Motioner | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Motioner

 • Motion om att riva upp avtalet med migrationsverket

  Av hansolof.andersson den 28 februari, 2011
  0

  Denna motion lämnades in den 26 februari 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige:

  Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige.

   

  En bråkdel är riktiga flyktingar

  Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar.

  Urholkning av asylprocessen

  Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna ansvarslösa politik!

  Hjälp i närområdet

  I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden i samhället och att invandrarna behövs. Trots detta är det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare på grund av de problem och kostnader det medför. Som exempel kan man nämna att UNHCR hade mindre än 1/100-del av kostnaden för att ta hand om en flykting i ett år på 90-talet. Enligt färskare siffror lutar det åt ännu större skillnad idag. Hade vi istället fört en human flyktingpolitik hade vi kunna rädda oerhört många fler liv. Därför vill Sverigedemokraterna vill se att hjälp till riktiga flyktingar ska ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpa personer.

  Ett otryggare samhälle

  Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i den svenska kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska behålla sin egen särart, kultur och värderingar. Robert Putnam, en statsvetare och forskare, skriver att den så kallade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället; politiker har lägre förtroende, lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt. Putnam menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet och att man spenderar mer tid framför TV:n. Putman varnar också för att han kanske underskattat dessa negativa effekter.
  Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för alla de som söker sig hit. Istället visar det sig att det rör sig om en ekonomisk invandring – ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för lättvindigt ges bort.

  Fullmäktige föreslås besluta:

  att vid nästa tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar

  att om möjligt avbryta avtalet med Migrationsverket omedelbart

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ____________________________
  Ted Ekeroth

  ____________________________
  Hans-Olof Andersson

 • Motion om cykelbanor längs Ringvägen

  Av hansolof.andersson den 15 februari, 2011
  0

  Motion inlämnad 11 februari 2011, väntar på behandling i fullmäktige:

  Det finns nu cykelbana längs Södra vägen, och längs Fasanvägen. Men den vägsträcka som löper däremellan, Ringvägen, har ingen cykelbana. Eftersom vägstråket är böjt, och cyklister som ska åka från en punkt till en annan söker den färdväg som för dem antingen den snabbaste eller den rakaste vägen, använder många cyklister delar av det stråk som dessa vägar utgör. Det är inte troligt att cyklister som ska transportera sig från Malmövägskorsningen till Trollebergsrondellen skulle välja någon annan väg än Ringvägen. De alternativ som finns, till exempel förbi Högevallsbadet, innebär omvägar och betydligt längre färdtid. Därför väljer cyklisterna att åka Ringvägen, och hamnar då i en närmast livsfarlig trängsel med tung, och ofta fortkörande, motortrafik. Ringvägen har två filer i vardera riktningen, och inga extramarginaler. Ett alternativ som många väljer är att cykla på gångbanan. Detta är förstås inte tillåtet, och innebär risk för kollision med gående.

  Hur ska då detta lösas? Det uppenbara är förstås att anlägga cykelbana längs båda sidor av Ringvägen, så det blir ett sammanhängande cykelstråk ända från Planetstaden ända upp till Fasanvägen och Bryggaregatan. Varför finns då inte redan detta?

  När man på plats studerar sträckan, framstår det, med undantag för två flaskhalsar på sträckan, som att det knappast skulle finnas några större problem att anlägga cykelbana. Den breddning som är nödvändig för att gående och cyklister ska kunna dela utrymmet vid sidorna av körbanan, bör vara möjlig. På

  Exempel på cyklist som väljer att använda gångbanan.

  de platser där smala stråk av privat mark kanske behöver tas i anspråk, bör detta kunna lösas genom markköp.

  På mellanpartiet, där vägen ligger i en fördjupning, omges den av gräsbevuxna sluttningar. Detta torde inte utgöra något problem. Om det är möjligt att nyttja marken ovanför sluttningen, kan sluttningen helt enkelt flyttas en liten bit, om det skulle behövas. Är detta inte möjligt, kan nedersta biten av sluttningen, kanske upp till en meter ovanför cykelbanans nivå, omvandlas till en lodrät yta  utgörandes av till exempel en mur av natursten.

  De finns dock två uppenbara flaskhalsar, två problem för att anlägga en cykelbana. Det rör sig om de två järnvägsbroarna: Den västra, som betjänar södra Stambanan, och den östra, över vilken banan till Råbyholms verksamhetsområde går. Under dessa broar smalnar gångbanorna av. Avståndet mellan mur och gångräcke varierar mellan som smalast 101 centimeter (södra gångbanan under bron för Stambanan) och som bredast 156 centimeter (ett stycke av södra gångbanan under bron för järnvägen till

  Bild som visar var gångbanan är som smalast. Här varierar avståndet mellan mur och gångräcke  från 101 till 130 centimeter.

  Råbyholms verksamhetsområde). Det sammanlagda avståndet från mur till körbana är generellt cirka 10 centimeter större än avstånden mellan mur och gångbana.

  Den mellanliggande gångbron har ett bredare spann, och utgör inget problem.

  En tänkbar lösning är att anlägga cykelbana på endast den ena sidan av Ringvägen, men vi ser detta endast som en nödlösning, om det inte är möjligt att anlägga cykelbana på båda sidor vägen.

  Att bygga om broarna är möjligt, men kostar naturligtvis. Men detta borde i alla fall vara möjligt vid den östra järnvägsbron, den som bär upp järnvägen till Råbyholms verksamhetsområde. Bron är av en lätt konstruktion och bör kunna byggas om med bibehållen hållfasthet.

  Vid den västra järnvägsbron, den som bär upp Stambanan, kanske en annan lösning ska provas: Denna sträcka upphör cykelbanan, och genom tydlig skyltning instrueras cyklisterna att leda cykeln dessa få meter.

  Vi Sverigedemokrater är övertygade att detta är kanske är den sträcka inom staden där behovet av cykelbana är som störst. Som sagt väljer många av de cyklister som redan trafikerar sträckan för närvarande att cykla på gångbanan, vilket är klart tecken på behovet av cykelbana. Med tydligt definierade cykel- respektive gångfält, ökar säkerheten markant jämfört med idag.

  Betänk hur mycket vi alla politiker så gärna vill stimulera att människor cyklar istället för kör bil. Då ska det också vara säkert att cykla. Barn, vuxna, och äldre ska kunna cykla tryggt överallt. Anläggandet av cykelbanor längs Ringvägen är som vi ser det ett prioriterat projekt, som borde kunna igångsättas mycket snart.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att cykelbanor anläggs på båda sidor om Ringvägen från den punkt där Ringvägen möter Malmövägen, till Trollebergsrondellen.

  Lund 2011-02-08

  _____________________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige, SD

  _____________________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige, SD

  _____________________________

  Ted Ekeroth, ledamot kommunfullmäktige, SD

 • Motion angående stopp för kött från halal- och koscher-slaktade djur inom kommunens verksamheter

  Av hansolof.andersson den 2 februari, 2011
  0

  Motion inlämnad 10 januari 2011, väntar på behandling i fullmäktige:


  Djurskyddslagen (SFS 1988:534) har följande att säga om slakt av djur:

  13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

  14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.
  Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:362).

  Detta innebär att den slaktmetod som koranen föreskriver, så kallad halal-slakt, inte tillåts i Sverige. Halalslakt är komplicerat, men det rör sig om det som på svenska heter skäktning, alltså att djuret får ett snitt i halsen och sedan dör genom att det förblöder.  Den judiska koscherslakten är även den en form av skäktning.

  I modern tid accepterar många muslimer djuret som halalslaktat även om det får en bedövning i samband med snittet, men även med den tolkningen är djurets lidande större än nödvändigt, till exempel jämfört med slakt med bultpistol.

  I en rapport, ”Slakt av obedövade djur”  (Rapport 1992:37) skriver Jordbruksverket utförligt om de etiska aspekterna på både halal- och koscherslakt. Man skriver bland annat:

  Bedövning utförd omedelbart efter det halsens mjukdelar genomskurits skulle visserligen ge befrielse från ångest och annat lidande som kan uppkomma under själva avblodningen. I djurskyddslagen föreskrivs dock utöver vad som ovan angivits att när djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande. Den emotionella stress och ångest som djuren sannolikt erfar under den för skäktning nödvändiga infängslingen och fixeringen av huvudet, samt under själva snittet, strider mot denna bestämmelse.

  Halal- och koscherslakt är alltså förbjudet i Sverige, men inte import av kött från djur slaktade i länder där dessa slaktformer är tillåtna. Den sorts kött som syns alltmer i butikerna är det halaslaktade, det finns för närvarande inte ens bestämmelser om att detta ska framgå på förpackningen.

  För oss Sverigedemokrater är det självklart att Lunds kommun inte ska köpa in eller servera kött från halal- eller koscherslaktade djur. Vi yrkar därför :

  att Lunds kommun inte skall köpa, eller i sina verksamheter servera, kött från halalslaktade djur, och inte från koscherslaktade djur.

