Motion om avskaffande av Lunds kommuns vision | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om avskaffande av Lunds kommuns vision

Lund 2019-05-02

Ställd till Lunds kommunfullmäktige

 

Den 27 april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Ny vision för Lunds kommun”. Det som beslutades var:

att anta ny vision med förhållningssätt i Lunds kommun,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen.

Det blev votering i ärendet, och vi Sverigedemokrater var de enda som röstade avslag. Alla andra röstade bifall.

Vad är då visionens funktion? I sammanfattningen av ärendets handlingar kan man läsa:

Visionen är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en ledstjärna både i det dagliga nära arbetet men även i det långsiktiga strategiska perspektivet.

Själva visionen är ett kort dokument som först förtecknar några innehållslösa fraser, huvudsakligen till intet pliktande förhoppningar som ”Tillsammans kan vi mötas, skratta, och lösa världsproblem”. Sedan kommer rubriken ”Förhållningssätt”, under vilken förtecknas tre ord: lyssna, lära, och leda, med en kort utveckling av varje begrepp.

Det är ganska lätt att förstå vad detta är för typ av dokument: det är en förteckning av fraser som ska upplevas som positiva. Den som uttrycker sig så här för inga resonemang, utan hävdar att själva de ”positiva” orden i sig har ett värde.

Den här formen av enklare uppräkningar av värdeord tjänar oftast funktionen att stilla ett tankemässigt kaos hos individer och grupper. Förekomsten av dem i en organisation tyder på svårigheter att tala om verkligheten i sig; istället provar organisationen att simulera enhet och harmoni genom att upprepa en uppsättning ord och fraser som upplevs ha endast positiva associationer. Man substituerar den verkliga, svåra, fria, dialog som är kärnan i allt verkligt ledarskap, med ett monomant upprepande av fraser. Det är lätt att se att det blir ett verktyg för att begränsa tänkande, inte möjliggöra.

Vi ska inte tro så dåligt om oss själva i Lunds kommun, att vi ska försöka bli bättre, som individer och kollektiv, genom en så primitiv text som visionen utgör. Ingen vettig chef, som vet hur svårt mänsklig kommunikation är, skulle på allvar försöka styra med denna vision som utgångspunkt. Det finns barnramsor som innehåller mer visdom och ger mer inspiration än denna text, och som dessutom är skrivna på bättre svenska.

Särskilt tungt faller ansvaret för denna typ av dokument på de politiker som beslutar om dem. Är de verkligen intresserade av att föra idédebatt? Det är bättre att det finns en levande flora av visioner, runt ledarskap och framtid, som ständigt kontrasteras mot varandra i den dagliga dialogen och debatten. Då kan medborgarna själva bedöma vem som är trovärdig i att ta sådana ord som vision i sin mun.

När det gäller de styrdokument som kommunen behöver ha inom olika områden bör dessa vara konkreta, och när något behöver ändras i styrningen av kommunen, kan man ändra i ett av dessa dokument.

Sverigedemokraterna yrkar

att ”Vision för Lunds kommun” avskaffas.

 

_______________________

Hans-Olof Andersson (SD)

ledamot Lunds kommunfullmäktige

 

________________________

Christoffer Brinkåker (SD)

ledamot Lunds kommunfullmäktige

 

­­­­­­________________________

Victoria Tiblom (SD)

ledamot Lunds kommunfullmäktige

 

­­­­­­­­­________________________

Magnus Liljeroth (SD)

ersättare Lunds kommunfullmäktige

 

________________________

Urban Nilsson (SD)

ersättare Lunds kommunfullmäktige