Interpellationer | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Interpellationer

 • Interpellation till Emma Berginger om uppställningsplatsen på Sankt Hans backar

  Av hansolof.andersson den 14 augusti, 2015
  0

  Lund 2015-08-10

  Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP) angående Tekniska förvaltningens ansökan om bygglov för uppställning av husvagnar för övernattning på Sankt Hans backar.

  I juli har Tekniska förvaltningen ansökt om och av Stadsbyggnadskontoret fått beviljat ett bygglov för som det heter, ”uppställning av husvagnar för övernattning”. Platsen är en parkering vid den västra kanten av Sankt Hans backar i Lunds stad. Bygglovet avslöjar inte mycket mer, förutom att det är tidsbegränsat till 2016-08-31.

  Syftet är alltså att inrätta en plats för husvagnsuppställning på Sankt Hans backar. Detta väcker många frågor av stort allmänintresse, frågor som jag vill att Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger besvarar:

  1. Vilket är det definierade syftet med denna uppställningsplats för husvagnar?
  2. Vilket kommunalt organ ska ansvara för och driva uppställningsplatsen, och ansvara för ordningen?
  3. Hur ska verksamheten finansieras, och hur stor omsättning är budgeterad?
  4. Vem kommer att få ställa upp sin husvagn på uppställningsplatsen; och hur ska ansökningsförfarandet se ut?
  5. Varför har detta ärende genomdrivits i tysthet, utan att ens Tekniska nämnden har fått ta ställning?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Interpellation till Philip Sandberg, kommunalråd (FP)

  Av hansolof.andersson den 11 mars, 2015
  0

  Lund 2015-03-11

  På kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2015 reserverade vi Sverigedemokrater oss i ärende § 40, ”Uppföljning och rapportering av risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2014”. Vi tog upp den risk det innebär att det sedan en tid tillbaka kommer personer till Sverige, som har deltagit i Islamska statens (IS) krigföring i mellanöstern, framförallt Syrien och Irak. Vi påpekade att detta borde beaktas i riskanalysen, speciellt i kategorin Social oro.

  Den senaste tiden har media, framförallt Sydsvenskan, tagit upp att Lundabor har framfört oro till polisen och Socialförvaltningen, att anhöriga kan ha anslutit sig till IS. Med tanke på att hundratals personer från Sverige redan har anslutit sig till IS, (och många dödats) så finns det ingen anledning att anta att lundabor inte skulle vara i riskzonen för rekrytering.

  Eftersom du är den enda av kommunalråden som offentligt har visat ett engagemang i dessa frågor, och även lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S), ser jag det som nödvändigt att komplettera ditt engagemang med en interpellation ställd till dig i din befattning som kommunalråd . I din interpellation till Anders Almgren tar du inte enbart upp islamism, utan även det vidare begreppet våldsbejakande extremism. Vi lever numera i ett land där allt fler förstår att den våldsbejakande extremismen har uppstått som en helt naturligt effekt av både marxistisk och liberal värderelativism och värdeupplösning, och ett allt mer splittrat och segregerat samhälle, där grupper ställs mot grupper. Terrordåd utförs, och människor som försöker använda sin lagstadgade organisations- och yttrandefrihet överfalls och förföljs. Mina frågor är:

   

  • Vad är ditt svar på den fråga som är naturlig att ställa: Varför har Sverige, och troligtvis även Lund, blivit ett tillhåll för våldsbejakande extremism, och en bas för internationell terrorism?
  • På vilket sätt skiljer sig den politik du och ditt parti för, från den politik som har orsakat att Sverige, och troligtvis även Lund, har blivit ett tillhåll för våldsbejakande extremism och bas för internationell terrorism?

   

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna

 • Interpellation om tiggarna på Lunds gator

  Av hansolof.andersson den 14 november, 2013
  0

  Lund 2013-11-12

   

  Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Göran Wallén om situationen för tiggarna på Lunds gator

  Nu i november blir det allt kallare ute, och den som inte blir orolig när den ser de många tiggarna på Lunds gator måste vara synnerligen hjärtlös. Man frågar sig hur de ska klara vintern, och om deras situation verkligen inte går att lösa. Flera av dem ger ett intryck att vara hemlösa. Vore det så att de fick stöd av de sociala myndigheterna så skulle de ha tak över huvudet och matförsörjningen ordnad, men flera av dem tigger om hjälp till mat, och det gör situationen ännu mer skrämmande.

  De sociala myndigheterna i Lund borde kunna lösa detta, så att ingen behöver tigga på gatan för att överleva. Min fråga till socialnämndens ordförande Göran Wallén är:

  Vad är det som brister i socialnämndens arbete, som gör att det på Lunds gator finns ett stort antal tiggare som uppenbarligen kämpar för sin överlevnad?

   

   

  Hans-Olof Andersson

  Ledamot (SD) Lunds kommunfullmäktige

 • Efter vår interpellation blev det en cykelfil på Odarslövsvägen!