  Lund 2011-01-10

  __________________________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige

  ___________________________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige

 • Motion angående införande av insynsplatser i styrelser och nämnder

  Av hansolof.andersson den 2 februari, 2011
  0

  Motion inlämnad 10 januari 2011, väntar på behandling i fullmäktige:


  Ur demokratisk synpunkt i allmänhet, och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men ej de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder.

  Detta kan leda till att de partier som ej haft insyn istället blir tvungna att, genom långa debatter och många interpellationer i fullmäktige, försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten. Det finns naturligtvis en risk att detta inte kommer att fungera, och resultatet blir då en ofullständig informationsbild för de partier som ej är representerade, när dessa sedan skall ta ställning i kommunfullmäktige.

  Därför innebär insynsplatser, i en kommun som Lund med sina engagerade och ambitiösa politiker, säkerligen både en effektivisering och besparing, jämfört med nuvarande system.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie-

  eller ersättarplats i kommunstyrelsen och nämnder skall ha rätt till en insynsplats

  i dessa.

  att insynsplatserna ska vara utan yttranderätt.

  att insynsplatserna ej skall vara arvoderade.

  Lund 2011- 01-10

  _________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige

  ________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige

 • Motion om inrättande av offentlig toalett i Genarp

  Av hansolof.andersson den 2 januari, 2010
  0

  Denna motion lämnades in den 11 december 2009 och väntar nu på behandling:

  I skrivande stund, den 11 december 2009, finns ingen offentlig toalett i Genarp som är tillgänglig dygnet runt. På vissa tider dagtid finns det möjlighet för invånare eller besökare i Genarp att använda toaletterna i medborgarkontoret och på biblioteket. Men vid de allra flesta tider finns inte denna möjlighet.

  Många invånare i Genarp har ett önskemål att en dygnet-runt-öppen offentlig toalett inrättas. Detta framfördes till exempel med all önskvärd tydlighet på den medborgarstämma som ägde rum på biblioteket den 27 oktober 2009. På samma stämma framkom också ett önskemål om att ett bättre skydd mot väder och vind borde inrättas på busstationen. Dessa två önskemål från medborgarna borde kunna förverkligas genom att en mindre vänthall byggdes, och att det i denna fanns en offentlig toalett. Då busstrafiken till och från Genarp faller under Skånetrafikens område, borde en lösning bäst kunna nås i frågan genom ett samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken.

   Sverigedemokraterna yrkar

   

  1. att Lunds kommun ska inrätta en dygnet-runt-öppen offentlig toalett i Genarps by.

   2. att Lunds kommun ska kontakta Skånetrafiken för att undersöka möjligheten att den offentliga toaletten byggs vid busstationen i Genarp, eventuellt som en del av en ny vänthall.

   För Sverigedemokraterna i Lund

   __________________

  Hans-Olof Andersson

   ___________________

  Erik Almqvist

 • Motion om upprättande av Mångkulturellt bokslut

  Av hansolof.andersson den 2 januari, 2010
  0

   Denna motion lämnades in den 15  december 2009 och väntar alltså nu på behandling

   Effekterna av den invandringspolitik Sverige bedrivit sedan 70-talet och framåt har under lång tid nu visat sig vara negativ för Sverige. Det är i huvudsak fyra aspekter som gör att Sverigedemokraterna är motståndare till massinvandringen och mångkulturen:

  • Höga kostnader som går ut över välfärden
  • Försämrat samhällsklimat och minskad gemenskap
  • Ökad brottslighet, minskad trygghet 
  • Massinvandring är ett ineffektivt och orättvist sätt att hjälpa människor som har det sämre än vi

   Flera undersökningar har visat på invandringens betydande kostnader för samhället, bland annat Professor Bo Södersten, DN  (2003-12-28) som räknade ut att invandringen kostar 40 – 50 miljarder kronor varje år. Eller Jan Ekberg som först uppskattade kostnaderna till 120 miljarder per år (1999) och som några år senare sänkte detta till 30 miljarder per år. Ytterligare ett exempel är Illmar Reepalu, som i DN 2007-07-17 menade att det statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas verkliga kostnader.

   Rörande punkt två ovan har till exempel den amerikanske forskaren Robert Putnam visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Detta kan vi själva se i sådana områden/länder som uppvisar just sådana symptom, till exempel Malmö eller för den delen USA. Vi vet just nu inte hur införandet av mångkultur påverkar Lunds kommun, och dess invånare. Är vi på väg mot samma situation som kommuner som Malmö och Södertälje?

  En så enormt genomgripande, långsiktigt, och troligtvis irreversibel samhällsförändring som införandet av det så kallade mångkulturella samhället måste naturligtvis följas upp och utvärderas efter hand. Det finns för närvarande en del sådana utvärderingsinstrument, till exempel den så kallade ”integrationsbarometern”.

  Men detta räcker inte. En uppföljning och utvärdering på kommunal nivå måste också göras, där mångkulturens ekonomiska konsekvenser utreds.

  Det behövs också en prognos för när det mångkulturella projektet har fått samhället att divergera värdemässigt i en sådan omfattning, att det inte längre finns någon gemensam värdegrund att bygga samhället på. Oavsett om denna situation då kommer att visa sig hanterbar eller inte, är det viktigt att ha en prognos för vid vilken tidpunkt detta kommer att inträffa. Det mångkulturella bokslutet kan i detta sammanhang tjäna ett viktigt syfte.

   Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

   att Lunds kommun årligen ska upprätta ett dokument som ska heta Mångkulturellt bokslut. Detta dokument skall klarlägga invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för Lunds kommun och kommunens invånare.

   För Sverigedemokraterna i Lund

   ________________________

  Erik Almqvist

   ________________________

  Hans-Olof Andersson

 • Motion om uppsägande av avtal med migrationsverket

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2009
  0

  Denna motion lämnades in till kommunfullmäktiges kansli den 11 september 2009:

  Lund har i dagsläget (september 2009) ett avtal med Migrationsverket som går ut den 31 december 2009 – men om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet kalenderårsvis. Avtalet har inneburit att Lund förpliktigat sig att ta emot 125 invandrare per år (så kallade ”flyktingar” inklusive anhöriginvandring). I realiteten har antalet som Lund tagit emot legat högre än 125 per år.

  Effekterna av den invandringspolitik Sverige bedrivit sen 70-talet och framåt har under lång tid nu visat sig vara negativ för Sverige. Det är i huvudsak fyra aspekter som gör att Sverigedemokraterna är motståndare till massinvandringen och mångkulturen:

  • Höga kostnader som går ut över välfärden

  • Försämrat samhällsklimat och minskad gemenskap

  • Ökad brottslighet, minskad trygghet

  • Massinvandring är ett ineffektivt och orättvist sätt att hjälpa människor som har det sämre än vi

  Flera undersökningar har visat på invandringens betydande kostnader för samhället, bland annat Professor Bo Södersten, DN (2003-12-28) som räknade ut att invandringen kostar 40 – 50 miljarder kronor varje år. Eller Jan Ekberg som först uppskattade kostnaderna till 120 miljarder per år (1999) och som några år senare sänkte detta till 30 miljarder per år. Ytterligare ett exempel är Illmar Reepalu, som i DN 2007-07-17 menade att det statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas verkliga kostnader.

  Rörande punkt två ovan har till exempel den amerikanske forskaren Roger Putnam visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Detta kan vi själva se i sådana områden/länder som uppvisar just sådana symptom, till exempel Malmö eller för den delen USA.

  Att brottsligheten skenar i mångkulturella områden har knappast undgått någon heller. Detta har bland annat Brottsförebyggande rådet visat (1996:2, 2000:6, 2005:17). Den 12 februari år 2000 skrev Toni Demitz-Helin, kriminolog och analytiker på länskriminalpolisens underrättelsetjänst i Stockholm, att ”Det verkar vara så att de flesta gruppvåldtäkter begås av folk med utländsk bakgrund och att deras offer överlag är svenska kvinnor”.

  Vidare är alla floskler om ”solidaritet” och ”medkänsla” som används av förespråkarna för massinvandring helt missriktade. Immigrationspolitiken i Sverige sen cirka 1980 och framåt mer varit till för att stärka naiva politiker och journalisters självkänsla, än att hjälpa människor. Om de som försvarar Sveriges nuvarande oansvariga immigrationspolitik verkligen hade haft människors väl och ve i åtanke hade de inte förespråkat en politik som är ineffektiv och lämnar oerhört många människor i sticket. För varje person vi tar emot i Sverige, kan vi på plats i deras egna närområden hjälpa 100 personer. Och är man seriös med viljan att hjälpa folk kan man därmed inte förespråka en vidlyftig immigrationspolitik, när möjligheten att hjälpa så många fler finns om man gör det i deras egna hemländer. Att dessutom inte ens 5 procent av de immigranter vi tagit emot sedan 1980 är reella flyktingar enligt FN:s egen defintion, vittnar om att vi har en helt och hållet felinriktad politik på området.

  Med ovanstående i åtanke menar Sverigedemokraterna att Lunds kommun ska riva upp avtalet med Migrationsverket med omedelbar verkan och framöver inte sluta ett sådant avtal.

  Med anledning av ovanstående yrkar vi

  – att Lunds kommuns avtal med Migrationsverket omedelbart avslutas
  – att Lunds kommun tar ett principbeslut om att framöver inte sluta avtal med Migrationsverket

  För Sverigedemokraterna i Lund

  Lund 9 september 2009

  ____________________________ ______________________________
  Erik Almqvist Hans-Olof Andersson

 • Motion om indraget stöd till kulturföreningar för invandrare

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2009
  0

  Denna motion lämnades in till kommunfullmäktiges kansli den 11 september 2009:

  Många invandrare lever idag i vad som skulle kunna liknas vid etniska enklaver,
  där den individuella lojaliteten och engagemanget riktas inåt mot den etniska grupp man
  tillhör istället för utåt mot det svenska samhället i stort.

  Resultatet av denna utveckling kan vi idag se i form av ökade konflikter och sociala problem. Sverigedemokraterna anser att de föreningar vars huvudsakliga syfte är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska och kulturella identitet är en bidragande orsak till denna problematik och vi menar därför att det kommunala stödet till denna typ av verksamhet bör dras in.

  De invandrare som önskar slå vakt om sin etniska och kulturella identitet har givetvis rätt att göra så, men detta är inte en verksamhet som bör finansieras med kommunala skattemedel.

  När många centrala funktioner inom kommunen såsom vård, skola omsorg i många fall
  saknar erforderliga medel anser vi också att kommunen bör prioritera de verksamheter som
  medför störst allmännytta och vår bestämda uppfattning är att kulturföreningarna för
  invandrare inte tillhör denna kategori.

  Med anledning av ovanstående yrkar vi

  – att alla former av ekonomiskt stöd till de föreningar vars huvudsakliga verksamhet och syfte
  är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska eller kulturella identitet dras in.

  För Sverigedemokraterna i Lund

  Lund 9 september 2009

  ___________________ _________________________
  Erik Almqvist (Sd) Hans-Olof Andersson (Sd)

 • Motion om avgiftsfria trygghetslarm

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2009
  0

  Denna motion lämnades in till kommunfullmäktiges kansli i början av september 2009:

  För närvarande (september 2009) finns det cirka 1500 trygghetslarm i bruk i Lunds kommun. Verksamheten sköts av Vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsjouren tar emot larmen, och sedan tillkallas vid behov av åtgärd i första hand hemvården i respektive distrikt.
  För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift av maximalt 220 kronor i månaden. Detta motsvarar en summa av 2640 kronor om året per brukare.

  Trygghetslarmen har tidigare varit avgiftsfria. Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas.
  Vad var meningen med att införa högskattesamhället om inte just för att ge hjälp till de som behöver det? För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 2640 kronor om året tyckas vara en liten summa. Men för en fattig pensionär kan det vara mycket pengar. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi, har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd för att täcka utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta är fel, eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta, med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle behövt, än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp lite, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig, och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att den avgift som brukare av trygghetslarm i Lunds kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.

  _________________________ ____________________________
  Erik Almqvist Hans-Olof Andersson

 • Motion angående principbeslut för tjänstetillsättning inom Lunds kommun

  Av hansolof.andersson den 25 maj, 2009
  0

  Nedanstående motion lämnades måndagen den 25 maj in till kommunfullmäktiges kansli:

  Sverigedemokraterna tar starkt avstånd från diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet, samt etnisk bakgrund.
  Sverigedemokraterna anser att tillsättning efter kompetens skall vara den allenarådande principen vid tjänstetillsättning inom Lunds kommun. För närvarande finns det, till exempel i den av fullmäktige antagna mångfaldsplanen, påbjuden etnisk kvotering vid tjänstetillsättning. Under rubriken mål på sidan 3 i mångfaldsplanen kan man läsa:

  ”Vi vill att inom de närmaste 5 åren ska minst 10% av förvaltningarnas anställda vara rekryterade bland arbetstagare med annan bakgrund än svensk”

  Detta är ett tydligt exempel på etniskt kvotering.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige tar ett principbeslut

  att kvotering, eller positiv särbehandling utifrån kön, religiös tillhörighet, eller etnisk bakgrund ej får förekomma vid tjänstetillsättning inom Lunds kommun.

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ____________________
  Erik Almqvist

  _______________________
  Hans-Olof Andersson