Motioner | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 4

Motioner

 • Ritualslaktmotion försvann i ärendehanteringen på kommunen

  Av hansolof.andersson den 14 december, 2012
  0
  Halalkött i butik

  Halalkött i en matbutik i Lund

  För nästan två år sedan lämnade vi ju in en motion med titeln Stopp för kött från halal-och koscherslaktade djur inom kommunens verksamheter. Du kan läsa motionen här:

  https://lund.sverigedemokraterna.se/2011/02/02/motion-angaende-stopp-for-kott-fran-halal-och-koscher-slaktade-djur-inom-kommunens-verksamheter/

   

  Enligt kommunallagen ska motioner komma upp till behandling inom ett år från det de lämnats in. Nu är det ju så att vi är luttrade över att se många ärenden ta lång tid, men under hösten 2012 började vi tycka att det tog lite väl lång tid för tjänstemännen att bereda motionen. Vi kontaktade därför kommunkontoret och frågade vad som hänt. Döm om vår förvåning när vi för några veckor sedan fick veta vad som hänt: Motionen hade kommit bort, när den skickas från kommunkontoret till de två förvaltningar som skulle sätta igång med beredningen. Vi fick veta att ”ärendehanteringen hade fallerat”. Vi fick också veta att de som hanterat ärendet hade slutat helt på kommunen, så det gick inte att kontakta dem och fråga vad som hänt. Vi fick veta att detta var en ”unik händelse” och att det aldrig nånsin kan hända igen… Men exakt hur det kunde hända gick inte att ta reda på!

  Under tiden vår motion har legat har de andra partierna desperat försökt inför en policy i dessa frågor. För några månader sedan togs en ”Riktlinje för upphandling” i kommunfullmäktige, ett dokument som bland annat tar upp dessa frågor. Men det dokumentet har stora svagheter, bland annat går det som katten kring het gröt runt frågan om Lunds kommun ska köpa in ritualslaktat kött eller inte. Det talas i ”Riktlinje för upphandling” om att ”djurskyddskrav ska beaktas”, men den frasen säger ju ingenting, eftersom det går att säga att det är fullt lagligt att importera och servera ritualslaktat kött. Men är det förenligt med en modern och civiliserad syn på djurhantering?

  Nu, efter allt slarvande och förhalande, kommer motionen äntligen upp till behandling, på fullmäktige torsdag 20 december. Med de andra partiernas kravnivå på inköpen, som den uttrycks i ”Riktlinje för upphandling” så kan Lunds kommun bli fortsatt medskyldig till djurplågeri. Med ett bifall till vår motion, så slutar Lunds kommun att vara medskyldig till sådant. Motionen står sist på dagordningen, så den kommer troligtvis upp till behandling runt klockan 22.

 • Motion angående avskaffande av avgift för trygghetslarm

  Av hansolof.andersson den 18 oktober, 2012
  0

  Denna motion lämnades in den 18 oktober 2012 och väntar på behandling:

  Verksamheten rörande trygghetslarmen sköts av Vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsjouren tar emot larmen, och sedan tillkallas vid behov av åtgärd i första hand hemvården i respektive distrikt. Avgiften för trygghetslarm är för närvarande 223 kronor i månaden. Trygghetslarmen har tidigare varit avgiftsfria. Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas.

  Vad var meningen med att införa högskattesamhället om inte just för att ge hjälp till de som behöver det? För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 223 kronor i månaden tyckas vara en liten summa. Men för en fattig pensionär kan det vara mycket pengar. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi, har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd för att täcka utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta är fel, eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta, med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle behövt, än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp lite, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig, och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att den avgift som brukare av trygghetslarm i Lunds kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.

