Överklagande av beslut att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn” från Malmö och Trelleborg | Sverigedemokraterna i Lund

Överklagande av beslut att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn” från Malmö och Trelleborg

Överklagan av beslut taget i kommunstyrelsens arbetsutskott, Lunds kommun, den 12 oktober 2015, beslutspunkt ”Information om flyktingmottagande”

 

Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

2015-10-14

Lund den 15 oktober 2015

Klagande:        Ted Ekeroth för Sverigedemokraterna i Lund

Org nr              802434-5111

E-mail:             ted.ekeroth@sd.se

Adress:            SD Lund, Box 1194, 221 05, Lund

 

Överklagande

Den 12 oktober meddelade Lund via sin hemsida att Lunds kommun numera var en ”ankomstkommun”, dvs invandrare/asylsökande slussas direkt till kommunen innan Migrationsverket behandlat/processat dem. I samband med det rapporterade det om att ett 20-tal så kallat ”ensamkommande flyktingbarn” tagits emot och befinner sig i Lunds kommun redan – trots att protokollet ej är justerat i skrivande stund (14 okt).

http://www.sydsvenskan.se/lund/lund-blir-ankomstkommun-for-flyktingar/ Jag kontaktade då Lunds kommun och begärde ut protokollet för när beslutet togs och i vilken församling/av vem beslutet togs. Kort därefter, 13 eller 14 oktober, togs pressmeddelandet bort från Lunds kommuns hemsida och det hela dementerades sedan från tjänstemännen. Carin Hillåker skriver i ett email den 14 oktober att:

”Något beslut om att bli ankomstkommun har inte fattats utan Lunds kommun avlastar ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö med ett 20-tal ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär att Lunds kommun är ett stöd, men i praktiken får samma ansvar som en ankomstkommun vad gäller just det här barnen”

Artikeln på Lunds hemsida uppdaterades därefter, och formuleringen enligt ovan lades då in på sidan.

Jag kontaktade då Anette Henriksson, kommundirektör, och frågade vem som tagit beslutet att man ”i praktiken får samma ansvar som en ankomstkommun”, dvs att man de facto tagit på sig ansvaret och accepterat ”ett 20-tal” sk ”ensamkommande flyktingbarn” till kommunen.

Anette Henriksson meddelade då att ”inget sådant beslut fattats”, och under samtalet pressade jag henne vad hon menade. Hon sa då att inget ”formellt beslut” har fattats, utan att det skulle vara ett ”informellt beslut”. Det finns mig veterligen inget som heter ”informellt beslut” i offentliga förvaltningar eller kommunallagen, varför detta måste ses som ett officiellt och formellt beslut.

När jag frågade hur det kommer sig att vi valde att ta emot dessa ”ensamkommande flyktingbarn”, meddelade hon att hon, och troligen vice kommundirektör Carin Hillåker, varit på ett möte med

KsAU och det på detta möte hade KsAU sagt att kommunen kan ta dessa 20-talet personer och ordna lokal för dem. Detta är ett citat från samtalet med Anette Henriksson, kommundirektör , 14 oktober

kl 13:21,:

”de [KsAU] ställer sig bakom att man gör… att man tar hand om de 20 barnen, och att vi kan nu gå vidare att flytta över dem till en lokal… det är detta som vi tittar vidare på Odarslövs skolan”

Hon påpekade noggrant att detta inte var en ”beslutspunkt”, utan endast information i protokollet. Men, det finns inga ”informella beslut” i kommunen. Helt oavsett om KsAU medvetet undvikit att göra det till ”en beslutspunkt”, är det ett ”de facto” beslut, tagit av antingen KsAU och/eller kommundirektören / vice kommundirektör Carin Hillåker.

Idag publicerade Sydvenskan en artikel där kommunstyrelsens ordförande, Anders Almgren, sa följande (http://www.sydsvenskan.se/lund/almgren-folkparken-blir-flyktingboende-om-det-behovs/)

Beslutet togs alltså självsvåldigt av av ovan nämnda personer; frågan togs aldrig upp i kommunfullmäktige, vilket strider mot kommunallagen 3 kap 9 § första.

Av kommunallagen 3 kap. 9 och 10 §§ framgår att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt för kommunen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att utgångspunkten är uttalanden i förarbetena (prop. 1973:90 s. 231) till regeringsformen. Där anges att fullmäktiges beslutskompetens i huvudsak gäller beslut av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. Det skall vara fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande. Förvaltningsrätten i Malmö har den 15 november 2011, mål nr 8186-

11 m.fl., upphävt Kommunstyrelsen i Lunds kommuns beslut att teckna överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av ett visst antal flyktingar per år. Förvaltningsrätten motiverade sitt beslut med att det i vart fall numera, allmänt sett, finns ett dominerande politiskt moment i den typen av överenskommelser. Sådana beslut torde därför enligt förvaltningsrätten i regel förutsätta bedömningar av principiell natur. I ett liknande överklagande, som skedde i Trelleborg, dömde förvaltningsrätten mot Trelleborgs kommun då ett överklagande lämnats in för felaktig hantering av beslutsprocessen.

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article1222285/SD-fick-ratt-om-flyktingbeslut.html

I detta fall har alltså antingen KsAU, kommundirektören och/eller vice kommundirektör gemensamt eller var för sig tagit beslutet att ta emot ett okänt antal ”ensamkommande barn”, i tidningarna refereras det till ”ett 20-tal” men det framgår alltså inte en exakt siffra.

Det är uppenbart att i detta beslut finns det en dominerande politiskt moment, att det är av principiell beskaffenhet och har stor påverkan på Lunds ekonomi.

Protokollet från nämnda KsAU är ännu ej justerat, och jag har inte kunnat få ett datum för när justering sker. Dock kan man klart se, enligt ovan, att beslutet, trots att protokollet ej är justerat, håller på att verkställas nu och kommer fortsätta verkställas framöver. Beslutet är med andra ord redan de facto verkställt. Denna överklagan bör då ej förkastas pga av att protokollet i skrivande stund ej är justerat.

Beslutet, även om de själva försöker undvika ansvar genom att kalla det för ”informellt beslut” och där ingen instans vågar eller vill ta på sig ansvaret för beslutet, är ett de facto beslut som jag härmed överklagar. Jag begär omedelbar inhibition på detta beslutet och att beslutet hävs omedelbart och att verkställigheten stoppas.

Lund 15 oktober 2015

Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna