Interpellationer | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellationer

 • Interpellation ställd till Philip Sandberg angående utbildning om hedersrelaterad våld till lärarna i Lunds skolor

  Av hansolof.andersson den 12 maj, 2019
  0

  Lund 2019-05-09

  Enligt Philip Sandberg och Liberalerna; Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn i Sverige möjlighet att nå sina drömmar. Vi behöver fler skickliga lärare och Lund ska vara en kommun där de allra bästa i varje årskull vill bli lärare. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna höjs rejält.

  Detta är en bra grogrund för att lyfta skolan till något bättre men mer behövs göras och det behövs nu, inte senare för är att hjälpa våra lärare att klara av sitt uppdrag. De behöver omgående få hjälp att klara av hedersrelaterat våld i skolorna. Detta är något som oerhört många lärare efterfrågar ledningen om men inget har hänt, så när kommer detta ske?

  Under senare år har skolorna fått utbildning i HBTQ- och värdegrundsfrågor som ledningen ansett varit mycket viktigt, men om man frågar lärarna är det inte detta som är väsentligt för dem, det har man hela tiden undervisat i UTAN istället är det hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld har eskalerat i skolans värld och där står lärarna oftast handfallna och har ingen hjälp eller kunskap att ta tag i detta. Så min fråga till Philip Sandberg lyder:

   

  • När ska vi politiker lyssna på våra lärare och ge dem vad de behöver mest, fortbildning i hedersrelaterat våld?
  • Eftersom detta är en kostnadsfråga och den som håller i ”penningpungen” är du Philip Sandberg, så det är du som kan genomföra detta, så när kommer du verka för en skola som kan ta hand om alla sina elever och ge dem möjlighet att nå sina drömmar?
  • Åsa Wittenfelt
  • ledamot kommunfullmäktige (SD)
 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg angående inbjudan till ”kunskapsdag” om IS-återvändare.

  Av hansolof.andersson den 10 april, 2019
  0

  Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige 25 april, cirka 20.00:

   

  Lund 2019-04-10

  Den 9 april publicerade SVT nyheter en artikel som kan läsas på följande länk:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapos-lista-har-ar-41-kommuner-som-kan-tvingas-hantera-is-atervandare

  I artikeln står det att Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) har bjudit in 41 av landets kommuner till en ”kunskapsdag” om IS-återvändare. Listan, i vilken Lund finns uppräknad, bygger enligt SVT på uppgifter från Säpo. I artikeln bekräftar Säpos presschef Karl Melin att man har delat sin information, rörande till vilka kommuner IS-återvändare kan komma, även med Polismyndigheten. Han säger: ”Syftet med det här är att skapa förutsättningar för att polisen och kommunerna ska kunna hantera individer som är eller har varit i konfliktområdena och eventuellt återvänder till Sverige”.

  Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg lyder:

  1. 1. Hur ser du på hur Lunds kommun bör medverka i ”kunskapsdagen” om IS-återvändare som Centrum mot våldsbejakande extremism arrangerar, och hur ska kunskapen från denna nå ut i den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen?

   

  1. 2. Vilken information har inkommit till kommunen som konkret visar varför Lund är med på listan, och vad vet vi i nuläget om vad kommunen behöver göra för att hantera detta faktum?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Interpellation ställd till Barn- och skolnämnd östers ordförande Kenth Andersson om situationen på Killebäckskolan.

  Av hansolof.andersson den 11 oktober, 2017
  0

   

  Lund 2017-10-11

  Tisdagen den 26 september inträffade ett allvarligt bråk på Killebäckskolan. Enligt polisen kom utomstående ungdomar till skolan och snart var det igång ett bråk, där en av de inblandade hade en kniv. Personal gjorde ett envarsingripande och polis tillkallades.

  Denna händelse skapade naturligtvis stor oro på skolan. Men det hela verkar inte vara över. Den 7 oktober rapporterade Lokaltidningen Lund att det nu beslutats att skolan ska skyddas av väktare. Mina frågor till Kenth Andersson lyder:

  • Vad ska du göra för att Killebäckskolans elever och personal åter ska kunna känna sig trygga?
  • Har du och ledningen för Barn- och skolnämnd Öster någon plan för hur situationen på Killebäckskolan ska lösas, så att skolan inte ska behöva bevakas av väktare?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Interpellation om utsläppen från Rögle deponi

  Av hansolof.andersson den 17 maj, 2017
  0

  Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige den 1 juni.

  Lund 2018-05-16

  Interpellation ställd till Renhållningsstyrelsens ordförande Ulf Nymark om utsläpp från Rögle deponi.

