Motion om gratis motorcykel- och mopedparkering | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om gratis motorcykel- och mopedparkering

Lund 2019-03-25

Ställd till Lunds kommunfullmäktige

I takt med att Lunds kommun växer så ökar också trafiken inom kommunen. I ett steg att underlätta för trafikanter som av olika anledningar inte ser kollektivtrafik som en pendlingsmöjlighet så vill vi Sverigedemokrater uppmuntra val av transportalternativ som är utrymmessnåla, och de flesta fall även bränslesnåla. Cykeln är ju ett uppenbart bra alternativ, men är främst för de som ska transportera sig några kilometer. För de som ska resa längre än så kan motorcykel eller moped vara ett bra alternativ.

Istället för att fokus läggs på att minska parkeringsnormen i kommunen så bör diskussionen snarare handla om hur man gör parkeringsplatserna mer effektiva. På samma parkeringsyta som en bil upptar kan fem till sju motorcyklar eller mopeder få plats, vilket visar på en markant effektiviseringsmöjlighet. Om fler människor väljer att pendla med sin motorcykel istället för att ta bilen så minskar också behovet av ytor för parkeringsplatser därefter.

Även i trafiken, framförallt under rusningstrafik, så kan motorcyklar minska köer. Två motorcyklister kan utan problem köra sidledes i samma körfält, och längdskillnaden på de olika fordonstyperna tillåter att köerna kortas avståndsmässigt.

För att stimulera fler att välja motorcykel eller moped anser vi att det behövs en tydlig stimulansåtgärd. Vi föreslår därför att parkeringsavgiften för motorcyklar och mopeder på kommunala parkeringar avskaffas.

 

Sverigedemokraterna yrkar

att kravet på parkeringsavgifter för motorcyklar och mopeder för kommunens parkeringsplatser avsedda för tvåhjuliga motorfordon tas bort.

att ge Tekniska nämnden får i uppdrag att införa en parkeringsnorm för tvåhjuliga motorfordon inom Lunds stad.

 

_______________________

Christoffer Brinkåker

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige