Motioner | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Motioner

 • Pressmeddelande om två nya motioner

  Av hansolof.andersson den 30 mars, 2016
  0

  Pressmeddelande:

  Sverigedemokraterna i Lund har idag, den 30 mars, lämnat in två nya motioner. (bifogat). De finns även att läsa på https://lund.sd.se

  I ”Motion om betyg i årskurs fyra” föreslås att Lunds kommun ska ansöka om att delta i provverksamheten med betyg från årskurs fyra. Från 2017 kan 100 skolor delta i försöket. Ansökan om att få med en eller flera skolor i försöket görs hos Skolverket. På riksnivå är det SD och FP, numera L, som drivit frågan om betyg från årskurs fyra. Motionen går inte på djupet in på alla de argument som finns i betygsfrågan, utan tar helt enkelt upp det centrala: att även i lägre årskurser är det bra för både elever och föräldrar att det görs en tydlig mätning av studieresultatet.

  Den andra motionen, ”Motion om högkostnadsskydd för resor till och från korttidsboenden” tar upp ett problem som finns vid sådana resor: det kan ibland bli väldigt dyrt för patienten att resa. Färdtjänst eller sjukresor täcker inte alltid dessa resor, Motionen är baserad på samtal med både personal och patienter i den kommunala vården.

 • Motion om betyg från årskurs fyra i grundskolan

  Av hansolof.andersson den 30 mars, 2016
  0

  Lund 2016-03-29

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Vilket år elever få sina första betyg, har skiftat mycket genom åren. På sjuttiotalet var det från årskurs tre. Tidigare har det getts betyg från årskurs ett. För några år sedan gavs betyg från årskurs åtta. Det som gäller i skrivande stund är betyg från årskurs sex.

  Men tidigare betyg än så, från årskurs fyra, har i rikspolitiken förordats av Sverigedemokraterna och Liberalerna (Folkpartiet). I början av 2015 beslutades att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det bestämdes att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. Försöket ska igångsättas år 2017.

  Vid mailkontakt med Skolverket har vi Sverigedemokrater, den 17 mars 2015, fått bekräftat att Skolverket har ”ännu inte fått något formellt uppdrag kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 4”. Många kommuner har dock redan skrivit ansökningar, vid en sökning på nätet kan man hitta dessa dokument. Information om sista ansökningsdag, med mera, kommer enligt Skolverket att publiceras på deras hemsida. För de kommuner som vill delta i försöket är nog det bästa att besluta sig så fort som möjligt.

  Vilken är då rätt årskurs att börja med betyg? Det finns naturligtvis ingen absolut sanning om detta. Betygens funktion i tidiga årskurser är ju att ge barnet och föräldrarna en tydlig bild av hur det går för barnet. Finns inte betyg måste man i praktiken ändå ha ett utvärderingssystem. Samtal mellan elev-förälder-lärare är bra, och är ett perfekt komplement till skriftliga betyg, som bör utgöra kärnan i återkopplingen mellan skola och elev. Då kan man både få en tydlig bild av läget, och diskutera förbättringsmöjligheter.

  Det har i svensk debatt länge funnits en rädsla för betyg, inte bara i tidiga årskurser, utan rent generellt som ett arbetsverktyg i skolan. Denna rädsla har mycket handlat om att det skulle bidra till stress, och att det skulle vara fel att jämföra elever. Men i de flesta länder har man insett att betyg även i tidiga årskurser är en självklarhet. Betygen på dessa tidiga nivåer är ju inte ett verktyg för att jämföra eleverna med varandra, utan för att utvärdera varje elevs utveckling, och ett underlag för en individuell diskussion om hur resultatet kan förbättras. Att få en tydlig respons på de ansträngningar man gör, är nödvändigt för både barn och vuxna. Tidiga betyg ger också ökade möjligheter att tidigt upptäcka barn med behov av stödinsatser.

  Det är alltså hundra skolor som kan delta i försöket med betyg i årskurs fyra. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som ansökan ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram förslag på.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun hos Skolverket ska ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker

  ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _______________________

  Gunilla Hedlund

  ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Motion om högkostnadsskydd för resor till och från korttidsboenden.

  Av hansolof.andersson den 30 mars, 2016
  0

  Lund 2016-03-29

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  När patienter boende på kommunens kortidsboenden ska besöka hemmet kan det uppstå en rad problem. Det handlar både om tillfälliga besök tillsammans med personal, och de problem som kan finnas när patienten slutligen ska lämna kortidsboendet. Det finns för närvarande inte tillfredsställande lösningar för alla dessa situationer.

  Det gäller ofta patienter som har olika funktionsnedsättningar av övergående karaktär. För att bedöma möjligheterna för patienten att klara sig i hemmet följer ofta personal med hem, och kan då i samråd med patienten bedöma vilka hjälpmedel som behövs och vilka anpassningar som behöver göras. Patienten är idag ofta tvingad att själv ordna transporterna till hemmet, och tillbaka till kortidsenheten. Bor man en längre sträcka från kortidsboendet kan en sådan transport, sittande i rullstol eller liggande på bår, bli mycket kostsam för den enskilde, så mycket som 1000-2000 kronor. Har man turen att bo nära kortidsboendet blir det förstås mycket billigare. Det samma gäller när patienten skrivs ut från kortidsboendet och ska resa hem.

  Det bästa vore naturligtvis om det gick att utfärda tillfälliga färdtjänsttillstånd. Men för att få använda färdtjänst har lagen som villkor att personen har funktionshinder som varar under minst tre månader.  Regionens sjukresor går heller inte att anlita, eftersom de endast utför transporter till och från regionens vårdinrättningar. Vi vill därför att kommunen inför ett högkostnadsskydd för resor mellan kortidsboendet och hemmet. Det rör sig då alltså om resor med taxi, och den enklaste lösningen är då att taxibolaget fakturerar kommunen, och sedan fakturerar kommunen i efterhand patienten den del av kostnaden som inte täcks av högkostnadsskyddet. En rimlig nivå bör vara att högkostnadsskyddet täcker den del av resekostnaden som överstiger 200 kronor i månaden.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att vård- och omsorgsnämnden ska ges i uppdrag att utreda ett system med högkostnadsskydd för patientresor mellan korttidsboende och bostaden. Den maximala kostnaden för patienten ska då sättas till 200 kronor i månaden.

   

  ____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Christoffer Brinkåker

  ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet

  Av hansolof.andersson den 16 mars, 2016
  0

  Lund 2016-03-15

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Lund har, liksom de flesta svenska orter, sedan några år ett allvarligt problem med tiggare på gator och torg. När är en person som är folkbokförd i Sverige hamnar i denna fruktansvärda situation, är naturligtvis rutinen att de sociala myndigheterna ingriper för att reda ut personens situation, så att den kommer ifrån tiggandet på gatan. När det gäller utlänningar på besök i Sverige ska gången den att personen får åka hem igen, antingen på egen bekostnad eller betalt av hemlandets myndigheter.  Huvudprincipen måste vara att tiggeri inte ska vara tillåtet, och ska beivras.

  Vi i SD Lund har tidigare, i en motion behandlad av kommunfullmäktige den 25 september 2014 föreslagit krafttag mot tiggeriet och andra verksamheter som hör ihop med det.  Vi påpekade att den lokala ordningsstadgan gav goda möjligheter att vidta åtgärder, och yrkade att denna skulle skärpas, så att det skulle bli tydligt att Lunds kommun inte tolererar dessa verksamheter. Då yrkade vi också att kommunen ska tillskriva polisen för att de ska upprätthålla ordningsstadgan.  Kommunkontoret skrev då, i underlaget inför beslutet, att det bara var aktivt insamlande av pengar som krävde tillstånd, inte passivt. De hänvisade sedantill en bestämmelse om förbud mot tiggeri i Sala kommun, ett förbud som sedan upphävdes av länsstyrelsen.  Men detta försök till distinktion mellan aktivt och passivt tiggeri är i själva verket helt meningslöst, det rör sig om en verksamhet vars olika metoder kan framstå som mer eller mindre aktiva, men alla är delar av samma helhet.