  Måndagen den 24 april hörde en person av sig till oss i SD Lund. Personen berättade att det pågår mycket otrevliga utsläpp från Rögle deponi. En rödfärgad, starkt förorenad vätska rann ut på åkrarna norr om deponin. Personen skickade oss även foto, av vilka två ses nedan. Vi kontaktade då omedelbart miljöförvaltningens chef för att få veta vad de tänkte göra. De svarade att det är vätska från den gamla soptippen som rinner ut på åkrarna, istället för som tänkt, rinna ut i de för ändamålet grävda urlakningsdammarna. Rödfärgningen beror enligt Miljöförvaltningen på järnoxid som fälls ut.

  Dessa utsläpp har enligt grannar till deponin pågått under en längre tid. Även om miljöförvaltningen ibland undersöker utsläppen, så säger det sig själv att det inte kan uteslutas att farliga ämnen kan rinna ut på åkrarna där vår mat växer, eftersom deponin var i bruk under en tid då i princip vad som helst lades på soptippar.

  Mina frågor till Ulf Nymark lyder:

  1. Varför har inte dessa utsläpp till åkermark runt deponin, som har pågått under en längre tid, åtgärdats?
  2. Avser du ta något initiativ för att utsläppen till åkermark runt deponin ska upphöra?

  ___________________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Enligt miljöförvaltningen så beror rödfärgningen av vätskan på järnoxid.

  Urlakning från den gamla soptippen som rinner ut i en bäck.

 • Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi för hållbart byggande”

  Av hansolof.andersson den 8 februari, 2017
  0

  Interpellationen nedan lämnades in 8 februari och kommer upp på kommunfullmäktige 23 februari. En likalydande interpellation har lämnats in samtidigt, ställd till Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson. (Eftersom nämnderna har gemensamt ansvar för strategin)

   

  Lund 2017-02-08

  Den 31 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige i ärendet ”Strategi för hållbart byggande” (Dnr KS 2015/1030).  Sverigedemokraterna yrkade avslag. Beslutet blev bifall till införande av strategin. Ärendet berör ju både Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens verksamhet, och jag lämnar därför in två interpellationer med likalydande innehåll, med förhoppningen att en av ordförandena kan tala för båda.

  Så här sammanfattades i handlingarna inför KS syftet med strategin:

  Strategin är tänkt att ersätta Miljöbyggprogram Syd och syftar till att stimulera hållbart byggande och verka för god bebyggd miljö, utan att ställa särkrav i markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden med uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbeta den föreslagna dialogmodellen i markpolicyn, samt att målsättningar rörande hållbart byggande och god bebyggd miljö beaktas vid kommande revideringar av kommunens styrdokument.

  I stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beskrivs det hela som, jag citerar:

  ”…en dialogbaserad arbetsprocess istället för krav i markanvisningsavtal. Lunds kommuns ambitioner vad gäller hållbart byggande är oförändrat höga. Även om medlen ändrats är viljan densamma”

  Vilka medel är det då som ska användas, som inte bygger på lagkrav, men ska nå samma effekt? Under rubriken ”Arbetsmetoder” i tjänsteskrivelsen står följande:

  Att nå målen kan åstadkommas på annat sätt än genom krav i avtal, men kräver då en större insats av kommunen. Strategin grundar sig på fokuserade dialoger i planer och projekt, hållbarhetsbedömningar i anvisningar och planer samt att sprida kunskaper och erfarenheter om hållbart byggande.

  Nu har det gått snart ett år sedan strategin infördes, och det är dags att ansvariga politiker berättar hur det gått, arbetet med markanvisningsavtal med mera har ju varit intensivt det senaste året. Mina frågor till Emma Berginger lyder:

  1. Hur har strategin och de arbetsmetoder som beskrivs i denna hittills påverkat byggherrarna ambitioner att uppfylla de mål som ställs upp i strategin?
  2. Har ambitionen att ”viljan är densamma” som under Miljöbyggprograms Syds tid påverkat vilka byggherrar som fått markanvisningsavtal och bygglov, och vilka som inte har fått det?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Interpellation om kommande förändringar i ersättningssystemen för mottagande av ensamkommande barn, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S)

  Av hansolof.andersson den 9 augusti, 2016
  0

  Lund 2016-08-08

   I juni i år blev det klart att regeringen vill sänka ersättningarna till de kommuner som har hand om så kallade ensamkommande barn. Regeringen hoppas att de nya reglerna ska vara införda vid årsskiftet. Den 23 juni publicerade svt.se en artikel rörande detta. Artikeln finns på följande adress:

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-regler-for-ensamkommande-miljardsmall-for-kommunerna

  Jag ska här sammanfatta det viktigaste i artikeln, men uppmanar alla att läsa den i sin helhet. Kursiv text är citat ur artikeln:

   

  Regeringen vill kraftigt sänka ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn. Kommunerna är oroliga för att staten stjälper över kostnaderna. ”Många sitter fast i långa avtal med HVB-hem”, säger avdelningschef  Per-Arne Andersson på Sveriges Kommuner och Landsting.

  Regeringen planerar att sänka ersättningen kraftigt för ensamkommande barn och unga. De ska inte längre slentrianmässigt kunna placeras på dyra HVB-hem.

  Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) innebär förslagen en stor besparing för staten. Det handlar om mångmiljardbelopp.

  – Anledningen till att vi gör det är att vi ser att de pengarna i dag används till sådant som vi inte har så stor nytta av. De som bedriver hem har kunnat ta väldigt bra betalt, samtidigt som vi ser att behoven är väldigt stora på andra områden, till exempel i skolan, säger hon till SVT Nyheter.

  Lite längre ner i artikel ger Ylva Johansson följande information, jag citerar:

  – Nu ändrar vi på det och sätter en schablon, också för att vi ska uppmuntra att finna billigare lösningar. Jag tror att väldigt många av de ensamkommande som kommer till Sverige behöver inte den stora omsorgsapparaten som finns på ett HVB-hem.

  Innebär det här förslaget att det är slut med kommuner som köper dyra platser i HVB-hem?

  – Ja, konstaterar Ylva Johansson.

  Regeringen hoppas få kommunerna att omvandla fler HVB-boenden till stödboenden, som är ett billigare alternativ. Den möjligheten har funnits sedan den 1 januari i år, men kommunerna har inte gjort det i den utsträckning som regeringen har önskat.

   

  Det är nu bara lite mer än fyra månader till dessa nya regler troligen träder i kraft, och det är hög tid för oss politiker i Lunds kommun att diskutera vilka konsekvenser dessa ändrade regler har för Lunds kommun. Detta går inte att avfärda som ”hypotetiskt”. Mina frågor till Anders Almgren lyder:

   

  1. Håller du med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i hennes slutsatser, som ju handlar om kommunerna generellt, alltså även Lund?
  2. Är våra tjänstemän i arbete med att beräkna konsekvenserna av de nya reglerna för Lunds kommun specifikt, och när kommer resultatet av ett sådant arbete i så fall presenteras?
  3. Sitter även Lund fast i långa avtal med HVB-entreprenörer, avtal som innebär högre kostnader än det nya systemet ger täckning för?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

   

 • Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson rörande konsekvenserna av Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 12149-15.

  Av hansolof.andersson den 13 april, 2016
  0

  Lund 2016-04-12

  Den 8 april meddelade Förvaltningsrätten i Malmö dom i mål 12149-15, en laglighetsprövning inlämnad av Ted Ekeroth (SD).  Det beslut som har överklagats är Lunds kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 221, Förvaltningsrätten är enig i sin dom: beslutet står i strid med lag och ska upphävas.

   

  Det beslut som fattades den 29 oktober bestod av tre att-satser:

  att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd med anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn,

  att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Lunds kommun får boende samt så att stöd i form av evakueringslokaler till Malmö och Trelleborg kan lämnas, samt

  att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov inlämnats, teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i bruk. För det fall att bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft ska boendet omgående avvecklas.

   

  Vi Sverigedemokrater yrkade förstås avslag, och reserverade oss mot beslutet. Det hela var helt uppenbart ett olagligt beslut. Björn Abelsson var mycket tydlig i talarstolen att det fanns risk för vite för ett eller flera av dessa bygglovsärenden, men var lika tydlig med att han ansåg att fullmäktige skulle besluta enligt förslaget. Nu när kommunen har dömts måste Björn Abelsson svara på följande frågor:

  1. På vilka fastigheter har det igångsatts byggnadsverksamhet eller igångsatts annan verksamhet, som i och med domen i Förvaltningsrätten nu kan konstateras vara olaglig?

  2. Har alla byggnadsverksamheter eller andra verksamheter som har igångsatts med stöd av beslutet i KF den 29            oktober nu avvecklats?

  3. Hur mycket kommer kommunen att få betala i vite, och var ska de pengarna tas ifrån?

  4. Kommer du även efter denna dom att framhärda i att Lunds kommun ska, likt beslutet den 29 oktober 2015,                 medvetet agera i strid med bestämmelserna i plan- och bygglagen?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

  Malmö FR 12149-15 Dom 2016-04-08

 • Interpellation om campingen för EU-migranter vid Källbybadet

  Av hansolof.andersson den 16 oktober, 2015
  0

  INTERPELLATION

   

  Till                                                    Anders Almgren, KsO

  Från                                         Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

  Efter att vänsterstyret  stött på patrull med sina kåkstadsplaner upp på St Hans backar, har arbetet nu gått vidare till andra platser. Nästa på tur är Källby camping och de boende däromkring, som nu ska få ett tiggeriboende inpå knutarna.

  På ett informellt möte med grannarna till campingen som hölls den 12 oktober i Rådhuset, ställdes en rad kritiska frågor om projektet, där de allra flesta förblev obesvarade eller besvarades med mycket lösa formuleringar utan egentligen innehåll.

  Här är frågeställningarna som jag vill ha svar på:

  • Almgren hävdar att tiggarna på parkeringen ska identifieras, men han lyckades inte svara på hur det ska ske. Vem som ska genomföra identifikationen. Är det frivilligt? Kan man tvinga dem, och hur i så fall? Vad gör man med dem utan identifikationshandlingar?
  • Campingenska tydligen endast vara till för de som nu bor på den ockuperade parkeringen.

  Förutom identifikationsproblemet återstår frågan: Ska kommunen bygga en inhängnad runt campingområdet, med en grind man kan passa in och ut genom där identifikation krävs för varje passage? Vem ska i så fall ansvara för den passagen?

  Om det inte finns sådana planer, hur kan kommunen säga att det endast ska bo folk som tidigare bott på parkeringen där?

  • I skrivelsen från tjänstemännen, står det att inga under 18 år ska få bo på campingen.

  Återigen – hur ska det kontrolleras och upprätthållas? Är det via passagesystemet ovan? Vad händer om det är barn till några av EU-tiggarna?

  • Det framgår av skrivelsen att tiggarna inte har tillgång till dusch och tillåts ej laga mat på

  campingen. Hur ska detta upprätthållas? Ska kommunen hyra in ordningsvakter som patrullera campingen och beivrar matlagning?

  • De fordon som tiggarna idag besitter – var ska dessa placeras?
  • Almgren repeterade upprepade gånger att det ska finnas ett definitivt slutdatum för boende på campingen, men vägrade sätta ett sådan slutdatum. Inte heller fastställs det i tjänsteskrivelsen:

  o  När är det exakta slutdatumet för boendet?

  o   Hur ska evakueringen gå till? Kommer polisen göra det de vägrat göra på andra platser i Lund och Sverige, dvs avhysa dem med våld om så krävs?

  o  Kommer kommunen medverka med berörda myndigheter så att dessa personer

  utvisas ur landet, då de uppehållt sig i Sverige i tre månader (då avhysning ska ske)? Eller kommer kommunen strunta i avvisningen  och svensk lag och därmed permanentera problemet, då de säkerligen stannar kvar i staden?

  • Det är sagt att det endast ska vara öppen ”kvälls-ocn nattetid” och att ingen får uppehålla sig

  i campingen under dagen – hur ska detta beivras och upprätthållas? Ska kommunen tömma lägret varje morgon? Med polisens hjälp? Har polisen i så fall OKat det? Hur annars?

  • De frivilliga, ideella organisationer, som Almgren & CO referar till – är det ”Hjälp tiggare i

  Lund” där Joakim Månsson Bengtsson tog ut stora arvoden till sig själv?

 • Interpellation om Sularpsfarmen

  Av hansolof.andersson den 16 oktober, 2015
  0

  INTERPELLATION

   

  Till                                               Johan Lambreus Mattsson, ordf Servicenämnden

  Från                                            Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

   

  Inom kort planerar Lund och socialförvaltningen att öppna ett HVB-hem för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” på Sularpsfarmen (Sularpsängen 1:5) i Södra Sandby. Den planerade inflytten av invandrarna ska ske i början av oktober i fastigheter som tillhör Nabil Fakhro.

  Sedan min ”enkla fråga” om Sularpsfarmen hanterades under förra KF, har de saker jag tog upp i min fråga nått media. Det började med att man upptäckte – precis som jag påpekade i min fråga – att det saknades bygglov för de omfattande byggarbeten som utfördes på fastigheten. En av dessa olagliga ombyggnader har sedemera stoppats (efter att ha ignorerats av chefer på Socialnämnden t.ex.). Ytterligare en byggnad har byggts om, utan bygglov, och detta har fortfarande inte stoppats trots flera rapporter till kommunen om överträdelsen (det stora huset).

  Därefter har även Skatteverket gjort en razzia, då Fakhro undlåtit att skicka in deklaration och på andra sätt fullgjort sina skyldigheter gentemot Skatteverket/staten. Det finns också risk att F- skatteregistreringen dras in, precis som skett vid ett tidigare tillfälle.

  Att bygglov saknades påpekades för de ansvariga på Socialförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret ett flertal gånger av grannar samt även mig själv. Svaret som alla fick var ett avfärdande, där de fastslog att det ”inte behövdes”. Nu har tjänstemännen fått fel, och det är synd att tjänstemannaansvaret avskaffats i detta land, då det hade varit högst intressant att titta på ifall de begått tjänstefel i hanteringen av detta.

  I kontraktet, som upprättats mellan Fakro och Servicenämnden, står det följande:

  Då ombyggnaderna var kända och en förutsättning för att verksamheten skulle starta, är det troligen så att kontraktet med Sularpsfarmen är att anse som byggentrepenad. Eftersom det totala kontraktsvärdet är ca 6.5 miljoner kr, lyder det då under LOU, dvs en upphandling skulle gjorts.

  Vi har inte heller hittat några beslut i var sig nämnder eller förvaltningar om att teckna kontraktet med Sularpsfarmen. Konktrakts startdatum är 1 juli, men ingen har flyttat in i skrivande stund, 3.5 månader senare.

  Mina frågor är således:

   

  • Tänker Mattsson riva upp kontraktet, eller låta det fortgå trots att Fakro inte uppfyllt sina skyldigheter gentemot staten och Skatteverket, och trots formuleringarna i kontraktet enligt ovan?
  • Den större av byggnaderna har byggts om, utan bygglov, och har inte än så länge stoppats:

  kommer Mattsson agera för att följa lagen och utkräva bygglov för bygget i det stora huset?

 • Interpellation om avlastning av ankomstkommuner

  Av hansolof.andersson den 14 oktober, 2015
  0

  Denna interpellation lämnades in idag 14 oktober, och kommer upp på KF 29 oktober. 

   

  Lund 2015-10-14

  Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, angående beslut om avlastning av ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö, och information rörande Lunds påstådda status som ankomstkommun.

  På Lunds kommuns hemsida lades det måndagen den 12 oktober upp en artikel, där det i texten klart och tydligt stod att Lund blivit ankomstkommun. För definition av detta begrepp, se Migrationsverket. Rubriken var ”Mottagande av människor på flykt i Lund”. Dagen efter skrev pressen att Lund hade blivit ankomstkommun.

  Frågor rörande detta skickades av mig till kommunkontoret dagen efter, 13 oktober. Svar kom 09.47 onsdagen 14 oktober. I svaret från kommundirektören uppgavs att Lund inte har blivit ankomstkommun, men att ”Lunds kommun är ett stöd, men i praktiken får samma ansvar som en ankomstkommun vad gäller just de här barnen”. Det stod också att central krisledning har aktiverats. Detta föranleder fråga 1, 2 och 3 nedan.

  Någon gång under tisdagen togs den ovannämnda artikeln ner från Lunds kommuns hemsida. Vid sökning från en kommunal dator på artikelrubriken gav detta träff, men en informationsruta kom upp, som angav att serverbehörighet krävdes för att läsa artikeln. När allmänheten tryckte på länken i sökresultatet, fick den ett ”server error”- meddelande.  Artikeln hade alltså gjorts otillgänglig för både allmänhet och politiker. Detta föranleder fråga 4 nedan.

  De skriftliga källor jag hänvisar till ovan ( inklusive mail) är alla offentliga handlingar, och de sökresultat jag anger ska kommunens IT-avdelning kunna verifiera.

  • Vem är ansvarig för att Lund agerar som om vi vore ankomstkommun, utan att i skrivande stund något beslut om att bli ankomstkommun har tagits?

   

  • Vilka beslut togs av dig, KSAU, eller på delegation från dig eller KSAU som fastställde att Lunds kommun skulle i praktiken ha samma ansvar som en ankomstkommun, utan att vara ankomstkommun, och vilka diarienummer har dessa beslut?

   

  • Vilka resurser tas i anspråk , när det gäller arbetstid för personal, och pengar, för Lunds kommuns arbete med att i praktiken ha samma ansvar som en ankomstkommun, och med vilka belopp blir kommunen kompenserad av Migrationsverket för detta arbete?

   

  • Varför läggs, felaktig information upp på kommunens hemsida, och

  när den sedan tas ner, varför läggs inte en rättelse upp?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)