   

  ___________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot KF

   

  ___________________

  Bo Kjellberg, ledamot KF

   

   

 • Motion om högre bebyggelse i Stångby stationssamhälle

  Av hansolof.andersson den 5 oktober, 2012
  0

  Följande motion lämnades in 29 september 2012 och väntar på behandling:

  Sedan några år byggs stationssamhället i Stångby ut för fullt. I kommunens mest långsiktiga plandokument för bebyggelsens utbyggnad, Översiktsplan 2010, finns flera scenario för hur bebyggelsen i kommunen kan komma att växa fram till 2050. Även med en måttlig befolkningstillväxt planeras Stångby byggas ut kraftigt. Det är fullt möjligt att Stångby år 2050 har 10 000 invånare. Med så många invånare blir det naturligtvis inte bara fråga om bostäder, utan även verksamhetsområden , handel, med mera.

  Utbyggnaden av Stångby är på det stora hela riktig, eftersom tillgången till en hållplats vid stambanan ger mycket snabba kommunikationer till arbetsplatser, handel, och offentlig service i regionens stora tätorter. I en oviss väntan på järnväg till Dalby och Veberöd, och med Lundalänk till Dalby ännu långt borta, är Stångby ett säkert kort för utbyggnad om vi vill ge fler tillgång till snabba tågförbindelser. Kanske kan Stångby till och med växa så det kan kallas Stångbystaden, ett begrepp som ibland används. Men då måste också delar av området bebyggas som en stad!

  I tankarna för hur Stångby ska byggas ut finns ett generalfel: hela det nya Stångby planeras bli platt, inga byggnader kommer att sticka upp över en jämn matta av låga byggnader. Vi slösar helt enkelt med den goda jorden genom att inte bygga högre. Genom att bygga högre utnyttjar vi marken bättre. På områden nära hållplatsen vid järnvägen bör kommande detaljplaner tillåta byggnader med femton våningar. I Lunds stadsbebyggelse har det byggts mycket på det sättet de senaste åren, till exempel ”Lunna Töser” och de två nya husen vid Karhögstorg med nio respektive tretton våningar.

  De områden i Stångby som det redan finns detaljplan för är det svårt att ändra planeringen för, men för andra områden är någon detaljplan ännu inte beslutad. Med tätare bebyggelse nära hållplatsen ges fler människor möjlighet att utnyttja de snabba kommunikationerna till regionens stora städer , värdefull åkermark sparas, och förutsättningar ges för mer handel och service i Stångby, eftersom befolkningstätheten blir högre.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att det i den planering för utbyggnad av Stångby stationssamhälle som kontinuerligt pågår, skall ett eller flera utbyggnadsområden planeras för bebyggelse med femton våningar.

  Lund 29 september 2012

   

  _____________________________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige SD

   

  ______________________________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige SD

   

 • Motion om hiss till läktaren i Stadshallen

  Av hansolof.andersson den 5 oktober, 2012
  0

  Följande motion lämnades in den 29 september 2012 och väntar på behandling:

  Den kommunala planen ”Full delaktighet för alla”, antagen av ett enigt kommunfullmäktige den 30 september 2010, fastställer mål för hur Lund ska bli fullt tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Begreppet funktionshinder definieras (sida 4):

  ”Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen , när det finns brister som begränsar en individs möjlighet att vara delaktig.”

   De mål som räknas upp i planen handlar mycket om fysiska hinder, på offentliga platser och i byggnader. På sidan 9, under rubriken ”Mål” kan man läsa:

  1.  Alla lokaler där kommunen har verksamhet ska vara tillgängliga och ha tydlig skyltning i lokalen.
  2. Hinder och barriärer mot tillgänglighet ska identifieras och undanröjas i byggnader, anläggningar, vägar, och transportmedel.

   Stadshallen är en av vår kommuns viktigaste byggnader för människor att samlas för olika former av möten. Många hjälpmedel finns installerade, som till exempel hörselslinga. När det gäller rullstolsburna så har den stora salen, Konsertsalen, reserverade rullstolsplatser nere på golvet.

  När det gäller den näst största lokalen, Sessionssalen, så är förhållandena sämre. Det går naturligtvis att komma in med rullstol i själva salen, men i Sessionssalen

  äger ofta evenemang rum, där deltagare i evenemanget använder hela det nedre utrymmet, och publik är hänvisad till läktaren. Ett exempel på ett sådant evenemang är kommunfullmäktige, den högsta beslutande församlingen i den kommunala demokratin. Upp till läktaren finns smala trappor, och uppe på läktaren inga rullstolsplatser, bara ett fast monterat möblemang som upptar hela utrymmet.

  Vi Sverigedemokrater anser att denna situation måste lösas. Menar vi politiker allvar med de planer vi skriver, så visar vi detta genom att göra Sessionssalen i Stadshallen fullt och bekvämt tillgänglig, genom att till läktaren anlägga hiss eller annan lyftanordning för rullstolar, och på läktaren frigöra utrymme för uppställning av minst två rullstolar. Om medel inte finns i budget för närvarande, får detta reserveras i nästkommande budget.

  Sverigedemokraterna yrkar:

  att  läktaren i Stadshallens Sessionssal görs fullt tillgänglig för rullstolsburna genom att hiss eller annan lyftanordning för rullstolar anläggs, och att det frigörs utrymme på läktaren för uppställning av minst två rullstolar.

  Lund 29 september 2012

   

  _____________________________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige SD

   

  _____________________________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige SD

   

 • Kommunfullmäktigemöte 29 september och debatten om invandringen

  Av hansolof.andersson den 29 september, 2011
  0

  Under mötet idag (torsdag 29 september) kom Sverigedemokraternas motion upp om att säga upp avtalet med Migrationsverket/Länsstyrelsen för mottagandet av invandrare till Lunds kommun.

  Ämnet är känsligt i Sverige, och speciellt Lund, och det blev faktiskt en debatt som varade ganska länge, något oväntat. Vid tidigare tillfällen då ämnet tagits upp har det inte varit speciellt intressant för ledamöterna. Denna gången var de dock mer aktiva. Jag inledde debatten och redogjorde kort för det faktum att invandring kostar samhället pengar (ekonomiskt är det ingen vinst) samt tog upp olika undersökningar och forskning som visar på att samhället i stort tar skada av ett mångkulturellt samhälle.

  Philip Sandgren (fp) var snabbt uppe och kommenterade i huvudsak min referens till Robert D Putnam, en känd forskare som gjorde en massiv undersökning i början av 2000-talet där det visade sig att ju mer heterogent ett samhälle är, desto mindre socialt kapital och mindre tillit till sin omgivning har medborgarna. Putnam avvaktade med att publicera dessa fynd i närmare 4 år eftersom han själv är en mångkulturförespråkare och inte gillade de resultat han fått fram. Han tvekade därför inför publiceringen under lång tid, då han ville hitta ”motmedel” mot de negativa effekter han hittade. Philip visade upp ett e-mail från Putnam som ett argument mot min referens till honom. Putnams svar, på okänd frågeställning, var enligt följande:

  ”I strongly disagree with any anti-immigration policy. Anyone who has actually read my writings on this topic will know that I am an advocate of immigration and of immigration integration, as you suggest”.

  I budgetdebatten detta samt även förra året påpekade jag också att Putnam var en mångkulturförespråkare. Det var precis därför han avvaktade publicering av sin forskning så länge som han gjorde. Det är alltså ingen nyhet det Philip visade, men ändrar egentligen inte något i sak. Putnam gjorde sin forskning i USA och vissa röster höjs som menar att det inte är applicerbart på europeiska förhållanden. Det är väl därför bra att två forskare från Holland använde sig av samma modell och frågeställning som Putnam gjorde, fast genomförde en studie här i Europa. De kom till samma slutsats: tilliten minskar i samhället, det blir hårdare, kallare och ett mindre tryggt samhälle (Bram Lancee & Jaap Dronkers, 2007).

  Putnam är dock inte den enda som tittat på detta, det finns flera andra forskare med samma slutsatser. Men forskning är ju en sak. Hade forskningen pekat i en viss riktning, men verkligheten varit en annan kanske man hade kunnat strunta i vad de kom fram till. Nu hör det till verkligheten att den råkar överensstämma väldigt väl med dessa forskares slutsatser. Är det någon som påstår att de invandrartäta områdena runt om i Sverige är välmående? Är det någon som tror och ärligt menar att de är ett tillskott till skatteunderlaget? Knappast.

  Daniel Tukia (mp) samt Daniel Stolt (v) var också uppe och diskuterade och de försökte sig på ekonomi och siffror. Tukia lät meddela att det kostar ”19 kr per invånare i Lunds kommun” för invandringen. Det är aningen oklart om han menade totalt eller per invandrare, men jag får väl utgå från att han menar totalt annars hade kostnaden varit uppe på 200 miljoner kr per år för Lunds kommun. Nej, istället menar Tukia alltså att kostnaden är ca 2 miljoner kr totalt för kommunen. Först kan vi konstatera att Tukia verkar hålla med om att det är en kostnad för kommunen, något som även Daniel Stolt antydde, dock aningen tvetydigt. Stolt sa att det kanske kostar att ta emot invandrare, men att förtjänsten av dem (dvs det de drar in i form av skatt) överstiger kostnaderna. Underligt, minst sagt. Skulle det stämma hade Malmö varit Sveriges rikaste och mest välmående kommun, tätt följt av Rinkeby, Landskrona, Göteborg, Södertälje och andra invandrartäta områden.

  Men så är det ju inte, och det vet säkert både Tukia och Stolt. Ja, jag tror nog varenda en person i denna församling vet om det, men de vill inte tala om det. Enligt Flyktingteamet i Lunds kommun tar kommunen emot 23 miljoner kronor i statligt stöd. Enligt Ilmar Reepalu var det erhållna stödet från staten för mottagning av invandrare endast 22% av den verkliga kostnaden. Det skulle innebära en faktisk kostnad för Lunds kommun på över 100 miljoner kronor, bara för de första 24 månaderna (etableringen). Här är inte inräknat socialbidrag och inte heller kostnader efter att etableringsstödet (24 mån) från staten tar slut.

  Men verklighetsflykten tar inte slut där. En talare gick upp och lät meddela att en hjärtkirurg som invandrade från Indien minsann tillfört något till det svenska samhället. Visst kan det vara så, men en driftig och utbildad hjärtkirurg är knappast representativt för den massinvandring vi har haft de senaste 40 åren. Sverigedemokraterna är inte emot väl genomtänkt invandring av experter, av den typ som de nämnde under debatten. Det framgår också av våra program, men även jag personligen anser att väl genomtänkt invandring av högt utbildade experter har sin plats i Sverige. Men återigen, det är knappast det vi har. Istället har vi en svängdörrspolitik där merparten av invandrare kommer från MENA-länderna. Det är väldigt få av dessa som är hjärtkirurger. Dessvärre får väl tilläggas.
  Sammanfattningsvis tycker jag att inläggen under debatten visar på den verklighetsflykt som många svenska politiker ägnar sig och, och som lett till den katostrofala ”integrationspolitik” som Sverige haft under lång tid. Politikerna förnekar att det lett till stora problem för samhället, och i de flesta fall förnekar att det kostar pengar. När de inte förnekar att det kostar pengar, kostar det antingen väldigt lite eller så är det irrelevant vad det kostar – det är ju ”inhumant” att sätta ett pris på en person. Det sorgliga är att de sätter ett pris på personer i sort sett varenda gång KF sammanträder, speciellt i budgetdebatterna. Där har man inga problem med att prissätta vad t.ex. en av våra äldre ska få kosta i vår äldreomsorg. Då är det inte inhumant alls.

  Flera ledare i Europa har redan förkastat mångkulturen; David Cameron i England, Angela Merkel i Tyskland, Nicholas Sarkozy i Frankrike och för någon dag sedan lät Ed Miliband, partiledare för socialdemokraterna i England, meddela att de ”gjorde fel” vad gäller deras invandringspolitik och att det skadat den engelska arbetarklassen, att det minskat levnadsstandarden i England och att lönerna dumpats. Han erkände också att Labour mörkat flera rapporter under deras regeringstid som påvisat skadan med massinvandringen.

  Vi kan bara hoppas att samma insikt kommer till fler svenska politiker. Under tiden kämpar vi i Sverigedemokraterna vidare.
 • Motion om offentlig toalett i Dalby

  Av hansolof.andersson den 20 september, 2011
  0

  Motion inlämnad 17 september 2011, väntar på behandling i fullmäktige

  I skrivande stund, den 17 september 2011, finns ingen
  offentlig toalett i Dalby som är tillgänglig dygnet runt. På vissa tider dagtid
  finns det möjlighet för invånare eller besökare i Dalby att använda toaletten på
  biblioteket. Men vid de allra flesta tider finns inte denna möjlighet.

  Många invånare i Dalby har ett önskemål att en dygnet-runt-öppen
  offentlig toalett inrättas. Dalby växer nu kraftigt, och en offentlig toalett,
  likt de betaltoaletter som finns inne i Lund, är ju egentligen en självklarhet
  i en ort med 7000 invånare.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds
  kommun ska inrätta en dygnet-runt-öppen offentlig toalett i Dalby.

   

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige

  Ted Ekeroth, ledamot kommunfullmäktige

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige

 • Motion om gatuunderhållet i Dalby

  Av hansolof.andersson den 20 september, 2011
  0

  Motion inlämnad 2011-09-17 

  Det blir allt större problem med skador på gatorna
  inne i Dalby. Skadorna i vägbanorna uppstår delvis på grund av förslitning, och
  är delvis tjälskador. Många av skadorna repareras bara på enklaste vis.

  I år, 2011, har det varit hål i vägbanorna både
  utanför Slöjdboden på Lundavägen, och på Hällestadsvägen, men det finns fler
  ställen. Skadorna utgör en trafikfara för båda bilar och cyklister.

  Gatuunderhållet i Dalby måste bli bättre. Det
  behövs både omedelbara åtgärder, och ett långsiktigt bättre underhållsarbete.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att de skador som finns på vägbanor i Dalby
  omedelbart repareras.

  att gatuunderhållet i Dalby förbättras permanent så
  att behovet av akuta åtgärder minskar.

   

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige

  Ted Ekeroth, ledamot kommunfullmäktige

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige

   

   

 • Motion om ny konstgräsplan i Veberöd

  Av hansolof.andersson den 2 maj, 2011
  0

  Denna motion lämnades in den 28 april 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige.

  Allt eftersom Lunds kommun växer, anläggs det nya idrottsanläggningar, och äldre sådana rustas upp.  Ett av de större projekten under senare år har varit Arenan på Klostergården. Men det är inte bara i Lunds tätort det går framåt: Även i byarna, till exempel Dalby, byggs det nytt. Förhoppningsvis anläggs snart ett nytt inomhusbad i den östra delen av kommunen.

   Men det är en ort som hela tiden har halkat efter i denna process. Det är Veberöd, där kommunen inte har gjort några större investeringar i idrottsanläggningar under lång tid. Det görs naturligtvis frivilliga insatser, men de kommunala investeringarna ligger efter.

  Det kanske mest uppenbara behovet sedan flera år är att anlägga en konstgräsplan för fotboll. Alla berörda är överens om att den vid Svaleboskolan befintliga grusplanen vore perfekt att belägga med konstgräs. Även Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig positivt till detta, men signalerar att det ligger flera år framåt i tiden.

  Men detta bör inte dröja längre. Veberödsborna har väntat länge nog på sin nya konstgräsplan. I Lunds tätort finns redan flera konstgräsplaner, och den nya anläggning som är planerad att anläggas på Linero 2012 är inte lika brådskande som att anlägga en motsvarande i Veberöd. En omprioritering bör ske så att de två projekten byter plats planeringsmässigt.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att anläggandet av konstgräsplan på Linero skjuts upp till år 2014, och att anläggandet av konstgräsplan i Veberöd genomförs år 2012.

  __________________________                    ___________________________

  Hans-Olof Andersson                                   Ted Ekeroth

  ___________________________

  Bo Kjellberg

 • Motion om sökbara dokument på Lunds kommuns hemsida

  Av hansolof.andersson den 28 februari, 2011
  0

  Denna motion lämnades in 26 februari 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige:

  Sökmöjligheter för protokoll/beslut i KF och KS

  För att öka möjligheterna för medborgare, men även politiker, att ta del i de beslut som fattas i Lunds olika politiska församlingar bör Lunds kommuns hemsida byggas ut så att man har en separat sökfunktion för protokollen som finns för varje sammanträde i kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunstyrelsens olika utskott.

  I dagsläget finns protokollen utlagda som Word-filer men är ej sökbara via någon form av enkel sökruta. Istället måste medborgarna ladda ner varje dokument för sig och när det är gjort måste de se till att ha Microsoft Word installerat för att sedan öppna dokumentet och därefter ta reda på om det var rätt dokument man sökte efter.

  Istället bör beslut och protokoll lagras i en regelrätt databas som möjliggör effektiv sökning direkt från webbsidan. De träffar som hittas i databasen bör därefter visas i en lista direkt på webbsidan där det tydligt framgår vilket dokument man hittat en träff i, relevanta datum (som t.ex. när sammanträdet ägde rum), vilket församling det rör, ett kort utdrag ur texten där träffen hittades samt att det finns direktlänkar till hela dokumentet i HTML-format. Att tillgängliggöra dessa dokument i HTML-format är också en demokratifråga då man inte tvingas att köpa och installera Microsoft Word utan kan läsa dessa protokoll från vilken webbläsare som helst.

  Fullmäktige föreslås besluta:

  att      uppdra IT-avdelningen att skapa en sökfunktion där man kan söka på handlingar  och dokument som  skapas  inom Lunds kommun. Dessa ska minst innefatta alla  handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess olika utskott

  att     sökfunktionen skall visa sökresultaten direkt på webbsidan i HTML-format

  att     sökresultaten ska visa i vilket dokument man hittat en träff, vilket datum dokumentet   skapades, vilket förvaltning/församling dokumentet härstammar från, titeln på   dokumentet, ett kort utdrag  ur texten där träffen hittades samt att det från   sökresultatet finns en länk till hela dokumentet i HTML-format och en länk till  hela dokumentet i PDF-format.

  att     uppdra åt förvaltningen att, vid registrering av handlingar från KF, KS och KS  utskott, se till att dessa blir tillgängliga enligt ovan

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ___________________________

  Ted Ekeroth

  ___________________________

  Hans-Olof Andersson

 • Motion om att riva upp avtalet med migrationsverket

  Av hansolof.andersson den 28 februari, 2011
  0

  Denna motion lämnades in den 26 februari 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige:

  Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige.

   

  En bråkdel är riktiga flyktingar

  Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar.

  Urholkning av asylprocessen

  Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna ansvarslösa politik!

  Hjälp i närområdet

  I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden i samhället och att invandrarna behövs. Trots detta är det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare på grund av de problem och kostnader det medför. Som exempel kan man nämna att UNHCR hade mindre än 1/100-del av kostnaden för att ta hand om en flykting i ett år på 90-talet. Enligt färskare siffror lutar det åt ännu större skillnad idag. Hade vi istället fört en human flyktingpolitik hade vi kunna rädda oerhört många fler liv. Därför vill Sverigedemokraterna vill se att hjälp till riktiga flyktingar ska ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpa personer.

  Ett otryggare samhälle

  Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i den svenska kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska behålla sin egen särart, kultur och värderingar. Robert Putnam, en statsvetare och forskare, skriver att den så kallade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället; politiker har lägre förtroende, lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt. Putnam menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet och att man spenderar mer tid framför TV:n. Putman varnar också för att han kanske underskattat dessa negativa effekter.
  Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för alla de som söker sig hit. Istället visar det sig att det rör sig om en ekonomisk invandring – ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för lättvindigt ges bort.

  Fullmäktige föreslås besluta:

  att vid nästa tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar

  att om möjligt avbryta avtalet med Migrationsverket omedelbart

  För Sverigedemokraterna i Lund

  ____________________________
  Ted Ekeroth

  ____________________________
  Hans-Olof Andersson