  Det har det senaste åren kommit signaler från andra riksdagspartier att fler och fler inser att vi Sverigedemokrater har haft rätt hela tiden, att tiggeriet, vare sig det kallas ”aktivt” eller ”passivt”, måste beivras. Tyvärr är själva tiggeriverksamheten sammankopplad med betydligt värre saker.  Sedan  länsstyrelsen i Stockholms län 2014 utgav rapporten Utsatta EU-medborgare i Sverige, med underrubriken Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv, så har andra myndigheter satt igång med att utreda och beivra sådan verksamhet. I december 2015 kom en rapport från Polismyndigheten, nationella operativa avdelningen. Den har rubriken  Nationell lägesbild, Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige. Två citat från denna: ”Vissa kriminella aktörer bedriver människohandel med barn för tiggeriändamål, men även för stöld och prostitution”, ”Det finns exempel där vissa kriminella aktörer har inriktat sin verksamhet på att göra anspråk på offentliga platser i syfte att hyra ut dem till utsatta EU-medborgare som avser att sitta på en specifik plats för att tigga”

  Polisen skriver i denna rapport att det är mycket svårt att utreda dessa brott, men ändå har flera domar fallit. Bland annat dömdes i Göteborgs tingsrätt i början av 2016 två bröder från Bulgarien till fleråriga fängelsestraff för människohandel, brottsoffren var funktionshindrade och hade tvingats tigga.

  Åtgärder måste vidtas på riksnivå för stoppa den massiva, som säkert alla nu  förstår, ofta organiserade tiggeriverksamheten av tillresta EU-migranter. I väntan på dessa åtgärder bör kommunerna göra vad de kan för att stävja tiggeriet.

  Kommunen kan till exempel anlita väktare för att övervaka och rapportera tiggeriets omfattning. Dessa rapporterar till kommunen, som sedan sammanställer informationen och delger polisen denna. Vid lagbrott, till exempel bedrägeriförsök, ofredanden, eller tecken på att personer tvingas till tiggeri mot sin vilja, polisanmäls naturligtvis omedelbart detta.

  En alltmer vanlig aktivitet hos tiggarna, är att gå fram till människor med en petition eller liknande som de vill att man ska skriva under. Petitionen har ofta ett rent nonsensinnehåll. Detta är ett känt trick som många som har rest på kontinenten känner väl igen: när man studerar eller skriver på listan, blir man ett lätt offer för en skicklig ficktjuv.

  Även de volontärorganisationer som får kommunalt stöd för insatser rörande tiggarna, till exempel ”Hjälp tiggare i Lund”, kan hjälpa till med att övervaka tiggeriet och polisanmäla vid misstanke om brottslig verksamhet.

  Många av tiggarna bryter mot regeln att man måste ansöka om ”begagnande av allmän plats”, när de sätter ner utrustning, till exempel en stol, på en trottoar eller ett torg, och sedan sitter där hela dagarna. Ibland spelas det musik. För att begagna allmän plats, ska man ansöka om detta hos polisen, och erlägga en avgift. Det förekommer även försäljning av olika produkter, till exempel rosor, då säljaren ofta är mycket påträngande och på så sätt skapar otrygghet.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun ska anlita väktare, som övervakar tiggeriet och med detta sammanhängande brottslig verksamhet, till exempel bedrägerier. Väktarna ska beivra brott mot ordningsstadgan och polisanmäla brottslig verksamhet.

  att kommunen ska ställa som villkor till föreningar som erhåller kommunalt stöd för insatser rörande tiggare, att dessa ska hjälpa till och övervaka tiggeriet, och polisanmäla brottslig verksamhet.

  att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12§ därmed ersätts med:

  ”Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun”

   

  att kommunen ska ställa tydliga krav på polisen att beivra att personer begagnar allmän plats utan att ha tillstånd för detta.

   

  ________________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Ted Ekeroth

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Dragan Brankovic

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Christoffer Brinkåker

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

   

 • Motion om karriärmöjligheter för sjuk- och undersköterskor

  Av hansolof.andersson den 25 februari, 2016
  0

  Lund 2016-02-20

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

  Karriärmöjligheterna för sjuk- och undersköterskor som är anställda i Lunds kommun är i princip obefintliga. Utbildningar sker oftast internt, och dessa är sällan anpassade så att de meriterar för att söka arbete i annan kommun. Exempel på sådana utbildningar är funktionshinder, psykiatri, nutrition, skolhälsovård, demensvård och palliativ vård. Vi Sverigedemokrater anser att de kommunanställda som vill utbilda sig vidare inom sitt yrke ska stimuleras till detta. Behovet av ökad kompetens är stort.