  Av hansolof.andersson den 2 juni, 2013
  0
  Cykelfil på Odarslövsvägen

  Cykelfil på Odarslövsvägen

  Några inlägg bakåt på denna blogg kan ni hitta ett inlägg om en interpellation vi lade för ett tag sedan, om den farliga situationen för cyklister på Odarslövsvägen.  Om ni läser den ser ni vad vi frågade gatunämndens ordförande, moderaten Ronny Johannesson. När interpellationen kom upp i fullmäktige blev det ett väldigt märkligt svar från densamme, entusiasmen för  att ordna problemet var svag.

  Men se! Sedan flera veckor är problemet ordnat, om än provisoriskt. En del av körbanan har, som ni ser ovan, avgränsats som cykelfil, det är en rad av stolpar som satts upp. De började kort efter interpellationen med att sätta upp flaggor, och nu har det alltså blivit stolpar.

 • Interpellation om den dåliga sökfunktionen på kommunens hemsida

  Av hansolof.andersson den 10 april, 2013
  0

  Denna interpellation skulle kommit upp på KF 25 april, men genom att de andra

  partiernas politiker filibustrade på ett annat ärende, valde ordföranden att bordlägga den!

  den kommer istället upp på nästa KF.

  Interpellation om digitala sökmöjligheter i Lunds kommuns protokoll

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid

   

  Den 25 februari 2011 motionerade Sverigedemokraterna om att det måste bli möjligt för både allmänhet och politiker att söka i de protokoll som upprättas i de politiska styrorganen i Lunds kommun.  Motionen behandlades i fullmäktige den 29 september 2011, och beslutet blev att ett yrkande från Ronny Johannessen (M) med flera, bifölls. Motionen ansågs besvarad med hänvisning till pågående projektarbete inom området.

  Nu, i april 2013, finns få spår av att något skulle blivit bättre med politikernas och allmänhetens möjligheter att göra digitala online-sökningar i de beslutande organens protokoll. En sökning på Lunds kommuns hemsida på till exempel kommunstyrelseordförandens efternamn ger inga träffar i protokoll, endast i pressmeddelanden och dylikt. Kryssar man i rutan ”sök i filer” får man inga träffar alls på det namnet. Detta visar klart och tydligt att sökfunktionen inte söker i protokollen.

  Kommunkontoret faller under kommunstyrelsens ansvar, så jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid:

  När kommer ”det pågående projektarbetet” resultera i att kommunens offentliga beslutsprotokoll blir fullt sökbara för politiker och allmänhet?

   

  Hans-Olof Andersson, SD

 • Interpellation om belysning längs Odarslövsvägen

  Av hansolof.andersson den 13 februari, 2013
  0
  sista belysningen

  Sista sträckan med belysning

   

  Denna interpellation lämnades in 13 februari och kommer upp på kommunfullmäktige 28 februari, troligtvis cirka klockan 20.

   

  Interpellation om gatubelysning längs Odarslövsvägen

  Ställd till Tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen

   

  Nu byggs Maxlab 4 för fullt och snart är säkert också bygget av ESS igång. Tidigt varje morgon fylls Odarslövsvägen av personal på väg till byggarbetsplatserna. Många arbetar fyradagarsvecka, och börjar arbeta sex på morgonen . Många av dessa bor på husvagnscampingen nära rondellen vid SonyEricsson och tar sig i mörkret med cykel eller till fots både till och från bygget av Maxlab 4.

  Tunga transporter med cement och byggmaterial kör också denna väg redan tidigt på morgonen. Vid besök på platsen framstår det som klart att det behövs gatubelysning längs Odarslövsvägen, allra minst ut till korsningen med Utmarksvägen. För närvarande finns det bara gatubelysning de första hundra meterna från rondellen, alltså fram till korsningen där Odarslövsvägen möter Brunnshögsvägen i rät vinkel. Norr om det finns ingen belysning.

  Min fråga till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen är:

  Kommer det att anläggas gatubelysning längs Odarlövsvägen, och i så fall när?

   

  Hans-Olof Andersson, SD

  Odarslövsvägen

  Odarslövsvägen utan belysning

   

 • Interpellation om det planerade anläggandet av cykelbanor längs Ringvägen

  Av hansolof.andersson den 11 oktober, 2012
  0

  Interpellation inlämnad 10 oktober, kommer upp till behandling på KF den 25 oktober

   

  Ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen

  Den 8 februari 2011 motionerade vi Sverigedemokrater om att det skulle anläggas cykelbanor längs den del av Ringvägen där sådana nu saknas, alltså mellan Malmövägskorsningen och Trollebergsrondellen. När motionen behandlades den 25 september 2011 beslutade fullmäktige att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande. I detta sades att i Ekonomi och verksamhetsplanen för 2013 fanns en planering för att bygga dessa cykelbanor.

  2013 närmar sig nu med rask takt. Min fråga till Ronny Johannessen är:

  När börjar anläggandet av cykelbanorna, och när kommer de att vara färdigställda och kunna användas av Lundaborna?

   

  Hans-Olof Andersson, SD

 • Interpellation om familjehem till ensamkommande tonårspojkar

  Av hansolof.andersson den 17 augusti, 2012
  0

  Ställd till Socialnämndens ordförande Göran Wallén 2012-08-14

  I början av 2012, bland annat i det nummer av ”Lokaltidningen” som utkom 11 januari, annonserade Socialförvaltningen om att man sökte ”Familjehem för ensamkommande tonårspojkar”. Det stod bland annat ”Ni behöver ha tid, utrymme i ert hem och i era hjärtan för den pojke som kan behöva bo hos er resten av uppväxten”

  Mina frågor till Göran Wallén är följande:

  Hur har det gått med att ordna familjehem för de ensamkommande tonårspojkarna?

  Hur har det gått med arbetet att hjälpa dessa ensamkommande tonårspojkar att komma hem till sina familjer, som naturligtvis väntar oroligt på att deras barn ska komma hem?

  Hur mycket har verksamheten att ta emot ensamkommande tonårspojkar kostat Socialnämnden så långt under 2012?

   

  Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna

   

 • Interpellation om stöd till studentaftondokumentär

  Av hansolof.andersson den 21 april, 2012
  0

  Nedanstående interpellation kommer att behandlas på nästa kommunfullmäktige, torsdag 26 april, troligtvis mellan 20 och 20.30. 

   

  Interpellation rörande produktionsstöd för studentaftondokumentär, enligt beslut i KF den 25 augusti 2011, Dnr KS 2011/0275

  Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid.

  Den 25 augusti 2011 beslutade Kommunfullmäktige, efter en lång debatt, att ge produktionsstöd till en förening vid namn ”Tystnad Tagning”. Detta efter att en utredning först gjorts om det lagliga i ett sådant beslut, sedan fullmäktige i juni 2011 beslutat om en sådan utredning. Det beslut som fattades den 25 augusti var att medge projektet med en studentaftondokumentär  ett produktionsstöd om 200 000 kronor, och att detta skulle finansieras genom ökad upplåning.

  Ärendet avgjordes genom votering. Nio fullmäktigeledamöter, från sammanlagt fyra partier, röstade nej. Sverigedemokraterna reserverade sig också mot beslutet.

  Vi tar för givet att resultatet av detta beslut om stöd har följts upp. Min fråga till Mats Helmfrid är:

  Hur har projektet med en studentaftondokumentär förlöpt så långt, och har du kännedom om hur de av kommunfullmäktige anslagna medlen har använts?

   

  Hans-Olof Andersson,

  Sverigedemokraterna

   

 • Interpellationer om Folkparksbyggnadens förfall

  Av hansolof.andersson den 12 januari, 2012
  0
  Folkparkbyggnadens förfall

  Detaljbild av Folkparksbyggnaden som visar vanskötseln

   

  Nedanstående interpellationer lämnades in den 11 januari 2012. De kommer upp på kommunfullmäktige 26 januari, någon gång mellan klockan åtta och nio, under den så kallade interpellationstimmen:

   

  Interpellation om skötseln av Folkparksbyggnaden

  Ställd till Servicenämndens ordförande Jan B Tullberg

   Folkparksbyggnadens skick blir allt värre. Byggnaden verkar knappat skötas alls. Färgen flagnar, vilket leder till att trävirket exponeras för väder och vind och ruttnar. Byggnaden går inte att använda för offentliga evenemang. Elsäkerhetsverket har dömt ut elinstallationerna, och Räddningstjänsten har dömt ut säkerheten.

  En byggnad ska antingen skötas så den kan användas, eller så ska den rivas. Allt annat är slöseri med, i det här fallet, offentliga medel. Att vansköta en byggnad kan aldrig vara god ekonomisk hushållning.

  Min fråga till Servicenämndens ordförande Jan B Tullberg är: Varför är Folkparksbyggnaden drabbad av vanskötsel, och hur länge ska detta pågå?

  Hans-Olof Andersson, SD

   

  Interpellation om eventuella initiativ angående Folkparksbyggnaden och omkringliggande park.

  Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid

  Folkparksbyggnadens skick blir allt värre. Byggnaden verkar knappat skötas alls. Färgen flagnar, vilket leder till att trävirket exponeras för väder och vind och ruttnar. Byggnaden går inte att använda för offentliga evenemang. Elsäkerhetsverket har dömt ut elinstallationerna, och Räddningstjänsten har dömt ut säkerheten.

  En byggnad ska antingen skötas så den kan användas, eller så ska den rivas. Allt annat är slöseri med, i det här fallet, offentliga medel. Att vansköta en byggnad kan aldrig vara god ekonomisk hushållning.

  Servicenämnden har ansvaret för skötseln av byggnaden, men det yttersta ansvaret för vad som ska hända med byggnaden och omkringliggande park, ligger på Kommunstyrelsen. Det går inte att dra detta i långbänk längre, utan ett förslag till beslut måste tas fram.

  Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid är: Kommer du att ta initiativ så att följande frågeställning snart får en lösning: ska Folkparksbyggnaden renoveras så den kan användas, eller ska den rivas?

   

  Hans-Olof Andersson, SD

   

  Förfallet Folkparksbyggnaden i Lund

  Så här förfaller Folkparksbyggnaden i Lund

   

  Vanvården av Folkparksbyggnaden i Lund

  Färgen flagnar av, och trävirket angrips av röta