Interpellation om stöd till studentaftondokumentär | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation om stöd till studentaftondokumentär

Nedanstående interpellation kommer att behandlas på nästa kommunfullmäktige, torsdag 26 april, troligtvis mellan 20 och 20.30. 

 

Interpellation rörande produktionsstöd för studentaftondokumentär, enligt beslut i KF den 25 augusti 2011, Dnr KS 2011/0275

Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid.

Den 25 augusti 2011 beslutade Kommunfullmäktige, efter en lång debatt, att ge produktionsstöd till en förening vid namn ”Tystnad Tagning”. Detta efter att en utredning först gjorts om det lagliga i ett sådant beslut, sedan fullmäktige i juni 2011 beslutat om en sådan utredning. Det beslut som fattades den 25 augusti var att medge projektet med en studentaftondokumentär  ett produktionsstöd om 200 000 kronor, och att detta skulle finansieras genom ökad upplåning.

Ärendet avgjordes genom votering. Nio fullmäktigeledamöter, från sammanlagt fyra partier, röstade nej. Sverigedemokraterna reserverade sig också mot beslutet.

Vi tar för givet att resultatet av detta beslut om stöd har följts upp. Min fråga till Mats Helmfrid är:

Hur har projektet med en studentaftondokumentär förlöpt så långt, och har du kännedom om hur de av kommunfullmäktige anslagna medlen har använts?

 

Hans-Olof Andersson,

Sverigedemokraterna