  Ett allvarligt problem idag är att den undersköterska som på eget initiativ väljer att vidareutbilda sig, sällan får uppskattning för det, varken av fackförbund eller arbetsgivare. För att den ökade kompetensen ska ge resultat i ökad lön måste personen själv driva att detta ska synas i lönekuvertet.

  Men genomgångna utbildningar och kurser resulterar ju inte alltid automatiskt i att kompetensen ökar, ofta behöver de nya kunskaperna praktiseras och utövas under en tid. Men vi anser att de som genomgått en vidareutbildning generellt ska kunna räkna med 1000 kronor i lönepåslag. Det ska då vara en utbildning som medför att personen blir kompetent till tjänster som efterfrågas i kommunens verksamhet.

  Även anställda som tidigare genomgått speciallistutbildningar ska få detta generella lönepåslag på tusen kronor.

  Med denna motion hoppas vi Sverigedemokrater att fler vårdanställda ser fler möjligheter att klättra på karriärstegen, och att behoven av ökad personalkompetens inom dessa yrken kan sikt kan tillfredsställas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun utreder kostnaden för införandet av karriärtrappa med tillhörande lönepåslag för undersköterskor och sjuksköterskor anställa av Lunds kommun.

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  På KF 25 Feb tjänstgörande ersättare i Lunds kommunfullmäktige

  Ersättare i Lunds kommunstyrelse

   

   

   

 • Motion om införande av ekonomisk konsekvensbeskrivning av politiska beslut

  Av hansolof.andersson den 26 mars, 2015
  0

   

  Lund 2015-03-23

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Underlaget för de beslut som tas i politiska församlingar är ofta mycket omfattande. Politikerna har ofta tillgång till hundratals sidor med dokument. Lunds kommun är inget undantag när det gäller detta, och när ärenden väl kommer fram till kommunfullmäktige är det sällan mängden underlag i sig som är problemet.

  Dock finns det ibland en bristande systematik i beslutsunderlagen som läggs fram för politiker och allmänhet. Analyser och underlag från till exempel olika förvaltningar kan resonemangsmässigt röra sig fritt, närmast associativt över ämnet.  När det gäller att systematiskt kunna analysera ett förslag till beslut, eller jämföra olika scenarier och alternativ, finns endast ett verktyg som används systematiskt. Det är den föredömliga barnkonsekvensanalysen av beslut. Ganska självklara saker för förvaltningar och andra utredande organ att yttra sig över är ju sådant som beslutsförslagets laglighet, eventuella risker för allmänheten och för miljön, och förstås huruvida beslutsförslaget har åsyftad effekt, och om den effekten är förenlig med de policys och planer kommunen arbetar efter. Ibland ingår, ofta från Kommunkontorets sida, ett yttrande huruvida förslaget bedöms rymmas inom budget. När det gäller byggprojekt finns en kostnadskalkyl.

  Men det är vår fasta uppfattning att beslutsunderlagen bör göras mer systematiska. Det är faktiskt så med nuvarande rutiner, att det ofta inte görs det minsta försök till ekonomisk konsekvensbeskrivning av beslutsförslag. Behovet av sådan bör prövas i varje ärende, på samma sätt som man prövar behovet av barnkonsekvensanalys. En sådan ekonomisk konsekvensbeskrivning kan först och främst beskriva konsekvenserna för kommunens ekonomi, men kan också beskriva ett besluts ekonomiska konsekvenser för kommuninvånarna eller till exempel företagandet i kommunen. Beslut kan även ha ekonomiska konsekvenser långt utöver innevarande budgetperiod, och påverka framtida generationer.

  Tanken på ekonomisk konsekvensbeskrivning av beslut kan tyckas medföra mer utredningsarbete, men det ska naturligtvis inte utföras in absurdum. Den kanske ofta blir approximativ, men det är ju bättre än inget underlag alls! Den ekonomiska konsekvensbeskrivningen ska genomföras med syfte att leda till både bättre beslut och till effektivare ekonomistyrning. Nu är det ofta så att när till exempel en motion kommer till fullmäktige, uppkommer frågan ”Vad kostar detta?”. Det innebär ibland att motionen återremitteras för att utreda detta. Detta försenar beslutsprocessen. När den frågan är uppenbar, bör i alla fall en ungefärlig bedömning finnas med i underlaget när motionen kommer till fullmäktige. Med en i alla fall ungefärlig ekonomisk konsekvensbeskrivning när fullmäktige fattar beslut i till exempel en motion, tydliggörs också det politiska ansvaret bättre. Om det finns flera förslag till beslut, eller alternativ att välja mellan, kan underlaget analysera flera av dessa alternativ så att en tydlig jämförelse kan göras.

  På lång sikt bör en systematisering av underlag för politiska beslut leda till enklare, effektivare, och tydligare underlag. Ett införande av ekonomisk konsekvensbeskrivning bör vara ett första steg i en sådan process. Vi har här valt att använda begreppet ekonomisk konsekvensbeskrivning för denna process, men vi är även öppna för att ge arbetet ett annat namn, om tjänstemännen i sin analys av denna motion har ett bättre förslag.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att i beslutsunderlag för Lunds kommunfullmäktige, skall en ekonomisk konsekvensbeskrivning ingå i de ärenden där detta är relevant.

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Motion om uppsättning av hastighetsvisare

  Av hansolof.andersson den 6 mars, 2015
  0

   

  Lund 2015-02-26

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Kommunen har ansvaret för gatorna, och trafiksäkerheten, inom stadsplanelagt område i kommunen. Det är ett välkänt faktum inom trafikforskning att hög hastighet ökar risken för olyckor, och gör att olyckorna får svårare konsekvenser när de väl inträffar. Med tanke på de många fotgängarna och cyklisterna både i Lunds stad och i byarna, så är det viktigt att motorfordon håller hastighetsbegränsningarna.

  För att få bilisterna att hålla hastighetsbegränsningarna kan flera metoder tillämpas. En metod som är mycket vanlig är farthinder av olika slag, till exempel fartgupp. Dessa har dock nackdelar, i praktiken innebär de ofta att bilisten saktar in kraftigt just före guppet, och sedan accelererar lika kraftigt efter guppet. Bilen saktas ned till en hastighet långt under hastighetsbegränsningen, men mycket tillfälligt. Den ojämna färden ökar buller, utsläpp, och slitage på fordon.

  Vi Sverigedemokrater anser att andra metoder för att få bilister att hålla hastighetsbegränsningar måste prövas. Gupp kan vara motiverat på vissa platser, men på en del platser kanske man istället skulle införa så kallade hastighetsvisare. Det är en stor och tydlig elektronisk skylt, där den passerande bilisten får veta hur fort han eller hon kör. Denna lösning har diskuterats, bland annat på medborgarstämman i Veberöd för något år sedan. Skyltarna och mätutrustningen är ofta konstruerade så att de inte monteras fast, utan kan flyttas runt mellan olika platser. Lämpliga platser kan ju till exempel vara utanför skolor. Många bilister som kör för fort är kanske inte medvetna om detta, de har ögonen på trafiken och fotgängare, och att få se sin egen för höga hastighet på en stor skylt, till allmän beskådan, kan vara en mycket bra tankeställare. Om hastighetsvisarna också flyttas runt till olika platser påminns bilister om att det inte bara är vid fartkameror eller gupp som det är viktigt att tänka på sin hastighet.

  Vi har för närvarande ingen exakt information i hur stor utsträckning hastighetsvisare används i Lunds kommun, men om de finns är de inte många. Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun ska köpa in eller hyra några hastighetsvisare, som ska användas på lämpliga platser i kommunen.

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

   

  _______________________________

  Bo Kjellberg

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 • Motion om stopp för genuspedagogik i förskolor i Lunds kommun

  Av hansolof.andersson den 7 februari, 2015
  0

  2015-02-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  För Sveriges förskolor finns det en särskild läroplan, Lpfö 98. Den kom i en reviderad version 2010, det är den nu gällande versionen. Det är ett dokument som jämfört med de många mångordiga styrdokument den offentliga sektorn producerar, är föredömligt kort, det är endast 18 sidor, inklusive omslag. Lpfö 98 utgår i sina resonemang från vilka värden som ska gälla i verksamheten. Det handlar om sådant som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, förståelse och medmänsklighet, dessa fyra värden räknas upp tidigt i texten, tillsammans med ytterligare flera.

  En bit in i texten kommer man in på hur dessa värden konkret ska förverkligas i verksamheten, och hur förskolans uppdrag ser ut. Under rubriken ”Saklighet och allsidighet” på sidan 5 kan man läsa:

  Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen. ”

  Den fråga vi Sverigedemokrater ställer oss, efter läsning av Lpfö 98, är vilken roll den så kallade genuspedagogiken ska ha, för att målen i Lpfö ska nås. Det är ju ett nytt begrepp, men den definition som wikipedia ger är en grundläggande definition: ”Genuspedagogik är ett samlingsnamn för metoder som syftar till att synliggöra hur föreställningar om kön påverkar pojkars respektive flickors förutsättningar för lärande. Ofta syftar den till att bryta rådande könsnormer.”

  Ingenstans bland de många förslagen på pedagogiska metoder som Lpfö 98 räknar upp (till exempel ”skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse… forma, konstruera och nyttja material och teknik… multimedia och informationsteknik” för att nämna några) nämns att genuspedagogik skulle vara en lämplig arbetsform. Det närmaste man kommer för att antyda något sådant är en passage på sidan 5, också den under rubriken ”Saklighet och allsidighet”:

  Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”.

  Den andra meningen i citatet ovan förklarar vad handlar om, det är en generell likabehandlingsprincip, inte en styrinstruktion beträffande barnens identitetsbildningsprocess.

  Längre fram i Lpfö 98, på sidorna 9 till 11, förtecknas sammanlagt 22 mål för Utveckling och lärande. Det första av dessa är:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den”

  Det speciella och specifika med just genuspedagogiken, är att den är ett instrumentellt redskap för att aktivt förändra människor. Den står i tydlig motsättning mot tunga mål som sätts upp i Lpfö 98, till exempel citatet närmast ovan, och även det ovan om att barnen inte ska bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller en andra åskådningen.

  Genuspedagogiken ifrågasätts allt mer. Den är ett av många redskap som ingår i kulturradikalismens utopiska projekt att omvandla både samhälle och människa. Grundtanken är att könen är en så kallad social konstruktion. För den seriösa vetenskapen är det ju uppenbart att vissa könsttypiska beteenden är sociala koder, men vilka av dessa som är önskvärda och vilka som inte är önskvärda kan inte besvaras med ett kulturradikalistiskt svärdshugg som diktatoriskt utplånar alla skillnader. Och framförallt missar genuspedagogiken att könen är realiteter, vilket innebär att det är stora skillnader mellan mäns och kvinnor kroppar och psyken. Detta är klarlagt av vetenskapen och inget som politiskt ideologiserande kan ändra.

  Genuspedagogiken utmanar fundamenta både när det gäller biologi, psykologi, och vardaglig mänsklig kunskap om vikten av att barn får arbeta med sin identitet utifrån sina naturliga förutsättningar. Genuspedagogiken riskerar att bli ett integritetsövergrepp mot barnet. Den anda av upplysning, humanism, respekt för individen, och tilltro till modern rationalitet och vetenskapligt grundat tänkande som utgör basen i Lpfö 98, står i motsättning till genuspedagogikens syn på barnet som ett objekt för den utopiska kulturradikalismens människomvandlingsprojekt.

  Vi Sverigedemokrater anser att genuspedagogiken i Lunds kommuns förskolor bör upphöra. Inga substantiella argument för den har framförts. Våra barn ska få formas av en mycket större och djupare kunskap om det mänskliga än vad genuspedagogiken kan erbjuda.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att genuspedagogik inte ska tillämpas på Lunds kommuns förskolor.

  __________________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

  ___________________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

  ___________________________

  Matthew Bonnor

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

  ___________________________

  Ted Ekeroth

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 • Motion om mall för medborgarförslag

  Av hansolof.andersson den 3 februari, 2014
  0

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   2014-01-26

  Alla som bor i Lund kan lämna in medborgarförslag till kommunen. Detta är en möjlighet som kommunallagen ger. Lund har infört medborgarförslag och det lämnas in en hel del.

  På kommunens hemsida finns för närvarande en text som beskriver de krav som finns på hur ett medborgarförslag ska vara utformat.  Det är bra, men texten borde kunna kompletteras med en grafisk mall, som man kan ladda ner och skriva ut. Många kommuner har en sådan mall. Här är några exempel:

  Gnesta: har en mycket snygg PDF som de helt enkelt kallar blankett.

  Hedemora: de har en ”mall till medborgarförslag” i doc-format.

  Haninge: har en ”förslagsblankett” som är ganska enkel.

  Strängnäs: har en ”mall för medborgarförslag” i PDF.

  Falun: har en ”mall för medborgarförslag” i doc-format, kanske inte helt idealiskt, men den fungerar.

  Botkyrka: har en ”blankett för att lämna medborgarförslag”, som man inte ens behöver skriva ut, de tar emot förslaget digitalt.

  En mall ger en klar grafisk presentation av vad som ska ingå, och minskar risken att man glömmer något. Den gör det också enklare för tjänstemän och politiker vid behandlingen av förslagen, eftersom den grafiska utformningen annars kan variera mycket kraftigt och risken att något missförstånd eller oklarhet uppstår i så fall kan vara större. Vilket digitalt format mallen ska ha är en teknisk fråga, som bör kunna avgöras på tjänstemannanivå.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

   

  __________________________

  Bo Kjellberg

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Motion om förbättrad medborgarservice i det nya kommunhuset

  Av hansolof.andersson den 28 oktober, 2013
  0

  Frederiksberg-8

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Medborgarens kontakter med myndigheter i Sverige kan ofta vara komplicerade. En hel del ärenden går nuförtiden att uträtta via internet, men många ärenden fordrar att man besöker myndighetens kontor och får personlig service.

  I Danmark har man kommit mycket långt när det gäller att göra olika myndigheter lättillgängliga för invånarna. Man har utvecklat ett långtgående samarbete mellan stat, region, och kommun, så att medborgarna kan gå till en och samma serviceinrättning för ett stort antal ärenden. Denna serviceinrättning kan, som framgår av bilden nedan från kommunhuset i Frederiksberg, heta BorgerServiceCenter, översatt till svenska ”Medborgarservicecenter”.

  Som framgår av bilden från Frederiksberg (tagen under demokratiberedningens studiebesök 2012) så kan man få hjälp med bland annat följande: begravningar, byggärenden, skatt, körkort, folkbokföring, sjukförsäkring, passärenden, och olika former av socialt stöd, som inbegrips i sådana begrepp som familieydelser och boligstötte.

  I Helsingborg satsar man nu stort på vad man kallar ”Kontaktcenter”. Det öppnade den 9 oktober, där man enligt information på kommunens hemsida kan ”få hjälp med ärenden inom barnomsorg, skola, utbildning, kultur och fritid, samt omsorg och sociala frågor”. Man kommer efterhand att bygga ut med alltmer kommunal service. Till skillnad från det danska centrat är det alltså endast kommunala ärenden man kan få hjälp med, men ambitionsnivån när det gäller att ge medborgarna god service är ändå mycket hög i Helsingborg.

  När nu Lunds nya kommunhus ”Kristallen” snart tas i drift, så finns det redan planer på en förbättrad service för medborgarna. Men vi Sverigedemokrater anser att Lunds kommun bör prova om det går att utveckla servicen till medborgarna ett steg längre än så. De första att tillfråga är förstås de kommunala bolagen. Men med ett danskt BorgerServiceCenter som förebild, bör Lunds kommun även undersöka om statliga myndigheter är intresserade av att erbjuda service i en och samma lokal som Lunds kommun. Några tänkbara kan vara: Försäkringskassan, Lunds Universitet, Trafikverket, Skatteverket, och Polisen. Vilket namn inrättningen ska ha är ju en öppen fråga, som säkert kommer att klarna under arbetets gång.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun ska prova möjligheterna  att i det nya kommunhuset ”Kristallen” utveckla ett servicecentrum där även kommunala bolag, och statliga myndigheter som Försäkringskassan, Lunds Universitet, Trafikverket, Skatteverket, och Polisen kan erbjuda service, om de är intresserade att samarbeta i ett sådant projekt.

   

  ________________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Bo Kjellberg

  Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige