Motioner | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 6

Motioner

 • Motion angående insynsplatser i styrelser och nämnder

  Av Admin den 31 januari, 2007
  0
  0

  Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men ej de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder.
  Detta kan leda till att de partier som ej haft insyn istället blir tvungna att, genom långa debatter och många interpellationer i fullmäktige, försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten. Det finns naturligtvis en risk att detta inte kommer att fungera, och resultatet blir då en ofullständig informationsbild för de partier som ej är representerade, när dessa sedan skall ta ställning i kommunfullmäktige.
  Därför innebär insynsplatser, i en kommun som Lund med sina engagerade och ambitiösa politiker, säkerligen både en effektivisering och besparing, jämfört med nuvarande system.

  Att införa insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt; det förekommer i många kommuner. Kommunallagen lägger ej några hinder i vägen för insynsplatsernas införande.

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie
  eller ersättarplats i kommunstyrelsen och nämnder skall ha rätt till en insynsplats
  i dessa.

  – att insynsplatserna ska vara utan yttranderätt.

  – att insynsplatserna ej skall vara arvoderade.

  Lund 2007 01 29

  Erik Almqvist