Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi för hållbart byggande” | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi för hållbart byggande”

Interpellationen nedan lämnades in 8 februari och kommer upp på kommunfullmäktige 23 februari. En likalydande interpellation har lämnats in samtidigt, ställd till Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson. (Eftersom nämnderna har gemensamt ansvar för strategin)

 

Lund 2017-02-08

Den 31 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige i ärendet ”Strategi för hållbart byggande” (Dnr KS 2015/1030).  Sverigedemokraterna yrkade avslag. Beslutet blev bifall till införande av strategin. Ärendet berör ju både Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens verksamhet, och jag lämnar därför in två interpellationer med likalydande innehåll, med förhoppningen att en av ordförandena kan tala för båda.

Så här sammanfattades i handlingarna inför KS syftet med strategin:

Strategin är tänkt att ersätta Miljöbyggprogram Syd och syftar till att stimulera hållbart byggande och verka för god bebyggd miljö, utan att ställa särkrav i markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden med uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbeta den föreslagna dialogmodellen i markpolicyn, samt att målsättningar rörande hållbart byggande och god bebyggd miljö beaktas vid kommande revideringar av kommunens styrdokument.

I stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beskrivs det hela som, jag citerar:

”…en dialogbaserad arbetsprocess istället för krav i markanvisningsavtal. Lunds kommuns ambitioner vad gäller hållbart byggande är oförändrat höga. Även om medlen ändrats är viljan densamma”

Vilka medel är det då som ska användas, som inte bygger på lagkrav, men ska nå samma effekt? Under rubriken ”Arbetsmetoder” i tjänsteskrivelsen står följande:

Att nå målen kan åstadkommas på annat sätt än genom krav i avtal, men kräver då en större insats av kommunen. Strategin grundar sig på fokuserade dialoger i planer och projekt, hållbarhetsbedömningar i anvisningar och planer samt att sprida kunskaper och erfarenheter om hållbart byggande.

Nu har det gått snart ett år sedan strategin infördes, och det är dags att ansvariga politiker berättar hur det gått, arbetet med markanvisningsavtal med mera har ju varit intensivt det senaste året. Mina frågor till Emma Berginger lyder:

  1. Hur har strategin och de arbetsmetoder som beskrivs i denna hittills påverkat byggherrarna ambitioner att uppfylla de mål som ställs upp i strategin?
  2. Har ambitionen att ”viljan är densamma” som under Miljöbyggprograms Syds tid påverkat vilka byggherrar som fått markanvisningsavtal och bygglov, och vilka som inte har fått det?

 

_____________________

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunfullmäktige (SD)