Motioner | Sverigedemokraterna i Lund

Motioner

 • Motion om förebyggande säkerhetsåtgärder för hemvårdspersonal

  Av hansolof.andersson den 15 juni, 2020
  0

  Du kan läsa motionen antingen nedan, eller öppna den i pdf-format via denna länk:

  Motion Förebyggande åtgärder vårdpersonal

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige                               Lund 2020-06-15

  Vid samtal med den personal inom hemvården som arbetar kvällstid så
  framkommer en oro för att förflytta sig mellan olika vårdtagare. Personal uppger
  att de hellre reser med bil än med cykel, och undviker vissa platser helt då de
  känner en otrygghet för bland annat de ungdomsgäng som befinner sig i deras
  område. Eftersom personalen ofta arbetar ensamma, och transporterar
  mediciner, så finns en överhängande risk för överfall. Nattpersonalen är idag
  utrustade med överfallslarm, men inte kvällspersonal trots att deras arbetspass
  överlappar timmarna innan midnatt när oron är som störst.

  Förvaltningschefen för Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att det idag inte föreligger ett
  generellt behov av överfallslarm inom hemvården, men vi tolkar detta som att
  behovet kommer att uppstå först när personal blir överfallna i högre
  utsträckning. Detta anser vi inte är tillräckligt, utan vi vill förebygga framtida
  överfall. Den kostnad som detta kommer att medföra är 295 kr per överfallslarm
  och månad exkl. eventuella utryckningskostnader, för ungefär 100 medarbetare.

  Utöver detta finns även en trafik-aspekt för att förflytta sig utomhus mellan
  vårdtagare, varje meter innebär en risk för mötande trafik och halka under
  vintertid. En del av personalen har dessutom mycket långa färdsträckor inom sitt
  område, vilket ökar risken ytterligare. För att förebygga detta föreslår vi att man
  utökar antalet lokala hemvårdslokaler, samlingsplatser för personalen och deras
  utrustning. Dessa lokaler behöver inte vara mycket mer än en mindre lägenhet
  för att tjäna sitt syfte. Vi vill uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen och
  Servicenämnden att i samarbete ta fram förslag på lämpliga lokaler.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen att köpa in och utrusta
  kvällspassets hemvårdspersonal med överfallslarm, och att finansiering för detta
  inarbetas inom Vård- och omsorgsnämndens ram för den kommande
  budgetprocessen.

  att Vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Servicenämnden utreder
  lämpliga lokaler för utökning av lokala hemvårdslokaler inom Lunds stad, och
  återkommer med förslag till Vård- och omsorgsnämnden.

  _______________________
  Christoffer Brinkåker
  ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige

 • Motion om digital justering inlämnad 2019-12-17

  Av hansolof.andersson den 17 december, 2019
  0

  Idag 17 december 2019 lämnar våra ledamöter Victoria Tiblom och Christoffer Brinkåker in en motion om digital justering av protokoll. Den ligger som fil här:

  Motion om digital justering 2019-12-17

 • Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym

  Av hansolof.andersson den 5 december, 2019
  0

  Idag torsdag 5 december har våra ledamöter Victoria Tiblom och Bengt Malmberg lämnat in en ny motion. Du kan läsa den antingen genom denna länken (som pdf) eller direkt som inklippt text nedan.

  Motion informationsskyltar på lekplatser och utegym 2019-12-05

   

  Lund 2019-12-05

  Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym
  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Runtom i Lunds kommun finns ett antal lekplatser och utegym. Men det saknas informationsskyltar. I Helsingborgs kommun har man satt upp informationsskyltar på lekplatser och utegym. Se bildexempel nedan.
  Skyltarna informerar om:

  – Regler som gäller, exempelvis rökförbud.
  – Exakt adress för lekplats/utegym. Något som kan vara livsviktigt vid ett tillbud. Det kan
  annars vara svårt för blåljuspersonal att hitta.
  – Hur man på ett enkelt sätt går tillväga för att anmäla skador på lekplats/utegym.
  Samtliga lekplatser och utegym har också ett nummer.

  Informationsskyltar är ett enkelt och smidigt sätt för kommunens invånare att dels snabbt
  kunna rapportera skador, såsom trasiga redskap, gungor etc och dels en ökad trygghetskänsla då man vet den exakta adressen till lekplats/utegym.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lund:

  att Lunds kommun ska införa informationsskyltar på lekplatser och utegym.

  För Sverigedemokraterna Lund

  Victoria Tiblom
  ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige

  Bengt Malmberg

  ledamot SD; Lunds kommunfullmäktige

   

  Bilaga 1: Exempel på informationsskyltar i Helsingborgs kommun.

  Bilaga 2: Exempel på placering av informationsskylt vid en lekpark

   

 • Två av våra motioner på väg till KF

  Av hansolof.andersson den 25 juni, 2019
  0

  Igår måndag 24 juni var det KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), och förra veckan var det sista KS innan sommaren. Nästa KF är torsdagen 29 augusti. Även nämnderna kommer i gång med sina möten igen andra halvan av augusti.

  Men redan nu kan man se många av de ärenden som är på väg mot KF. På augustimötet kommer två av våra motioner upp. Dessa motioner är intressanta för de visar på svaga punkter i ”gammelpartiernas” syn på saker.

  Den första av dem är vår motion om förbud mot tiggeri på utvalda platser. Det har ju kommit en prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen, den är tydlig med att det går utmärkt att ha ett sådant förbud i den lokala ordningsstadgan. Vi har valt ut ett antal särskilt utsatta platser, men om man dömer av hur det diskuterades i KS förra veckan, så är det bara SD som kommer att rösta för motionen. De andra partierna vill tydligen inte göra något åt denna verksamhet, trots att det är väldokumenterat att den innehåller inslag av människoutnyttjande.

  Den andra motionen föreslår att kommunens ”vision” ska avskaffas. ”Visionen” är ett helt innehållslöst dokument där det står sådant som ”tillsammans ska vi skratta och lösa världsproblem”. Detta dokument anser de andra partierna ska vara ”ledstjärna” i styrningen av kommunen! Dokumentet har kostat miljoner att ta fram och ”implementera”, till ingen nytta.

  Både oviljan att göra något åt tiggeriet, och ”visionen” visar på att de gamla partierna egentligen inte vill styra. Man döljer sig istället bakom floskelfyllda dokument och visar ovilja att ta till sig kunskap om vad som händer i samhället.

 • Motion om förenkling av systemet för styrdokument, policys, med mera.

  Av hansolof.andersson den 6 maj, 2019
  0

   

  Lund 2019-05-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Hur går det egentligen till när kommuner styrs? Kommunallagen stadgar om ett antal politiska organ som ska finnas, men när det gäller styrdokument, planer, och policys, så är de bara en del som lagen föreskriver, till exempel energiplan.

  Det hela kompliceras i Lund av att antalet politiska organ är mycket stort. Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, så finns det tretton nämnder, ett stort antal bolag, och många mindre organ. Nämnderna har utskott och presidier, och en del av bolagen äger vi gemensamt med andra kommuner. Utöver det finns många andra organ.

  Ett sätt att styra är att de olika organen beslutar om olika planer, policys, styrdokument och program som ska vara vägledande inom olika områden. Under dessa finns styrdokument i de olika verksamheterna, och så finns förstås alla arbetsbeskrivningar och arbetsordningar. Det hela är så komplicerat att ingen kan ge något enkelt svar på hur alla dessa organ och dokument ska fungera tillsammans.

  På Lund.se, under ”kommun och politik”, finns en förteckning över ”Regler och styrande dokument”. Där finns till exempel kommunens taxor, som är nio stycken mycket konkreta dokument. Många andra dokument, till exempel de som reglerar stadsbyggandet är också nödvändiga. Men där finns också många andra texter, ofta av ganska abstrakt karaktär. I skrivande stund finns under ”Regler och styrande dokument” sammanlagt 102 dokument, om man räknar bort bolagen, som är föredömligt effektiva med bara något eller några dokument per bolag.

  Vi Sverigedemokrater har ofta framfört kritik mot införande av ännu fler styrdokument, planer, policys, och program. Vi har yrkat avslag på en del, till exempel den så kallade ”visionen” för Lunds kommun, och framfört skarp kritik mot utformningen av många andra.

  För elva år sedan, den 24 april 2008, hade kommunfullmäktige uppe ett ärende med titeln ”Lunds kommuns styrdokument” (§ 95). Man hade då insett att det hade blivit för många styrdokument, och kommunkontoret hade året innan fått i uppdrag ”att tillsammans med förvaltningscheferna inventera och vid behov föreslå en förändring av kommunens styrdokument”. Kommunfullmäktige tog ett beslut som resulterade i att ett antal styrdokument kunde avskaffas eller slås samman. Vi Sverigedemokrater yrkade att även ”Mångfaldsplan för Lunds kommun” skulle avskaffas, men det yrkandet gick inte igenom. Vi hade innan dess motionerat om att denna plan skulle avskaffas men motionen avslogs. Ett tag efter beslutet den 24 april 2008 avskaffades dock mångfaldsplanen.

  Nu håller kommunen återigen på att översvämmas av dessa dokument. De är ett symptom på frånvaro av verkligt ledarskap. Politiken producerar istället ett otal dokument, ofta fyllda med ideologiskt syftande begrepp. Ju osäkrare politiker, desto fler styrdokument, policys och program skrivs, och ju fler sådana dokument man har, desto otydligare blir det vad som gäller. Hur ska till exempel de olika dokumentens ambitioner prioriteras mot varandra?

  Samtidigt som denna motion lämnar vi in en motion om att den så kallade visionen ska avskaffas. I skrivande stund håller politikerna också på att besluta om ännu ett dokument, ”program för styrning”. Det är svårt att ha förhoppningar om att det programmet, sprunget ur den förvirring som alla andra styrdokument orsakat, kommer att göra något mer än att öka oklarheten om hur kommunen ska styras.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att en översyn av kommunens samtliga styrdokument ska genomföras, i syfte att ta fram vilka som inte fyller ett verkligt behov och därför bör avskaffas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

 • Motion om avskaffande av Lunds kommuns vision

  Av hansolof.andersson den 6 maj, 2019
  0

  Lund 2019-05-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Den 27 april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Ny vision för Lunds kommun”. Det som beslutades var:

  att anta ny vision med förhållningssätt i Lunds kommun,

  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen.

  Det blev votering i ärendet, och vi Sverigedemokrater var de enda som röstade avslag. Alla andra röstade bifall.

  Vad är då visionens funktion? I sammanfattningen av ärendets handlingar kan man läsa:

  Visionen är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en ledstjärna både i det dagliga nära arbetet men även i det långsiktiga strategiska perspektivet.

  Själva visionen är ett kort dokument som först förtecknar några innehållslösa fraser, huvudsakligen till intet pliktande förhoppningar som ”Tillsammans kan vi mötas, skratta, och lösa världsproblem”. Sedan kommer rubriken ”Förhållningssätt”, under vilken förtecknas tre ord: lyssna, lära, och leda, med en kort utveckling av varje begrepp.

  Det är ganska lätt att förstå vad detta är för typ av dokument: det är en förteckning av fraser som ska upplevas som positiva. Den som uttrycker sig så här för inga resonemang, utan hävdar att själva de ”positiva” orden i sig har ett värde.

  Den här formen av enklare uppräkningar av värdeord tjänar oftast funktionen att stilla ett tankemässigt kaos hos individer och grupper. Förekomsten av dem i en organisation tyder på svårigheter att tala om verkligheten i sig; istället provar organisationen att simulera enhet och harmoni genom att upprepa en uppsättning ord och fraser som upplevs ha endast positiva associationer. Man substituerar den verkliga, svåra, fria, dialog som är kärnan i allt verkligt ledarskap, med ett monomant upprepande av fraser. Det är lätt att se att det blir ett verktyg för att begränsa tänkande, inte möjliggöra.

  Vi ska inte tro så dåligt om oss själva i Lunds kommun, att vi ska försöka bli bättre, som individer och kollektiv, genom en så primitiv text som visionen utgör. Ingen vettig chef, som vet hur svårt mänsklig kommunikation är, skulle på allvar försöka styra med denna vision som utgångspunkt. Det finns barnramsor som innehåller mer visdom och ger mer inspiration än denna text, och som dessutom är skrivna på bättre svenska.

  Särskilt tungt faller ansvaret för denna typ av dokument på de politiker som beslutar om dem. Är de verkligen intresserade av att föra idédebatt? Det är bättre att det finns en levande flora av visioner, runt ledarskap och framtid, som ständigt kontrasteras mot varandra i den dagliga dialogen och debatten. Då kan medborgarna själva bedöma vem som är trovärdig i att ta sådana ord som vision i sin mun.

  När det gäller de styrdokument som kommunen behöver ha inom olika områden bör dessa vara konkreta, och när något behöver ändras i styrningen av kommunen, kan man ändra i ett av dessa dokument.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att ”Vision för Lunds kommun” avskaffas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

   

   

 • Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister

  Av hansolof.andersson den 25 april, 2019
  0

  Lund 2019-04-23

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.

  Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

  I Staffanstorps kommun har kommunfullmäktige 2019-04-03 med bred majoritet fattat beslut om ett uttalande rörande detta, och om uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism. Vi anser att Lunds kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande.

   

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

   

  att uttala följande:

   

  Den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Lunds kommun. Lunds kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

   

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

 • Motion om gratis motorcykel- och mopedparkering

  Av hansolof.andersson den 26 mars, 2019
  0

  Lund 2019-03-25

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  I takt med att Lunds kommun växer så ökar också trafiken inom kommunen. I ett steg att underlätta för trafikanter som av olika anledningar inte ser kollektivtrafik som en pendlingsmöjlighet så vill vi Sverigedemokrater uppmuntra val av transportalternativ som är utrymmessnåla, och de flesta fall även bränslesnåla. Cykeln är ju ett uppenbart bra alternativ, men är främst för de som ska transportera sig några kilometer. För de som ska resa längre än så kan motorcykel eller moped vara ett bra alternativ.

  Istället för att fokus läggs på att minska parkeringsnormen i kommunen så bör diskussionen snarare handla om hur man gör parkeringsplatserna mer effektiva. På samma parkeringsyta som en bil upptar kan fem till sju motorcyklar eller mopeder få plats, vilket visar på en markant effektiviseringsmöjlighet. Om fler människor väljer att pendla med sin motorcykel istället för att ta bilen så minskar också behovet av ytor för parkeringsplatser därefter.

  Även i trafiken, framförallt under rusningstrafik, så kan motorcyklar minska köer. Två motorcyklister kan utan problem köra sidledes i samma körfält, och längdskillnaden på de olika fordonstyperna tillåter att köerna kortas avståndsmässigt.

  För att stimulera fler att välja motorcykel eller moped anser vi att det behövs en tydlig stimulansåtgärd. Vi föreslår därför att parkeringsavgiften för motorcyklar och mopeder på kommunala parkeringar avskaffas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att kravet på parkeringsavgifter för motorcyklar och mopeder för kommunens parkeringsplatser avsedda för tvåhjuliga motorfordon tas bort.

  att ge Tekniska nämnden får i uppdrag att införa en parkeringsnorm för tvåhjuliga motorfordon inom Lunds stad.

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 • Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

  Av hansolof.andersson den 27 december, 2018
  0

  Lund 2018-12-27

  Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna i Lund har vid tre tidigare tillfällen motionerat om åtgärder mot tiggeriet på offentliga platser i Lunds kommun. Den 25 september 2014 behandlades vår Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning i kommunfullmäktige. Den 25 augusti 2016 behandlades Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet. Den 31 maj 2018 behandlades en tredje motion i ämnet, där vi föreslog att tiggeri skulle förbjudas på ett antal platser i kommunen. Ingen av dem bifölls, inte ens delvis.

  Varför är det då så viktigt att göra något åt tiggeriet? För cirka fem år sedan gick antalet tiggare upp kraftigt och etablerade sig på den höga nivå det sedan dess ligger på. Då stod det klart att de tiggande nästan uteslutande var personer boende i andra länder, främst Rumänien och Bulgarien. De omfattas alltså inte av sociallagstiftningen. Redan tidigt fanns det anledning att anta att många av dem inte tiggde frivilligt, utan var offer för brottslig verksamhet. Den kanske mest omfattande utredningen som gjorts av denna situation är en rikstäckande rapport utförd av länsstyrelsen i Stockholms län, ”Utsatta EU-medborgare i Sverige, lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv” (Rapport 2014:10). Den bygger på enkätsvar från bland annat kommuner. På frågan om kommunen kommit i kontakt med EU-medborgare som kan ha utnyttjats för tiggeri, svarar 25 av 174 tillfrågade kommuner ”ja”. En av dessa är Lunds kommun, som svarar att det rör sig om 11-25 personer, vilket är den näst högsta siffran som någon av de svarande kommunerna uppger.

  Det finns ingen anledning att anta att situationen har förbättrats sedan dess. Det har de senaste åren kommit en lång rad domar i rättsfall rörande människor som har transporterats till Sverige och i sin utsatta situation tvingats till tiggeri och liknande.

  Motståndet mot att göra något åt tiggeriet har varit påtagligt från de andra partierna. Den generella attityden har varit att det inte går att göra något, eller ännu värre, att inget bör göras. Våren 2017 mottog kommunen ett brev från det statliga bolaget Jernhusen, som förvaltar järnvägsstationen i Lund. I brevet beskrevs en ohållbar situation med aktivt tiggeri och mycket påträngande beteenden från tiggare mot allmänheten, och Jernhusen bad kommunen att ställa upp med en vakttjänst, att komplettera den vakttjänst som Jernhusen anlitar. Vi Sverigedemokrater motionerade då om att denna förfrågan skulle bifallas. Men inget har hänt.

  Om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga platser, så bör i så fall förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser införas. Vellinge kommun beslutade 2017 att införa följande text i kommunens ordningsstadgar:

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken

  Genom en dom, målnummer 2149-18, meddelad den 17 december 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen finns det nu prejudikat på att de bestämmelser som Vellinge har infört inte strider mot ordningslagen.

  Vi Sverigedemokrater anser att Lunds kommun bör ta efter Vellinges exempel, och förbjuda tiggeri på vissa platser.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Knut den stores torg, Lilla Fiskaregatan, Bangatan med tillhörande gångbanor från tomten Brädgården 6 till Bantorget, tomten Banken 1 i Dalby, tomten Grobladet 1 i Södra Sandby, tomten Garveriet 2 i Veberöd och tomten Aspeholm 6 i Genarp.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ___________________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ___________________________

  Åsa Wittenfelt

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

 • Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

  Av hansolof.andersson den 21 december, 2017
  0

  Lund 2017-12-20

  Ställd till Lunds Kommunfullmäktige

  Av de undersökningar som Rättsmedicinalverket hittills har gjort av så kallade ensamkommande barns ålder har det visat sig att av de som har undersökts till och med 30 november 2017, så har 83,46 procent visat sig vara 18 år eller äldre.

  Vi Sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Lunds kommun.

  De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över 18 år men som har hävdat att de är under 18 år skall polisanmälas för brott.

  Det handlar här alltså om brott mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man återbetalningsskyldig, och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. Genom att förvanska uppgifter rörande sin identitet så gör man sig även skyldig till urkundsförfalskning – ett brott som kan leda till mellan sex månader och sex års fängelse i Sverige.

  Flera kommuner har redan diskuterat eller genomfört detta. Den 21 juni 2017 beslutade KSAU i Mariestads kommun följande: Arbetsutskottet beslutar att Mariestads kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska polisanmäla de ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.”

  I flera andra kommuner, till exempel Malmö, Linköping, och Motala har Sverigedemokraterna lagt liknande förslag som nu är under behandling.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att  socialnämnden skall polisanmäla de personer som av migrationsverket fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till bidragbrott.

  att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga grunder.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige