Interpellation om Sularpsfarmen | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation om Sularpsfarmen

INTERPELLATION

 

Till                                               Johan Lambreus Mattsson, ordf Servicenämnden

Från                                            Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

 

Inom kort planerar Lund och socialförvaltningen att öppna ett HVB-hem för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” på Sularpsfarmen (Sularpsängen 1:5) i Södra Sandby. Den planerade inflytten av invandrarna ska ske i början av oktober i fastigheter som tillhör Nabil Fakhro.

Sedan min ”enkla fråga” om Sularpsfarmen hanterades under förra KF, har de saker jag tog upp i min fråga nått media. Det började med att man upptäckte – precis som jag påpekade i min fråga – att det saknades bygglov för de omfattande byggarbeten som utfördes på fastigheten. En av dessa olagliga ombyggnader har sedemera stoppats (efter att ha ignorerats av chefer på Socialnämnden t.ex.). Ytterligare en byggnad har byggts om, utan bygglov, och detta har fortfarande inte stoppats trots flera rapporter till kommunen om överträdelsen (det stora huset).

Därefter har även Skatteverket gjort en razzia, då Fakhro undlåtit att skicka in deklaration och på andra sätt fullgjort sina skyldigheter gentemot Skatteverket/staten. Det finns också risk att F- skatteregistreringen dras in, precis som skett vid ett tidigare tillfälle.

Att bygglov saknades påpekades för de ansvariga på Socialförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret ett flertal gånger av grannar samt även mig själv. Svaret som alla fick var ett avfärdande, där de fastslog att det ”inte behövdes”. Nu har tjänstemännen fått fel, och det är synd att tjänstemannaansvaret avskaffats i detta land, då det hade varit högst intressant att titta på ifall de begått tjänstefel i hanteringen av detta.

I kontraktet, som upprättats mellan Fakro och Servicenämnden, står det följande:

Då ombyggnaderna var kända och en förutsättning för att verksamheten skulle starta, är det troligen så att kontraktet med Sularpsfarmen är att anse som byggentrepenad. Eftersom det totala kontraktsvärdet är ca 6.5 miljoner kr, lyder det då under LOU, dvs en upphandling skulle gjorts.

Vi har inte heller hittat några beslut i var sig nämnder eller förvaltningar om att teckna kontraktet med Sularpsfarmen. Konktrakts startdatum är 1 juli, men ingen har flyttat in i skrivande stund, 3.5 månader senare.

Mina frågor är således:

 

  • Tänker Mattsson riva upp kontraktet, eller låta det fortgå trots att Fakro inte uppfyllt sina skyldigheter gentemot staten och Skatteverket, och trots formuleringarna i kontraktet enligt ovan?
  • Den större av byggnaderna har byggts om, utan bygglov, och har inte än så länge stoppats:

kommer Mattsson agera för att följa lagen och utkräva bygglov för bygget i det stora huset?