer av flera olika ideologier, Sverige är ju ett typiskt exempel på det.

  Tre intressanta tänkare och politiker från vår tid: Per Albin Hansson, Aksel Möller, och Roger Scruton.

  Efter en trevlig fikapaus talade Richard Jomshof om invandringspolitik. Han tog upp en rad exempel på att de styrande partierna i Sverige de senaste årtiondena, både från vänstersidan och högersidan, har en fullt ut dogmatisk syn på invandring och mångkultur. Detta blir ibland riktigt otäckt, som när de rakt ut förnekar att det finns någon svensk kultur, och  förnekar att det skulle finnas något svenskt folk överhuvudtaget. Richard Jomshof visade hur kraftigt asylinvandringen har ökat, och hur irrationell den är om målet med den skulle vara att hjälpa flyktingar. Det är nämligen enormt mycket effektivare att hjälpa folk i närområdet , än att ge livstids försörjning åt de personer som har lyckats ta sig den långa vägen till Sverige. Den förda asylpolitiken är helt enkelt inhuman.

  Cirka 50 personer var på plats och fick efter föredraget tillfälle att prata med gästen.

  Richard Jomshof med en graf som visar hur dramatisk ökningen av antalet asylsökande var under 2015.

  SD Lunds ordförande Bengt Malmberg, och Richard Jomshof

 • Interpellation om utsläppen från Rögle deponi

  Av hansolof.andersson den 17 maj, 2017
  0

  Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige den 1 juni.

  Lund 2018-05-16

  Interpellation ställd till Renhållningsstyrelsens ordförande Ulf Nymark om utsläpp från Rögle deponi.

  Måndagen den 24 april hörde en person av sig till oss i SD Lund. Personen berättade att det pågår mycket otrevliga utsläpp från Rögle deponi. En rödfärgad, starkt förorenad vätska rann ut på åkrarna norr om deponin. Personen skickade oss även foto, av vilka två ses nedan. Vi kontaktade då omedelbart miljöförvaltningens chef för att få veta vad de tänkte göra. De svarade att det är vätska från den gamla soptippen som rinner ut på åkrarna, istället för som tänkt, rinna ut i de för ändamålet grävda urlakningsdammarna. Rödfärgningen beror enligt Miljöförvaltningen på järnoxid som fälls ut.

  Dessa utsläpp har enligt grannar till deponin pågått under en längre tid. Även om miljöförvaltningen ibland undersöker utsläppen, så säger det sig själv att det inte kan uteslutas att farliga ämnen kan rinna ut på åkrarna där vår mat växer, eftersom deponin var i bruk under en tid då i princip vad som helst lades på soptippar.

  Mina frågor till Ulf Nymark lyder:

  1. Varför har inte dessa utsläpp till åkermark runt deponin, som har pågått under en längre tid, åtgärdats?
  2. Avser du ta något initiativ för att utsläppen till åkermark runt deponin ska upphöra?

  ___________________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Enligt miljöförvaltningen så beror rödfärgningen av vätskan på järnoxid.

  Urlakning från den gamla soptippen som rinner ut i en bäck.

 • Pressmeddelande om budget 2018

  Av hansolof.andersson den 16 maj, 2017
  0

  Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2018 med EVP för 2019 och 2020 är nu färdig. Den består av tre pdf-filer: en textdel, en fil med nettokostnadsramar, och investeringsramarna.

  Budgeten är utvecklad och modifierad från förra årets budget, och har mycket gemensamt med den: stora besparingar föreslås på flyktingmottagning och ”mångfald, HBTQ, och genus-arbete”, och precis som under flera tidigare år föreslås en förvaltningsreform med en minskning av antalet mellanchefer.

  Nytt för i år är bland annat att vi lägger sju miljoner på införande av kulturcheck, och att vi vill lägga tre miljoner på att utbilda lärare i att motverka etniska konflikter. Behovet av detta har framkommit i en medarbetarenkät som vi hänvisar till under rubriken ”Barn- och skolnämnder totalt”.

  När det gäller investeringsbudgeten, så säger vi nej till inköp av bostadsrätter till flyktingar. Vi kommer att utveckla vår kritik mot detta före och under budgetdebatten.

  I frågan om vinstuttag från de kommunala bolagen LKF och Kraftringen, så säger vi nej till det. Varför ska bolagen och deras kunder ta smällen av att annan kommunal verksamhet missköts, till exempel socialnämnden med sina enorma underskott?

  Att ta från bolagen är bara ett sätt att slippa gå till banken själv, eftersom man istället tvingar bolagen att låna mer till sina investeringar. Det är bara ett sätt att försöka komma undan kommunallagens regel att man inte får låna till driften.

  Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se