Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson rörande konsekvenserna av Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 12149-15. | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson rörande konsekvenserna av Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 12149-15.

Lund 2016-04-12

Den 8 april meddelade Förvaltningsrätten i Malmö dom i mål 12149-15, en laglighetsprövning inlämnad av Ted Ekeroth (SD).  Det beslut som har överklagats är Lunds kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 221, Förvaltningsrätten är enig i sin dom: beslutet står i strid med lag och ska upphävas.

 

Det beslut som fattades den 29 oktober bestod av tre att-satser:

att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd med anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn,

att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Lunds kommun får boende samt så att stöd i form av evakueringslokaler till Malmö och Trelleborg kan lämnas, samt

att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov inlämnats, teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i bruk. För det fall att bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft ska boendet omgående avvecklas.

 

Vi Sverigedemokrater yrkade förstås avslag, och reserverade oss mot beslutet. Det hela var helt uppenbart ett olagligt beslut. Björn Abelsson var mycket tydlig i talarstolen att det fanns risk för vite för ett eller flera av dessa bygglovsärenden, men var lika tydlig med att han ansåg att fullmäktige skulle besluta enligt förslaget. Nu när kommunen har dömts måste Björn Abelsson svara på följande frågor:

1. På vilka fastigheter har det igångsatts byggnadsverksamhet eller igångsatts annan verksamhet, som i och med domen i Förvaltningsrätten nu kan konstateras vara olaglig?

2. Har alla byggnadsverksamheter eller andra verksamheter som har igångsatts med stöd av beslutet i KF den 29            oktober nu avvecklats?

3. Hur mycket kommer kommunen att få betala i vite, och var ska de pengarna tas ifrån?

4. Kommer du även efter denna dom att framhärda i att Lunds kommun ska, likt beslutet den 29 oktober 2015,                 medvetet agera i strid med bestämmelserna i plan- och bygglagen?

 

_____________________

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunfullmäktige (SD)

Malmö FR 12149-15 Dom 2016-04-08