Motioner | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 6

Motioner

 • Motion angående avskaffande av ”Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag”

  Av Admin den 6 februari, 2007
  0
  0

  Det finns två huvudsakliga anledningar till varför ”Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag”, hädanefter
  kallad ”mångfaldsplanen”, måste avskaffas.
  Den första anledningen är att den i sin grundstruktur, i sitt försök att formulera sin anledning till att existera, är självmotsägande. På sidan 2 står följande:

  ”Mångfaldsplanen är ett komplement till lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet”

  Men redan på nästa sida, i de uppställda, konkreta målen utrycks en fullständigt motsatt ambition: Att en systematisk etnisk diskriminering skall genomföras. Det sjunde i ordningen av de uppspaltade målen lyder som följer:

  ”att inom de närmaste 5 åren ska minst 10% av förvaltningarnas anställda vara rekryterade bland arbetstagare med annan etnisk bakgrund än svensk.”

  Denna medvetna etniska diskriminering går som en röd tråd genom de övriga målen, och genom de därefter i mångfaldsplanen följande styckena ”Därför att” och ”Handlingsplan med åtgärder”.

  Den andra anledningen är att de konkreta etniska diskrimineringsåtgärdernas genomförande, som alltså är det ena, för tjänstemännen fullt möjliga tolkningsalternativet av mångfaldsplanen; strider mot en lång rad lagar och internationella överenskommelser. En fullständig lista över dessa är knappast möjlig att åstadkomma, eftersom etnisk diskriminering strider mot hela den västerländska, demokratiska värdegrund som de flesta svenska lagar och internationella överenskommelser bygger på. Men som vi Sverigedemokrater ser det, är uppenbara brott mot följande av dessa anledning nog:

  I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, antagen 1948 och ratificerad av Sverige, uttrycks klart och tydligt, i den tjugoförsta artikeln:

  ”Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land”

  I svensk lagstiftning finns två lagar som specifikt förbjuder alla former av etnisk diskriminering:

  1. Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering.

  2. Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
  tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning.

  Förr eller senare kommer det, från enskilt drabbade, och demokratiskt verkande organisationer i det svenska samhället, att bli nödvändigt att vidta rättsliga åtgärder mot ett dokument som Lunds kommuns mångfaldsplan. Den eller de rättsliga processer, och troliga dryga skadestånd till enskilda drabbade personer, som kan bli följden, kommer att vara mycket skadliga för Lunds kommuns anseende.

  Det räcker inte med en omarbetning av mångfaldsplanen. Den är, som sagt, självmotsägande i sitt själva syfte, och erbjuder lite, om något alls, av substans i sina övriga starkt disparata och allmänt hållna formuleringar om till exempel kompetens vid anställning. Att anställning skall ske efter kompetens, och inget annat än kompetens, är ju en självklar grundregel för all offentlig tjänstetillsättning.

  Sverigedemokraterna yrkar att

  – ”Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag” avskaffas med
  omedelbar verkan.

  – Att en fullständig förteckning upprättas över anställningsärenden vid vilka, sedan
  mångfaldsplanens ikraftträdande, enskilda arbetssökande har diskriminerats på
  grund av etnisk tillhörighet.

  – Att Lunds kommun polisanmäler sig själv med åberopande av den i föregående
  punkt nämnda förteckningen.

  Lund 2007 02 05

  Erik Almqvist, ledamot kommunfullmäktige

 • Motion angående insynsplatser i styrelser och nämnder

  Av Admin den 31 januari, 2007
  0
  0

  Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men ej de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder.
  Detta kan leda till att de partier som ej haft insyn istället blir tvungna att, genom långa debatter och många interpellationer i fullmäktige, försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten. Det finns naturligtvis en risk att detta inte kommer att fungera, och resultatet blir då en ofullständig informationsbild för de partier som ej är representerade, när dessa sedan skall ta ställning i kommunfullmäktige.
  Därför innebär insynsplatser, i en kommun som Lund med sina engagerade och ambitiösa politiker, säkerligen både en effektivisering och besparing, jämfört med nuvarande system.

  Att införa insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt; det förekommer i många kommuner. Kommunallagen lägger ej några hinder i vägen för insynsplatsernas införande.

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie
  eller ersättarplats i kommunstyrelsen och nämnder skall ha rätt till en insynsplats
  i dessa.

  – att insynsplatserna ska vara utan yttranderätt.

  – att insynsplatserna ej skall vara arvoderade.

  Lund 2007 01 29

  Erik Almqvist