Miljöskandal vid Rögle deponi | Sverigedemokraterna i Lund

Miljöskandal vid Rögle deponi

Urlakning från den gamla soptippen som rinner ut i en bäck

Måndagen den 24 april hörde en kvinna av sig till oss i SD Lund. Hon berättade att det pågår mycket otrevliga utsläpp från den gamla deponin (soptippen) öster Om Hardeberga. Se bilderna på denna sida. Vi kontaktade då omedelbart miljöförvaltningens chef för  att få veta vad de tänkte göra. De svarade att det är vätska från den gamla soptippen som rinner ut på åkrarna, istället för som tänkt, rinna ut i de för ändamålet grävda urlakningsdammarna på den norra sidan deponin.

Enligt miljöförvaltningen så beror rödfärgningen av vätskan på järnoxid.

Rögle deponi är en soptipp som användes fram till 80-talet. Där har lagts cirka 1 miljon ton sopor. På den tiden sorterade man ju mycket mindre än nu, så i princip vad som helst lades på soptippar. Att kontrollera dessa tippar har varit ett stort arbete. Huvudprincipen är att man ska ha god kontroll över lakvattnet som rinner ut från tipparna. Vid Rögledeponin har man på den södra sidan anlagt en serie dammar vars funktion är att partiklar ska sjunka till botten innan vattnet rinner vidare.

I den nordöstra delen av deponin finns även där två små dammar. Vattnet i dem är rödbrunt, den mest sannolika orsaken till det är järnoxid från alla järnföremål som rostar i deponin. Miljöförvaltningen undersöker ibland innehållet i den vätska som rinner ut. Det säger dock sig själva att de inte kan ha en total kontroll. Innehållet soptippen farliga ämnen så finns det naturligtvis risk att de rinner ut på de åkrar där vår mat växer.

Det här måste åtgärdas. Vi i SD Lund ska tala med de lantbrukare som äger jorden. De är nog ganska trötta på att få detta på sin mark!

Utsläppen ser ut så här när de rinner ut på åkrar och ut i bäckar.