Interpellationer | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Interpellationer

 • Interpellation om ansvaret för det politiska våldet på Lunds gymnasieskolor

  Av hansolof.andersson den 29 april, 2010
  0

   

  Ställd till utbildningsnämndens ordförande Louise Rehn Winsborg

  För något år sedan klargjorde Lunds kommunfullmäktige, efter att ha behandlat en motion från socialdemokraterna, att likabehandling ska råda när det gäller de politiska ungdomsförbundens besök på kommunen skolor. Men vad hjälper det, när utomstående kan ta sig in på skolan, och sabotera skolbesöket?

  Idag , onsdagen den 14 april, är en mörk dag för Lund, för dess skolor, och för de förhoppningar som kan ha funnits om en demokratisk , våldsfri valrörelse.  När en grupp ungdomar från SDU, ledda av kommunfullmäktigesuppleant Kent Ekeroth, inledde sitt föranmälda och tillståndsgivna besök på skolan, var informationsbordet som skulle användas redan blockerat av personer som vägrade flytta på sig.  Sedan vidtog hot och våld mot SDU:arna, där ett stort antal störande personer stoppade de elever som villa tala med de närvarande politikerna.

  Efter en stund kom skolans rektor, och yttrade enligt samstämmiga vittnesuppgifter följande om de personer som saboterade SDU:s skolbesök:

  ”Det finns personer här som inte tillhör skolan”. Rektorn ansåg säkerhetssituationen vara så allvarlig att SDU:s skolbesök inte kunde genomföras fullt ut.

  Min två frågor till Louise Rehn Winsborg:

  –         Tycker du att det var bra eller dåligt att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök?

  –         Tycker du, att om rektorer eller annan personal på Lunds gymnasieskolor  upptäcker att personer som inte hör till skolan uppträder störande mot gästande politiker, i så fall ska be de gästande politikerna avsluta sitt besök i förtid?

  Hans-Olof Andersson , Sverigedemokraterna

 • Interpellation om Simrishamnsbanan

  Av hansolof.andersson den 12 januari, 2010
  0

  Interpellation angående beslutade kontakter med Region Skåne och berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om arbete kring Simrishamnsbanans förverkligande.

   Ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid:

   

  Den 27 augusti 2009 biföll kommunfullmäktige en motion från Mattias Olsson (s) med rubriken ”Förverkliga Simrishamnsbanan!”

  Motionens att-sats var:

   ”att kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta Region Skåne och berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om att initiera järnvägsutredningen mellan Malmö- Dalby och förstudien mellan Dalby-Tomelilla.”

   Att järnvägstrafiken byggs ut i Skåne är inte bara önskvärt, utan nödvändigt för att framtidens kommunikationsbehov ska kunna hanteras. Järnvägsspår Malmö-Staffanstorp – Dalby är kanske det näst största behovet i  Skåne, efter fyra spår mellan Malmö och Lund. Men för Banverkets del är Simrishamnsbanan inte alls prioriterad, på grund av rådande ekonomiska omständigheter. Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen, men var samtidigt något förundrade över den plötsliga tilltro till den egna förmågan att påverka, som de kommunstyrelserepresenterade partierna uppvisade genom att bifalla motionen.

  Sverigedemokraterna tar för givet att det mycket ambitiösa projekt som detta ”kontaktarbete” utgör inleddes omedelbart efter motionens bifallande, och vi tar för givet att samtliga partier i kommunfullmäktige delges information om hur arbetet fortskrider.

  Min fråga till Mats Helmfrid lyder:

   -Vilka framsteg har gjorts hittills i arbetet med att förverkliga Simrishamnsbanan?

   Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna

 • Interpellation om den så kallade ESF-utbildningen inom Räddningstjänst Syd

  Av hansolof.andersson den 17 december, 2009
  0

   

  Ställd till Räddningstjänst Syds vice ordförande Jan B Tullberg.

   

  För närvarande genomför Räddningstjänst Syd ett integrationsprojekt delvis finansierat av EU. Denna så kallade ESF-utbildning innebär, enligt Räddningstjänst Syds hemsida:

   

  ”För att överbrygga den kommunikationsklyfta och det främlingskap som möter räddningspersonal i vissa delar av vårt område har Räddningstjänst Syd sökt och beviljats EU-pengar för ett integrationsprojekt.

  Vi behöver anställa fler brandmän med mångkulturell bakgrund för att kunna lösa vårt uppdrag. I vissa delar av våra medlemskommuner kommer vi idag inte i närheten av de befolkningsgrupper vi behöver nå, både språkligt och kulturellt, säger förbundsdirektör Per Widlundh.

  Därför startar Räddningstjänst Syd i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö stad en tio månader lång utbildning som ska förbereda för arbete inom räddningstjänsten som brandman, brand – och säkerhetsvärd eller instruktör”

   

  Det är dock mycket otydligt vad Räddningstjänst Syd avser med”mångkulturell bakgrund ”.  Begreppet definieras inte, men borde rimligtvis omfatta alla personer som har bott  i Sverige sedan 1975, då Sverige officiellt blev mångkulturellt. Att det till den ordinarie SMO- utbildningen skulle råda en brist på sökande med mångkulturell bakgrund framstår i ljuset av detta som märkligt.

   

  De som genomgår denna kurs kan alltså efter denna söka arbete som brandmän. Att de inte behöver genomgå den officiella, två-åriga SMO-utbildningen men ändå kan bli brandmän, har enligt vad Sydsvenskan skriver den 5 oktober, föranlett att ilskan pyr bland brandpersonal i Lund och Malmö, och kommunals ombud på Räddningstjänsten i Lund, Jonas Härle, kallar  ESF-utbildningen ”en gräddfil”.

   

  Mina två frågor till Jan B Tullberg är:

   

  1. Hur tolkar du det begrepp, ”mångkulturell bakgrund” som Räddningstjänst Syd använder, är det till exempel möjligt för en person av svensk etnicitet att ha ”mångkulturell bakgrund”?

      

  1. Anser du att den tio månader långa ESF-utbildningen är     kompetensmässigt likvärdig med den två-åriga MSO-utbildningen?

   

   

  Hans-Olof Andersson

  Sverigedemokraterna