Motion om förebyggande säkerhetsåtgärder för hemvårdspersonal | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om förebyggande säkerhetsåtgärder för hemvårdspersonal

Du kan läsa motionen antingen nedan, eller öppna den i pdf-format via denna länk:

Motion Förebyggande åtgärder vårdpersonal

 

Ställd till Lunds kommunfullmäktige                               Lund 2020-06-15

Vid samtal med den personal inom hemvården som arbetar kvällstid så
framkommer en oro för att förflytta sig mellan olika vårdtagare. Personal uppger
att de hellre reser med bil än med cykel, och undviker vissa platser helt då de
känner en otrygghet för bland annat de ungdomsgäng som befinner sig i deras
område. Eftersom personalen ofta arbetar ensamma, och transporterar
mediciner, så finns en överhängande risk för överfall. Nattpersonalen är idag
utrustade med överfallslarm, men inte kvällspersonal trots att deras arbetspass
överlappar timmarna innan midnatt när oron är som störst.

Förvaltningschefen för Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att det idag inte föreligger ett
generellt behov av överfallslarm inom hemvården, men vi tolkar detta som att
behovet kommer att uppstå först när personal blir överfallna i högre
utsträckning. Detta anser vi inte är tillräckligt, utan vi vill förebygga framtida
överfall. Den kostnad som detta kommer att medföra är 295 kr per överfallslarm
och månad exkl. eventuella utryckningskostnader, för ungefär 100 medarbetare.

Utöver detta finns även en trafik-aspekt för att förflytta sig utomhus mellan
vårdtagare, varje meter innebär en risk för mötande trafik och halka under
vintertid. En del av personalen har dessutom mycket långa färdsträckor inom sitt
område, vilket ökar risken ytterligare. För att förebygga detta föreslår vi att man
utökar antalet lokala hemvårdslokaler, samlingsplatser för personalen och deras
utrustning. Dessa lokaler behöver inte vara mycket mer än en mindre lägenhet
för att tjäna sitt syfte. Vi vill uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen och
Servicenämnden att i samarbete ta fram förslag på lämpliga lokaler.

Sverigedemokraterna yrkar

att uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen att köpa in och utrusta
kvällspassets hemvårdspersonal med överfallslarm, och att finansiering för detta
inarbetas inom Vård- och omsorgsnämndens ram för den kommande
budgetprocessen.

att Vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Servicenämnden utreder
lämpliga lokaler för utökning av lokala hemvårdslokaler inom Lunds stad, och
återkommer med förslag till Vård- och omsorgsnämnden.

_______________________
Christoffer Brinkåker
ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige