Interpellation om utsläppen från Rögle deponi | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation om utsläppen från Rögle deponi

Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige den 1 juni.

Lund 2018-05-16

Interpellation ställd till Renhållningsstyrelsens ordförande Ulf Nymark om utsläpp från Rögle deponi.

Måndagen den 24 april hörde en person av sig till oss i SD Lund. Personen berättade att det pågår mycket otrevliga utsläpp från Rögle deponi. En rödfärgad, starkt förorenad vätska rann ut på åkrarna norr om deponin. Personen skickade oss även foto, av vilka två ses nedan. Vi kontaktade då omedelbart miljöförvaltningens chef för att få veta vad de tänkte göra. De svarade att det är vätska från den gamla soptippen som rinner ut på åkrarna, istället för som tänkt, rinna ut i de för ändamålet grävda urlakningsdammarna. Rödfärgningen beror enligt Miljöförvaltningen på järnoxid som fälls ut.

Dessa utsläpp har enligt grannar till deponin pågått under en längre tid. Även om miljöförvaltningen ibland undersöker utsläppen, så säger det sig själv att det inte kan uteslutas att farliga ämnen kan rinna ut på åkrarna där vår mat växer, eftersom deponin var i bruk under en tid då i princip vad som helst lades på soptippar.

Mina frågor till Ulf Nymark lyder:

  1. Varför har inte dessa utsläpp till åkermark runt deponin, som har pågått under en längre tid, åtgärdats?
  2. Avser du ta något initiativ för att utsläppen till åkermark runt deponin ska upphöra?

___________________________

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunfullmäktige (SD)

Enligt miljöförvaltningen så beror rödfärgningen av vätskan på järnoxid.

Urlakning från den gamla soptippen som rinner ut i en bäck.